Hotărârea nr. 392/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 392 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. București-Ploiești Nr. 117d, Sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) SOS. BUCUREȘTI-PLOIEȘTINR. 117D, Sector 1, București

Având în vedere:

  • -  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București; Raportul de specialitate nr.E 12482/16.10.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1; Raportul de specialitate nr.M 185/14.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

  • -  Avizul Arhitectului Șef nr. 114/15.10.2019 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 6427/15.04.2019;

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I Mareș;

  • -  Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de urb. Alexandra P. Gh. Bogdan și ilustrare volumetrică însușită de arh. Dinu-Alexandru Popescu.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea

Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ce), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - ȘOS. BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 117D, Sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 114/15.10.2019 prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în momentul votului fiind prezenți 25 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI .

I OCAL AL SECTORULUI 1   —pmtat cetățean, pentruJ/unăstace.—=

-«Nr.


BIROUL REGLEMENTĂRI


Ca urmare a cererii adresate de I lagie: cu (

7146 din 19.02.2019, completată cu nr. 3493 i -di teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


2 8 NOV 2019 URBANISTICE ȘI /ARHIVA

înregistrată la

■ 1: w-a ; Zy îA -                                                                    t i i d. amenajarea

7/<^ (A&Wi


PENTRU

PUD - ȘOS. BUCUREȘT1-PLOIEȘTI NR. 117D - SECTOR 1 Construire locuință individuală S+P+2E


jf II


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 552.00 mp din acte, proprietate privată conform mențiunilor din î\ tț&l IfcLCăi nr. 258678, eliberat la data de 14.02.2019.


iciară


INIȚIATOR: HAGIESCU CONSTANTIN T1BERIU

PROIECTANT: S.C. ARX DESIGN CONCEPT

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:                            D, E. Fs)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATA IN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord-Vest - drum de acces nr. cad. 258674 din Drumul Lăpuș; Nord-Est - nr. cad. 208799, nr. cad. 241687; Sud-Est-nr. cad. 257083; Sud-Vest-nr. cad. 258677.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Llc - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite. Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016 sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1539/146/B/29045 din 19.09.2018.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%, CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+1E, CUTmax.= 1,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E. RHmax. = P+2E, Umax. = 10 m. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Clădirile, indiferent de regimul de construire, se vor retrage față de aliniament la o distanță de minim 5,00 metri pentru a permite în viitor parcarea celei de a doua mașini în fața garajului și pentru a se permite plantarea corectă a unor arbori în grădina de fațadă fără riscul deteriorării gardurilor și a trotuarelor de protecție ale clădirilor.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile izolate se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale: dreapta - minim 3,00 metri; stânga - minim 5,00 metri.

Retrageri minime față de limita posterioară - minim 3.00 metri.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se vor realiza prin drumul de acces nr. cad. 258674 din Drumul Lăpuș, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 6427/15.04.2019.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.l Mareș.

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de urb. Alexandra P. Gh. Bogdan și ilustrare volumetrică însușită de arh. Dinu-Alexandru Popescu.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 8/2/25.07.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.


Uitate a certificatului de urbanism nr. 1539/146/B/29045 din


Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de vj

19.09.2018, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București^             . țării documentației PUD în plenul Consiliului Local al

Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura t ia reluată. Duph aprobare. acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.Întocmit, Andra CiucâPRIMĂRIA FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN CERTIFICARE ACREDITAT

SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII


Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1 București; 011222

Tel. +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06

Email: registratura u primari 1 ro


QR FN zlAm? AFRCin"


klf « •/Avim i’ nrirvuiri'ne.ii'lnr 1


P.U.D. SOS BUCURESTI-PLOIESTI NR 117D, SECTOR 1, BUCUREȘTI - LOCUINȚA UNI FAMILIALA S+P+2E

REGLEMENTARI URBANISTICE scara: 1/500

LEGENDA

LIMITE

[ —LIMITA P.U.D.

|    | LIMITE CADASTRALE

FUNCȚIUNI

LOCUINȚE COLECTIVE

PARCELA

FOND CONSTRUIT

PUD STR DRIJMUI I APUS NR 121 aviz nr. 3/18/21.03.2016

X 1

PUD STR. DRUMUL LAPUS NR 121 aviz nr. 3/18/21.03.2016

hcl nr.155/29.09.2016

1 1 -


|     | ALINIERE CARACI ERISIILA

CIRCULAȚII

| CIRCULAȚII PIETONALE

[    ] CIRCULAȚII CAROSABILE


PROPUNERE

□ EDIFICAB1L MAXIM L£ ACCES CAROSABIL PE LOT


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI

LOCAL AL SECTORULU11

Nr.---------


2 8 NOV 2019


BILANȚ TERITORIAL PROPUS

FUNCȚIUNEA


SUPRAFAȚA (mp)

SUPRAFAȚA TOTALA


552.00


CONSTRUCȚII


CIRCULAȚII SPAȚIU PLANTAT


248.40

138.00

165.60


100

45

30


INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI S lot: 552.00 mp

PROFIL STR DRUMU LAPUS REGLEMENTAT PRIN PUZ ZONA DE NORD


POT: 45 %

CUT : 1.3 MP ADC/MP TEREN

RHmax: S+P+2E

Hmax: 10.00 M

Parcarea se va realiza c.f. HCGMB 66/2006.


Inventar do coordonate teren avizate de OCPI BucucsU nr «hi. 1SM78 (Oux. H.lwli 107)

Nr

CivnkfillU pctdfl weltf-

iunflimi inturi

Don

PcL

»(m]

1

585052.12»

X367B7 286

6 377

J

585083.573

3357B1.074

17 454

7

4 071

TZTJfl

<

cnf.04<i.xu

3307MLOI1!

.171170

D

35303'1.204

556702.003

25-5JJ

p-m.oîihi


Inventar <ie coordonate al arterei pmptr» prin PI 17 (nhtinirta prin wpntptiner» țjreflra)


Strada IJH/Z

Nr. m.

Coorsfcncl* petit* ccntur

lAnțlml Iflliwl o(i,m)

X M

X(m)

a

5B4QB3.7Q5

33V762.3M

12.002

7

rjUM.’i ann

■WiTFi'i nrn

7\<3M

ftl

M1D7t.O7O

JM7M.7I1

1X000

S

5B4»M.3tM

3367M.001

73,«28

r-7i.Doir<-<


kirtințffl i|«ț coordormle fll arterei ptifxiM prin FIJ£ (vblliiut» tu l<> vupiBvuiwti ixmrkul ivw zjgjz

Mf. Pai.

CrmrCicontn pet.d* contor

Lurujlml taluri

Ofi.H-1)

xM

Hm]

to

5SÎM)'1>177

13MJ0.7K1

24.7B9

n

AMMI

XWtfli '.’7r.

1700)

17

MV”-' O-A

Wi*«>

?A*UU

13

563032.257

536KXMM

13.000


IARX Design Concept S$L

• J40/988/2016; RO 35501691 ~~ ”       \ /

Str T>pj nr 13A. sertor 1,București        __


SEF PROIECT


PROIECTAT/ DESENAT


PROIECT:

P . U . D . SOS BUCURESTI-PLOIESTI NR 117D, SECTOR 1, BUCUREȘTI - LOCUINȚA UNIFAMILIALA 5+P+2E


BENEFICIAR: TIBERIU HAGIESCU


TITLUL PLANȘEI: REGLEMEN1ARI UKBANISIK.E


SCARA: 1/500


FAZA:

P.U.D.


PR. NR:

.../2019


DATA:

2019


PL. NR:

2