Hotărârea nr. 38/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din 04.02.2019 privind aprobarea documentelor elaborate la nivelul Comisiei de apărare a Sectorului 1: Carnetul cu documentele de mobilizare al Consiliului Local al Sectorului 1; Atribuțiile Comisiei pentru probleme de apărare la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București; Plan de activități al Comisiei pentru probleme de apărare la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentelor elaborate la nivelul Comisiei de apărare a Sectorului 1:

Carnetul cu documentele de mobilizare al Consiliului Local al Sectorului 1

Atribuțiile Comisiei pentru probleme de apărare la nivelul Sectorului 1 al

Municipiului București

Plan de activități al Comisiei pentru probleme de apărare la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate întocmit de către Comisia de apărare a Sectorului 1 al Municipiului București nr. 03 din 23.01.2019;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 41 și art. 47 din Legea nr. 477/ 2003 privind Pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare;

în conformitate cu prevederile art. 11 și art. 62 din Hotărârea Guvernului României nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind Pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare;

Analizând adresa nr. 1079/B/23.08.2017 transmisă de către Prefectura Municipiului București și înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 1097/29.08.2017 prin care se comunică obligația întocmirii Planului de mobilizare a economiei Municipiului București pentru apărare, valabil în perioada 2017-2020;

Ținând cont de art. 31 din Normele privind elaborarea programelor de desfacere a mărfurilor prin introducerea în sistemul de distribuire către populație a principalelor produse alimnentare și nealimentare pe bază de rații și cartele, în caz de mobilizare sau de război, aprobate prin Ordinul nr. 109/2003;

Potrivit prevederilor Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 584/22.02.2018 privind numirea componenței Comisiei de apărare la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București;

Ținând seama de Avizul favorabil emis de către Șeful Serviciului Probleme Speciale a Municipiului București pe Carnetul cu documentele de mobilizare al Consiliului Local al Sectorului 1;

în temeiul art. 45 alin.(l), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Carnetul cu documentele de mobilizare al Consiliului Local al Sectorului 1, uunfoini Anexei m. 1, caie face parte inlegianlă din piezenta hulăiâie.

Art. 2. - Se aprobă Atribuțiile Comisiei pentru probleme de apărare la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Se aprobă Planul de activități al Comisiei pentru probleme de apărare la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București, pentru perioada 2018 - 2019, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. -(1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Administratorul Public al Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcția Management Economic și Comisia pentru probleme de apărare la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 04.02.2019, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian NeaguNr:   38

Data: 04.02.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Nr. 2 din 23.01.2019


CARNETUL CU DOCUMENTELE DE

MOBILIZARE

AL CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

Reactualizat la data de

23.01.2019

Acest Carnet conține: 9 Anexe cu 31 file, nesecret

1 din 31

Municipiul București

Sectorul 1 al Municipiului București

Nr. 2 din 23.01.2019

Anexa nr. 1

Nesecret


PRINCIPALELE ACTE NORMATIVE

ce reglementează întocmirea și transmiterea extraselor, indicatorilor și a sarcinilor pe domeniile specifice stabilite prin Planul de mobilizare aprobat,

elaborarea Planului de mobilizare a economiei municipiului București pentru apărare, valabil în perioada 2017-2020, organizarea activităților pentru starea de mobilizare și starea de război, precum și întocmirea documentelor de mobilizare

 • 1.  Constituția României, republicată;

 • 2. Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare;

 • 3. Legea nr. 45/1994 a apărării naționale a României, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4. Legea nr. 355/2009privind regimul stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate și a stării de război',

 • 5. Legea nr. 446/2006privind pregătirea populației pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare;

 • 6. Legea nr. 473/2004privind planificarea apărării',

 • 7. Legea nr. 132/1997privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public, modificată și completată cu Legea nr. 410/2004',

 • 8. Legea nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările și completările ulterioare;

 • 9. Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 10. Legea nr. 182 2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;

W. Legea nr. 257/2007 privind hrănirea, echiparea, asigurarea medicală, precum și cu tehnica, produse și materiale de resort a personalului din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență,

 • 12. Legea nr. 481 2004privind protecția civilă, republicată;

 • 13. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95 2002 privind industria de apărare, cu modificările și completările ulterioare;

 • 14. Ordonanța Guvernului nr. 122 1998 privind acumularea, scoaterea și împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forțelor destinate apărării naționale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 15. Hotărârea Guvernului nr. 370/2004pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003',

,  Hi> târârea Guvernului nr. 1380/2009 privind înființarea, organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și

Probleme Speciale, cu modificările și completările ulterioare:

