Hotărârea nr. 383/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 383 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Timișului nr. 33, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. TIMIȘULUINR. 33, sector 1, București

Având în vedere:

  • -  Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1;

  • -  Raportul de specialitate nr.E 10519/03.09.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

  • -  Raportul de specialitate nr.M 171/11.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios

Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

  • -  Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire Ia elaborarea sau revizuirea planurilor dc amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr.88/I)1.08.2(119 d in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr.15442/11.09.2018.

Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Ilustrare volumetrică insușită de urb. Iulia R.S. Alexandrescu și studiu de insorire însușit de arh. Tudor Iac.ob.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea

Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. TIMIȘULUI NR. 33, Sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. nr.88/01.08.2019 prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în momentul votului fiind prezenți 26 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONT


SECRE/L Daniela N


,AZĂ,

măsurătorile cadastrale), proprieițitț'phi toio                                  li i


Ca urmare a cererii adresate de Stoican L.aurențiu David cu adresa î

nr. 13263 din 26.03.2019, completată cu nr.26248 din 20.06.2019. în conformitate eu ptjșv^rițe amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite tirmiiioruf: ""

AVIZ NR.

PEN TRU

PUD - STR. TIMIȘULUI nr.33 - SECTOR 1        ,

Construire imobil de locuințe colective S+P+2E+M >

(8 apartamente)

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 480.00 mp ( 475,00mp din r mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 234724, eliberat la data de 25.03.2019.

INIȚIATOR: STOICAN LAURENȚIU DAVID PROIECTANT: S.C. DACRA STUDIO S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ                              D20. E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATA IN PUD: Zona studiată prin învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord- Str. Timișului nr. 31; Vest-Timișului; Sud- Str. Timișului nr. 35, Est - Str. Inovatorilor nr. 8 și nr.6.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lla -locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. In cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu ma.x.0.6 din AC. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016. sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 681/42/T/15484/11.05.2018. Imobilul se află in zona de servituti aeronautice.

Indicatorii urbanistici reglementați: PO fmax.= 45%; CUTmax.= 0.9 mp ADC/mp teren pentru P+lE, CUTmax.= l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E; RHmax. = P+2E, Umax. = 10 m. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului. în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față dc teren, dai nu eu mai puțin dc 3,00 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față dc limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - in cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioarăa parcelei numai in cazul in care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă inalțimea și lațimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă in cazul unor anexe și garaje.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - min. 3,00m; stânga - la limita de proprietate, cu curte de lumină pe zona mediană.

Retrageri minime față de limita posterioară - min 5,00m

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararca autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri dc parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str.Timișului. conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 15442/11.09.2018.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă. canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca Mareș V.U.I.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică insușită de urb. lulia R.Ș. Alexandreseu și studiu de însorire însușit de arh. Tudor Iacob.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 5/14/09.05.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz esle un aviz tehnic și poate fi folosit numai In scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr.681/42/T/15484/11.05.2018, emis de Primăria Sectorului 1 ;        iUBllui București. în cazul neadoptării documentației PUD în

edura trebuie reluată. După aprobare, acesta


plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în termenul de rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este J^Țyi^barc,UR

DE CĂTRE ORGANISMUL

PENTRU CERTIFICAREA
SISTEMELOR DE MANAGEMENT AU CâEjTAȚII SN        AFRAO


Bd. Banii Mania nr. 9. Sectorul I București; 01 1222 lei. +40-21-319.10.13: Fax ZlO-21 -3 19.10.06

Email: registratura a primariasl ro
_ _  __ Strada Timișului

,țj,QMnr-33

Sector 1, București

PLAN       URBANISTIC DE DETALIU

5.REGLEMENTARI URBANISTICE

LEGENDAS teren =475

ZONIFICARE FUI ~ ----- Parcelar

I I Zona locuire


Limita de proprietate/ teren reglementat Str. TimisUhlftMĂîa HOTĂRÂREA CONSILIULUI sector 1J BucuildâGAL AL. SECTORULU11

Jrrlp-

NCTIONALÂ:8 NOV 2819

jire                  <


4 I

J

Conform PUZ "închidere Inel Median de circulata

-autostrada urbana cuprinsa intre Lacul McriLsi S

i. . . .i Zona mixta - Rh max P+4           -—-    - Zj

i i r a

E

I


] ] ]

]


. iCfĂiL


CONSTRUCȚII EXISTENTE:

Zona mixta - Rh max P+14

Locuințe individuale

Locuințe colective Comert/servicii Anexe

Construcții poziționate informativ conform imaginii satelit

<1 / - \


CIRCULAȚII EXISTENTE: i—_î Circulații carosabile i i Circulații pietonale

Acces carosabil


Acces pietonal


REGLEMENTARI PROPUSE:

1 Edificabil maxim - construcție cu funcțiune locuire colectiva

Scara exterioaraLimita subsol


ba

Subzuna L1 a - conform PUG București R-Ș P.O.T max =45%

C.U.T max =1.3

Rh propus - S+P+2E+M

H max la cornișa -10 m

-

7t0

2=5

r

12.0


BILANȚ TERITORIAL

Funcțiuni

Mp

%

Suprafața teren

475

100

Construcții

213.75

45

Circulații,platforme parcaj, spatii verzi

261.25

55

Locuri de parcare

10

Nr. apartamente

8


Stoican Laurentiu-Davld


- Strada Timișului nr. 33

TlllLIBlanw: REGLEMENTARI DE URBANISM

Proiect


420/2018 rază

P.U.D.

Planșa nr. _

05