Hotărârea nr. 399/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 399 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr. 224, 224A, Sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

SOS. GHEORGHEIONESCUSISEȘTINR. 224, 224A, Sector 1, București

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr.E 12490/16.10.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr.M 206/21.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 112/15.10.2019 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 20994/04.12.2018;

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

Avizul Autorității Aeronautice Civile nr. 25242/1416 din 19.10.2018

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. Mircea Radu N. Savu și ilustrare volumetrică însușită de arh. Emanuel Bogdan Bobic.

Ținând seama de prevederile:

 • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare:

 • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - ȘOS. GHEORGHE IONESCU SISEȘTI NR. 224, 224A, Sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 112/15.10.2019 prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

 • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în momentul votului fiind prezenți 25 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE D££EDfi!țTĂ,


Marian Cristian Neagtf 'z^/,

pentru eetcițearh pentru bunăstare


BIROUL REGLEMENTĂRI

URBANISTICE Șl ARHIVĂ

a urmare a cererii adresate de S.C MAIA IMOB 1NVEST S.R.L. cu adresa în

egistrată la nr 25089 din 12.06.2019. completată cu nr 42839 din 07.10.2019, în conlormi amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

av,,.Nr.:L'ĂM(O ‘fc''?

PENTRU

PUD - ȘOS. GHEORGIIE IONESCI SISEȘTI NR. 224, 224A - S Construire locuință colectivă cu spații comerciale la parter S+P+4E+5E r - S (33 apartamente)                  /vD


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LpCAL AL SECTORULU11

Nr. ri----

333   2 8 NOV 2019

XTORI        _________-ȘEDINȚĂ ' om.


GENERA I' DE IMOBILI L: în suprafață de 1410,00 mp, proprietate privată conform mențiunilor din Extrasul dcfCarle Funciară nr 275845. eliberat la data de 14.08.2019                                                                      '                 --

INIȚIATOR: S.C. MAIA IMOB INVEST S.R.L. PROIECTANT: S.C. RAI M PROIECT S.R.L.

SPECIALIST CI DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR ___________

AMPLASARE, DELIMI TARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATA IN : Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului carE a generat documentația, delimitată astfel: Nord - nr. cad. 212421; Est - nr. cad. 272712. nr cad. 272713; Sud - nr. cad 271756, nrScțid. 273642v.ycst> - nr. cad. 271755                                                                                                       —
PREVEDERI PlIG/ PI Z APROBA TE ANTERIOR: Conform PUC} - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu IICGMB nr 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins parțial în subzona funcțională M3 - subzonă mixtă cu clădiri având regim dc construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri și parțial in subzona Llc - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr 1 13 din 15 02.2016, sau la mai puțin dc 100 m de imobile aliate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr 525/58/S/4228 din 12.04.2018.


Indicatorii urbanistici reglementați: Pentru M3: POTmax.= 60%, cu posibilitate acoperii restului terenului în proporție dc 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje ctc.; CUTmax = 2.5 mp ADC/mp teren; înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție dc volumctria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4,00 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade Pentru Llc: POTmax.= 45%, C'UTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+l E. CUTmax.= 1,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E. Rl Imax. = P+2E, Umax = 10 m. Se admite un


nivel mansarda! înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Pentru M3: în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față dc aliniament se va respecta o retragere de minim 5.00 metri Pentru Llc: Clădirile, indiferent de regimul dc construire, se vor retrage față de aliniament la o distanță dc minim 5.00 metri pentru a permite în viilor parcarea celei de a doua mașini in fața garajului și pentru a se permite plantarea corectă a unor arbori in grădina de fațadă fără riscul deteriorării gardurilor și a trotuarelor de protecție ale clădirilor.

Retragerea minimă față dc limitele laterale - Pentru M3: Clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.00 metri de la aliniament. Pentru Llc: Clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din Înălțimea In cornișă, dar nu cu mai puțin dc 3.00 metri

Retragerea față dc limita posterioară a terenului - Pentru M3 Clădirile se vor retrage față dc limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu cu mai puțin de 5.00 metri Pentru Llc: Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată in punctul cel mai înalt față dc teren, dar nu mai puțin dc 5.00 metri

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale: stânga - minim 4.50 metri față de limita de proprietate; dreapta - minim 6,50 metri.

Retrageri minime față de limita posterioară - minim 5.00 metri.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului dc reglementări vizat spre ncschimbare

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri dc parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin IICGMB nr. 66/2006. Accesul auto și accesul pietonal se vor realiza din șos. Ghcorghe loncscu Siscști și prin drumul de acces cu nr cad. 271755 și nr cad. 242394 din șos Ghcorghe lonescu Siscști, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 20994/04,12.2018.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă. canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U I Marcș.