I ' Hotărârea Guvernului nr. 219/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public,

 • 18 Hotărârea Guvernului nr. 414/2004privind aprobarea Regulamentului sistemului de priorități și alocare a resurselor pentru apărare -,

 • 19 Hotărârea Guvernului nr. 1204/2007 privind asigurarea forței de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare și pe timpul stării de război, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 946/2012;

'.O. Hotărârea Guvernului nr. S-l178/2011 privind aprobarea Listei produselor și serviciilor din planul de mobilizare a economiei naționale pentru apărare care pot beneficia de sprijinul sistemului de priorități și alocare a resurselor pentru apărare;

l 1 Hotărârea Guvernului nr. 1222/2005 privind stabilirea principiilor evacuării în situații de conflict armat;

 • 22. Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secret de serviciu;

 • 23. Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu completările și modificările ulterioare;

 • 24. Hotărârea Guvernului nr. 1474/2009pentru aprobarea normelor de hrană și a normelor de înzestrare cu tehnică și materialele necesare hrănirii ce se aplică în instituțiile publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență;

 • 25. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1711/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanțarea acțiunilor de pregătire a economiei naționale și a teritoriului pentru apărare și întocmirea bugetului de stat pentru război;

26 Ordinul comun al președintelui Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, ministrului sănătății, ministrului afacerilor interne, ministrului finanțelor publice, ministrului economiei și ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 109/2003 pentru aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a mărfurilor prin introducerea sistemului de distribuire către populație a principalelor produse alimentare și nealimentare pe bază de rații și cartele, în caz de mobilizare sau de război;

27. Ordinul comun al președintelui Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, ministrului economiei și ministrului afacerilor interne nr. 2.061/2004 privind aprobarea modelului, caracteristicilor, condițiilor de tipărire și păstrare a cartelelor pentru distribuirea către populație a principalelor produse alimentare și nealimentare pe bază de rații și cartele, în caz de mobilizare sau de război.

Anexa nr. 2 Municipiul București                                                                                                  Nesecret

Sectorul 1 al Municipiului București

Nr. 2 din 23.01.2019

CIOBANU LAURENȚIU

Municipiul București

Sectorul 1 al Municipiului București

Nr. 2 din 23.01.2019

 • 2. Măsurile instituite se continuă până la dispunerea încetării lor, conform competențelor stabilite prin legislația în vigoare.

 • 3. Măsurile, acțiunile și responsabilitățile înscrise în acest tabel sunt stabilite de către Consiliul local al sectorului, în conformitate cu atribuțiile stabilite prin principalele acte normative în vigoare în domeniu și cuprind, de regulă, informații neclasificate.


Nr. cri.

Denumirea activității

Cine execută

Cu cine colaborează

Observații

1.

Prezintă în ședința comisiei pentru probleme de apărare decretul de instituirea a stării de urgență sau de asediu și stabilește măsuri și acțiuni pentru punerea în aplicare a prevederilor acestui decret

Primarul Sectorului

-Consiliul local al sectorului

2.

Dispune măsuri de verificare și, după caz, actualizare a documentelor din carnetul de mobilizare, inclusiv cele de M.L.M.

Comisia pentru probleme de apărare (CPA)

-C.M.S.1

- S.P.S. București

3.

La solicitarea ISU MB, transmite propuneri, în părțile ce privesc consiliile locale, referitoare la actualizarea Planului de evacuare a populației ți a bunurilor din patrimoniul național, arhivistic, material ți altor bunuri de interes național.

 • - I.S.U Dealu Spirii

București-Ilfov

 • - Consiliul local al sectorului

 • - S.P.S. București

4.

în vederea trecerii Ia starea de război, actualizează repartizarea fondurilor alocate prin Bugetul de război, în raport cu situația creată, urmărindu-se în principal: finalizarea obiectivelor de pregătire a teritoriului pentru apărarețdacă este cazul), realizarea și pregătirea spațiilor pentru adăpostirea populației și bunurilor, alte obiective importante pentru apărare.

 • - Consiliul local al sectorului

 • - S.P.S.București

 • - Instituții publice

-D. G.F.P.M.B.

5.

Dispune măsuri pentru actualizarea Situației obiectivelor de infrastructură teritorială importante pentru sistemul național de apărare.

 • - S.P.S. București

 • - Consiliul local al sectorului

 • - Instituții publice

 • - Operatori economici

6.

Dispune măsuri pentru actualizarea Programului de aprovizionare a populației cu principalele produse alimentare raționalizate, în caz de mobilizare sau război.

