Hotărârea nr. 402/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 402 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Șoimăreștilor nr. 1, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Soimărestilor nr. 1, sector 1, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr.E/12488/16.10.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1 și nr. M/224/22.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridical, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul nr. 113/15.10.2019 al Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMBnr. 16932/11.09.2019;

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de mașter urb. Iulia R.S. Alexandrescu.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului .si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ce), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Str. Șoimăreștilor nr. 1, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 113/15.10.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original sc păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.Ca urmare a cererii adresate de Popa Marian și Popa Maria cu adresa î înregistrată la nr 31938 din 29.07.2019, completată cu nr 39992 din 19 09.2 amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:AV1ZNR.......

PENT

PUD - STR. ȘOIMĂREȘTILOR NR. 1 - SECTOR Construire imobil locuințe colective cu birouri la parter D+1E - P+ (10 apartamente)GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 396,00 mp (421,00 mp din măsurători cadastrale), proprietate privată confo de Carte Funciară nr. 264321, eliberat la data de 10.06.2019.

INIȚIATOR: POPA MARIAN, POPA MARIA IULIANA

PROIECTANT: S.C. DACRA STUDIO S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR                 _________RUR: Dzo, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZON                    : /.ona stuoiata prin PUD include parcelele învecinate imobilului care

a generat documentația, delimitată astfel: Nord- Est - str. Șoimăreștilor nr 3; Sud-Est - artera de circulație str. Șoimăreștilor; Sud-Vest - artera de circulație Calea Griviței; Nord-Vest - Calea Gri vi țe i nr. 184A.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: M3 - subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucureștcne, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 510/54/Ș/4969 din 11.04 2018.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60%, cu posibilitate acoperii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje etc.; CUTmax.= 2,5 mp ADC/mp teren; înălțimea maximă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condițiaretragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade.

Retragerea minimă față de aliniament - în cazul străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile clădiri care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament.

Retragerea minimă față de limitele laterale - Clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20,00 metri de la aliniament.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu cu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale: stânga - la limita de proprietate; dreapta - retras minim 5,00 metri.

Retrageri minime față de limita posterioară - la limita de proprietate, respectiv retras 2,00 metri spre partea stângă și spre partea dreaptă. Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se vor realiza din str Șoimăreștilor, conform avizului Comisiei Tehnice de


Circulații nr 16932/11.09.2019


ECHIPARE TEHNICO-ED1LITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de dr. ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de mașter urb. lulia R.S. Alexandrescu.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr 10/12/22.08.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.


Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 510/54/Ș/4969 din 11 04.2018, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București în cazul ttcadoplării documentației P.U D în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După          acesta. rȘniâiie valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.întocmit,

Andra Ciițcă
Bd. Banu Manta nr. 9. Sectorul I București; Ol 1222

Tel. +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06


Email: reeistn11uraiîforimariasl.ro

|-s 1 1 rs • //i t-s »'ii r rx fi in n ri ocw'tnr 1 rzxNr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(I,H1)

X[m]

Y[m]

1

2

  • 3

  • 4

  • 5

328767.037

328760.800

328763.028

328788 425

328795.389

584844.806

584852.017

584858.367

584874.192

584863.464

9,534

4.887

31.028

12.790

33.940

S(tcren

)=421.18nip P

=92.180m


BILANȚ TERITORIAL

Funcțiuni

Mp

%

Suprafoto teren

421

100

CmtulludB

315.75

75

Circulam, plăti orme parcaj, spatii verzî

105.25

25

Locuri de parcare

16

Nr. apartamente

10