Hotărârea nr. 397/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 397 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Târnăveni nr.12, Sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STRADA TÂRNĂVENI NR.12, Sector 1, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

- Raportul de specialitate nr.E 10482/03.09.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1; Raportul de specialitate nr.M 194/21.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 91/01.08.2019 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 18335/31.10.2018; Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș; Ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de urb. Sorina A. Tache.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STRADA TÂRNĂVENI NR.12, Sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 91/01.08.2019 prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în momentul votului fiind prezenți 25 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.SECRETA        L

Daniela Nic           n


Nr.: 397

Data: 28.11.2019Ca urmare a cererii adresate de lanculcscu Victor Paul cu adresa în

înregistrată la nr. 53148/18,12.2018, completată cu nr.25976/19.06.2019, în conformitate cu amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completurile ulterioare, se emite următorul:

AVIZ NR.

PENTRU

PUD-STR. TÂRNĂVENI NR. 12 - SECTOR 1

Construire imobil de locuințe colective S+P+2E ( 4 apartamente)

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 420,00 mp din acte, proprietate privată conform m

nr.268063, eliberat la data de 01.02.2019.

INIȚIATOR: 1ANCULESCU VICTOR PAUL, IANCULESCU MARIA LAURA, ROȘULESCU RĂZVAN DANI ANĂ VALENTINA

PROIECTANT: S.C. ARCH D.U. STUDIO PROJE

SPECI ALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RURl                 _______, _ ,

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD inclu&^arc|le$FifiV imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord- Str Târnăveni nr. 10; Est-artcra de circulație Str. TâniftvCni; 259876; Sud- Str Târnăveni nr. 10.                                                                                 vv xs '___

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de LlrbamȘțtiȚul^Municipiului &R Ijjlui


2 8 NOV 2019


București, aprobate cu HCGMB nr 269/2000, cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcționa individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări anterioare cu P-P+2 niveluri, situate în afara zonei proteja       Sforii

urbanistici reglementați: POTmax.=45 %, CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+IE, CUTmax.=l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E. Se admite mansardarea clădirilor existente având o șarpanta cu panta de 45 grade, cu o suprafață de maxim 60% din aria construită la sol a clădirii. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 1 13 din 15.02.2016 sau la mai puțin de lOOm față de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1852/80/T/31934 din 18.10.2017.


Retragerea minimă față de aliniament - se mențin retragerile din planurile inițiale de lotizare care variază de la lotizare la lotizare între dispunerea clădirilor pe aliniament și retrageri de circa 3,0-4,0 metri;

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - clădirile se vor cupla respectând sistemul existent pe o adâncime care nu va depăși 15 metri de la aliniament, cu o retragere față de limita laterală opusă a parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3.0 metri;

Retragerea față de limita posterioară a terenului retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi determinată de aliniamentul posterior al lotizării care va putea fi depășit numai pentru extinderi în suprafața de maxim 12.0 mp. construiri la sol (pentru îmbunătățirea dotării cu încăperi sanitare) și numai în cazul în care distanța față de limita posterioară va rămâne egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 5.0 metri;

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - 3,00m, stânga - la limita de proprietate.

Retrageri minime față de limita posterioară - 8,73m.

Construcția se va amplasa eu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre nesehimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararca autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonul se va realiza din str. Târnăveni, conform avizului

Comisiei Tehnice de Circulații nr. 18335/31.10.2018.

ECHIPARE TEHNICO-ED1LITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing.Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de urb. Sorina A.Tache.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 3/20/12.03.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1852/80/T/3 1934 din 18.10.2017, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al

Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.


Șef birou ,

Raluca Mihapla Epifan
Număr cadastral 268063

Nr

Pct

Coordonate pcl de contur

Lungimi laturi D(i,i+n

X[m)

Y [m]

P1

332305 764

583739 483

0 073

P2

332305 836

583739 473

18 703

P3

332308.834

583757.934

12.146

P4

332296 864

583759 997

6 316

P5

332295 874

583753 759

12 979

P6

332293 865

583740 936

5 721

P7

332292 980

583735 284

9 893

P8

332291.454

583725 509

11 889

P9

332303 178

583723 538

16 153

Sup = 420 mp


r" + i

i

i

i

i

+ |


1259676

IE: 269876

I

I

I                          V3b

I______15:2397,05 ' 18.-20


19 U

_____jl
A .6(321

>£('^61847*

Ifr?—--

23*


______________________i 1_____________ _,IE.t22S349_______________

3—Documentații cadaslrate avizate

~1 — Construcții inuKpstrato in sistemul mtoțirat ele cadastru st carte funciara


IE: 259770 I

__________IE:.258771

OCPÎ București H-rtul E»


IE: 26rîi


P R O I E C

S C ARCH D IJ STUD B dul lulîiJ Maniu, nr. 5 J40/1.1506/ 200-1; C


LEGENDA:


LZ j

r----1

l___J


LIMITA TEREN CE FACE OBIECTUL PREZENTEI

DOCUMENTAȚII


CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+2E, ÎMPREJMUIRE SI UTILITAR

Amplasament:

BUCUREȘTI, SECTOR 1, STR. TARNAVENI, NR 12,

NR CAD. 268063.______________

INDICATORI URBANISTICI:CIRCULAȚIE CAROSABILA


CIRCULAȚIE PIETONALA


SITUAȚIE EXISTENTA:

SUPRAFAȚA TEREN

SUPRAFAȚA CONSTRUITA

SUPRAFAȚA DESFASURATA

P.O.T.

C.U.T.


BORDURA JOASA DE RACORD


ZONA SPORT SI AGREMENT


ACCES PIETONAL


ACCES AUTO SUPRATERAN


SITUAȚIE PROPUSA:

SUPRAFAȚA TEREN

SUPRAFAȚA CONSTRUITA PARTER

SUPRAFAȚA DESFASURATA

P.O.T.

C.U.T.

SPAȚIU VERDE


ACCES AUTO SUBSOLCIRCULAȚIE PIETONALA/CAROSABILA

ACCES TERASA

NUMĂR DE APARTAMENTE

NUMĂR LOCURI DE PARCAE


=420.00mp

=176.11mp

=528.33mp

=41.93%

=1.25

=127.77mp(30.42%)

=74.47mp

=36.65mp


VerificatorSef proiect


Proiectat


CAROSABIL


SEMNĂTURĂ


:-PROJECT S.R.L.

B-dul. luliu M              , sect. 6 București.

J40/11506/ 2004; C U I: R O 1 6lj> O 9 6 04 .
SCARA

) 1.500


Pre; vala rece


Oficiul de Cadastru ’.iTubiicrtate Imobtlîarâ

sil


Aviz Tehnic

Inspector

DENUMIRE INVESTIȚIE:--

P.U.D.- CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+2E, IMPRJMUIRE SI UTILITATI.

DENUMIRE PLANȘA:

REGLEMENTARI URBANISTICE


Faza

P.IJ.D