 • - S.P.S.București

 • - Consiliul local al sectorului

 • - Instituții publice

 • - Operatori economici

7.

Alte măsuri considerate necesare

Notă: 1. In situația punerii în aplicare a Planului de mobilizare a economiei naționale pentru apărare fără a trece prin etapa premergătoare, activitățile premergătoare se preiau în vederea derulării în etapa punerii în aplicare a Planului de mobilizare a economiei naționale pentru apărare.

Municipiul București

Sectorul 1 al Municipiului București

Nr. 2 din 23.01.2019

PLANUL DE MĂSURI DESFĂȘURATE DE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A PLANULUI DE MOBILIZARE A ECONOMIEI MUNICIPIUL BUCUREȘTI PENTRU APĂRARE

Nr. crt.

Denumirea activității

Cine execută

Cu cine colaborează

Obs.

1.

Analizează în cadrul comisiei pentru probleme de apărare situația economico-militară din municipiul București și dispune punerea în aplicare a Planului de mobilizare a economiei naționale pentru apărare și a Bugetului de stat pentru război, în părțile ce privesc Consiliul local al sectorului.

 • - Consiliul local al sectorului

 • - S.P.S.București

2.

Dispune măsuri pentru punerea în aplicare lucrările de M.L.M. și încadrarea, suplimentar, în structura / organigrama de război a Consiliul local al sectorului a altor salariați (dacă este cazul).

 • - Consiliul local al sectorului

-C.M.S.1

 • -  Alte instituții

3.

Distribuirea cartelelor pentru distribuirea către populația sectorului a alimentelor de bază, primite de la C.G.M.B., când situația o impune.

Comisia pentru probleme de apărare (CPA)

- Consiliul local al sectorului

4.

Stabilește măsuri de punere în aplicare a Programului de aprovizionare a populației cu produsele alimentare de bază , în regim de consum raționalizat.

- Operatori economici

5.

Stabilește măsuri pentru punerea în aplicare a Planului de evacuare a populației și a bunurilor din patrimoniul național, arhivistic și material și a altor bunuri de interes național (mijloace de transport, spații de cazare, depozite etc.).

 • - I.S.U. Dealu Spirii

București-Ilfov

 • - Operatori economici

 • - Consiliul local al sectorului

6.

Stabilește punerea în funcțiune adăposturile publice de protecție civilă și a centrului propriu de conducere și coordonare a evacuării, destinate sistemului de management al situațiilor de urgență, existente la nivelul sectorului la data instituirii stării de mobilizare sau război.

I.S.U. Dealu Spirii București-Ilfov

- Consiliul local al sectorului

7.

Alte măsuri considerate necesare

Notă: 1. Măsurile instituite se continuă până la dispunerea încetării lor, conform competențelor stabilite prin legislația în vigoare. In situația reinstituirii unei măsuri, se vor desfășura aceleași activități stabilite în etapa în cauză.

 • 2. Măsurile, acțiunile și responsabilitățile înscrise în acest tabel sunt stabilite de către Consiliul local al sectorului, în conformitate cu atribuțiile stabilite prin principalele acte normative în vigoare în domeniu și cuprind, de regulă, informații neclasificate.

Municipiul București

Sectorul 1 al Municipiului București

Nr. 2 din 23.01.2019

Nr.

cri

Denumirea activității

Cine execută

Cu cine colaborează

Observații

1.

Analizează, periodic, în ședințe ale comisiei pentru probleme de apărare, stadiul realizării sarcinilor și ia măsurile, ce se impun pentru îndeplinirea acestora.

Comisia pentru probleme de apărare (CPA)

 • - S. P.S.București

 • - Instituții publice

 • - Operatori economici

2.

Ia măsuri pentru finalizarea adăposturilor publice de protecție civilă și a punctelor de comandă aflate în execuție sau reabilitarea celor avariate.

 • - I. S.U. Dealu Spirii București-Ilfov

 • - Operatori economici

3.

Pune în aplicare Programul privind aprovizionarea populației cu produse alimentare în regim raționalizat, după dispunerea măsurii în acest sens.

 • - S.P.S.București

 • - Operatori economici

4.

Pune în aplicare, în baza hotărârii CSAȚ, Planul de evacuare a populației ți a bunurilor din patrimoniul național arhivistic, material ți a altor valori de interes național.

-Consiliul local al sectorului

I.S.U. Dealu Spirii București-Ilfov

 • - S.P.S.București

 • - Alte instituții publice

 • - Operatori economici

5.

Stabilește măsuri pentru sprijinirea acțiunilor de intervenție în vederea înlăturării urmărilor acțiunilor militare.

