Hotărârea nr. 387/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 387 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Carol Knappe nr.88A, Sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STRADA CAROL KNAPPENR.88A, Sector 1, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

- Raportul de specialitate nr.E 10484/03.09.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr.M 166/11.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 92/01.08.2019 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 3036/22.02.2019.

Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arhitect Maria Luiza D. Budescu Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STRADA CAROL KNAPPE NR.88A, Sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 92/01.08.2019 prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul Ia construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani..

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3)  Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în momentul votului fiind prezenți 26 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 387

Data: 28.11.2019

pentru cetateun, pentru bunăstareBIROUL REGLEMENTÂRÎ
Ca urmare a cererii adresate de Șueu Marius și Șucu Roxatia. cu adresa î ^^Bueureșli, înregistrată la nr 53812/21 12.21)19, completata cu nr.25363/13.06.2 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emitt urmat

AVIZ NR. 2Z./.£.L.5ff TO 7  !      ______I

PENTRU              1                     =DIH'^ I

PIJD-STR. CAROL KNAPPE NR. «SA - SECTOR 1 HWI

Consolidare, recompartimentare și supraetajare locuință individuală, regim Tlnal deînălțimeS+V+l EXM 2      ‘—

, . ■

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de ISS.flOmp din acte, teren in folosință, din care 62.t5mp in proprielmc HcrcHjtf-stuL'tt.șub construcție), conform mențiunilor din Extrasele de Carte Funciară nr.264464-C2-U1 și nr. 264464, eliberate iii $ta ifc 23.0^20 19:.'Se , prezintă acord Administrația Fondului Imobiliar-nr. 15398/22.04.2(119, pentru lucrările propuse.                    I I                    (

INIȚIATOR: ȘUCU ROXANA AURA și ȘUCU MARIUS 1ONUȚ                               H » l           rrț |

PROIECTANT: S.C. REZIDENȚIAL PREM1UM ARH S.R.L.                                \V^ \ .A Î7

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR                         RUR: D, E )                  ' /J

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZOiTff                        studiată prin PUD include purcelele invecin^te^z

imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord- Str.Carol Knappe nr.9O; Est- Str. liagi Ghiță nr. 75, V- arterătoe circulație str. Carol Knappe; Sud- Str.Carol Knappe nr.88.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000, cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: L2a - locuințeindividuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări anterioare cu P-P+2 niveluri, situate în afara zonei protejate Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.=45 %, CUTinax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+IE, CUTmax.= l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E. Sc admite mansardarea clădirilor existente având o șarpanta cu panta de 45 grade, cu o suprafață de maxim 60% din aria construită la sol a clădirii. Imobilul nu sc află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016 sau la mai puțin de lOOm față de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1372/3/K/22733 09.08.2018.


Retragerea minimă față de aliniament - se mențin retragerile din planurile inițiale de lotizare care variază de la lotizare la lotizare între dispunerea clădirilor pe aliniament și retrageri de circa 3,0-4,0 metri;

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - clădirile se vor cupla respectând sistemul existent pe o adâncime care nu va depuși 15 metri de la aliniament, cu o retragere față deTimita laterală opusă a parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3.0 metri;

Retragerea față de limita posterioară a terenului - retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi determinată de aliniamentul posterior al lotizării care va putea fi depășit numai pentru extinderi în suprafața>de maxim 12.0 mp. construiți la sol (pentru îmbunătățirea dotării cu încăperi sanitare) și numai în cazul în care distanța față de limita posterioară va rămâne egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 5.0 metri;

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - 2,87m (pe conturul existent) ; stânga - la limita de proprietate ( pe conturul existent). Se prezintă acord notarial pentru lucrările propuse, proprietar de la nr. 90, autentificat sub nr. 2185/1 1.06.2019- BNP Mircea Anișoara și Popa Andra Astrid.

Retrageri minime față de limita posterioară - la limita de proprietate ( pe conturul existent).

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pictonal se va realiza din Carol Knappe, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 3036/22.02.2019.

ECHIPARE TEHN1CO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing.Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arhitect Maria Luiza D. Budescu .

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 3/32/12.03.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) sc poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1372/3/K/22733 09.08.2018, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După bare, acesta rămâne valabil este în vigoare.atâta timp cât Hotărârea de aprobareARHITECT S


PRIMĂRIA aJfOST CERTIFICATA ISO 9001-200 R

PRIVIND șJștEMIJI.

ALlTATJI ÎN

ȚRTIFICARF.

CREDITAr

31STE.MF.LCR DF MARAfc-EUEVT aj, pALiTâri sftts          ; 7 APRf jiCJ’


DE .MANAGEMENT AL.

URMA AUDITULIJI DE PE CĂTRE ORGANISMUL PENTRU CERTIFICAREABd Banu Manta nr 9, Sectorul I București; 01 1222 Tel. +40-21-319 10 13; Fax: +40-21-310 1006 Email: reuistraturau» primariasl,ro hitn "\v\v\v nrimariascctorl.ro


P.U.D. - PLAN URBANISTIC DE DETALIU - BUCUREȘTI, SECTOR 1, STRADA CAROL KNAPPE, NR. 88A


.2

Titlu proiect;

CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTARE, REALIZARE ETAJ MANSARDAT LOCUINȚA UNIFAMILIALA, DESFIINȚARE GARAJ

Strada Carol Knappe, Nr. 88A, sector 1, București Oeneflclar: sucu makiliu ioni i i ui hi ir:i i ut ixana ai iha