Hotărârea nr. 391/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 391 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Cricovului nr.30, Sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. CRICOVULUI NR.30, Sector 1, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr.E 12502/16.10.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr.M 186/14.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 115/15.10.2019 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. nr. 11915/27.06.2019.

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform memoriu de rețele însușit de ing Mariana N. Dorobanțu.

- Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică însușită de urb. Eduard Andrei W. Mlenajek și studiu de însorire însușit de arh. Laura Maria Boangăr Burda.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

» Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. CRICOVULUI NR.30, Sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 115/15.10.2019 prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică benefîciarului/proiectantului documentației de urbanism P.LI.D. și un exemplar original sc păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în momentul votului fiind prezenți 25 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 391

Data: 28.11.2019Vdlt?GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 234,00mp ( 230,00mp din măsurători), proprietate privată con Extrasul de Carte Funciară nr. 263458, eliberat la data de 09.01.2019.

INIȚIATOR: ROTARU IVONA, ROTARU ADINA ELENA PROIECTANT: S.C. AMA ARH.URB.CONCEPT S.R.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: _

AMPLASARE, DELIMITARE. SUPRAFAȚĂ ZONA UDIATA IN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord: Str. Cricovului nr.28; Sud - Str. Cricovului nr.32; Vest-Str. Retortei nr.31; Est- artera de circulație str. Cricovului.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: terenul este cuprins in PUG aprobat cu HCGMB nr.269/2000, cu valabilitate prelungită, în subzona Lle - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu/ sau fără rețele edilitare. Se admite un nivel niansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucurcștcne, publicată în M.O. nr. 1 13 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 395/39/C/46641 Șl 46642 din 20.03.2018.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60%, CUTmax.= 0,6 pentru P, CUTmax.= 1,2 pentru P+1E, Hmax.= 7,00 m, Rhmax.= P+1 E Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită

Retragerea minimă față de aliniament - Clădirile vor respecta retragerea de la aliniament care este caracteristică străzii respective.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă

Retragerea față dc limita pnsterioară a terenului Rctrugcreu față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față dc teren, dar nu mai puțin dc 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - la limita proprietății; stânga - 2,80m.

Retrageri minime față de limita posterioară -2,60m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea și gararca autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Strada Cricovului. în conformitate cu Aviz Comisia Tehnică de Circulație nr.l 1915/27.06.2019, emis dc Primăria Municipiului București.

ECHIPARE TEHNICO-EDIL1TARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu dc rețele însușit dc mg Mariana N Dorobanțu. Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică însușită de urb Eduard Andrei W Mlcnajek și studiu de însoțire însușit de arh Laura Maria Boangăr Burda.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 4/27/11.04.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz. în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pc toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 395/39/C/46641 și 46642 din 20.03 2018, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. In cazul neadoptăiii documentației PUD in plenul Consiliului Local al Scctoiului 1, in termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este in vigoare


Bd. Banii Mania nr 9, Sectorul 1 București; 01 1222

Tel. +40-21-319 10 13; Fax: +40-21-319.10.06

Email: rcgistraturadi DrimanasI ro http://\vw\v.primanasectorl ro

LEGENDA


Limite
Zonificare funcționala


i n<:t di* Konlui

LUtUJIHII laturi

D0.U1J

82 1

3332S3 911 |

581943 111

11 860

83 '

333300 508

561949 829

16.263

84 1

333293 153

581962 933

3 072

pr.

333291 881

581965 729

12 109

58 1960 I44

19 160

NR. CAD. 263458


Regim înălțime

Construcții existente P-P+1E

Construcții existente P+2E

Construcție propusa P+1ERestricții


Subzona Lle - locuințe individuale situate pe loturi subdimensionate cu/sau rara rețele edilitare

Carosabil -strada principalaacces


Aliniament


Trotuar


1. Terasa acoperita


Parcare auto in incinta


Acces carosabil


Acces pietonal


Indicatori existenti


POT =49,56%

CUT =0.49

S teren=230,00 mp

S construita existenta = 114,00 mp

S desfasurata existenta=114,00mp


Indicatori admiși prin PUG

POT =60 %

CUT = 1.2(pentru P+1E)

Rh =P+2E - 10,00m

Rh =P+1E - 7,00mSEF PROIECT PROIECTAT


DESENATPOT =50%ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI


LOCAL AL SECTORULU11

Nr.------

3^1   2 8 NOV 2019CUT =1.0

Rh =P+1E, Hmax=7.00m

S teren = 230,00mp

S construita propusa =115,00 mp

S desfasurata propusa =230,00 mp

Spatii verzi = 30% - 69,00mp S alei pietonale si carosabile = 46^^ '’țk

_ PROIECT NR.

U.061 FAZA PUD PLANȘA NR.

4


BENEFICIAR:

Consiliul Local Sector 1

ROTARU IVONA, ROTARU ADELINATITLU PROIECT:

P.U.D - CONSTRUIRE LOCUINȚA P+l


TITLU PLAN5A: REGLEMENTARI URBANISTICE