6.

Alte măsuri considerate necesare

Notă: 1. Măsurile instituite se continuă până la dispunerea încetării lor, conform competențelor stabilite prin legislația în vigoare. în situația reinstituirii unei măsuri, se vor desfășura aceleași activități stabilite în etapa în cauză.

 • 2. Măsurile, acțiunile și responsabilitățile înscrise în acest tabel sunt stabilite de către Consiliul local al sectorului, în conformitate cu atribuțiile stabilite prin principalele acte normative în vigoare în domeniu și cuprind, de regulă, informații neclasificate.

 • 3. La încetarea stării de mobilizare sau a stării de război, Consiliul local al sectorului stabilește măsuri privind demobilizarea și trecerea economiei la starea de pace, fiecare în părțile care le privesc, precum și alte măsuri considerate necesare.

Municipiul București

Sectorul 1 al Municipiului București

Nr. 2 din 23.01.2019

PROGRAMUL DE APROVIZIONARE CU PRODUSE ALIMENTARE DESTINATE CONSUMULUI RAȚIONALIZAT AL POPULAȚIEI SECTORULUI 1

Populația Sector 1 = 225453 locuitori

Nr. crt.

Produse alimentare raționalizate

Rații (Kg)

Nr. zile/an

Nr. săpt/an

UM

Cantitate necesara

Număr cartele Sector

1

Pâine (Kg/zi/persoană)

0,38

365

tone

31270

901812

2

Carne (Kg/săptămână/persoană)

0,532

52

tone

6237

901812

3

Preparate din carne (Kg/zi/persoană)

0,21

52

tone

2462

4

Lapte (1/zi/persoană)

0,185

365

hl

152237

5

Ulei comestibil (1/săptămână/persoană)

0,231

52

hl

27081

6

Zahăr (Kg/săptămână/persoană)

0,231

52

tone

3756

7

Cartofi (Kg/săptămână/persoană)

1,1

52

tone

3562

Notă:

Rațiile s-au calculat conform Ordinului comun nr. 109/2003 publicat în M.Of. nr. 638/08.09.2003

Municipiul București

Anexa nr. 7


Nesecret


Sectorul 1 al Municipiului București

Nr. 2 din 23.01.2019

REȚEAUA DE MAGAZINE

CARE URMEAZĂ SĂ DISTRIBUIE PRODUSE ALIMENTARE ÎN REGIM RAȚIONALIZAT

Nr. crt

Străzi arondate

Magazinul care asigură produsele raționalizate Adresă, telefon

Populația deservită (nr. locuitori)

Pâine (kg)

Carne (kg)

Prep a rate din carne (kg)

Lapte

0)

Ulei

(1)

Cartofi (kg)

Zahăr (kg)

1

Str. Ardealului; Str. Brânarul; Str. Durău; Str. Episcop Vulcan; Str. Fabrica de Cărămidă; Str. Măicănești; Str. Miercani; (partea dreaptă de Bdul. Bucureștii-Noi);, Str. Mitropolit Varlaam (partea dreaptă de Bdul. Bucureștii-Noi);; Str. Plutașilor, Str. Stănilești; Str.Aurel Băeșu; Str. Mitropolitul Andrei Șaguna; Str. Bârlogeni; Str. Berveni; Str. Diaconu Corsei; Str. Duetului; Str. Palisnadrului; Str. Panciu; Str. Subcetate; Str. Șaradei (partea dreaptă de Bdul. Bucureștii-Noi); Str. Pieții(partea dreaptă de Bdul. Bucureștii-Noi);; Bdul. Laminorului (partea dreaptă de Bdul. Bucureștii-Noi); Str. Baia; Str. Rodului; Str. Aninoasa

CRISTIM, Bdul Bucureștii Noi, nr. 140

7500

2850

3990

1575

1387,5

1725

8250

1725

2

Str. Căiuți, Str. Ciacova, Str. Comățel; Str. Elanului; Str. Epurești; Str. Irești; Str. Jiului; Str. Izbiceni; Șos. Străulești; Str. Șușița; Str. Tâmăveni; Ale. Tripoli; Str. Tumu Roșu; Int. Victor Damaica, Str. Victor Damaica; Str. Acumulatorului; str. Bârgăului; Str. Bogota; Str. Bujorului; Str. Cactușilor; Str. Dakar; Str. Guatemala; Ale. Havana; Ale. Lagos; Str. Liliacului; ale. Lima; Str. Limpejoarei; Str. Lița; str. Managua; Str. Mârșa; Str. Mihăileni; Str Napoca; Str. Natației; Str Neatârnării; Str. Nuferilor, Ale. Panama; Str Pătulea; Str Santiago; Int. Străulești; Str. Șinca; Str.

