Hotărârea nr. 394/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 394 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Aleea Scroviștea nr. 44-48, Sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) ALEEA SCROVIȘTEA NR. 44-48, Sector 1, București

Având în vedere:

 • -   Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

 • -   Raportul de specialitate nr.E 11718/30.09.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

 • -   Raportul de specialitate nr.M 191/14.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului cc intră în competența dc aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

 • -   Avizul Arhitectului Șef nr. 107/30.09.2019 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 2820/26.02.2018.

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.T. Mareș.

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. Robert Antonio Dumitru și ilustrare volumetrică însușită de urbanist Diana Maria Miclăuș .

Se prezintă Aviz Ministerul Culturii și Idențității Naționale nr. 1098/S/28.06.2019, cu completare plan anexă nr. 1098/12.09.2019.

Ținând seama de prevederile:

 • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - ALEEA SCROVIȘTEA NR. 44-48, Sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 107/30.09.2019 prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

 • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi pentru și 1 vot împotrivă, fiind prezenți la vot 25 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.pentru cetățean, pentru bunăstareBIROUL REGLEMENTĂRI


vrsvw. primari ascc tor 1 ro


URBANISTICE ST ARHIVĂ


Ca urmare a cererii adresate de Aldescu Alexandru, cu adresa ^^^^^înregistrată la nr. 7481 din 20.02.2019, completată cu nr. 39369/17.09.2019, în conformi privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite un iANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI


nfp rn prevederile Legii nr. 350/2001
Nr.

399


LOCAL AL SECTORULU11


AVIZ NR.

PENTRU

PUD - ALEEA SCROVIȘTEA NR. 44-48 - SECTOR 1, BUCUREȘTI


Construire locuință individuală S+P+2E și construcții anexe-garaj, spațiu a irement si piscină


2 8 NOV 2019GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 1.787,00mp, proprietate privată conform informați iii 272469, eliberat la data de 14.05.2019. Se prezintă acord notarial coproprietar, aua BNP Carmen Dima.

INIȚIATOR: ALDESCU ALEXANDRU. DINU IONELA DANIELA

PROIECTANT: S.C. ASCO INSTANT RESULT S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:                 __________ 20,E)

AMPLASARE. DELIMITARE. SUPRAFAȚĂ ZONX1                : zona studiata prin PUD inel

imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - Lotul 2, Lacul Grivița: Est- nr.cadastral 2059 225054. Sud- artera de circuilațic Aleea Scroviștea.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform RLU aferent PUG - Mun. București, a 269/2000, amplasamentul este cuprins parțial in subzona LId pentru care sunt permise locuințe individuale mici cu mal în regim de construire continuu(înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat) și parțial in subzona V4- spații verzi pentru protecția cursurilor de ape Imobilul este situat în situl arheologic nr.9, clasat ca monument istoric, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 2024/232/S/45706 din 29.1 1.2017.


Indicatorii urbanistici reglementați - Lld: POTmax.= 20%, CUTmax.= 0,4 pentru P+l E și CUTmax.= 0,7pentru P+2E. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită. înălțimea maximă a clădirilor va fi P+2E(10 metri). Pentru subzona V4 sunt prevăzuți următorii indicatori urbanistici - POT cu construcții, platforme, circulații carosabile și pietonale = maxim 15% și CUT maxim 0,2mp ADC/mp teren.

Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - min.2,00m, respectiv 7,60m pentru construcția anexă; stânga - min.3,50m Retrageri minime față de limita posterioară - min.8,45m fală de construcția anexă ( spațiu agrement și piscină);

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre nesebimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Aleea Scroviștea, în conformitate cu Aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB nr. 2820/26.02.2018.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. Robert Antonio Dumitru și ilustrare volumetrică însușită de urbanist Diana Maria Miclăuș. Se prezintă Aviz Ministerul Culturii și ldențității Naționale nr. 1098/S/28.06.20I9, cu completare plan anexă nr. 1098/12.09.2019. Se prezintă ridicare topografică privind delimitarea UTR- urilor, insușită de ing. Gruia Vasile.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 5/7/09.05.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată


29.11.2017, emis de Primăria Sectorului I al Municipiuluj^foAirești.PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL

