Hotărârea nr. 389/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 389 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Ing. Zablovschi nr.74-76, Sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

STRADA ING. ZABLOVSCHI NR.74-76, Sector 1, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr.E 12478/16.10.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr.M 160/08.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

- Avizul Arhitectului Șef nr.108/11.10.2019 din cadrul aparatului de specialitate al

Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 1042/29.01.2019.

Studiu de rețele însușit de ing. Costel Șerban C. Bungețeanu.

Ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. luliana T. Benedek Anghelescu .

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor dc urbanism si dc amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația dc urbanism P.U.D. - STRADA ING. ZABLOVSCHI NR.74-76, Sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr.108/11.10.2019 prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică bcnelîciarului/proiectanlului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2)  Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în momentul votului fiind prezenți 25 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.BIROUL REGLEMENTĂRI

^^^^^Cfoirmare a cererii adresate de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști și a Moașelor din România, cu adresa ^^^^^^^^^ftucurești, înregistrată la nr. 951/10.01.2019, completată cu nr. 40655/24.09.2019, în conformitate cu prevederile Legii n^5W20(^învind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se SajNPî55k9Ț1?lÂt<PriJl'rĂRÂH=A CONSIl (ULUI AVIZNR.J.ÎSZ               ' LOCAL AL. SECTORULUI* l’


PENTRU

PUD - STR. INC. ZABLOVSCHI Construire imobil de locuințe ( 8 apartamente)

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de LOlOmp din acte, proprietate privată conform nicnțium nr.272820, eliberat la data de 29.08.2019.                                                           ț//

INIȚIATOR: ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTE* ROMÂNIA

PROIECTANT: S.C. AGORA PROIECT URBAN S.


SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:                           (RUR: D, E )

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZON                         studiată prin PUD includ

T'tO <X


imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord- Str. Ing. Zablovschi nr.72; Est- artera de circulație Str. Ii Abrud nr. 68, nr. 70 și nr. 72; Sud- Str. Ing. Zablovschi nr.78 și nr.80.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Murti , „„ aprobate cu HCGMB nr. 269/2000, cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: L2a - loemîYț’gdiJtljjți și colective mici realizate pe baza unor lotizări anterioare cu P-P+2 niveluri, situate în afara zonei protejate Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.=45 %, CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+1E, CUTmax.= l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E. Se admite mansardarea clădirilor existente având o șarpanta cu panta de 45 grade, cu o suprafață de maxim 60% din aria construită la sol a clădirii. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016 sau la mai puțin de lOOm față de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1064/20/Z/23642 din 10.07.2018.

Retragerea minimă față de aliniament - se mențin retragerile din planurile inițiale de lotizare care variază de la lotizare la lotizare între dispunerea clădirilor pe aliniament și retrageri de circa 3,0-4,0 metri;

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - clădirile se vor cupla respectând sistemul existent pe o adâncime care nu va depăși 15 metri de la aliniament, cu o retragere față de limita laterală opusă a parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3.0 metri;

Retragerea față de limita posterioară a terenului - retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi determinată de aliniamentul posterior al lotizării care va putea fi depășit numai pentru extinderi în suprafața de maxim 12.0 mp. construiți la sol (pentru îmbunătățirea dotării cu încăperi sanitare) și numai în cazul în care distanța față de limita posterioară va rămâne egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 5.0 metri;

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - 5,50m ; stânga - la limita de proprietate spre față lot, respectiv retras cu min.3,00m pe zona mediană și spate lot.

Retrageri minime față de limita posterioară -6,70m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din str. Ing. Zablovschi, conform avizului

Comisiei Tehnice de Circulații nr. 1042/29.01.2019.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARÂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Costel Șerban C. Bungețeanu.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. luliana T. Benedek Anghelescu .

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 6/7/11.06.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și

completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1064/20/Z/23642 din 10.07.2018, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local a! Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de


aprobare este în vigoare.Șef birou ,


Raluca Mihaela EpifanSR EN 45012 AEROQ'


Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul l București; Ol 1222

Tel. +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06

Emai I: registraturauilnriinarias I ,ro http://wvvw.primariasectorl .ro


Data: 19.06.2017 întocmit: Ing.Mihaala CHIRAN


P.U.D. str. ZABLOVSCHI nr. 74-76

IMOBL LOCUINȚE COLECTIVE-----R-----

2(1/

3/\

E

ibk__

M 6

14 \

V     s     SbLIMITA TRENULUI CARE A

GENERAT P.U.D.

ZONA DE LOCUINȚE PROPUSA

ZONA DE LOCUINȚE EXISTENTA CIRCULAȚII PUBLICE PIETONALE CIRCULAȚII PUBLICE CAROSABILE

ZONA EDIFICABILA PROPUSA MAX. S+P+2E

CONSTRUCȚII INDIVIDUALE EXISTENTE CONSTRUCȚII COLECTIVE EXISTENTE ACCES CAROSABIL PROPUS

ACCES PIETONAL PROPUS


Documentații cadastrale avizate

Construcții introduse in sistemul integrat de cadastru sl cade funciare

BILANȚ TERITORIAL str. ZABLOVSCHI nr. 74-76

funcțiune:

LOCUINȚE COLECTIVE

suprafața teren:

996 mp (lOlOmp măsurători)

P.O.T. efectiv:

44.5%

C.U.T. efectiv:

1.3

reqim de inaltime:

S+P+2E

H cornișa:

lOm

suprafața construita

443mp

suprafața desfasurata

1293mp

număr apartamente

8

locuri de parcare

10

NOTA: Informațiile cuprinse in aceasta planșa se bazeaza pe careurile O.C.P.I. 1/500 actualizate prin evaluări pe teren. Informațiile referitoare la construcțiile ce au modificat situația din carouri sunt orientative.

Indicatorii urbanistici sunt pentru imobilul din str. Zablovschi nr. 74-76.


Profilul străzii ZABLOVSCHI in dreptul construcției propuse la nr. 74-76 ' ICXA LA I io TÂRÂREA CONSILIULUI IOCAI. Al. SECTORULU11arh MARIANA TEODORESGU


Sistem de coordonate: STEREOGRAFIC 1970

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(l,i+1)

X[m]

Y[m]

19

329269.622

585270.871

26.34

18

329255.085

585292.834

9.79

17

329263.287

585298.182

16.11

26

329254.491

585311.679

4.50

7

329258.272

585314.119

0.20

25

329258.382

585313.952

5.47

8

329263.063

585316.780

7.85

9

329269.645

585321.065

32.52

33

329287.896

585294.153

8.85

32

329292.772

585286.762

1.59

31

329291.439

585285.898

6.56

\  30

329285.957

585282.302

3.37

tA 29

329283.142

585280.456

6.72

, , ’ i 22

329277.524

585276.771

0.46

■ ;: ?i 21

329277.776

585276.392

6.02

20

X* f

329272.771

585273.049

3.83

S( 1 Cc)= 101 Omp P= 140.17m

1 1 ~ -----------------------------------------------------------------------------------------------------BENEFICIAR

O.A.M.G.M.A.M.R.


PROIECT NR.

24/2018


TITLU PROIECT

IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE


FAZA

P.U.D.


TILOt

^T-R.jzABLOVSCHI NR. 74-76 ^TFFtl'

J&U.EMENTARI URBANISTICE


PLANȘEI


NR. PLANȘA

U02