Hotărârea nr. 41/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 41 din 04.02.2019 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţilor sportive necesare materializării proiectului sportiv ”Promovarea practicării handbalului ca o formă de educaţie prin sport şi îmbunătaţirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1” al Asociaţiei Handbal Club Dinamo Bucureşti în sezonul competiţional 2018-2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive necesare materializării proiectului sportiv ”Promovarea practicării handbalului ca o formă de educație prin sport și îmbunătățirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1 ” al Asociației Handbal Club Dinamo București

in sezonul competițional 2018-2019

Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București întrunit în ședință extraordinară în data de 04 februarie 2019,

Văzând expunerea de motive a consilierului local ALDE Deaconu Alexandru Ștefan, precum și Raportul de specialitate întocmit de Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale - domeniul buget-finanțe, Raportul de specialitate întocmit de Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte - domeniul cultură, învățământ și sport, Raportul de specialitate întocmit de Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător - domeniul urbanism și amenajare a teritoriului, Referatul de Specialitate a Centrului Cultural al Sectorului 1;

Luând în considerare cererea de finanțare înregistrată la Primăria Sectorului 1 a Municipiului București sub nr. 0005/10.08.2017 completata prin adresele nr. 223/27.11.2018 si nr. si 164/20.09.2018, prin care se solicită sprijin financiar pentru proiectul de interes public propus spre materializare prin încheierea unui Contract de Finanțare între Centrul Cultural al Sectorului 1 și Asociația Handbal Club Dinamo București pentru proiectul ”Promovarea practicării handbalului ca o formă de educație prin sport și îmbunătățirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1”, care are ca scop promovarea practicării handbalului ca formă de educație prin sport, promovarea spiritului de fair play, respectul pentru valorile perene ale sportului românesc, a unui comportament responsabil față de mediu și societate, prevenirea și combaterea violenței și a dopajului în sport, cu cele doua programe sportive:

 • a) Programul Sportiv: Promovarea practicării handbalului la nivel de senioare, educația prin sport prin selecția, pregătirea si participarea la competiții a echipei de handbal feminin senioare in Divizia A Seria B, competiție organizata de FRH in perioada 01.07.2018-30.06.2019 /sezon competitional 2018-2019;

 • b) Programul Sportiv: Promovarea practicării handbalului la nivel de copii si juniori, educația prin sport prin selecția, pregătirea si participarea la competiții a grupelor de copii si juniori in Campionatul Municipiului București la Handbal si competițiile organizate de FRH in perioada 01.09.2018-30.06.2019.

Având în vedere avizul inițial acordat solicitării prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 Nr. 340/31.10.2017 prin care s-a solicitat avizul Consiliul General al Municipiului București și avizat favorabil prin Hotărârea C.G.M.B. de împuternicere a Primăriei Sectorului 1 de încheiere a unui Contract de Finanțare în condițiile legislației în vigoare cu structura sportivă solicitantă în data de 19.12.2017,

Având în vedere prevederile art. 18A1, alin.(2) și (3, art. 67A1, alin. 2 și alin 3 din Legea Educației Fizice și Sportului 69/2000 cu modificările și completările ulterioare privind organizarea și finanțarea activităților sportive;

în temeiul art. 36 alin (1) și alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.e) și art. 45 alin. (1), alin.(2) lit.d) și lit.f), art. 81 alin. 2), lit. q , din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. -Se aprobă alocarea din bugetul Sectorului 1 al Municipiului București prin Centrul Cultural al Sectorului 1, a sumei de 1.900.000 lei, cu TVA inclus, Asociației Handbal Club Dinamo București pentru toate activitățile sportive desfășurate în sezonul competitional 2018-2019, respectiv perioada 01.07.2018-30.06.2019 cu respectarea legislației in vigoare privind finanțarea multianuala in sport.

Art. 2.- în anul 2019, structurii sportive i se va aloca, suma de 1.400.000 lei, pentru perioada aferentă anului 2019, respectiv de la incheierea contractului de finanțare până la 30.06.2019.

