Hotărârea nr. 39/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 04.02.2019 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti pentru anul 2019-2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea rețelei școlare de stat, și particulare pe raza Sectorului 1 al Municipiului București pentru anul 2019-2020

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate al Direcției Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 19 și art. 61 alin (2) și (5) și art. 63 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 5235/02.10.2018 privind aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020;

în conformitate cu AVIZUL CONFORM emis de către Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea reorganizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar particular din Sectorul 1 al Municipiului București pentru anul școlar 2019-2020, astfel cum a fost transmis prin adresa nr. 499/1085/11.01.2019, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr.1085/11.01.2019;

în temeiul, art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă rețeaua unităților de învățământ de stat cu personalitate juridică din Sectorul 1 al municipiului București pentru anul școlar 2019-2020, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă rețeaua unităților de învățământ particular cu personalitate juridică din Sectorul 1 al municipiului București pentru anul școlar 2019-2020, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri tuturor entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.Nr.: 39

Data: 04.02.2019

Anexa nr.l

la Hotărârea Consiliului Local

nr.3W0J.20t9      * <>>.


PREȘEDINTE DE$TT1

Marian Cristian Ncagu              1

: - dl \>W\) REȚEAUA                          '■* \

unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Sectorul 1 al Municipiului București

în anul școlar 2019 - 2020

NR. CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SECTOR

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR. TELEFON

1

GRĂDINIȚA NR. 42

I

PRE

GALA GALACTION NR. 1;

0212242440

2

GRĂDINIȚA NR. 44

1

PRE

STR. BARLOGENI NR. 24; STR. IZBICENI NR. 1-3

0216673297

3

GRĂDINIȚA NR. 46

1

PRE

STR. MARMOREI NR. 13 - 15

0216673475

0216676045

4

GRĂDINIȚA NR. 47

1

PRE

STR. M. VARLAAM NR. 140; STR. EPISCOP VULCAN NR. 47A

0216672545

5

GRĂDINIȚA NR. 50

1

PRE

STR. NICOLAE IORGA NR. 5; CĂDEREA BASTILIEI NR. 13

0212128804

0213163635

6

GRĂDINIȚA SPECIALĂ PENTRU HIPOACUZICI

NR. 65

1

PRE/SPE

STRADA NICOLAE CARANFIL, nr 24

0212329819

0212322851

7

GRĂDINIȚA NR. 52

I

PRE

STR. DOCENȚILOR NR.5; STR. PETOFI ȘANDOR NR. 16

0212223117

0212226675

8

GRĂDINIȚA NR. 97

1

PRE

STR. ISLAZ NR. 13; STR. MINERVEI NR. 31;

0212241162

0216670051

0216682122

9

GRĂDINIȚA NR. 116

1

PRE

STR. MENDELEEV NR. 27

0213168043

10

GRĂDINIȚA NR. 122

1

PRE

STR.BĂNEASA NR. 12

0212320179

11

GRĂDINIȚA NR. 203

1

PRE

STR. C.A. ROSETTI NR. 32

0213112352

12

GRĂDINIȚA NR. 206

1

PRE

STR. C.DISESCU NR. 37; STR. LÂCULEȚ NR. 12; STR. DOBROGEANU GHEREA NR. 156; STR. WITTING NR. 15;

0212229287

0212320434

0212693341

0213112991

0213139069

13

GRĂDINIȚA NR. 222

1

PRE

STR. ARAD NR. 38; STR. ELENA PLEȘOIANU NR. 4

0216673480

0216670975

0212241166

14

GRĂDINIȚA NR. 248

1

PRE

STR. ARTUR VURTEJANU NR. 15; STR. OSTAȘILOR NR. 2

0212224120

0213143283

15

GRĂDINIȚA NR. 251

1

PRE

STR. VENEZUEALA NR. 11; STR. MIERCANI NR. 89

0212301417

0212301275

16

GRĂDINIȚA NR. 252

1

PRE

STR. ALEEA ALEXANDRU NR. 34; CALEA DOROBANȚI

NR. 60, STR. FRUMOASA NR. 24

0212302296

17

GRĂDINIȚA "STEAUA"

