Hotărârea nr. 408/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 408 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Acordului nr.11, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

Strada Acordului nr.ll, sector 1, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare semnat de Primarul Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr.E/12498/16.10.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1 și nr. M/216/21.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridical, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența dc aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul nr. 117/15.10.2019 al Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Aviz Comisia Tehnică de Circulații nr.13373/23.07.2019.

Memoriu de rețele însușit de ing Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de urb. Daniela Glinischi

Ținând seama de prevederile:
  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ce), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Strada Acordului nr.ll, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 117/15.10.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

(3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 408

Data: 28.11.2019


Ca urinare a cererii adresate de Rotaru Sorin, cu adresa î                                                       ă la nr.

30226/16.07.2019, completată cu nr. 42448/03.10.2019, în conformitate cu prevedcrile[ L<J^iArVL350/30VL'pri.Vind>utti®tllțlllrL4 teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZNR.


_________.....v.._ș I -

/I¥//CK).9p4 N,~

PENTRU             *,


■ZyOF 2 8 !«

PUD - STRADA ACORDULUI NR.II -SECTOR I.BUCUREȘTI.

Construire locuință individuală P+1EGENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 258,00mp ( 252,00mp din măsurători), proprietate privata cWfOrt Extrasul de Carte Funciară nr. 241254, eliberat la data de 01.10.2019.

INIȚIATOR: ROTARU SORIN

PROIECTANT: S.C. SDH ARHITECTURE S.R.L. SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ Z învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord: Str. Propășirii nr. 16B; Sud - artera Acordului; Vest- Str. Acordului nr. 9B; Est- Str. Acordului nr. 13 și Str. Proletarului nr.7.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: terenul este cuprins in PUG aprobat cu HCGMB nr.269/2000. cu vă prelungită, în subzona Lle - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu/ sau fără rețele edilitare. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucureștenc, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1285/72/A/25 101 din 31.07.2018.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60%, CUTmax.= 0,6 pentru P, CUTmax.= 1,2 pentru P+IE, Hmax.= 7,00 m, Rhmax.= P+l E. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60?î> din aria construită.Retragerea minimă față de aliniament - Clădirile vor respecta retragerea de la aliniament care este caracteristică străzii respective. Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă .

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - 2,50m; stânga - la limita proprietății. Se prezintă acord notarial privind construirea la limita de proprietate - str. Acordului nr.9B, autentificat sub nr 1287/13.03.2014- BNP Andreea Dana Rădulescu și Asociații.

Retrageri minime față de limita posterioară - 5,00m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corcctc funcționări a arterelor dc circulație” aprobate prin IICGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pictonal se va realiza din Strada Acordului, în conformitate cu Aviz Comisia Tehnică de Circulație nr. 13373/23.07.2019, emis de Primăria Municipiului București.

ECHIPARE TEHN1CO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energic electrică. Studiu de rețele însușit de ing Alina Maria Anca V.U.I. Marcș. Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de urb. Daniela Glinischi.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 10/21/22.08.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pcntiu autoiizaica executării lucrărilor dc construire (DTAC) se poate întocmi numai după apiobaica P.U.D. și cu obligativitatea icspeclăiii îiituciuai a picvudciiloi acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism urbanism nr. I285/72/A/251O1 din 31.07.2018, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. In cazul neadoptării documentației PUD in plenul Consiliului Local al Sectorului I, in termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea dc aprobare este in vigoare.

Șef birou ,


Raluca Mihaela Epifan


Bd Banu Mania nr 9, Sectorul l București; 01 1222

Tel +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-319 10.06

Email: icvjsli alura'.D pi muu kin 1 ro h ltp://www, prim ari asec tor I .roPLAN URBANISTIC DE DETALIU


STRADA ACORDULUI NR. 11 SECTOR 1 BUCUREȘTI


W-

9/ 75 CbțF 07 22


P+EM° 3,38


IE 204707


*90.85


BILANȚ

Steren = 252,00

4.

mp

%

Sconstruita maxima

114,00

45,24

_          . locuința + garai

Ssp.verde

50,40

20,00

Scirculatii

87,60

34,76

TOTAL

252,00

100%

Hmax.= 7,Om la cornișa

Sdesfasurata

204,0

‘Locuință unifamilială

‘Parcarea se va rezolva în incintă

cf. H.C.G.M.B. nr. 66/2006 -1 loc in garaj


INDICATORI URBANISTICI conf. P.U.D.
POT maxim propus
CUT maxim propus RH propus Umax.

se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.


60,0%
1,2
P+1E
7,Om la cornișa

Proprietar: ROTARU SORIN
S. teren din acte = 258,00 mp
S. teren din măsurători topografice^ 252,00mp ___

Nr rari astral = 241254              E               CONSILII LI

im r. cadastral 441204_______________local al sectoruluiS.C. SDH Architecture S.R.L.

~ '    str. Temisana nr.19, București

J40/3174/2008 - CUI 23353656

tel: 0744838406

Beneficiar:           ROTARU SORIN

Denumire

proiect:     PUD CONSTRUIRE

LOCUINȚĂ INDIVIDUALA STR. ACORDULUI NR. 11

PR. NR.

U06/2019

Specialitatea

URBANISM

Scara

REGLEMENTARI URBANISTICE

Sef proiect 4 Proiectat

—1

1.500

L                1

Faza PUD

PI. 4