CALITĂȚII ÎN

CERTIFICARE

ACREDITAT

SISTEMELOR DE M'ANAGEMENT AL CALITĂȚII

SR EN ilSOtS ’AIEROO’DE MANAGEMENT AL

URM/t AIJDITULUI DE

DE CĂTRE ORGANISMUL

PENTRU certificarea


tmtld Xtilabilitate a certificatului de urbanism nr. 2024/232/S/45706 din


ARHITECTS


Bd. Banii Manta nr. 9, Sectorul I București; 01 1222

Tel. +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06

Email: re tu strat urata- primanas 1 .ro http://www.pri mari ascclorl roPLAN URBANISTIC DE DETALIU

ALEEA SCROVIȘTEA NR. 44-48,         I

SECTOR 1, MUN. BUCUREȘTI

PL. U.03.Ol.02. REGLEMENTĂRI URBANISTICE - ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

LEGENDĂ LIMITE: n

LJ

■ ■

■ ■Limită zonă studiată


Limită P.U.D.

S. teren Lot 1 = 1.787 mp

Limită terenuri cu documentații de urbanism aprobate și în curs de avizare/aprobare


Limită U.T.R.


Aliniament propus


Parcele


CIRCULAȚII:SUPRAFAȚĂ TEREN LOT 1 = 1.787,00 mp


INDICATORI URBANISTICI CONFORM P.U.G.:

Lld: P.O.T. max = 20,00 %

C.U.T. max

V4: P.O.T. max


= 0,70

= 15,00 %

C.U.T. max = 0,20


Nr.----

2 8 NOV 2018


ZONIFICARE FUNCȚIONALA:INDICATORI URBANISTICI PROPU ȘI RAPORTAȚI LA LOT 1:

S. teren Lld = 1.020,57 mp

S. teren V4 = 766,43 mp

S. construită maximă Lld = 204,11 mp

S. desfășurată maximă Lld = 714,40 mp

S. construită maximă V4 = 114,96 mp

S. desfășurată maximă V4 = 153,29 mp

4.H. Lld = S+P+2E - H. max admis (la cornișă la CTN) = 10,00 m

,H. V4 = PREGLEMENTĂRI URBANISTICE:


Locuință unifmilială
Edificabil conform documentațiilor de tip P.U.D. în curs de avizare/aprobare Expropiere pentru cauză de utilitate publică aferentă modernizării circulațiilor publice Expropiere pentru cauză de utilitate publică aferentă modernizării circulațiilor publice Str. Scroviște (suprafață aprox. 80,00 mp)


S.C. ASCO INSTANT RESULT S.R.L.

Str. Depozitului, nr.25, Mărăcineni, Buzău

tel.: 0743 155 855


PROIECTAT


DESENATNumărul locurilor de parcare va fi asigurat cf. HCGMB 66 din 06.04.2006, fiind asigurate în anexe cu structură independentă destinată garării autovehiculelor.


în conformitate cu Ordinul nr. 119 din 4.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, platforme destinate pentru ilor de


depozitarea recipientelor de colectare selectiv menajere vor fi amenaj ferestrele locuințelor.NOTĂ:

Pentru suportul de bază a fost utilizat extrasul de plan cadastral scara 1/2000 și 1/500 eliberai de O.C.P.I. București înregistrat sub nr. 100952 din 15.11.201?, eliberat la data de 20-11.2017.

Circulațiile sunt materializate pe planșe conform aviz S.P.U. nr. 1027/27.12.2017 și a docum«tațîild?ideEtft6aij|ppi aprobate la nivelul zonei de studiu.

i ' ~

ALDESCU ALEXANDRU


Titlu proiectă

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINI Ă INDIVIDUALA

S+P+2E ȘI CONSTRUCȚII ANEXE

ALEEA SCROVIȘTEA NR. 44-48, SECT. 1, MUN. BUCUREȘTI

Titlu planșă:

REGLEMENTARI URBANISTICE

ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ


ici

Beneficiar’?                  Nr. proiect:

----- - /<*/ 33|U7|2017

-


Faza:


P.U.D.

Planșa nr.:


U.03.01.02