1

PRE

STR. ION INCULEȚ NR. 5-7

0212245962

0212245964

18

GRĂDINIȚA NR. 283

PRE

BD. FICUSULUI NR. 25, CALEA FROREASCA NR. 165

0212223077

0212322617

0212330974

0212322093

19

GRĂDINIȚA M.AP.N. NR. 2

1

PRE

STR. G-RAL CRISTESCU NR. 5

0213156889

20

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFINȚII VOIEVOZI"

1

PRE.PRI, G1M

STR. ATELIERULUI NR. 25; STR. A.I.CUZA NR. 58

0213179916

0213127572

0213181416

0212228653

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITULESCU"

1

PRI, GIM

ȘOS. NICOLAE TITULESCU NR. 50-52

0212236393

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5

t

PRI, GIM

CALEA VICTORIEI NR. 114

0213169918

0213169236

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6

1

PRE, PRI, GIM

STR. C-TIN DOBROGEANU GHEREA NR. 74 ȘOS. GI-I.IONESCU SISEȘTI NR.66-68

0212332730

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7

1

PRI, GIM

STR. NEAGOE VODĂ NR. 11

0212321531

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "I. HELIADE RĂDULESCU"

1

PRE, PRI, GIM

ȘOS. KISELEFF NR. 5-7; STR. HENRI COANDĂ NR. 24B;

STR. MONETÂRIEI NR. 2

0213163631

0213163633

0213163634

0212128803

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "HERĂSTRĂU"

1

PRI, GIM

STR. BORȘA NR. 27

0212326613

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13

1

PRE, PRI, GIM

BD. PETRILA NR. 10-12; STR. CORALILOR NR. 59-61

0213510198

0216676704

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PIA BRĂT1ANU"

1

PRI, GIM

STR. PETOFI ȘANDOR NR. 16

0212226590

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TITU MAIORESCU"

1

PRI, GIM;PRI,GIM-SP

CALEA DOROBANȚILOR NR. 163

0212301501

0212301673

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE ALECSANDRI"

1

PRI, GIM

STR. ȘTIRBEI VODĂ NR. 32-34

0213138287

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "URUGUAY"

1

PRE.PRI, GIM

STR. VIRGILIU NR. 40; STR. POPA TATU NR. 47; STR.

BIHOR NR. 31

0216370361

0213159559

0213159555 0213168510.

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 162

1

PRE,PRI, GIM

STR. COPȘA MICĂ NR. IA; STR. SÂNGERULUI NR. 23-27

0212205484

0212201651

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEO BOGZA"

1

PRI, GIM

STR. BARBU LĂUTARU NR. 4

0212223072

0212234873

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRE 1SPIRESCU"

1

PRI, GIM

STR. VASILE GHERGHEL NR, 2

0212241163

0212244834

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SF. NICOLAE"

1

PRI, GIM

STR. LAINICI NR 4-8

0212241846

0212241837

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE GRIGORESCU"

1

PRE.PRI, GIM

STR. CORALILOR NR. 1; STR. HRISOVULUI NR. 24

0216671547

0216673815

0216672765

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 178

1

PRI, GIM

STR. DRIDU NR. 2

0216670335

0216672050

0216675554

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 179

I

PRI, GIM

STR. ARDEALULUI NR. 34

0216670247

0216674272

39

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 181

1

PRE, PRI, GIM

STR. NAZARCEA NR. 30

0213105599

0213105970

0213100533

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU COSTESCU"

l

PRE.PRI, GIM

STR. AMINTIRII NR. 26;

0216674540

41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 183

PRE.PRI, GIM

STR. DUNEI NR. 1

0216673280

0216685383

42

ȘCOALA GIMAZIALĂ NR. 184

1

PRE, PRI.C1M

STR. ȘTEFAN MAGHERI NR. 13

0216672225

43

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA VĂCĂRESCU”

1

PRI, GIM

STR. STANISLAV CIHOSCHI NR. 15

0213163630

44

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 192

I

PRI,GIM

STR. MUNTENIEI NR. 28

0216670296

0216671265

45

COLEGIUL NAȚIONAL "SFANȚUL SA VA"

1

LIC TEO

STR. G-RAL BERTHELOT NR. 23

0213100773

0213126821

0213149294

0213144284

46

COLEGIUL NAȚIONAL "I.L.CARAGIALE"

