Hotărârea nr. 380/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 380 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Măgura Slătioarei nr. 5, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

Str. Măgura Slătioarei nr. 5, sector 1, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr.E/11660/27.09.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1 și nr. M/l 62/11.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridical, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul nr. 104/26.09.2019 al Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 15606/02.09.2019;

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

Documentația este însoțită de studiu de însoțire însușit de arh. Snezana-Manuela Dangubic și ilustrare volumetrică însușită de arh.-urb. Alexandru Nicolac N. Mocan.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), ari. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Str. Măgura Slătioarei nr. 5, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 104/26.09.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Lrgislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
EAZĂ


ERAL țcfalan


Nr.: 380

Data: 28.11.2019

MUNICIPIU!. IlUCURI ȘFff tfif -

• sectorul!

www. prim aria sccrorL ro

BIROUL REGLEMENTĂRI

urbanistice și arhiva

Ca urmare a cererii adresate de Ghimpău Octavian cu adresa in

București, înregistrată la nr. 30222 din 16.07.2019, completată cu nr. 39679 din 18.09.2019, în eonii           ,                 _______________

privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite urm: ttANEXĂ LA IIOTĂRĂREA CONSILIULUI


AVlZNR..£^?..^Z.sTt Z PENTRU'

PUD - S IR. MĂGURA SLĂTIOAREI NR. 5 - SECTOR

Construire locuință individuală P+2E


LOCAL AL SECTORULUI 1

Nr,


/ic. 'î

2 8 NOV 2019GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 196,00 mp (198,00 mp din măsurători cadastrale), pKțprieUite priv Extrasul de Carte Funciară nr. 238274, eliberat la data de 28.03.2019.

INIȚIATOR: GHIMPĂU OCTAVIAN, GHIMPĂl MARIA PROIECTANT: S.C. LORA CONSTRUCT S.R.L.

SPECI ALIST CI DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAI AȚĂ ZOĂT"!

imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - artera de circulație str. Măgura Slătioarei; Est - str. Măgu/ii Sud - str. Bratocea nr. 12. str. Bratocea nr. 14: Vest - str. Șiret nr. 66. str. Șiret nr. 68, str. Șiret nr. 70.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu IICGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: LI a - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. Se admite mansardarca clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 1 13 din 15.02.2016 sau la mai puțin de 100 m de imobile aliate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1041/l 30/S/26720 din 12.07.2019.<UI<:Dzo. E) \

: Zona studiată prin PUD include'pt©;


Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%. CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+IE, CUTmax.= 1,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E, RFhna.x = P+2E. Ilmax.= 10 metri. Se admite un nivel mansarda! înscris în volumul acoperișului. în suprafață de maxim 60% din aria conslruită.


Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective, cu condiția să nu se lase calcane vizibile.


Retragerea minimă față de limitele laterale - Clădirile construite în regim înșiruit sc vor alipi pe limitele laterale de calcanele de pe parcelele învecinate pe o adâncime de maxim 15,00 metri, cu excepția celor de colț care vor întoarce fațade spre ambele străzi.

Retragerea față de limita poslerioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 5.00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale: stânga - la limita de proprietate; dreapta - la limita de proprietate.

Retrageri minime față de limita posterioară - retras minim 5,00 metri.

Construcția sc va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementari vizat spre neschimbate.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și pararea aiilovehiciildor vor renpncla Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin IICGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pictonal se vor realiza din str. Măgura Slătioarei, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 15606/02.09.2019.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Marcș.

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. Snezana-Manucla Dangubic și ilustrare volumetrică însușită de arh.-urb. Alexandru Nicolae N. Mocan.

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 10/2/22.08.2019, sc avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) liteia g) din Legea nr. 350/ 2001 piivmd amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DI'AC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil «le la dala emiterii sale pe țoală dnrtiftple valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1041/I30/S/26720 din 12.07.2019, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului Bucur.«iști. în cazul neadoptării documentației P.U.D. în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată.. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.Bd Banu Manta ni. 9. Sectoiul I București. Ol I222 l ei +40-2 I-3 19.10.13; Fax: +40-21-319 10 06 Email: remstrtilura r/'nriTTitiriasI ,ro t-.ur. ,,,. .........................^•7.

X?X*X

7  <$)V'

o

xr //?/

kz+,îc

-x

P-Z , _ Acrzn'X.

w

FzZgyj


8,6 m

2.5 m

4.5 m

4.5 m

9 m


zvX

Jl

f\\/w' VYv. w

/ 'ți ,0/ /

7 fâ”

gL

X^Se '

' - ■■ /?

fl/


ZSup$Fata terenului

198,00 mp

4P.O.T. (max)

45%

89,10 mp

C.U.T. (max)

1,3

257,40 mp

Regim de inaltime

P+2E

10 m

Suprafața spatiilor verzi (min)

30%

59,40 mp

Suprafața alei, platforme (max)

23%

49,50 mp

Nr. locuri de parcare

2