Hotărârea nr. 409/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 409 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Eraclie Arion nr.30, lot 2, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

Strada Eraclie Arion nr.30, lot 2, sector 1, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

  • -  Raportul de specialitate nr.E/12500/16.10.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1 și nr. M/217/12.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

  • -  Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridical, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

  • -  Avizul nr. 116/15.10.2019 al Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al

Primarului Sectorului 1;

Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 16667/29.10.2018.

Studiu de rețele însușit de ing.Alina Maria Anca V.U.I. Mareș .

Studiu de însorire însușit de urb. Răzvan Iliescu și ilustrare volumetrică însușită de arh. Dipl. Sandra G. Salaytah Ion.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Strada Eraclie Arion nr.30, lot 2, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 116/15.10.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

(3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 409

Data: 28.11.2019

_____ pentru cetățean, pentru bunăstare


w v. v. primai ias< • tor i .io


BIROUL reglementări

URBANISTICE Șl ARHIVĂ

Ca urmare a cererii adresate de Al Akhrass Hassan, cu adresa în 30800/19.07.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind ame completările ulterioare, se emite următorul:
AVIZNR.

PENTRU

PUD - STRADA ERACLIE ARION NR. 30, LOT 2 - SECTOR 1

Construire locuință individuală P+1E+M


Nr.


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 400,00mp, proprietate privată conform informațiilor din Extrasul de C;y$267314, eliberat la data de 13.06.2019. INIȚIATOR: AL AKHRASS HASSAN

PROIECTANT: S.C. ROFER STUDIO S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:^^^^^^^^^^^^^^^UR: Dzl.E).

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATA IN PUD: Zona studiată prin PUlftfwlS învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord: Drumul Lapuș nr. 131E; Sud - aneiAdSxircftlsțic Eraclie Arion; Vest- Str. Eraclie Arion nr.30; Est- Str. Eraclie Arion nr.28.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: terenul este cuprins in PUG aprobat cu HCGMB nr.269/2000, cu valabil il^m<'' prelungită, in subzona M3 - subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+4 niveluri, cu POTmax.= 60 % cu posibilitatea acoperirii restului terenului in proporție de 75% cu clădiri cu max.2 niveluri (8m) pentru activitati comerciale, CUTmax.=2,5mp ADC/mp.teren; inaltimca maxima admisibila in planul fațadei nu va depasi distanta dintre aliniamente ; pot fi adaugatc suplimentar unul sau doua niveluri in funcție de volumetria caracteristica străzii, cu condiția retragerii acestora in limitele unui arc de cerc cu raza de 4,0 m continuat cu tangenta sa la 45 grade. Imobilul nu se afla pe lista cuprinzând monumente istorice publicată in 2016 sau la mai puțin de lOOm de imobile aflate pe aceasta lista, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 337/16/A/45077 din 14.03.2018.


Retragerea minimă față de aliniament - în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta o retragere de minim 5,00 metri.

Retragerea minimă față de limitele laterale - în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu cu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - 3,00m; stânga - 3,00m.

Retrageri minime față de limita posterioară 5,00m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Strada Eraclie Arion, în conformitate cu Aviz Comisia Tehnică de Circulație nr.l 6667/29.10.2018, emis de Primăria Municipiului București. ECHIPARE TEHNICO-EDIL1TARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing.Alina Maria Anca V.U.l. Mareș. Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică însușită de arh. dip. Sandra G. Salaytah Ion și studiu de însorire însușit de urb. Răzvan lliescu.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 10/22/22.08.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.


Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a ceitificatului de uibaiiisui uibanism iii.


337/16/A/45077 din 14.03.2018, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. In cazul neadoptării documentației PUD in plenul Consiliului Local al Sectorului 1, in termenul de valabili rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este in .yigqare'.’ '■


glqicestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acestaiu-


PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001-2003 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII |N URMA AIJDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANASEMENI AL UALI’ATI SR EN ARI IO AERQO-


Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1 București; 01 1222

Tel. +40-21-319.10 13; Fax: +40-21-319.10.06

Email: reuisiraturamprimaiTas I ro

http://www.primariascctor I .ro


Nr. cad. 267314

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,l+1)

X[mț

Y[m]

1

337007.014

584919.365

24.58

2

337030.794

584913.147

16.40

3

337034.610

584929.100

24.44

4

337010.920

584935.109

16.22

S=400mp P=81.64m


Nr. PcL

Coordonate pct.de contur     Lungimi

laturi

X[m]

  • 5 4

1

  • 6

337013.82?

337010^6

33700ȚÎ14

33701^061

S=50mpP=38(6im

2^MLESGU ^OD°S y ^GORIăM^


teagai I bhji

cca. 5.0m

Profil existent - Str. Eraclie Arion scara 1:200                     \


SPECIFICAȚIE

<

ȘEF PROIECT

PROIECTAT

<


BENEFICIAR:

ALAKHRASS HASSAN

NUMĂR PROIECT

SS08/ 2018

ADRESĂ:

STR. ERACLIE ARION NR. 30, LOT 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI

TITLU PROIECT

REALIZAREA LOCUINȚA UNIFAMILIALA P+1E+M si ÎMPREJMUIRE TEREN

FAZA

P.U.D.

TITLU PLANȘĂ

PLAN REGLEMENTARI

NR.PLANȘĂ

U.5