Hotărârea nr. 403/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 403 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Bulevardul Sld. Constantin Godeanu nr.38A, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

Bulevardul Sld. Constantin Godeanu nr,38A, sector 1, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr.E/12506/16.10.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1 și nr. M/211/21.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridical, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul nr. 124/16.10.2019 al Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulații nr.13848/05.10.2018, emis de Primăria Municipiului București.

Memoriu rețelele tehnico edilitare însușit de ing. Cristian I.Căiță.

Ilustrare volumetrică însușită de arh. Isabela Tudorache și studiu de însorire însușite de arh. Doina Chișu.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Bulevardul Sld. Constantin Godeanu nr.38A, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 124/16.10.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

(3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 403

Data: 28.11.2019

penii i< eetăteun. pentru bunăstar e


Ca urmare a cererii adresate de Munteanu Cosmin Ion, cu adresa în            ,

București, înregistrată la nr. 14579/02.04.2019, completată cu nr. 36453/29.08^^^^^^^^ 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se


PUD - BULEVARDUL SLD. CONSTANTIN GODEANU NR.38A - SECTOR

Construire locuință individuală Ds+P+1E

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de !50,00mp ( 134,00mp din măsurători), proprietate privată eonii

Extrasul de Carte Funciară nr. 266014, eliberat la data de 19.02.2019. Se prezintă Acord creditor ipotecar -Pntru Locuințe S.A. nr. RBL 2266/05.05.2017.

INIȚIATOR: Munteanu Cosmin Ion

PROIECTANT: S.C. N&G DECOR ART S.R.L


SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:                     UR: D,E,F6, G5, G6).

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZO                     : Zona studiată prin PUD

învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord: Str. Acetilenei nt.53; Sud - B-dul Sld. Constantin Godeanu nr.38; Est- Str. Acetilenei nt.51; Vest- artera de circulație B-dul Sld. Constantin Godcanu .

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: terenul este cuprins in PUG aprobat cu HCGMB nr.269/2000, cu valabilitate prelungită, în subzona Lle - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu/ sau tară rețele edilitare. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucurcștene, publicată în M.O nr. 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 626/39/G/8303 din 21.04.2017, prelungit până la data de 22.04,2020

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60%, CUTmax.= 0,6 pentru P, CUTmax.= 1,2 pentru P+IE, Hmax.= 7,00 m, Rhmax.= P+l E. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60°■> din aria construită. Retragerea minimă față de aliniament - Clădirile vor respecta retragerea de la aliniament care este caracteristică străzii respective. Retragerea minimă față de față de limitele laterale — Clădirile semi-cuplatc se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage fală de cealaltă .

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:


Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - la limita de proprietate, cu o curte de lumină prevăzută spre spate lot; stânga - la limita de proprietate.

Retrageri minime față de limita posterioară la limita de proprietate.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din B-dul Sld. Constantin Godeanu, în conformitate cu Aviz Comisia Tehnică de Circulație nr. 13848/05.10.2018, emis de Primăria Municipiului București.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing Cristian 1. Căiță. Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică însușită de arh. Isabela Tudorache și studiu de însorire însușite de arh. Doina Chișu.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 10/15/22.08.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fî folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 626/39/G/8303 din 21.04.2017, prelungit până la data de 22.04.2020, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. In cazul neadoptării documentației PUD in plenul Consiliului Local a! Sectorului 1, in termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este in vigoare.

--------------------------------

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul l București; Ol 1222

Tel. +40-21-3 19, IO. 13; Fax: +40-21-319.10.06

E in a i I: rcgiNtrahnau pnmanasl.ro litlp://ww\v.prirnariasectoi I .ro

IN
IE 229389.

1

581330.444

333391.147

2

581329.855

333389.527

3

581327.727

333384.283

4

581327.558

333383.866

5

581319.039

333388.544

6

581314.447

333391.156

7

581317.638

333400.870

8

581321.955

333397.286

9

581324.803

333395.078


BILANȚ TERITORIAL PE PARCELA STUDIATĂ

EXISTENT

Prevederi PUG

PROPUS

Suprafață teren

134 mp

Suprafață construită propusă AC

69,35 mp

Suprafață construită desfășurată

216,67 mp

P.O.T.

60,00%

51,70%

C.U.T.

1,2

1,2

Rh max

P+1E+M

Ds+P+IE

Spații verzi

20%

Nr. locuri de parcare

1 loc