1

GIM.LIC TEO

CALEA DOROBANȚILOR NR. 163

0212301021

0212302891

0212311'107

0212302896

47

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ "TUDOR VIANU"

1

GIM.LIC TEO

STR. ARH. ION MINCU NR. 10

0212226670

48

COLEGIUL GERMAN "GOETHE"

1

PRE, PRI,GIM, LIC TEO

STR. STANISLAV CIHOSCHI NR. 17; STR. CHRISTIAN TELLNR.22

0212113425

0212101776

0212113040

49

COLEGIUL NAȚIONAL "AUREL VLAICU"

1

LIC TEO,LIC VOC

STR. S.LUDWIG ROTH NR. 1

0212242385

0212245018

50

COLEGIUL NAȚIONAL "ION NECULCE"

1

GIM.LIC TEO

STR. ION NECULCE NR. 2

0212235555

0212224145

0212224179

51

LICEUL TEORETIC "JEAN MONNET"

1

PRE,PRI, GIM, LIC TEO

STR. JEAN MONNET NR. 2; CALEA FLOREASCA NR. 96

0212301401

0212305078

0212317400

0212304887

52

LICEUL TEORETIC "C-TIN BRÂNCOVEANU"

1

LIC TEO

STR. PAJURA NR. 9

0216670890

0216674295

0216670550

0216675910

53

LICEUL TEORETIC "NICOLAEIORGA"

1

PRI, GIM, LIC TEO

BD. ION MIHALACHENR. 126

0212242026

0212232780

54

LICEUL TEORETIC BULGAR "HR1STO BOTEV"

1

PRI, GIM, LIC TEO

CALEA GRIVIȚEI NR. 56

0213108473

0213173348

55

LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU VLAHUȚĂ"

1

PRI,GIM, LIC TEO

STR. ȘCOALA FLOREASCA NR. 5

0212305292

0212338277

56

LICEUL TEORETIC BILINGV "M1GUEL DE CERVANTES"

1

PRI, GIM, LIC TEO

CALEA PLEVNEI NR. 38-40, STR. SF. CONSTANTIN NR. 6

0213149312

0213125821

57

LICEUL DE ARTE PLASTICE "NICOLAE TONITZA"

1

GIM, LIC VOC

STR. G-RAL BERTHELOT NR.56- 58; BD. 1ANCU DE HUNEDOARA NR. 25-27

0212302793

0212312890

0212302794

0213131216

58

COLEGIUL NAȚIONAL DE MUZICĂ "GEORGE ENESCU"

I

PRI, GIM, LIC VOC

STR. GHEORGHE MÂNU NR. 30

0213108870

0213108871

0213108890

59

LICEUL GRECO-CATOLIC "TIMOTEI CIPARIU"

1

PRE, PRI, GIM, LIC TEO,LIC VOC

STR. BUCEGI NR. 97

0216678434

0216671682

60

LICEUL TEORETIC "GEORGE CÂLINESCU"

1

LIC TEO

STR. BISERICA AMZEI NR. 20-24

0213178382

61

COLEGIUL ECONOMIC "V. MADGEARU"

LIC THE

BD. DACIA NR. 34

0212117256

0212110723

62

COLEGIUL TEHNIC "MEDIA”

1

LIC TEH, LIC TEO, LIC VOC, POS

STR. JIULUI NR. 163

0216675585

0216685867

63

COLEGIUL TEHNIC MECANIC "GRIVIȚA"

1

COL TEH, LIC VOC

CALEA GRIVIȚEI NR. 363

0212240770

0212240605

64

COLEGIUL TEHNIC "DINICU GOLESCU"

1

LIC THE,LIC TEO, LIC VOC, PROF, POS

CALEA GIULEȘTI NR. 10

0216370484

0216370494

65

COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ȘI LUCRĂRI PUBLICE "IOAN N. SOCOLESCU"

1

LIC TEH, LIC TEO, LIC VOC, POS

STR. OCCIDENTULUI NR. 12

0213108958

0213108955

66

COLEGIUL TEHNOLOGIC "VIACESLAV HARNAJ"

1

LIC TEH

BD. FICUSULUI NR. 20-26

0212327165

0212332843

67

COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ "HENRI COANDĂ"

