Hotărârea nr. 410/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 410 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Vasile Gherghel nr.80, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

Strada Vasile Gherghel nr.80, sector 1, București

Având în vedere:

  • -  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr.E/12492/16.10.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1 și nr. M/218/21.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridical, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul nr. 125/16.10.2019 al Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

  • -  Aviz Comisia Tehnică de Circulație nr. 6057/11.04.2019.

Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. Karin Șerban.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Strada Vasile Gherghel nr.80, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 125/16.10.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.BLRO.UL REGLEMENTĂRI


a urmare a cererii adresate de Mandreș Eleodor și Mandreș Cristina Mihaela cu . i d r

nregistrată la nr. 26297/20.06.2019, completată cu nr.34945/20.08.2019, în conformitale cu priE'@fl^iloĂILfiȘ£<2iiSdi9EK)OI privim amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul: Nr. 7f *          iAVIZ NR.

PENTRU

PUD - STR. VASILE GHERGHEL NR.80 - SECTOR Supraetajare locuință, regim final de înălțime D+P+2E -i


I--——

M PREȘEDINTE DEJGENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 362,00 din acte, proprietate privată conform mențiunilor dm Extrasul nr.209068, eliberat la data de 11.06.2019.

INIȚIATOR: MANDREȘ ELEODOR ȘI MANDREȘ CRISTINA MIHAELA PROIECTANT: S.C. ARHIDINAMIK S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:^^^^^^H^^^^^RrUR: D, D3, Dzo.E )

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ IN PUD: Zona studiată prin PUD include p imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord- Str. Vasile Gherghel nr.82; Est- Str. Carol Knappe nr.69             artera de

circulație str. Vasile Gherghel; Sud- Str.Vasile Gherghel nr,78.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism ai Municipiului Bucuroșii? aprobate cu HCGMB nr. 269/2000, cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: L2a - locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări anterioare cu P-P+2 niveluri, situate în afara zonei protejate. Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.=45 %, CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+IE, CUTmax.=l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E. Se admite mansardarea clădirilor existente având o șarpanta cu panta de 45 grade, cu o suprafață de maxim 60% din aria construită la sol a clădirii. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016 sau la mai puțin de lOOm față de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. I88/9/G/2517 din 07.02.2019.

Retragerea minimă față de aliniament - se mențin retragerile din planurile inițiale de lotizare care variază de la lotizare la lotizare între dispunerea clădirilor pe aliniament și retrageri de circa 3,0-4,0 metri;

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - clădirile se vor cupla respectând sistemul existent pe o adâncime care nu va depăși 15 metri de la aliniament, cu o retragere față de limita laterală opusă a parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3.0 metri;

Retragerea față de limita posterioară a terenului - retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi determinată de aliniamentul posterior al lotizării care va putea fi depășit numai pentru extinderi în suprafața de maxim 12.0 mp. construiți la sol (pentru îmbunătățirea dotării cu încăperi sanitare) și numai în cazul în care distanța față de limita posterioară va rămâne egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 5.0 metri;

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - la limita de proprietate ; stânga - 3,00m, cu balcon ieșit in consolă, cu max.l,00m față de planul vertical al fațadei. Se prezintă acord notarial proprietar str. Vasile Gherghel nr. 82, autentificat sub nr. 1225/31.07.2019-BNP Luca și Dumitrescu.

Retrageri minime față de limita posterioară - 5,80m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din str. Vasile Gherghel, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 6057/11.04.2019.

ECHIPARE TEHN1CO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing.Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. Karin Șcrban.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 9/8/30.07.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 188/9/G/2517 din 07.02.2019, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul neado          mentațîei PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului 1,

în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată.                        rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare

este în vigoare.

t

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; 011222 Tel. +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06 Email: remstrutura’u primanasI,ro http://www.primariascctorl .ro4.11

A51\

3.38

5.00

/rampa\

/demisol \ <j00        \

t 3-01

te

L

-


BILANȚ TERITORIAL

S. teren : 362 mp

situație existenta

situație propusa

S construibila maxima

163.20mp

163.20mp (SE MENȚINE)

S desfasurata maxima

336,00mp

470.60mp (P+2)

Regim de înălțime maxim

D+P+1E

D+P+2E+M

înălțime la cornișa

7.20m

lO.OOm (P+2)

Număr Apartamente

2

3

P.O.T. maxim

45%

45% (SE MENȚINE)

C.U.T. maxim

0.9

1.30 (P+2)

S spatii verzi

lOOmp

109mp (30%)


Nr. Diwct: 181201

Data      03.2019

Faza

P.U.D.

Scara        1: 500

Planșa nr.     03.01