Hotărârea nr. 406/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 406 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Alunului nr.2A, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

Strada Alunului nr.2A, sector 1, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr.E/12494/16.10.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1 și nr. M/214/21.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridical, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul nr. 120/15.10.2019 al Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 11215/21.06.2019

Studiu de rețele însușit de ing. Daniel Ghe. Stanciu .

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică însușită de arh.Tamara Elena P.

Dogariu și studiu de însorire însușit de arh. Crina Roșea.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 iir.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ce), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Strada Alunului nr.2A, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 120/15.10.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secietaiiat, Ailiivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Nr.: 406

Data: 28.11.2019

www pnmariascctor 1REGLEMENTĂRI


:e și arhivăCa urmare a cererii adresate de Neagu Mihai Robert cu adresa registrată la nr. 5896/12.02.2019, completată cu nr.40471/23.0973 pnvnuTămFnujarca teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, sc emite următdrffli./, Al '

AVIZ NR.

PENTRU

PUD - STR. ALUNULUI NR.2A - SECTOR 1

Construire locunță individuală P+2E+M
GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 165,00 mp (166,00mp din măsurătorile caââfi5 mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 212339. eliberat la data de 18.01.2019.

INIȚIATOR: NEAGU MIHAI ROBERT

PROIECTANT:S.C. ANIMA DESIGN & CONSTRUCT S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:___________________ RUR: D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATA IN PUD: ona studiată prin PU învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord artera de circulație str. Matei Co circulație str. Alunului; Sud- str. Alunului nr.2; Vest- Str. Matei Corvin nr.5.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism.ăP.Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funbt-iîjWi{ă:iL1 locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. In cazul mansardelor'’ o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu ntax.0.6 din AC. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 1 13 din 15.02.2016. sau la mai puțin dc 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 233/7/A/42765 din 14.02.2017, prelungit până la data de 1 5.02.2020.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%; CUTmax,= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+1E, CUTmax.=l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E; RHmax. = P+2E, Hmax. = 10 m. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vot retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul ccl mai înalt față dc teren, dar nu cu mai puțin dc 3,00 metri; în cazul în care parcela sc învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

Retragerea fața de limita posterioară a terenului - in cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai in cazul in care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă inalțimea și lațimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă in cazul unor anexe și garaje.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - la aliniamentul străzii Matei Corvin; stânga - 4,50m.

Retrageri minime față de limita posterioară - parțiul la limitude propiictatc, pui țiul ictius cu miii.2,UOm.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbat e.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararca autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim dc locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str. Alunului, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 11215/21.06.2019.

ECHIPARE TEHN1CO-EDIL1TARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Daniel Gh. Stanciu.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică însușită de arh.Tamara Elena P. Dogariu și studiu dc însorire însușit de arh. Crina Roșea.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 8/7/25.07.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) sc poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil dc la data emiterii sale pe toată durata dc valabilitate a certificatului do urbanism nr. 233/7/AH 2765 din 14.02.201 7, prelungit până la data de 15.02.2020, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului 1. în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât HrMișmăf^eȚhKpb^ este în vigoare.

ȘREN.IS'I-IÎ AEROO'


Bd. Banii Manta nr. 9. Sectorul 1 București; 01 1222

Tel ‘40-21-319.10 I 3; Fax:+40-21-319.10.06

Email: rcmstruturaiu nrimariasl io

htlp://www.r>rimariascclorI ro


PLAN CADASTRAL, SCARA 1:500 aferent imobilului situat in Str. Alunului, nr.2A, sector 1, București.aX

• \

I». '

> <O /S J yz


INV. COORD. NR. CAD. 212339

NR. PCT.

X[m]

Y[m]

112

332184.066

581363.028

113

332179.427

581371.320

114

332165.087

581361.120

115

332169.726

581352.818

ÎL., LJ<J*


Ltntuiiml: Ailru.u ÎÎHMU' 1;

NEAGU MIHAI ROBERT

1 •.ÎMI

Ridic»”, lopcgruRcR panlm Mifxvt alsbraww PtIO

U.A T Sactu 1. NC 212339. CF 2120»

n

R.

Ora o>ao’a

TU j pLxxu

PLAN TOPOGRAFIC

QucurMtl, «actor 1 5lr Alunului rv 2A

1


chn - Documentații cadastrale avizate


OCPI București, B-dul Expoziției, nr 1A, sector 1. București Data: 14.09 2018


LEGENDA


LIMITEPUD


Limita perimetru studiat prin PUD


Teren reglementat prin PUD


Limita de propietate


Aliniere propusa la strada

ZONE FUNCȚIONALE


J Subzona locuințe L1a


Construcții existente


REGLEMENTARIEdificabil maxim


= 45%

= 1,3

= P+2E+M


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

București, Str Alunului nr 2A, sector 1


REGLEMENTARI URBANISTICE


ZONIFICARE FUNCȚIONALA CAI DE COMUNICAȚII RESTRICȚII TEHNICE


Circulație carosabila


Circulație pietonala


Acces pietonal


Acces auto


POT max

CUT max

Rh max

H max cornișa etaj 2 = +10,00mBILANȚ TERITORIAL

tfl—


Spatii verzi min 30%

In cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu max 0,6 din AC Parcarea autovehiculelor se va asigura strict in Incinta proprietății, cu respectarea HCGMB nr 66/2006


Suprafața teren In proprietate

Suprafața construita__________

Suprafața construita desfasurata

Suprafața spatii verzi___________

Suprafața alei pletonale, carosabBle POT

CUT______________________

Regim de înălțime


56.5ornp(3yi:,)

45%

1,57

P+2E+M«I c

Propunere loc

P+2E+M k_________________________________________________________________

E o o ***


STRADA ALUNULUI

II stradal existent si reglementat in dreptul amplasamentului


Ternara Elene

OOQARlU


STRADA MATEI CORVIN

Profil stradal existent si reglementat in dreptul amplasamentului

PROIECTAT

arh. T. Dogariu

Beneficiar. robert neaou

Piuiecl nr.137_U/2O19

PROIECT:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Str ALUNULUI nr 2A, sector 1 București

FAZA: PUD

Se 1-500

Data: ian 2019

TITLUL PLANȘEI:

REGLEMENTARI URBANISTICE

Planșa nr.

U_04