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh Mireea Radu N, Savu și ilustrare volumetrică însușită de arh. Emanuel Bogdan Bobie. Se prezintă avizul Autorității Aeronautice Civile nr. 25242/1416 din 19.10.2018.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 9/2/30.07.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U D

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care lacc obiectul prezentului aviz, in conformitate cu ari. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, eu modificările și completările ulterioare


Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 525/58/S/4228 din 12 04.2018. emis dc Primăria Sectorului 1 al Municipiului București, in cazul neadoptării documentației P.U.D. în plenul Consiliului Local al Sectorului I. in termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobapj.acestăTămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare

\ 1 ■ îl i' r ■'f


ARHITECT ȘL. , Cioba n u O prese u Oliviu Ah:

Șef birou,

Raluca MihaelaJĂpifan(IIEICAIA ISU 900X^30

DE MANAGEMENT^ URMA AUDITULUI D

DE CĂTRE ORGANISMUL

PENTRU CERTIFICAREA


PRIMARI/ A FOST CERTIFICATA ISO 901

PRIVIND SISTEMUL [

CALITĂȚII ÎN

CERTIFICARE

ACREDITAT

SISTEMELOR de management al calității

l-N JG.ă'l-J îXRPfțfT

întocmii,

AndrWfițcă


Bd Banii Manta nr. 9. Sectorul I București: 01 1222 l'el t-40-21-319 10.13; Fax: +40-21-3 19.10.06

Ianai 1: remstraturav/ primariasLro

i,ii„./.


Suprafața totala imobil-Nr cad. 275845

Nr Pcl

Coordonate pcl.de contur

Lungimi taluri

D(i,i+1)

X[m|

Y[m]

 • 7

6

10

9

4

3

 • 19

 • 20 21

 • 8

334589 620 334586 146 334571.380 334560.740 334534 948 334537.870 334538.239 334538.849 334538 993 334564 181

582161 123 582188 279 582106 394 582185 036 582181 745 582158.733 582155 827 582155.904 582154 773 582157.932

27.377

14 886

10 726 26.001

23 197

2 929

0.615

1 140 25385 25,638

S(1)=1410mp P=157.895m

S-cedala pt. circulație drum public             I

Nr. cadastral 275845

Nr.

Pct

Coordonate pct de contur

Lungimi

laturi |

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

2

 • 3

 • 4

 • 5

12

18

334539 400 334538 383 334537.870 334534.948 334536 014 334538 984 334539 171

582154 825 582154.696 582158.733 582181 745 582181.881 582158.204 582156.716

1 033

4.069

23.197

1.075

23.863

1.500

1.906

S(1)=28mp P=56 642m

Srezervatstrazi                          1

Nr. Pcl.

Coordonate pct de conlu

Lungimi

X[m]

Y[m]

D(l,l+1)

15

11

 • 7

14

 • 8

1

18

12

^eArc^lG

17

534568 998 334589 442 334589 620 334569.175 334564 181 334539 408 334539.171 334538.984 334539 742 334541 218

582159.954 582162 518 582161.123 502158.558 582157.932 502154 825 582156.716 582158 204 582156.874 582156.469

20.604

1.406 20 605

5033

24.967

1.906

1 500

1.571

1 571

27 998

S(1)=72mp P=107.161m


Nr

Pcl

Coordonate pct do contur

Lungimi

Intim

D(ijH)

x [ml

Y [mj

209

334560.740

582185.036

5 038

211

334565.737

582185.674

25 926

212

334568 998

582159 954

1 407

213

334569.175

582158,558

5 033

205

334564 181

582157 932

25 385

214

334538 993

582154 773

1 140

215

334538.849

582155 904

0 615

21G

334538.239

582155 827

2 929

207

334537.870

582158 733

23.197

208

334534.948

582I8l 745

26 001

s(D=e

17rnp P=116C71m


Zona neafectata UTR M3

1.:

rxtl fr*Tli*'

Luritiimi

ll 1

Y[m|

O

3^1500 740

5038

1

334565 737

582185 074

25.926

15

v

sazîfiOM

27j95ț5

1 V?1

J.M5412W

PrAicMG

ymȚ -

5821& 074

1 571

12

: ■

G02158 204

23 8433

i     ___&

334 SK 014

582161.681

24 026


Nr Pcl

Coordonate pcl clo contur

Lungimi luturi

00.1*1,

x [m|

Y [m]

203

334506.149

582180.259

20 575

211

334565 737

502185 674

27 333

213

334569.175

582158 558

20 605

204

334589.620

5821G1.123

27 357

63mp P--95 G70in


Zona neafeclata UTR L1c

Nr.

Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X(m]

Y[m]

6

334586 146

582180.279

25 971

11

334589.442

582162.518

20 604

15

334568.998

582159 954

25 926

13

334565.737

582185 674

5.689

10

334571.380

582186 394

14 886

S(1)=534mp P=93.076m


BILANȚ TERITORIAL PROPUS UTR M3

suprafața (mp)

%

Construcții

465.60

60

Circulații carosabile/pietonale

77.60

10

Spatii plantate

232.80

30

Suprafața totala (cf. pichetare

)     776.00

100PROFIL PROPUS DRUM CF. PUL “SPITAL CATEGORIA IA-SOS. BUCUREȘTI - TARGOVISTE NR10"

w*ft3WI

1.50

7.00

10.00

1.50


Contract:

Faza:

P.U.D.

Dala.

2019

Scara:

1 : 500

Planșa nr.

U-07