Hotărârea nr. 390/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 390 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Copșa Mică nr. 34, Sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STRADA COPȘA MICĂ NR. 34, sector 1, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr.E 12652/18.10.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr.M 178/14.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr.128/18.10.2019 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Seutoiului 1 al Municipiului București;

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 18607/07.11.2018;

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

Avizul Ministerului Transporturilor nr. 5786/18.02.2019, Avizul Compania Națională de Căi Ferate „CFR”-S.A. - Direcția Dezvoltare nr. 6/5/321/12.02.2019, Avizul Compania Națională de Căi Ferate „CFR”-S.A. - Consiliul Tehnico-Economic nr. R. 2/24/553/07.12.2018;

- Ridicare topografică cu delimitarea UTR-urilor însușită de Rcghina Marcela Farcaș;

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de urb.

Dorin D. Vlădescu.

Ținând seama de prevederile:
  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor ari. 5 lit. cc), ari. 139 alin. (3) lit. e), ari. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STRADA COPȘA MICĂ NR. 34, Sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 128/18.10.2019 prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în momentul votului fiind prezenți 25 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristiatf^ăăâîL^.


Nr.: 390

Data: 28.11.2019


Ca urmare a cererii adresate de Olteanu Brok-Alin cu adresa î

din 24.10.2018, completată cu nr. 40942 din 25.09.2019, în conformitate

urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul


PENTRl

PCD - STR. COPȘA MICĂ NR. 34 - SECTOR 1 Locuință unifamilială D+P+lE+2Er


r

>| 2 8 NOV 2019


FFiEJ


fS^âin


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 585,00 mp (598,00 mp din măsurători cadasti'aiel.’jîropffeniKrprivat^iîinfcrakâjwnpuniloiid Extrasul de Carte Funciară nr. 272093, eliberat la data de 25.02.2019.

INIȚIATOR: OLTEANU BROK-ALIN

PROIECTANT: P.F.A. VLĂDESCU D. DORIN - URBANIB^^^^^^

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:                     D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ                         Zona studiată prin

imobilului care a generat documentația, delimitată astfel (conform planului de amplasament și delimitare a Mică nr. 36; Sud-Est - Baza Sportivă CFR; Sud-Vest - str. Copșa Mică nr. 34A (nr. cad. 259270): Nord-V Mică.                                                                          VCV

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local WȚJ*anisțn al București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subz locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție și V5 - culoare de protecție față de infrastructura tehnică. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016 sau la mai puțin de 100 m de imobile aliate pe această listă, dar se află în zona de protecție a infrastructurii feroviare, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 904/42/C/22629 din 19.06.2019.l

IȚD inL’liiidi' parjdjefc-iipn^inatc

"        Copșa

'Copșaicipiului

nale: LI a -


Indicatorii urbanistici reglementați: Pentru subzona Lla: POTmax.= 45%; CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+1E, CUTmax.= 1,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E; RHmax.= P+2; Hmax.= 10 metri. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită. Pentru subzona V5: POTmax.= fără obiect; CUTmax.= conform normelor specifice în vigoare și P.U.Z.

avizat conform legii; cu excepția instalațiilor, înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși P+2 niveluri.

Retragerea minimă față dc aliniament Pentru Lla: Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective; în fâșia non aedificandi dintre aliniament și lima de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nici o construcție .

Retragerea minimă față de limitele laterale - Pentru Lla: Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri; în cazul în care parcela se învecinează pc ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Pentru Lla: Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre nescliinibare.

Se prezintă acord notarial vecin str. Copșa Mică nr. 34A cu încheierea de autentificare nr I 1X0/04 09 2019 - Biroul Individual Notarial Baias Valeria.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se vor realiza din str. Copșa Mică, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 18607/07.11.2018.

ECHIPARE TEHN1CO-EDIL1TARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțită dc studiu dc însorirc și ilustrare volumetrică însușite de urb. Dorin D. Vlădescu.

Se prezintă Avizul Ministeiuiui Transporturilor nr. 5786/18.02.2019, Avizul Compania Națională dc Căi Ferate „CFR” S.A. Direcția Dezvoltare nr. 6/5/321/12.02.2019, Avizul Compania Națională de Căi Ferate „CFR”-S.A. - Consiliul Tehnico-Economic nr. R. 2/24/553/07.12.2018.

Se prezintă ridicare topografică cu delimitarea I JTR-urilor însușită de Reghina Marcela Farcaș.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 16/23/20.11.2018. se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil dc la data emiterii sale pc toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 904/42/C/22629 din 19.06.2019, emis de Primăria Sectuiului 1 al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației P.U.D. în plenul Consiliului Local


al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedtir Hotărârea de aprobare este în vigoare.


