Hotărârea nr. 385/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 385 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești nr.411, Sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

ȘOSEAUA GHEORGHEIONESCUSISEȘTINR.411, Sector 1, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr.E 10490/03.09.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr.M 165/11.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis dc Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologici dc informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 90/01,08.2019 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

  • -  Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr.12214/14.08.2018.

Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Aviz Metrorex S.A. nr.M.04.01.01/38/22.08.2018; Adresă Metroul S.A. nr. 144914/07.08.2018.

  • -  Autoritatea Aeronautica Civilă Română nr. 4284/231 din 21.02.2019

Aviz Ministerul Culturii și Identității Naționale nr. 3461/05.12.2018.

  • -   Ilustrare volumetrică și studiu de insorire însușite de arh. Octavian Vasile M. Barba .

Ținând seama de prevederile:

  • •  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu

modificările și completările ulterioare;

  • •  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și

completările ulterioare;

  • •  Hotărârii Guvernului României iu. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de

Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea

Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului I nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - ȘOSEAUA GHEORGHE IONESCU SISEȘTI NR.411, Sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 90/01.08.2019 prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în momentul votului fiind prezenți 26 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR QENERAL Daniela Nico       falan_/»cntr» Lgfcifc-Wk pL-Mirii bi/ftusiiirc


Ca urmare a cererii adresate de Barba Nicoleta Livia cu adresa

înregistrată la nr. 23991 din 19.06.2018, completată cu nr. 25013/12.06.2019, în conformație privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se (imite urnătorul:


mplctănle ulter

AVIZ NR.....

PENTRU / PUD-ȘOS. GHEORGHE IONESCU SISEȘTI NR. 411 -Construire imobil de locuințe colective cu funcțiuni conexe- comerț, s Prezentul aviz modifică Avizul nr.50/12.04.2019 în ceea ce privește regimul de înălțime2 8 NOV 2019 i'* L

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 1.821,00mp, proprietate privată conform informațiilor din Extrasul de C.ărțe Funciară nr. 242899, eliberat la data de 14.06.2018.                                                                               ;

INIȚIATOR: IONESCU NICOLETA L1VIA ( BARBA NICOLETA LIVIA)

PROIECTANT: S.C. LORA CONSTRUCT S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: __________

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATA învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord:artera de circulație Șos. Ghe. lonescu Sisești; Sud'- Lacul
^^_R:D, E).         ’

: Zona studiată prin PUD includ^ parcelele

Straulești; Vest- nr. cadastral 231920. Est- nr. cadastral 242492.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: terenul este cuprins in PUG aprobat cu HCGMB nr.269/2000, cu valabilitate prelungită in subzona M2 - subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+14 niveluri, cu accente inalte și parțial in subzona V4- spații verzi pentru protecția cursurilor de apa. Indicatorii urbanistici reglementați: M2 - POTmax.= 70 % , CUTmax.=3mp ADC/mp.teren; H=D. Terenul este afectat de circulațiile propuse prin PUG și de trama stradală prin PUZ - Linia nouă de metrou- Magistrala 4-Racord 2-Extensia PS Zarea-Lacul Străulești. Tronson : B-dul Bucureștii Noi- Zona Laromet-Zona Străulești, aprobat cu HCGMB nr.l 36/26.04.2013 și aviz Arh. Șef nr.28/17.12.2012 și face parte din zona de studiu stabilită prin PUZ - Șoseaua Gh. 1. Sisești nr.423-427, lot 2, aprobat prin HCGMB nr.313/19.07.2017, Aviz Arhitect Sef nr. 3/07.04.2017 și planșă de reglementări vizară spre neschimbare. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016 dar se află la mai puțin de lOOm față de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 2244/260/S/46110 din 28.12.2017. Se prezintă Aviz Ministerul Culturii și Identității

Naționale nr. 3461/05.12.2018.


Retragerea minimă față de aliniament M2- în cazul străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile clădiri care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament. Se pot accepta retrageri minime de 5.00 numai cu condiția ca clădirile adiacente sa fie retrase față de limitele laterale ale parcelelor și să prezinte fațade laterale.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - M2 -minim jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 5,00m.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - 5,00m, stânga - 5,00m.

Retrageri minime față de limita posterioară - min.21,00m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri dc parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Șos. Gheorghe lonescu Sisești, în conformitate cu Aviz Comisia Tehnică de Circulație nr. 12214/14.08.2018, emis de Primăria Municipiului București.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I.. Se prezintă Aviz Metrorex S.A. nr. M.04.01.01/38/22.08.2018; Adresă Metroul S.A. nr. 144914/07.08.2018; Aviz Autoritatea Aeronautica Civilă Română nr. 4284/231 din 21.02.2019; Aviz Ministerul Culturii și Identității Naționale nr. 3461/05.12.2018.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. Octavian Vasile M. Barba .

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 2/3/05.02.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu


modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism urbanism nr. 2244/260/S/46110 din 28.12.2017, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. In cazul neadoptării documentației PUD in plenul Consiliului Local al Sectorului 1, in termenul dc* MQafciîitîîie Al aciuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta  rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este i^Qțgoarc.


Șef birou,

Raluca Mihaela Epitan
URMA AUDITULUI DE DE CAlHE ORGANISMUL PENTRU CERTIFICAREABd. Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; Ol I222 Tel. +40-21 -319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06 Email: re m strai ura u pnrnanas I .ro httn://www.primariascctorl .roNr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi | laturi I D(i,i+1)'

N [ml

E[m]

1

334523.648

582076.048

23.7^

2

334520.511

582099.549

77.08

'X3

334443.598

5B2094.514

237b

X4

334446.913

582071.021

764

S(1)=J324r36mp P=201.41m


INVENTAR DE COORDONATE

"Sistem de Proiecție Stereografie 1970"     1

"Plan de referința Mairea Neagra 1975"

Nr.

X

Y

TcT"

Im]

Im]

1

334523.648

582076.048

2

334520.511

582099.549

6

334518.318

582099.405

5

334521.450

582075.903

Suprafața teren afectat de extinderea profilului stradal = 52 mo


INDICATORI URBANISTICI SUBZONA M2

CONFORM PUG

PROPUS

POT

70%

47%

CUT

3

3

H max.

14 etaje

2S+P+5E+6Er ■ 29 m

. Bilanț teritorial propus

100%

1400 mp

țNETRUCTII

47%

650 mp

' i

jicULATII

33%

460 mp

Jath PLANTATE

20%

290 mp


// INDICATORI URBANISTICI SUBZONA V4

CONFORM PUG

PROPUS

POT

15%

10%

CUT

0,1

0


55

S.—

80 09