Art. 3. -Pentru stabilirea condițiilor referitoare la alocarea, folosirea și justificarea cheltuirii acestei sume se va încheia un Contract de Finanțare între Centrul Cultural al Sectorului 1 și Asociația Handbal Club Dinamo București.

Art. 4. -(1) Primarul Sectorului 1 și instituțiile si direcțiile din cadrul aparatului de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost aprobată în ședință extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 04.02.2019


Nr.: 41

Data: 04.02.2019


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Daniela Nicoleta Cefalan
OPINIE MOTIVATĂ

Eu, Daniela Nicoleta Cefalan, în calitate de Secretar al Sectorului 1 al Municipiului București, în temeiul prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 41 din 04.02.2019 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive necesare materializării proiectului sportiv « Promovarea practicării handbalului ca o formă de educație prin sport și îmbunătățirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1 « al Asociației Handbal Club Dinamo București în sezonul competițional 2018 - 2019 -, pentru următoarele motive:

Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi pentru, 11 abțineri în cadrul ședinței extraordinare din data de 04 februarie 2019 a Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București, convocată în temeiul prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.

în considerarea principiului de drept administrativ consacrat de art. 81 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, intitulat " Subordonarea față de actele de nivel superior" conform căruia "La elaborarea proiectelor de hotărâri, ordine sau dispoziții se va avea în vedere caracterul lor de acte subordonate legilor, hotărârilor $i ordonanțelor Guvernului și altor acte de nivel superior, precum și Reglementările cuprinse în hotărârile consiliilor locale nu pot contraveni Constituției României și reglementărilor din actele normative de nivel superior.

A

In domeniul inițierii, elaborării, dezbaterii și aprobării proiectelor de hotărâri ale consiliului local, Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului -cadru de organizare și funcționare a consiliului local, precum și unele dispoziții ale Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulteriore cuprinde reglementări în detaliu, suficient de edificatoare în ceea ce privește formularea proiectului de hotărâre și aprobarea acestuia. Astfel, regula în materia adoptării proiectelor de hotărâri este aceea că un proiect de hotărâre a consiliului local, trebuie avizat de către compartimentul de resort din subordinea primarului și trebuie verificat sub aspectul concordanței conținutului cu dispozițiile legale aplicabile în materie de cătreîn concret documentația aferentă titlului proiectului înscris pe Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 04 februarie 2019, a fost transmisă consilierilor locali, potrivit prevederilor art. 39 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, odată cu convocarea consiliului local realizată în scris, prin intermediul Secretarului Sectorului 1 - respectiv de către Serviciul Secretariat general, audiențe, cu atribuții în acest sens, cu respectarea termenului legal de 3 zile înainte de data ședinței, repectiv la data de 31.01.2019.

Proiectul de hotărâre se întocmește (redactează) de către inițiator - primar sau consilier local - care a făcut documentarea asupra acestuia și a întocmit expunerea de motive, conform art. 35 alin. (2) și art. 44 alin. (2) din Regulamentul aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 35/2002, modificată, raportate la prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, republicată și modificată.

în situația dată, domnul Deaconu Alexandru Ștefan - consilier local a întocmit expunerea de motive înregistrată sub nr. K2-37 din 25.01.2019 cu documentația corespunzătoare anexată, însă proiectul de hotărâre - manifestarea inițiativei în adoptarea unui act de autoritate al administrației publice locale, a fost depus și înregistrat sub nr. K2 - 37 din 04.02.2019, orele 15.35, după închiderea ședinței extraordinare de consiliu din data de 04 februarie 2019, nefiind, astfel, asigurată o dezbatere în deplină cunoștință de cauză a prevederilor cuprinse în actul administrativ (hotărârea consiliului local), ce reprezintă modalitatea juridică prin care autoritatea administrației publice locale, după ce a identificat nevoia socială, soluționează problema apărută prin apelare la dispozițiile legale aplicabile în materie, actul administrativ fiind, astfel, atât mijlocul juridic de soluționare a nevoii sociale, cât și transpunerea în practică a normei juridice care prevede emiterea acestuia.

