Hotărârea nr. 4/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 28.01.2019 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul colectiv de muncă înregistrat sub nr. 424/19.12.2017, în vigoare în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul colectiv de muncă înregistrat sub nr. 424/19.12.2017, în vigoare în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Văzând Expunerea de motive Primarului Sectorului 1 al municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 62/2011-Legea dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 153/2017-Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. București nr. 327/31.10.2017 privind aprobarea încheierii Contractului colectiv de muncă la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Contractul colectiv de muncă la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă București sub nr. 424/19.12.2017;

Ținând seama de Procesul-verbal înregistrat sub nr. 66516/18.12.2018 încheiat între părțile semnatare ale Contractului colectiv de muncă;

Luând în considerare Sentința civilă nr. 8042/22.06.2018 pronunțată de Judecătoria Sectorului 3 București în Dosar civil nr. 11438/301/2018, precum și adresa înregistrată sub nr. 964/02.10.2018 emisă de Uniunea Sindicală SANITAS București, însoțită de Sentința civilă nr. 909/2016 emisă de Tribunalul București Secția a IlI-a Civilă în Dosar civil nr. 19301/3/2016;

în temeiul preverilor art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 1 la Contractul colectiv de muncă înregistrat sub nr. 424/19.12.2017, în vigoare în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în conformitate cu Anexa nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se împuternicește directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și, în lipsă, persoana care exercită atribuțiile specifice funcției publice de conducere, să semneze Actul adițional nr. 1 la Contractul colectiv de muncă, conform anexei parte inegrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Actul adițional nr. 1 la Contractul colectiv de muncă produce efecte de la data înregistrării sale la Inspectoratul teritorial de Muncă București.

Art.4. - (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 28.01.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 4

Data: 28.01.2019

Anexa nr.l

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 4/28.01.2019

PREȘEDINTE DE EDINȚĂ, 'NeaguJ)'r;

------------------------- ..... .

în vigoare în cadrul DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚA SOCIALA


ACT ADIȚIONAL NR. 1


LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ NR. 424/19.^1017


PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1

J


Ținând seama de prevederile Legii nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 62/2011-Legea dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 153/2017-Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 327/31.10.2017 privind aprobarea încheierii Contractului colectiv de muncă la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

între

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1, reprezentată legal prin director general FLEACĂ Dănuț Ioan și director general adjunct economic (cu delegare atribuții) PETRE Marius, în calitate de ANGAJATOR, pe de o parte

și

SALARIAȚII, pe de altă parte, reprezentați, potrivit prevederilor Legii nr. 62/2011, prin:

SINDICATUL SANITAS DIN DGASPC SECTOR 1, reprezentat legal prin președinte Mateeaș Mariana, prin mandatar Federația SANITAS din România, reprezentată legal prin vicepreședinte Răzvan Gae și

SINDICATUL ROUĂ DIN CADRUL DGASPC SECTOR 1, reprezentat legal prin președinte Gavrilă Constantin, prin mandatar Federația PUBLISIND, reprezentată legal prin vicepreședinte Ștefan Novac,

în urma negocierilor desfășurate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, convin semnarea

ACTULUI ADIȚIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ NR. 424/19.12.2017 în vigoare în cadrul DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1

după cum urmează:

Art. I Contractul colectiv de muncă nr. 424/19.12.2017 în vigoare în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 se modifică și se completează astfel:

Art. 8 alin. (2) se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

In vederea negocierii și aplicării prevederilor Contractului colectiv de muncă și salariaților care, alții decât membrii de sindicat, angajatorul va lua măsuri pentru colectarea unei contribuții lunare de 0,6-1 % din salariul de încadrare bază, pentru o perioadă de un an calendaristic. Fondul va fi administrat de comun acord fiind destinat pentru susținerea angajatilor aflați în situații dificile, ajutoare sociale, formare profesionala, organizarea de evenimente sau pentru alte situații ce vor fi negociate.

Art. 36 alin. (1) liniuța 2 se modifică și va avea următorul cuprins: pentru alte situații, până la 12 luni, în urma discuțiilor dintre salariat și conducătorul instituției, cu avizul prealabil al șefului ierarhic al salariatului.

Art. 72 alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

Angajații, alții decât cei care beneficiază de zilele de concediu suplimentar prevăzute în anexele la prezentul CCM pot primi concedii suplimentare de odihnă, potrivit prevederilor legale în vigoare, stabilite prin acord scris între sindicatele semnatare ale prezentului CCM și angajator, nu mai mult de 5 zile/an.

Art. 78 alin. (6) se abrogă.

Art. 78 alin. (7) se abrogă.

Art. 85 alin.(2) se abrogă.

Capitolul 1, Anexa nr. 5 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins: Se acordă 3 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru:

 • 1. Personalul care lucrează la:

 • a) dezinfecție, dezinsecție, deratizare;

 • b) stații de colectare și neutralizare a deșeurilor periculoase;

 • c) ergoterapie;

 • d) spălarea manuală, călcatul manual al confecțiilor și echipamentelor, precum și călcatul cu presa;

 • 2. Personalul care lucrează în bucătăriile unităților subordonate.

 • 3. Personalul care lucrează pe calculatoare de birou (laptop/desktop), activitate de minimum 70% din timpul de lucru.

 • 4. Personalul care lucrează în cadrul Atelierelor din cadrul Nazarcea Grup, și care nu este încadrat în grad de handicap.

 • 5. Personalul din cadrul serviciilor sociale care lucrează în spălătorii.

 • 6.  Personalul care desfășoară activitatea în cadrul modulelor rezidențiale care acordă servicii sociale în regim de urgență (Complexul Social de Servicii Odăi și Complexul Social de Servicii Pinocchio).

 • 7. Personalul din cadrul Centrului de îngrijire și Asistență Sfi Elena și Centrului de îngrijire și Asistență Sf. Vasile care lucrează direct cu beneficiarii serviciilor sociale.

Capitolul 2, Anexa nr. 5 se abrogă

Capitolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

Se acordă 8 zile de concediu de odihnă suplimentar pentru:

Personalul care lucrează în mod direct cu beneficiarii serviciilor sociale din cadrul modulelor pavilionare de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică ( nu se acordă funcțiilor de muncitor calificat, muncitor necalificat, administrator, magaziner, șef centru, altor categorii de personal din familia ocupațională de funcții "Administrație” care nu lucrează în mod direct cu beneficiarii serviciilor sociale.). ”.

Art. II. Celelalte prevederi ale Contractului Colectiv de muncă înregistrat sub nr. 424/19.12.2017 rămân în vigoare și nemodificate.

Art. III. Prezentul act adițional a fost încheiat în patru exemplare originale, din care unul pentru Inspectoratul Teritorial de Muncă București.

PĂRȚILE SEMNATARE