Hotărârea nr. 386/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 386 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Ing. Dumitru Zossima nr.7, Sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

STRADA ING. DUMITRUZOSSIMA NR. 7, sector 1, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr.E 10488/03.09.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr.M 164/11.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 94/14.08.2019 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB 12978/06.09.2017.

Studiu de rețele însușit de ing.Luiza Ileana N. Minculescu.

Ilustrare volumetrică insușită de arh. Sorin George Gh. Tulică și studiu de insorire însușit de urb. Bogdan Cristian A.D. Ciulinaru.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STRADA ING. DUMITRU ZOSSIMA NR.7, Sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 94/14.08.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în momentul votului fiind prezenți 26 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 386

Data: 28.11.2019


BIROUL. REG LEM E NTĂ R L


urbanistici;yiarhivă
cererii adresate de Golumbeanu Constantin cu adresa î                  ___

________________________egistrată la nr. 12044/19.03.2019, completată cu nr. 29928/15.07 |019, inUîffiftlrtA 1 tâtiEOf;pr^^jeqljcjriție Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ultoMforfT'se errtito urillătoml:-----


AVIZ NR.              «voi

PENTRU

PUD - STR. INC. DUMITRU ZOSSIMA NR.7 - SECTOR 1

Construire locunță individuală D+P+1E

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 246,00 mp ( 250,00mp din măsurătorile mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 202184, eliberat la data de 05.03.2019.

INIȚIATOR: GOLUMBEANU CONSTANTIN PROIECTANT: B.I.A. SORIN GEORGE TULICA SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZO învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord- Strada Dumitru Zossima nr.9; Est - arte Ing. Dumitru Zossima; Sud- Ing. Dumitru Zossima nr. 5; Vest- Str. George Missail nr.6.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: L1a -locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. In cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu max.0.6 din AC. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. II9/5/Z/30001 din 27.01.2017, prelungit până la data de 28.01.2020.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%; CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+IE, CUTmax.=l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E; RHmax. = P+2E, Hmax. = 10 m. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.2 8 NOV 2019Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - in cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai in cazul in care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă inalțimea și lațimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă in cazul unor anexe și garaje.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - la limita de proprietate; Se prezintă acord notarial pentru construire la limita de proprietate, autentificat sub nr. 425/22.02.2018- BNP Conftdes și nr. 304/15.02.2018 - BNP Florea Irene Emanuela; stânga - la limita de proprietate; Se prezintă acord notarial pentru construire la limita de proprietate, autentificat sub nr. 1223/13.06.2016- BNP Florea Irene Emanuela.

Retrageri minime față de limita posterioară - min. 10,00m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str.lng.


Dumitru Zossima, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 12978/06.09.2017.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Luiza Ileana N. Minculescu.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică însușită de arh. Sorin George Gh. Tulică și studiu de însorire însușit de urb. Bogdan Cristian A.D. Ciulinaru.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 6/27/11.06.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

TAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și


Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrările cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe 27.01.2017, prelungit până la dara de 28.01.2020, e documentației PUD în plenul Consiliului Local al După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp câtiă- durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 119/5/Z/30001 din is de Primăria Sectorului l al Municipiului București. în cazul neadoptării Ctbrnlui l, în toțfnciiul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată, țărârca de aprdhare este în'

ARHITECT-SL

unu Opi'ci


Șef birou ,

Raluca Mihaela EpifanPRIMĂRIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL

CALITĂȚII ÎN

CERTIFICARE

ACREDITAT

SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚI SR EN450I2 AEROQ'cu OliviaDE MANAGEMENT AL

URMA AUDITULUI DE DE CĂTRE ORGANISMUL PENTRU CERTIFICAREA


Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul l Bi curești; Ol 1222

Tel. +40-21-319.10.13; Fax. -4tJ-2l-3l9.l0.06

Email: remstrauiraiu primartasl.ui http://www.primariascctorl.roConform P.U.D. - str. Dumitru Zossima nr. 5            „_r         .

Aprobat de Consiliul Local sector 1,                       bucurești, eliberata^

] - contur imobile cadastrale        HCL CU nr. 242 / 21.12.2016               INDICATORI URBĂWfe'nCI "

] - construcții Introduse in sistemul integrat de cadastru si carte funciara TEREN STR. ING. DUMITRU zossiMArÂR.-7

STtREM= 246,00


BILANȚ TERITORIAL


EXISTENT

PROPUS

SUPRAFAȚA

MP

%

SUPRAFAȚA

MP

%

Suprafața construita locuința parter+anexe

103,14

42

Suprafața construita loc. propusa D+P+1E

111,00

45

Suprafața alei si trotuare

77,54

32

Suprafața alei si trotuare

60,00

25

Suprafața spatii verzi

65,32

26

Suprafața spatii verzi

75,00

30

TOTAL suprafața teren parcela nr. 7

246,00

100

TOTAL suprafața teren parcela nr. 7

246,00

100->_____olihtțrata ;a oaia o—(

cucțiltanta &n»l'BucureștLB;

.......Dafă:Tâ'.08.2bi6

■J'UrUacmiL Jamar e-Seman iu c


Stereh = 246,00 mp—-----

POT = 45% CUT = 0,9

RH = D+P+1E

t^max cornișa (streasIna) “ 7,00 m

PROFIL TRANSVERSAL STR. DUMITRU ZOSSIMA


'teren


POT = 45%


CUT = 0,9


mpRH = D+P+1E


max cornișa (streasIna)


= 7,00 m


PROFIL TRANSVERSAL


STR. DUMITRU ZOSSIMA
EXPERT


VERIFICATOR


VERIFICATOR


VERIFICATOR


■sa


SEF PROIECT


ÎNTOCMIT


DESENAT


SORIN GEORGE TULICA BIROU INDIVIDUAL De ARHITECTURA

BUCUREȘTI - ROMANIA

SOS PANTELIMON NR 286, BL 41, SC 3 ET 9, AP 114, SECTOR 2. COD POȘTAL 021653

C I.F 20300798, COD IDAN Ro10 BRDE 426S V351 4263 4200, BANCA BRD. AGENȚIA CORBENI


60