Cu respectarea prevederilor din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, propunerea ca act premergător a fost înscrisă pe ordinea de zi însoțită atât de către raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate, precum și de către raportul de specialitate al instituției publice cu atribuții specifice din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, după cum urmează:

• în data de 22.03.2018, Centrul Cultural al Sectorului 1 instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Sectorul 1 alMunicipiului București, a emis un Raport de specialitate negativ înregistrat cu nr.502.

 • •  Direcția Juridică - Serviciul legislație și Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință a elaborat Raportul de specialitate înregistrat sub nr. M / 480/ K2 -37/K/1888/115/ din 01.02.2019 prin care a evidențiat atât avantajele, cât și dezavantajele variantelor de soluții propuse, motivând că nu se poate întocmi un proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului sportiv " Pormovarea practicării handbalului ca o formă de educație prin sport și îmbunătățirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1" pentru sezonul 2018 -2019 a Asociației Handbal Club Dinamo București.

 • •  Prin nota de informare înregistrată sub nr. 33791 din 21.12.2018, Centrul Cultural al Sectorului 1 instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Sectorul 1 al Municipiului București, a precizat că este în imposibilitatea de a încheia un Contract de finanțare a acțiunilor/activităților sportive cu Asociația Handbal Club Dinamo București, fără aprobarea prealabilă a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Documentația corespunzătoare titlului proiectului de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive necesare materializării proiectului sportiv « Promovarea practicării handbalului ca o formă de educație prin sport și îmbunătățirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1 » al Asociației Handbal Club Dinamo București în sezonul competițional 2018 - 2019 împreună cu raportul compartimentului de resort au fost dezbătute de comisiile de specialitate ale Consiliului local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru a analiza oportunitatea și eficiența hotărârii care se preconiza a fi adoptată, după cum urmează :

 • •  Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu -domeniul juridic și patrimoniu, în urma dezbaterilor a avizat nefavorabil motivând că nu există proiectul de hotărâre supus dezbaterii.

 • •  Comisia de cultură, învățământ, sport, mass - media și culte - domeniul cultură, învățământ și sport a avizat nefavorabil documentația.

Referitor la rapoartele emise de către comisiile de specialitate, fac precizarea că în mod eronat s-a invocat în preambulul proiectului de hotărâre depus după închiderea dezbaterilor ședinței extraordinare din 04.02.2019, că a fost elaborat/întocmit un raport de

Conform prevederilor art. 81 alin. (2) lit. q) din Legea nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, "consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, hotărăscîn condițiile legii, cu acordul prealabil al Consiliului General al Municipiului București, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizațiile neguvernamentale ..., în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;"

în conformitate cu prevederile art. 81 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, cooperarea sau asocierea în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local se poate realiza numai cu împuternicirea expresă a Consiliului General al Municipiului București;

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 676 din data de 17.12.2017, Consiliul Local al Setorului 1 a fost împuternicit expres să hotărască condițiile cu privire la cooperarea cu Asociația Handbal Club Dinamo București în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.

în concret, împuternicirea expresă a Consiliului General al Municipiului București, în speță, vizează încheierea unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Asociația Handbal Club Dinamo București având ca scop stabilirea cadrului, modului de colaborare și finanțare a acțiunilor, programelor sportive - educative derulate de Asociația Handbal Club Dinamo București.

Prin urmare, din decembrie 2017, după obținerea împuternicirii exprese și până în prezent, Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București nu a adoptat o hotărâre privind încheierea unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului Buucrești și Asociația Handbal Club Dinamo București în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor cheltuieli prilejuite de implementarea proiectului comun destinat "Promovarea practicării handbalului ca o formă de educație prin sport și îmbunătățirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1, cu respectarea prevederilor art. 81 alin. (2) lit. q) din Legea nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora "consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, hotărăsc, în condițiile legii, cu acordul prealabil al Consiliului General al Municipiului București, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizațiile neguvernamenLaie ..., în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local".