Șef birou ,

Rnluco Mihaeia Epțlai—Zf

PRIMĂRIA A FOSTyCERTIFICATA ISO 900I-20C PRIVIND SISIEMUL

CALITĂȚII ÎN

CERTIFICARE

ACREDITAT

SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

QR FM 4^019 AfiRFin


Db MANAGEMENT At URMA AUDITULUI DE DE CĂTRE ORGANISMUL PENTRU CERTIFICAREAfi. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât


ti Oprcscu Olivia AnaJ


întocmit

Andra {jf Banii Manta nr. 9, Suitorul l București; Ol 1222

Tel. +40-21-319.10.13: Fax: +40-21-319.10.06

Email: rcgiNiratura/z orimariasl ro

Lx t t-x • //iinvw                         vrx


XISTRUCTII )+P+1 e+2e
■ BILANȚ TERITOR

AL | EXISTENT/PRO

PUS }

.7

EXIS'

A Imnl

rENT

P 1%)

PRO

S imnl

PUS

P i%)

Ocupat de construcții

106mp

17,73%

150mp

1   | /Uf

25,08%

Terase si scări de acces

-

-

55mp

9,19%

Alei pietonale

154mp

25,75%

1 18mp

19,73%

Alei carosabile / parcare

121mp

20,23%

50mp

8,36%

Spatii plantate

217mp

36,29%

225mp

37,64%

TOTAL

598mp

100%

598mp

100%


I ANEX* ^0/ărârea consiliului LOCAL AL SECTORULUI I


P+6

PLAN URBANISTIC DE DETALIU «DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE; REALIZARE LOCUINȚA UNIFAMILIALA D+P+1E+2ER» București, Sectorul 1, str. Copsa Mica, nr. 34, NC272093

3

3. REGLEMENTARI URBANISTICE

/

NORD

Scara grafica;

0    5    10              25                         50

LOCALIZARE: București, Sectorul 1, str. Copsa Mica, nr. 34.

IDENTIFICARE: Număr cadastral 272093, Număr Carte Funciara 272093. PROPRIETAR: Olteanu Brok-Alin.

SUPRAFAȚA TOTALA TEREN REGLEMENTAT: 598mp (suprafața masurata)____

  • ■ LIMITE__

---------- LIMITE CADASTRALE

-----LIMITA TERENULUI CE A GENERAT P.U.D. - LIMITA TERENULUI REGLEMENTAT

  • ■ ZONIFICARE FUNCȚIONALA__

L ___I ZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MICI SI INDIVIDUALE DEZVOLTATE IN TIMP (P-

P+2)

I.          I ZONA FÂȘIILOR PLANTATE DE PROTECȚIE SANITARA SI FATA DE

INFRASTRUCTURA TEHNICA MAJORA

i___] ZONA AFERENTA TRANSPORTULUI FEROVIAR_________ _____

  • ■ CIRCULAȚII____

L          I CIRCULAȚII CAROSABILE

I         J CIRCULAT! PIETONALE___

  • ■ UNITATI TERITORIALE DE REFERINȚA

LI a LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2 NIVELURI SITUATE IN AFARA PERIMETRELOR DE PROTECȚIE

V5     CULOARE DE PROTECȚIE FATA DE INFRASTRUCTURA TEHNICA

T2     SUBZONA TRANSPORTURILOR FEROVIARE___________________________

■ AMENAJARI AFERENTE TERENULUI REGLEMENTAT

[ „   ~ ' Ti CONSTRUCȚII

1 AMENAJARI CONSTRUITE (terasa acoperita, balcon)

l        J PLATFORME CAROSABILE

I___I PLATFORME PIETONALE

I           I  SPATII PLANTATE

■ INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI

________ Număr cadastral____________ ___Regimul juridic__ Suprafața terenului masurata

_____________272093__

Teren in INTRAVILANUL Mun. BUCUREȘTI      598mp

P-O-T-maxim

C.U.T-maxim


Inaltimea maxima a clădirilor

45% 1,3 (pentru D+P+IE+2ER) D+P+1E+2ER [10 metri)

2 Cwin D.

__-^lădescu

V uibankt


WvLÂDESCU^ aW d. dorin •) : A» urt>an'st ^37/

\\ <o . .«fi <+//

PROIECTANT GENERAL:                        [

S.C.ARTUNE STUDIO S.R.L

J r n a i y Ay ■

Adresa. Municipiul                                     nr. 138, bl. 48, sc. D, et. 3, ap. 57

DMMe-confact e-mail:                 gmail.com; Tel.: +40727588090

PROIECTANT DE SPECIALITATE - URBANISM

P.F.A. VLADESCU D. DORIN - URBANIST

C.I.F.

31047550

Olteanu Brok-Alin

Proiect nr.:

30/2018

Specificație

Nume         |    Semnătură

Scara:

1:500

Titlul oroieclLilui:

Faza:

P.U.D.

SEF PROIECT

PROIECTAT

1

«DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE; REALIZARE LOCUINȚA UNIFAMILIALA D+Pt1Et2E

București, Sectorul 1, str. Copsa Mica, nr. 34, NC272093

1

Data:

Titlul planșei:

Planșa nr:

REGLEMENTARI URBANISTICE