Hotărârea nr. 381/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 381 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Natației nr. 20, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

Str. Natatiei nr. 20, sector 1, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr.E/11237/19.09.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1 și nr. M/161/11.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridical, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul nr. 102/19.09.2019 al Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 12261/03.07.2019.

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform Studiu de rețele însușit ing. Cristian I. Căiță.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire insușite de coord. arh. Patrie Cornel C. Frecan Petre.

Ținând seama de prevederile:
  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ce), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Str. Notației nr.20, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 102/19.09.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Nr.: 381

Data: 28.11.2019


< ’ 1__     ±      L X

www.primariuscctoil .rv


BIROUL REGLEMENTĂRI

URBANISTICE Șl ARHIVĂCa urmare a cererii adresate de Dudău Didina, Dudău Ion, cu adresa în

29075 din 09.07.2019, completată cu nr.37734 din 06.09.2019, în conformitate cu prevederile Lctjii nr’ teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ NR.

PENTRU

PUD - STR. NATAȚIEI nr.20 - SECTOR 1 Construire imobil de locuințe colective S+P+2E (6 apartamente)


FMWtfeuuLUi


Nr-          o 4

2 8 NOV 2019


GENER/Vr DE IMOBILUL: în suprafață de 339,00 mp, proprietate privată conform mențiunilor din Extrasul de Uartc'Fu

275281, eliberat la data de 02.04.2019.                                                             _ -Cț

INIȚIATOR: DUDĂU D1D1NA, DUDĂU ION

.....      ... .                                                                                                                                              i l


PROIECTANT: Bl A FPPC                                                              \l \       7

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ                                      (RUR: D2, El)\ ,      ~      k. i

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ                                     prin PUD mclțide parcelele

învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord- Str. Natației nr.22; Vest- artera de circulație SdHNiițațjiii; + >/ Sud- Str. Natației nr. I 8, Est - Str. Str. Elanului nr. 8 .


PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: L2a -locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări anterioare cu P-P+2 niveluri, situate în afara zonei protejate Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.=45 %, CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+1E, CUTmax.=l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E. Se admite mansardarea clădirilor existente având o șarpanta cu panta de 45 grade, cu o suprafață de maxim 60% din aria construită la sol a clădirii. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.201 și nu se află la mai puțin de lOOm de imobile înscrise în lista, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 693/38/N/l 9545 din 28.05.2019.


Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%; CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+l E, CUTmax.= l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E; RHmax. = P+2E, Hmax. = 10 m. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.


Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile scmi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - in cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioară a parcelei numai in cazul in care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarca respectă inalțimea și lațimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă in cazul unor anexe și garaje.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - min. 3,00m; stânga - la limita de proprietate pe zona mediană, retras cu min. 3,00m spre față și spate lot.

Retrageri minime față de limita posterioară - min.5,00m, cu balcoanele ieșite in consolă, cu maxim l,50m față de planul vertical al fațadei.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din


Str.Natației, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 12261/03.07.2019.

ECHIPARE TEHNICO-ED1LITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energic electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Cristian 1. Căiță.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire insușite de coord. arh. Patrie Cornel C. Frccan Petre . în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 10/4/22.08.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu


modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de consțrțjjre (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.              ;

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată dilată de valabîlitațeStcertificatului de urbanism nr. 693/38/N/l9545 din 28.05.2019, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului bucurești.în cazul îiiîuiioptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al aci^tpiu, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.Șef birou , Raluca Mihaela EiPRIMĂRIA A F08T CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVIND SISTtMUL DE MANAGEMENT Al CALITAri ÎN

CERTIFICARE

ACREDITATURMA AUDITIJLUI DE

DE CĂTRE ORGANISMUL

PENTRU CERTIFICAREA


SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN 45013 ‘AEROO"Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; 01 1222

Tel. +40-2 1 -3 19.10.13; Fax: '+40-2 I -3 19.10.06

Email: reuistratiiraianriniariasI,ro

http://www primariascctorl ro


PLAN URBANISTIC DE DETALIU - STR. NATATIEI, NR.20


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIU' LOCAL AL SECTORULU11

Nr.

■ -■

2 8 NOV 2019

_


funcțiune

7,: LOCUINȚĂ COLECTIVĂ


. \K>

----------------------------¥------X                  1

inventardecoOrhonaTE'—''  -

.:'

nr.pct

X(m)

Y(m) .

1

332344.2840

583832.5240

28.59

2

332349.1760

583860.6930

11.87

3

332337.4740

583862.7120

28.55

4

332332.6180

583834.5810

11.85


regim de înălțime

S+P+2E

Str. Natatiei, nr. 20 sect.l, București INDICATORI URBANISTICI L2a


LEGENDA


POTmaxim = 45%,

CUTmaxim = 1,30 - Rh= P+2E se admite mansardarea constructilor existente, cu maxim 60% din aria construită


LIMITA PUD - S = 339,OOmp


FUNCTIUNI-CIRCULATII

t __________________ l


ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE

Șl COLECTIVE - L2a


CIRCULAȚII CAROSABILE

CIRCULAI II PIETONALE

/ -

ACCESE - PIETQNALE/AUTO

ELEMENTE DE REGULAMENT


ALINIERE EXISTENT


REGLEMENTARI- EDIFICABIL / CIRCULAȚII


PUD APTOBA' NATATIEI 22 EDIFICABIL S/Ds+P+2E (Hc=10,00m)

BALCOANEBILANȚ TERITORIAL

100% - S.TEREN = 339,OOmp 45% - AC = 152,55mp

21% - SP.VERZI -72,23mp

34% - ALEI.CAROSABIL = 114,22mp

NR.UNITĂȚI LOCATIVE = 6

SE VA RESPECTA HCGMB 66/2006 IN CEEA CE PRIVEȘTE PARCAREA AUTOTURISMELOR

PROFIL STRADAL *STR. NATATIEI

existent/mentinut 16,00m■4

4,50

AX

str. NatBției

'f

1

I

i

LIN ”

1

Wi

x!

3,00     1          5,00

5,00        |    3,00


INDICATORI URBANISTICI CONFORM RLU - PUG-SECTOR 1

L2a - locuințe individuale șl colective mici realizate pe baza unor lolizaii urbane anterioare, cu P - P+2E niveluri situate in afara zonei protejate.

POTmaxim = 45%, CUTmaxim = 1,30 (P+2E)

se admite mansardarea construcțiilor existente, cu maxim 60% din aria construită


7^ B l A FPPC CIF2HA445K

SPECIFICAȚIE I NUME SEMN. Scara: 1:500

VERIFICAT

coorodnat

DESENATBeneficiar:                                   Proiect nr:

DUDAU DIDINA/ DUDAU ION           U06/2019

Titlu proiect:                                   Faza:

LOCUINȚĂ COLECTIVĂ S+P+2E, BUCUREȘTI,           P.U.D

STR. NATATIEI, nr.20, 51 - Ducureyli _________________________

Titlu planșa:                                  Planșa nr:


RFGI FMFNTARI - EDIFICABIL/ CIRCULAȚII U.2.0