1

LIC TEH, LIC TEO

BD. FICUSULUI NR. 44

0212323616

0212323552

0212323734

68

COLEGIUL TEHNIC "MIRCEA CEL BĂTRÂN"

1

LIC TEH, POS

STR. FEROVIARILOR NR. 37

0212242376

0212241955

69

COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR "MIHAII”

<

GIM-SP, LIC THE, LIC TEO, LIC VOC, POS

STR. BUTUCENINR. 10

0212207795

0212207750

70

LICEUL "DIMITRIE PACIUREA"

1

LIC THE, LIC VOC

STR. BĂICULEȘTI NR. 29

0216670195

0216672326

0216670164

71

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU SURZI NR.1

1

PRE,PRI,GIM/SPE

STR. NEATÂRNĂRII NR. 5

0216672090

72

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 7

1

PRI, GIM / SPE

STR. SURORILOR NR. 4

0216673995

73

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 8

1

PRE, PRI, GIM / SPE

STR. VICTOR DAIMACA NR. 2

0216675295

74

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 10

I

PRE,PRIM,GIM/SPE

STR. BUCUREȘTII NOI NR.122A; STR.NEATÂRNĂRII NR.5

0213141030Ș9216

672090

75

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE "IOSIF SAVA”

1

GIM/AR

STR. CONSTANTIN DISSESCU NR. 37

0212312470

76

ȘCOALA GIMNAZIALA "EUGEN BARBU”

1

PRE,PRIM,GIM

STR. ION INCULET NR. 2; STR. PAVLOV NR. 68-70; STR. TRAIAN VASILE NR. 76

0212240937

77

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE NR. 3

1

GIM/AR

STR. ȘTIRBEI VODĂ NR. 101

0213142361

78

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR. 1

1

LIC/SP

STR. ION MIHALACHENR. 162

0212242230

79

CLUBUL COPIILOR SECTOR I

1

GIM

STR. HERMAN OBERTH NR. 2

0213112346

Anexa nr.2

la Hotărârea Consiliului Local

nr.39/04.02.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Mariânxtsrisțiân'Neagu

REȚEAUA


- L5'

unităților de învățământ preuniversitar particular din Municipiul București în anul școlar 20189- 2020


  • -

T C\

Vx I <- .*

■■

K_/ * ■  *

NR. CRT.

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

NUMĂR TELEFON

SECTOR 1

1

Grădinița „Cami”

PRE

STR. CAROL KNAPPE NR. 45

0723965995

2

Grădinița „Căsuța Piticilor”

PRE

STR. ELENA CLUCEREASA

NR. 57-61

0724245249

3

Grădinița „GE. CE. PIC (Englishkinder)”

PRE

STR. DOCENȚILOR NR. 3

0212225883

4

Grădinița „HANSEL UND GRETHEL”

PRE

STR. AV. ȘTEFAN

SANATESCUNR. 19

0212247704

5

Grădinița „Happy Kids”

PRE

STR. ȘCOALA FLOREASCA NR. 3

0212305035

6

Grădinița „Karin's Kids Academy”

PRE

STR. HERMANN OBERTH NR.

33

0212550005

7

Grădinița „Avenor”

PRE

STR. ALEXANDRU

CONSTANTINESCU NR.65

0212232622

8

Grădinița „Maiy Poppins”

PRE

STR. ARON COTRUS NR. 69E

0212333868

9

GRĂDINȚA „MINITERRA KINDERGARTEN” cu program normal și program prelungit

PRE

INTRAREA MĂGURICEA

NOUĂ NR.5

0722267644

10

Grădinița „The Little Artist”

PRE

STR. INTR. ZABLOVSCHI NR. 7

0732022475

11

Grădinița „Super Kids Center ODT”

PRE

STR. TIMIȘULUI NR. 48

0311060689

12

Grădinița „Ioanid”

PRE

STR. POLONA NR. 4

0212118290

13

Grădinița cu program normal și program prelungit „Teddybar 2”

PRE

STR.VIRGIL PLEȘOIANU NR.1

0723950393

14

Grădinița ”ARISTOKIDS”

PRE

str. Paris nr.51

722648885

15

Grădinița ”Montessori Kids at Work”