De asemenea, analizând prevederile art. 1 și art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 41 din 04.02.2019 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive necesare materializării proiectului sportiv « Promovarea practicării handbalului ca o formă de educație prin sport și îmbunătățirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1 « al Asociației Handbal Club Dinamo București în sezonul competițional 2018 - 2019, apreciez că se încalcă prevederile Constituției României, Legii nr. 24/2000, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

• Art. 38 alin. (2) din Legea 24/2000, republicată și modificată, impune în terminis obligația ca, în redactarea actului administrative verbele să fie utilizate la timpul prezent, forma afirmativă, pentru a se accentua caracterul imperativ al dispoziției respective. Este exclusă folosirea imperfectului, perfectului simplu sau a mai mult ca perfectului pentru a se ordona un comandament juridic ce se va produce la o data ulterioară.

Ca atare, dacă la art. 1 din Hotărârea nr. 41 din 04.02.2019, s-a utilizat expresia "Se aprobă alocarea ...", verbul care conține acțiunea fiind exprimat la timpul prezent, aceeași regulă trebuie aplicată și la art. 2 al aceluiași act administrativ, întrucât se impune a se asigura o succesiune logică a soluțiilor legislative preconizate realizând o armonie interioară a actului administrativ, atât cu privire la cuantumul sumelor prevăzute (la art. 1 se prevede suma de 1.900.000 lei, cu TVA inclus, iar la art. 2 se prevede suma de 1.400.000 lei ) cât și un termen de executare a obligației instituită în sarcina destinatarului normei juridice. Prin urmare, orice normă juridică se emite pentru a fi aplicată imediat, astfel încât nevoia socială identificată să fie soluționată, se impune ca, pentru a asigura caracterul de eficiență normei juridice astfel edictată, să se stabilească și un termen de executare a obligației instituită în sarcina destinatarului normei juridice/a respectării conduitei descrisă de normă, termen care se calculează de la data intrării în vigoare a actului administrativ care descrie conduita ce trebuie urmată.

în cazul dat, art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 41 din 04.02.2019, dacă nu conține un termen la care se vor aloca sumele de bani sau un termen în care Directorul Centrului Cultural al Sectorului 1 al municipiului Buucrești încheie Contractul de finanțare, hotărârea devine inutilă, iar actul administrativ nu face altceva decât să îmbogățească cadrul normativ existent, la care se va adăuga, dar fără a fi pus în aplicare.

• Raportat la perioadele pentru care se acordă alocările bugetare, pentruactivitățile desfășurate în sezonul competițional 2018 -2019, respectiv perioada 01.07.2018 - 30.06.2019, și pentru perioada aferentă anului 2019, respectiv de la încheierea contractului de finanțare până la 30.06.2019, invoc principiul neretroactivității cuprins în Constituția României, precum și prevederile art.6 din Codul Civil:

„ Aplicarea în timp a legii civile

 • (1) Legea civilă este aplicabilă cât timp este în vigoare. Aceasta nu are putere retroactivă.

 • (2) Actele și faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârșite sau produse înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârșirii ori producerii lor.

 • (3) Actele juridice nule, anulabile sau afectate de alte cauze de ineficacitate la data intrării în vigoare a legii noi sunt supuse dispozițiilor legii vechi, neputând fi considerate valabile ori, după caz, eficace potrivit dispozițiilor legii noi.

 • (4) Prescripțiile, decăderile și uzucapiunile începute și neîmplinite la data intrării în vigoare a legii noi suni în întregime supuse dispozițiilor legale care le-au instituit.

 • (5) Dispozițiile legii noi se aplică tuturor actelor și faptelor încheiate sau, după caz, produse ori săvârșite după intrarea sa în vigoare, precum și situațiilor juridice născute după intrarea sa în vigoare.

 • (6) Dispozițiile legii noi sunt de asemenea aplicabile și efectelor viitoare ale situațiilor juridice născute anterior intrării în vigoare a acesteia, derivate din starea și capacitatea persoanelor, din căsătorie, filiație, adopție și obligația legală, de întreținere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilor, și din raporturile de vecinătate, dacă aceste situații juridice subzistă după intrarea în vigoare a legii noi.”

