Hotărârea nr. 382/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 382 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Natației nr.53A, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STRADA NATAȚIEINR.53A, sector 1, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr.E 10486/03.09.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr.M 170/11.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător precum și Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 93/14.08.2019 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 20369/29.11.2018.

Aviz Ministerul Culturii și Identității Naționale nr. 1287/ZP/l 8.07.2019.

Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca Mareș V.U.I.

Ilustrare volumetrică insușită și studiu de insorire însușite de arh. Dana Gilda C.D. Ciobotărașu.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

« Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STRADA NATAȚIEI NR.53A, Sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 93/14.08.2019 prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 25 voturi pentru și o abținere, numărată la voturi împotrivă, conform legii, fiind prezenți la vot 26 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.SECRE         AL

Daniela             Ian


Nr.: 382

Data: 28.11.2019


www.pntnanâMKrtoi I < * *

Ca urmare a cererii adresate de Țintă George, Ținta Carmen Florentina cu adresa București, înregistrată la nr. 2582/22.01.2019, completată cu nr. 32181/30.07.2019, în conformii privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite


AVIZ NR. S.l.L

PENTRU

PUD - STR. NATAȚIEI NR.53A - SECTOR 1 Construire locunță individuală D+P+l E+2Emansardat GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 216,00 mp ( 219,00mp din măsurătorile cadas mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr.236098, eliberat la data de 15.01.2019.

INIȚIATOR: TINTA GEORGE, TINTA CARMEN FLORENTINA PROIECTANT: S.C. ORO DES1GN PROIECT

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:^^^|^^m^^^^^^(RUR: D, E) AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATA IN PUD: Zona studiată prin 1 învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord- Strada Natației nr. 55 și Strada Pi artera de circulație Strada Natației; Sud- Strada Natației nr. 51; Vest- Strada Căiuți nr. 1A-3.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de UrbanîStR^^ițțiS^\^iJoi București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona lunciioiHîă'i TiJâ - -locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări anterioare cu P-P+2 niveluri, situate în afara zonei protejate. Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.=45 %, CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+1E, CUTmax.= l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E. Se admite mansardarea clădirilor existente având o șarpanta cu panta de 45 grade, cu o suprafață de maxim 60% din aria construită la sol a clădirii. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, dar se află la mai puțin de lOOm față de Parcelarea Bazilescu, clasat ca monument istoric la poziția 191, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 85/CVDV/N/36353 și 36352 din 19.10.2018. Se prezință Aviz Ministerul Culturii și Identității Naționale nr. 1287/ZP/18.07.2019.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%; CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+l E, CUTmax.=l ,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E; RHmax. = P+2E, Hmax. = 10 m. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - in cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai in cazul in care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă inalțimea și lațimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă in cazul unor anexe și garaje.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - 2,50m spre spate lot, respectiv 4,50m pe zona mediană; stânga - la limita de proprietate.

Retrageri minime față de limita posterioară - 2,00m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str.

Natației, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 20369/29.11.2018.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARÂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș. Se prezintă Aviz Ministerul Culturii și Identității Naționale nr. 1287/ZP/l 8.07.2019.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușit de arh. Dana Gilda C.D. Ciobotărașu.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 3/23/12.03.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea leritoriuluLșijirbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării picilor do construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și acestuia. '

»e toată durata de vâlăbjlitate a certificatului de urbanism nr. 85/CVDV/N/36353 Șl 36352 din 19.10.2018, emis de Primăria See/orului I al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în termeni valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare e


cu obligativitatea respectării întocmai a prevederi


Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sî
valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne vigoare.'

ARHITECT SEI

Ciobanu Opreștu Oii
CERTIFICATA ISO 9001-2008 JL DE MANAGEMENT AL URMA AUDITULUI DE DE CĂTRE ORGANISMUL PENTRU CERTIFICAREASISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

SR EN 451)12 AEROQ


Bd. Banu Manta nr. 9. Sectorul l Bi curești; Ol I222

Tel. +40-2 I-3 19.10.13; Fax: +40-21-319.10.06

Email: reuistraturau ririmarias I ro

http://www.primariasector I.ro