Hotărârea nr. 398/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 398 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Renașterii nr. 29, Sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. RENAȘTERII NR. 29, Sector 1, București

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București; Raportul de specialitate nr.E 12484/16.10.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1; Raportul de specialitate nr.M 204/21.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilulni Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 121/16.10.2019 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 11467/30.07.2018;

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit de ing. Eugen M. Ionescu;

Avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 684/ZP/l7.04.2019; Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. Mircea Radu N. Savu.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. RENAȘTERII NR. 29, Sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 121/16.10.2019 prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în momentul votului fiind prezenți 25 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
BIROUL REGLEMEN TĂRI


LfRBAJNJlSTICE ȘI ARHIVA


Ca urmare a cererii adresate de S.C. CASTEL IMOBILIARE S.R.L. cu adresa în^M înregistrată la nr. 30505 din 30.07.2018, completată cu nr. 41970 din 01.10.2019, în conformita! amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emile următori I


LA hotărârea consiliului


aviznr..1£<M/.P<2o/^

PENTRU

PUD - S TR. RENAȘTERII NR. 29 - SECTOR 1 Construire locuință colectivă P+2E+M (12 apartamente)


LQC

Nr. H---

238- 2 8 NO


lqcalal SECTORULUI 1GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 1078,00 mp, proprietate privată conform mentiunilor^&in-lixttisul dc\Cdfii 215848, eliberat la data dc 12.08.2019.

INIȚIATOR. S.C. CASTEL IMOBILIARE S.R.L. PROIECTANT: S.C. RAUM PROIECT S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:                     UR: D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZOî^                    : Zona studiată prin PUD include ptirce[eîe~învecinaie

imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - șos. Chitilei nr. 75, șos. Chitilei nr 77-81; Est - slr. Minervei nr. 4; Sud -str. Renașterii nr. 31; Vest - artera de circulație str. Renașterii.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local dc Urbanism al Municipiului București, aprobate cu 1-1CGMB nr. 269/2000 cu completurile ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lla - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara pcrimetrclor de protecție. Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va li de maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016. dar se află la mai puțin de 100 m de Parcelarea Bazilescu (Bd. Laminorului - str. fabrica de Cărămidă - str. Elocințci - str. Neajlovului - slr. Coralilor - str. Piatra Morii - Bd. Gloriei - slr. Triumfului - str. Lăstărișului - str. Mandolinei - str. Renașteii - șos. Chitilei) clasat ca monument istoric la poziția 191, cod LMI 2015 B-Il-s-B-17913, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1397/39/R/34362 din 27 09 2019

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%. CUTmax.= 0.9 mp ADC/mp teren pentru P+1E, CUTma.x.= 1,3 mp ADC/mp teren pcnlru P+2E. Hmax.= 10,00 metri, RHmax.= P+2E. Se admite un nivel mansardal înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de limitele laterale - Clădirile izolate se vor retrage față dc limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - stânga - minim 5,00 metri; dreapta - minim 5.00 metri.

Retrageri minime față dc limita posterioară - minim 7.00 metri.

Suprapunerea cadastrală se va reglementa la faza de autorizație de construire.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin l-ICGMB nr. 66/2006. Accesul auto și accesul pietonul se vor realiza din str. Renașterii, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr 11467/30.07.2018.

ECHIPARE TEIINICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice dc alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Eugen M. lonescu.

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. Mircea Radu N. Savu.

Se prezintă Avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 684/ZP/17.04.2019.

în urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism nr. 16/6/20.11.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic dc detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu


modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la dala emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. I397/39/R/34362 din 27.09.2019, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului Bucureșli.dn cazul itcțțdpptării documentației P.U.D. în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, proceduf+tfebdie rdlutițâf După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.

ARHITECT ȘEF

ERTIFICATĂ ISO 9001 -2000 . DE MANAGEMENT AL URMA AUDITULUI DE


DE CĂTRE ORGANISMUL PENTRU CERTIFICAREA


SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII fp fm asm” 'AFRnn


________Bd Banu Manta nr. 9. Sectbrul l București: Ol I222

Ici +40-21-319 IO I3: Eax: +40-21-319 10.06

Email: regi slralura rrprimanasl roNr.

Pct.

Coordonate pct.de

Contul

Lu . Ic

Etcjimir )

X [m]

Y

1

331530.129

582594^4jf(

26.62

2

331553.502

582607.58^=

-39.94

3

331534.951

582642.963

27.28

4

331510.955

582629.987

40.03

S(NC 215848)=1078mp

P=133.87m


' * / / / /«/ / /

NR.

CRT

BILANȚ TERITORIAL

SUBZONE   SUPRAFAȚA

FUNCȚIONALE     (mp)

SUPRAFAȚA (%)

1.

CIRCULAȚII AUTO/PIETQNAI F

377,30 mp

35,00%

2.

IMOBIL LOCUINȚE P+2E(+M)

485,10 mp

45,00%

3.

SPATII VERZI

215,60 mp

20,00%

4.

SUPRAFAȚA PARCELA

1078,00 mp

100,00%


3   L1,5

7

5

.5

7

,1.5} 3 t

.    4.5

7

.1

0

7

4,5

1..-

1

33

PUD - LOCUINȚE COLECTIVE

Str. Renașterii, Nr. 29, Sector 1, București

ririri"--