Astfel fiind, aplicarea actului administrativ pentru viitor și nu retroactiv este un principiu al legislației civile (art. 6 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, care stă la bază și fundamentează legislația dreptului administrativ. în cazul dat, Centrul Cultural al sectorului 1 al municipiului București, instituție publică cu personalitate juridică în sarcina căruia s-a instituit obligația încheierii unui contract de

& d J W; k : Bl


0SECTORUL1

www.primariascctorl .ro


SECRETAR


romania2019.ei

ip-j L’on'.To ■> k'i           Urmoli E'.rro: *


finanțare pentru toate activitățile sportive desfășurate în sezonul competițional 2018-2019, respectiv pentru perioada 01.07.2018 - 30.06.2019, nu are posibilitatea juridică de a-și exprima acordul retroactiv pentru încheierea unui contract de finanțare pentru activitățile sportive care au produs efectele juridice și materiale avute în vedere de către inițiatorul proiectului. Este, fără îndoială cunoscut faptul că o hotărâre odată adoptată produce și trebuie să producă efecte juridice numai pentru viitor. Aceasta pentru simplu motiv că legea se adresează subiectelor de drept, permițând sau interzicând și, bineînțeles, sancționând atitudinile deviante. Or, este absurd să se pretindă unui subiect de drept să răspundă pentru comportamente și o conduită pe care a avut-o anterior intrării în vigoare a unei legi care reglementează această conduită. O altă practică legislativă sau o altă interpretare ar fi de natură a afecta grav stabilitatea și securitatea raporturilor juridice precum și încrederea în lege.

Având în vedere ca la nivelul sectorului 1 al municipiului București nu a fost adoptat Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019, nu există posibilitatea legală pentru adoptarea unui act administrativ privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive necesare materializării proiectului sportiv «Promovarea practicării handbalului ca o formă de educație prin sport și îmbunătățirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1 «al Asociației Handbal Club Dinamo București în sezonul competițional 2018 - 2019. în urma documentării, verificării și analizei documentație anexate, se poate lesne constata ca nu fost indicate clar prevederile legale aplicabile care permit alocarea sumelor potrivit articolelor, alineatelor, capitolelor din bugetul anului 2019, precum și lipsa informațiilor coerente daca sumele prevăzute sunt angajate de un ordonator de credite.

Raportat la conținutul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 41 din 04.02.2019 - privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive necesare materializării proiectului sportiv « Promovarea practicării handbalului ca o formă de educație prin sport și îmbunătățirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1 « al Asociației Handbal Club Dinamo București în sezonul competițional 2018 - 2019, invoc prevederile legale din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul cărora trebuie elaborat actul de nivel inferior, motivat și de faptul că, autoritățile administrației publice locale - executive și deliberative au obligația să gestioneze cu eficacitate, eficiență și legalitate sumele din bugetul local.

Art. 14.-(...)

 • (2) Cheltuielile bugetare au destinație precisă și limitată și sunt determinate de autorizările conținute în legi speciale și în legile bugetare anuale.

 • (3) Nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) și nici nu poate fi angajată și efectuată din aceste bugete, dacă nu există baza legală pentru respectiva cheltuială.

 • (4) Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu este

aprobată, potrivit legii, și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare.

 • (5) După aprobarea bugetelor locale pot fi aprobate acte normative cu implicații asupra acestora, dar numai cu precizarea surselor de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării cheltuielilor bugetare aferente exercițiului bugetar pentru care s-au aprobat bugetele locale respective.

Totodată, din analiza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 41 din 04.02.2019 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive necesare materializării proiectului sportiv « Promovarea practicării handbalului ca o formă de educație prin sport și îmbunătățirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1 « al Asociației Handbal Club Dinamo București în sezonul competițional 2018 - 2019, apreciez că se încalcă prevederile art. 18 indice 1, alin (2) din Legea nr. 69/2000 educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Ordinul nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere faptul că la nivelul sectorului 1 al municipiului București nu este adoptat prin hotărâre a autorității deliberative, un act administrativ cu caracter normativ - regulament de finanțare, și nici condițiile de acces la fondurile publice pentru finanțarea proiectelor/programelor sportive.

