Hotărârea nr. 384/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 384 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Ing. Pisoni nr. 7, Sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

STRADA ING. PISONINR. 7, sector 1, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr.E 10494/03.09.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr.M 175/13.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

- Avizul Arhitectului Șef nr. 81/01.07.2019 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 9066/20.05.2019;

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de urb. Nicolae Adrian C. Cioangher.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

■ Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STRADA ING. PISONI NR. 7, Sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 81/01.07.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și ni-. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în momentul votului fiind prezenți 26 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 384

Data: 28.11.2019


I.O?--toi9 AVIZ NR.

PENTRU

PUD - S I R. ING. PISONI NR. 7 - SECTOR 1

Locuință colectivă P+2E+M (6 apartamente)


‘o !;;XÂ LA HO i’Ă:   . ~A CONSILIULUI

LOCAL AL 5 ■■'fiULUU


-3X'/

2 8 O 2U19GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 314,00 mp, proprietate privată conform iiK-nimn^ortifiii'.EMrasul de.,paner.Ț 271568. eliberat la data de 11.04.2019.


INIȚIATOR: S.C. SESRECO S.R.L.

PROIECTANT: S.C. WESTLAND IA DESIGN S.R.L SPECIALIST CLI DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZOV                  : Zona studiată prin PU

imobilului care a general documentația, delimitată astfel: Nord - str. Ing. Pisoni nr. 9-11; Est - artera de circul Ing. Pisoni nr. 5; Vest - Str. Domnița Ancuța nr. I.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de _

București, aprobate cu IICGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțibnalX-Lht - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimelrelor de protecție. Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60°□ din aria unui nivel curent. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, și nu se află la mai puțin de 100 m de imobile aliate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 418/CVDV/P/49383 din 12.12.2018.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTma.x.= 45%, CUTmax.= 0.9 mp ADC/mp teren pentru P+l E, CUTmax = 1,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E, RHmax.= P+2E, Hmax.= 10 metri. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 603'6 din aria construită.Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale: stânga - retras minim 5,00 metri, cu balcoane ieșite în consolă la nivelurile superioare până la 3,50 metri; dreapta - la limita de proprietate.

Retrageri minime față de limita posterioară - retras minim 5,40 metri, cu balcoane ieșite în consolă la nivelurile superioare până la 3.50 metri .

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre ncschimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin I ICGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se vor realiza din str. Ing. Pisoni, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 9066/20.05.2019.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de urb. Nicolae Adrian C. Cioangher.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr 5/23/09.05.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 4I8/CVDV/P/49383 din 12.12.2018. emis de Primăria Sectorului I al Municipiului BucureșțiCîjTcSzuRneiidoptării documentației P.U.D. în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedurii trebuie reluată.-. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.Șef birou ,

Raluca Mihaela Epjtâp
AR1HTECT ȘEI Cipbanu Oprestțu OliviaSQiaPRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001 2008 PRIVIND SISTEMUL

CALITĂȚII IN

CERTIFICARE

ACREDITAT


DE MANAGEMENT AL

URMA AUDITULUI DE

DE CĂTRE ORGANISMUL

PENTRU CERIIFICAREA


SISTEMELOR DE MANAGEMENT Al CALITĂȚII

SR FM ,1‘Vlt ■’ 'AI-RCIO


întocmit,

5


Andra Gi

C7tBd. Banii Manta nr. 9. Sectorul 1 București; 01 1222

l ei +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06

Email: registratura n prim.n ins I io


P.U.D. STR ING LI VIU PISONI Nr. 7, sector 1, București - IMOBIL LOCUINȚE P+2E+M


REGLEMENTARI URBANISTICE scara: 1/500LEGENDAFUNCȚIUNI


FOND CONSTRUIT

J Construcții CIRCULAȚII Carosa


ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULl

LOCAL AL. SECTORULUI I

Nr.--

2 8 NOV 2019Nrcolae Adrian C.


ij.pietop^NGHE.R


Număr apartamente = 6 Număr locuri de parcare = 8


BILANȚ TERITORIAL PROPUS

FUNCȚIUNEA

SUPRAFAȚA (mp)

%

Suprafață totală

314.00

IOC

Construcție

141.30

45

Circulații și platforme

62.80

25

Spațiu plantat

94.20

30


INDICATORI URBANISTICI

Suprafață lot nr 7 str Ing. Liviu Pisoni - 314.0 mp (Conform Extrasului de carte funciară eliberat in baza cererii nr.102720/18.11.2018 de BCPI


Sectorul I


POTmax: 45%

CUTmax : 1,3 mp adc/mp teren

RHmax: P+2E+M

Hmax: 10.00 M la cornișa

parcarea se va realiza c.f. HCGMB 66/2006


S.C. WESTLAND IA DESIGN S.R.L.

J40/ 1794/2016    CUI: 35621051

STR. LIBELULEI NR.35A, SECTOR 1. BUCUREȘTI

UI sil Wil i.tlllsiiA ȘS

Proiect:

PLAN L RBAMSTIC DE DETALIU: IMOBIL LOCUINȚE P+2E+M STR. ING.LIVIU PISONI NR.7 SECTOR BUCUREȘTI


Beneficiar: s.c. sesreco s.r.l.Proiectat:      I

urb.peisag^


* Conform Regulamentului de Urbanism aferent PUG Municipiul București, în cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC.


iiiniwACEST DESEN NU FOAIE FI REPRODUS SI/SAU COPIAT DE ORICE PERSOANA FIZICA SI/SAU JURIDICA FARA ACORDUL AU TORULUI. FAPTA REPREZENTÂND INSUS1RE ILEGALA A DREPIULUI DE AU IOR


Specialitate:

URBANISM


Faza: P.U.D.

Proiect nr.:

22/2019

Data:

IUNIE 2019


Planșa nr.: _