Hotărârea nr. 401/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 401 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Chitilei nr. 369, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

Șos. Chitilei nr. 369, sector 1, București

Având în vedere:

  • -  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr.E/12488/16.10.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1 și nr. M/224/22.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridical, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

  • -  Avizul nr. 109/11.10.2019 al Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMBnr. 20121/23.11.2018;

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit de ing. Costel Ștefan C. Bungețeanu;

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh.-urb. Aurelia-Carmen C. Botez.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si dc amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ce), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Șos. Chitilei nr. 369, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 109/11.10.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR GENERAL Daniela NicoLeta C^falan

Nr.: 401

Data: 28.11.2019


pentru cetățean, pentru bunăstare

BIROUL R1SGLEMENTĂR1Ca urmare a cererii adresale de Stoica Georgela-Andreea cu adresa îi

înregistrată la nr. 4037 din 31.01.2019, completată cu nr. I 1239 din 14.03.2019, în                                             ___________

amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următor tlĂNE. A LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI

1 OCA!. AL SECTORULUI f

Nr-

IjOA 2 NOV 2019


PENTRU

PUD - ȘOS. CHITILEI NR. 369 - SECTOR 1 Locuință colectivă S+P+4E+5Er (9 apartamente)

ĂU;H.

■\A&'


DESjEeiDtfiJ


GENERAT DE IMOBILI L: în suprafață de 439,00 mp. proprietate privată conform mențiunilor din Extrasul de Cnrlt-’^Eunciufă ttr ' \ 267513. eliberat la data de 31.01.2019.                                                                                     ,     .                '

INIȚIATOR: STOICA GEORGETA-ANDREEA

PROIECTANT: S.C. B1ROI -ARHI I ECU RA IIOBBV CONSTRI CT S.R.L.                         \T4 Xj-ȘZ


SPECIALIST CI DREPT DE SEMNĂTURĂ RI R:                                 DZ|. DZJ. F)

AMPLASARE, DELIMITARE, SI PRAFAȚĂ 7.0N \ :                  flîMRiKmiiă prin PUI) include parcelele învecinate'

imobilului care a general documentația, delimitată astfel: Nord-Est - artera de circulație șos. Cbitilei; Sud-Est - șos. Cbitilei Vest - șos. Cbitilei nr. 369, lot 2 (nr. cad. 2675 14): Nord-Vest - șos. Cbitilei nr. 371.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBA'I'E ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu I1CGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: M3 - subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri. Imobilul nu se allă pe Lista Monumentelor Istorice bucureștcne, publicată în M.O. nr. 1 13 din 15.02.2016. sau la mai puțin de 100 m de imobile aliate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul dc urbanism nr. 692/64/C/8980 din 11.05.2018.

indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60%, cu posibilitate acoperii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje ele.: CUTmax.= 2,5 mp ADC/mp teren; înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente: pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetric caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4,00 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade. Retragerea minimă față dc aliniament: în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta o retragere de minim 5.00 metri.

Retragerea minimă față de limitele laterale: Clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță dc maxim 20,00 metri de la aliniament.

Retragerea față dc limita posterioară a terenului: Clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de ce! puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu cu mai puțin de 5,00 metri.

PREV EDERI PI D PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale: stânga - la limita dc proprietate, cu o curte de lumină pe zona mediană; dreapta - la limita dc proprietate, cu o curte de lumină pe zona mediană.

Retrageri minime față dc limita posterioară - retras minim 5.00 metri.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

Se prezintă declarație notarială nr. cad. 267514 cu încheierea de autentificare nr. 1378/16.08.2018.

CIRCI LĂȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin LICGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietona! se vor realiza din șos. Cbitilei, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 20121/23.1 1.2018.

ECHIPARE TEHN1CO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Costel Ștefan C. Bungețeanu.

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh -urb. Aurelia-Carmen C. Botez.

în urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism nr. 3/9/12.03.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de delaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate 11 folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care lace obiectul prezentului aviz. în conformitate cu art. 63 alin (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.


,ypjtjbljiiatte''U. certificatului de urbanism nr. 692/64/C/8980 din

11.05.2018, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului Bucia-ști-, In cazul ncadoptăribdocumenlației P.U.D. în plenul Consiliului Local al Sectorului 1. în termenul de valabilitate al acestuia, proced i Trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât


Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată duratu<


AI II TECI

Cioban


)prescu


Hotărârea de aprobare este în vigoare.PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001 -2008 PRIVIND SISTEMUL

CALITĂȚII IN

CERTIFICARE

ACREDITAT


DE MANAGEMENT AL URMA AUDI TUL UI DE DE CĂTRE ORGANISMUL PENTRU CERTIFICAREA


SISTEMELOR DE MANAGEMENT Al. CALITĂȚII

R P R M ft Cl’t -l *2 AIX R fT O'


Bd. Banii Mania nr. 9. Sectorul I București; 01 1222 fel. +40-21 -3 19.10.13; Fax: +40-21 -3 19.1006 Email: rcuistriilura <t priinariasI n> t,nn.Ț„


Statal taran/mp

S tnran UTR M3/mp

430.00

439.00

lOtt» ÎNAINTE DE DEIMCMflRAflE LA CARE SE APUCA [NDICATaHJl UR&ANI5TIC1

Stotal taran/mp

5 taran UTR M3/mp

Mo-gg

S40.00


PERMIS) CT. PUG

UTRNB/fflp

UTO M3/mp

MAX. ADMIS

EXiTTZNT a 3C

DtMOLLAZA

PROPUS

POTmaxX

un

14

«3

our

2,50

0-14

2.5D

RMH ‘

P

<U4>*4E«&Er  '

H max (m)

H       Intra

aliniamente >

Cm

3

H max 2Sm « Hm    Hbttra

ol [nlamanta (Ioni admit)

A9m) -

324

7B

324

anrțmn)

1350

79

imn

I pat 11 verii (la toi)

înnp/locator x JtBocntrul- (mp)

propui          110

M           20

platforma si troruari-amenajate - betonata

nenormat (mp) a

156

*            29

Bilanț teritorial IM

nuflih>m (ii)       1      UJit


Sos. Chitilei, nr.369 IE: 267513

1

580356.282

332813.939

2

580339.772

332789.728

3

580338.896

332788.554

4

580328.461

332794.814

5

580328.816

332795.365

6

580337.82

332808.139

7

580330.442

332009.023

8

580339 71

332810.822

9

580342.982

332815.464

10

580345.805

332819.469

11

580347.707

332822.167

12

580349.62

332824,881

13

580353 716

332822.724

14

58035/.492

3J282U.159

15

580359.645

332818.868


L1A

M3

M3


Nume

Semnătură

Cerința

Studiu

Data

SCARA

VERIFICATE

EXPERT

fi

03/2019

1,500

gim-iiiiiTEeTiii

IIOIIDY CONS rniJCT S.II.L.

Beneficiar GFORGETA-ANDREEA STOICA

Proiect

S.G.A.C.B./17

oftice(a>birou-arhitectura.ro / www.biTou-nrhiiectura.ro

BUCUREȘTI J40/897/2012 Tel/Fnx:(004) 021 667 37 39

Proiectant!

Nume

Semnătură

Titlu Proiect

kPUD - LOCUINȚA COLECTIVA S*P*4E+5Er

Ediția