De asemenea, pe lângă aspectele de nelegalitate învederate mai sus, prin raportare la conținutul actului adoptat precum și a documentației aferente, fac precizarea că, în conformitate cu prevederile legale și jurisprudența europeană, este considertă drept "întreprindere" orice entitate care desfășoară ă activitate economică (furnizare de bunuri și servicii) pe o piață, indiferent de statutul său juridic, de acționariat (public sau privat) sau de modul de finanțare. în această categorie pot intra și asociațiile, fundațiile, ONG - urile, cluburile sportive, dacă acestea desfășoară o activitate economică, indiferent dacă aceasta

în cazul finanțării cluburilor sportive, Comisia Europeană și-a bazat analiza pe definiția activității economice și a considerat că, indiferent de statutul lor, dacă cluburile desfășoară activități economice (vânzare/transfer de jucători, marketing, vânzare de bilete sau obiecte inscripționate, echipamente sportive, drepturi de televizare, publicitate etc.) și/sau înregistrează relații contractuale cu sportivi profesioniști, acestea sunt considerate intreprinderi și finanțarea lor implică ajutor de stat.

Prin urmare, finanțarea cluburilor sportive care desfășoară activități economice poate implica elemente de ajutor de stat și poate fi făcută doar cu respectarea procedurilor naționale și ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat.

Având în vedere cele menționate, în cazul în care unii dintre beneficiarii finanțării de la bugetul local desfășoară activități economice și/sau sunt cluburi profesioniste, și nu li se poate aplica niciuna dintre excepțiile de la regula generala, nu se poate elimina posibilitatea ca finanțarea acestora din surse publice să constituie ajutor de stat, în sensul jurisprudenței Uniunii Europene în domeniu.

în consecință, textul hotărârii adoptate nu respectă prevederile art. 3 alin. (2) din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată: " Normele de tehnică legislativă se aplică, în mod corespunzător, și la elaborarea și adoptarea proiectelor de ordine, instrucțiuni și de alte acte normative emise de conducătorii organelor administrației publice centrale de specialitate, precum și la elaborarea și adoptarea actelor cu caracter normativ emise de autoritățile administrației publice locale.”

Mai mult decât atât, nu respectă prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată: "Actele normative trebuie redactate într-un limbaj și stil juridic specific normativ, concis, sobru, clar și precis, care să excludă orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale și de ortografie".

în acest context, apreciez că doar o maximă rigoare și raportare la dispozițiile legii -lato sensu, cât și stricto sensu - în ceea ce privește pregătirea elaborării, redactarea, adoptarea și intrarea în vigoare a actului administrativ poate să confere acestuia caracterul de legalitate și să susțină prezumția legalității actului administrativ, conducând, totodată, la atingerea scopului propus de autoritatea administrației publice locale, acela de a soluționa o nevoie socială în acord deplin cu legea aplicabilă în materie.

Față de aspectele mai sus învederate, consider că hotărârea adoptată de Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București nu respectă normele legale în materie, motiv pentru care refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 41

t. MUNICIPIUL BUCUREȘTI 4

sectorul!


SECRETAR


www.primariascctorl .rodin 04.02.2019 - privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive necesare materializării proiectului sportiv « Promovarea practicării handbalului ca o formă de educație prin sport și îmbunătățirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1 « al Asociației Handbal Club Dinamo București în sezonul competițional 2018 - 2019

în susținerea celor învederate, anexez, următoarele documente:

 • •  proiectul de hotărâre, a fost depus și înregistrat sub nr. K2 - 37 din 04.02.2019 , orele 15.35, după închiderea ședinței extraordinare de consiliu din data de 04 februarie 2019;

 • •  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. M / 480/ K2 - 37/K/1888/115/ din 01.02.2019 elaborat de către Direcția Juridică - Serviciul legislație și Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință;

 • •  Raport de specialitate negativ emis de către Centrul Cultural cu nr. 502/22.03.2018.

 • •  Nota de informare înregistrată sub nr. 33791 din 21.12.2018, prin care Centrul Cultural al Sectorului 1 instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Sectorul 1 al Municipiului București, a precizat că este în imposibilitatea de a încheia un Contract de finanțare;

 • •  Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu -domeniul juridic și patrimoniu, prin care a avizat nefavorabil;

 • •  Raportul Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass - media și culte - domeniul cultură, învățământ și spor, prin care a avizat nefavorabil;