PRE

STR.GHIDOVEANUNR. 6

0771698184

16

Grădinița „Lui Matei”

PRE

STR.GHEORGHE IONESCU

SISESTINR. 40

0748288899

0372877213

17

Grădinița cu program prelungit „Zum-Zum”

PRE

STR.VESPASIAN NR. 37

213175105

18

Grădinița „Kinderakademie”

PRE

STR.SF.VOIEVOZINR. 28

311048863

19

Grădinița „Sf. Dumitru - Mavrogheni”

PRE

STR MONETARIEI NR. 4

0213186471

20

Grădinița ”01ga Gudynn International School”

PRE

STR. Făgăraș nr.6

0214106995

21

Grădinița lui David

PRE

INTRAREA CATEDREI NR. 10

0212327733

0751103010

22

Grădinița „Christophori International”

PRE

STR.PUTUL CU PLOPI NR.8

0721 369 354

23

Școala Gimnazială „Fridolin”

PRE,PRI,GIM

STR.FĂGĂRAȘ NR. 9-13

0723584872

24

Școala Primară „Little Genius”

PRI

STR.CAROL KNAPPE NR. 95

729743305

25

Școala Primară „Teddybar”

PRE, PRI

STR.CAROL KNAPPE NR. 57

0723048602

0212224455

26

Școala Primară „Smart Kids”

PRE, PRI

STR. CONSTANTIN

DOBROGEANU GHEREA NR.

22A

0212328533

27

Școala Primară „Maria International School of Bucharest”

PRE, PRI

STR.PIATA AMZEI NR. 6

0759016001

28

Școala Gimnazială „Liberă Waldorf ’

PRE, PRI, GIM

STR. GENERAL HENRI

MATHIAS BERTHELOT NR. 25

0212225275

29

Școala Gimnazială „Ioanid”

PRI, GIM

STR. NICOLAEIORGA NR. 21

0316203697

30

Școala Gimnazială „Genesis”

PRE, PRI, GIM

STR. STRAULESTI NR. 89A

031450562

31

Liceul Teoretic „Sfinții Trei Ierarhi”

PRI, GIM, LIC

STR. VIRGILIUNR. 40

0216370733

32

Școala Gimnazială „Avenor”

PRI, GIM

STR. DRUMUL PADUREA

PUSTNICUNR. 125 A

0213860210

33

Școala Gimnazială „ALETHEEA”

PRI, GIM

STR. PISCUL MOȘULUI NR. 10

0314056501

34

Liceul Teoretic „Școala Mea”

PRE, PRI, GIM, LIC TEO

STR. VALIUG NR. 12-18

0376203079

35

Liceul Teoretic „Școala Europeană București”

PRI, GIM, LIC TEO

STR.BAICULESTI NR. 33/BDUL

POLIGRAFIEI NR.69-71

0213117770

36

Liceul „FEG”

LIC TEO, LIC TEH

STR. WALTER

MARACINEANU NR. 1-

3,intrarea 2,etaj 2

0213111058

37

Liceul Particular „Onicescu-Mihoc”

LIC TEH

CALEA GRIVITEI NR. 56

0314252794

38

Liceul Teoretic Național

PRE, PRI, GIM, LIC TEO

STR. BUZEȘTINR. 14-18

0314381224

39

Școala Postliceală FEG

POS

STR. WALTER

MARACINEANU NR. 1-

3,intrarea 2,etaj 2

0213111058

40

Școala Postliceală Sanitară „Centrul de Studii Europene București”

POS

B-DULIANCU DE

HUNEDOARA NR. 27

0212339045

41

Școala Primară „Rose Mary 2”

PRI

STR. BĂNEASANR. 27

0747179897

42

Grădinița cu program normal și program prelungit „Kluge Kinder”

PRE

STR.LT.AVIATOR

GHE.STÂLPEANU NR.29

765188891

43

Grădinița „Creative Minds”

PRE

STR.ALEXANDRU

DEPĂRĂȚEANU NR.38

0726152551

44

Grădinița „Micii Valdenzi”

PRE

STR.CONSTANTIN

BĂLĂCEANU NR.4

0720475471

45

Grădinița „Iboo”

PRE

B-DUL EXPOZIȚIEI NR.2

0773975780