MEGA IMAGE, Str

Piatra Morii, nr. 16 A

2000

760

1064

420

370

462

2200

462

3

SHOP & GO Str Jiului,

nr. 144

2000

760

1064

420

370

462

2200

462

4

CARREFOUR Express,

Șos. Străulești, nr. 60 A.

4400

1672

2340

924

814

1016

4840

1016

Nr. crt

Străzi arondate

Magazinul care asigură produsele raționalizate Adresă, telefon

Populația deservită (nr.

locuitori)

Pâine (kg)

Carne

(kg)

Prepa rate din carne (kg)

Lapte O)

Ulei

O)

Cartofi

(kg)

Zahăr

(kg)

Bumbești; Str Calcarului; Str. Câineni; Int. Cireșoaia; Str. Ciresoaia; Str. Coralilor; Str. Dăeni; Str. Elocinței; Str. Feldioara; Str. Garofiței; Dld. Gloriei; Drm. Hulubești; Str. Mihai Crăciun; Drm. Ponoarele; Int. Gheorghe Vâlceanu; Bld. Luptătorilor, Int. Moviliței; Str. Moviliței; Str. Neajlovului. Int. Neatârnării: Str. Oinci; Str. Omului; Str. Parapetului; Str. Piatra Morii; Str. Robănești; Str. Sălătruc; Ale. Scroviștea. Ale. Snagov; Str. Steluței; Str. Stindardului

5

PROFI, Str. Pajurei, nr

7

2000

760

1064

420

370

462

2200

462

6

SHOP & GO, Str

Pajurei, nr. 13

500

190

266

105

92,5

115,

5

550

115,5

7

Str. Hrisovului; Str. Pecetei; Ale. Hrisovului; Str. Pajurei;

Int. Presei; Str. Băiculești (1-117); Ale. Băiculești; Ale. Făurei; Str. Făurei; Int. Dridu; Str. Dridu; Ale. Pajurei

PROFI, Str. Pajurei, nr.

24

2000

760

1064

420

370

462

2200

462

8

KAUFLAND, Bdul.

Bucureștii Noi, nr. 50

4500

1710

2394

945

832,5

1039

,5

4950

1039,5

9

SHOP & GO, Bdul

Bucureștii-Noi, nr. 53

500

190

266

105

92,5

115,

5

550

115,5

10

Str. Aciliu; Str. Adalin; Str. Afanata; Str. Agapia; Str. Amforei; Str. Amiciției; Str. Baia de Cris; Str. Cetatea Neamțului; Sos. Chitilei nr. 106-188, 113-221; Str. Colecției; Int. Colierului; Str. Delta Dunării; Str. Demnității; Str. Gemeni; Str. Macului; Str. Nuvelei nr. 120- capat, 101-capat; Str. Poetului: Str. Sfinții Constantin si Elena; Str. Abus; Str. Crusovat; Str. Ecluzei; Str. Gorunului; Str.

MEGAIMAGE,

Șos.Chitilei, nr. 136;

1000

380

532

210

185

231

1100

231

11

SHOP & GO, Șos.

Chitilei, nr. 178;

1000

380

532

210

185

231

1100

231

Nr. crt

Străzi arondate

Magazinul care asigură produsele raționalizate Adresă, telefon

Populația deservită (nr.

locuitori)

Pâine (kg)

Carne (kg)

Prepa rate din carne (kg)

Lapte

(1)

Ulei

(1)

Cartofi

(kg)

Zahăr (kg)

12

Grăuntelui; Str. Hulubitei; Str. Ienuparului; Str. Lăutei; Str. Leandrului; Str. Marmurei; Str. Fanionului; Str. Măslinului; Str. Mesteacănului; Str. Mimozei, Str. Namaesti; Str. Neamului; Str. Păunilor, Str. Peluzei; Str. Piculinei; Str. Razelor; Str. Sălcuței; Str. Vestei; Str. Alexandru Lapusneanu; Str. Almas nr. 30- capat, 23-capat; Str. Fortunei; Str. Șaradei nr.2-88, 1-75; Str. Jimbolia nr. 100-capat, 107-capat, Str. Limanului; Str. Moldovei nr.80-capat, 75- capat; Str. Oastei, Str. Plaiul Muntelui; Str. Almas nr. 2-28. 1-21, 21B; Str. Dunei; Str. Moldovei nr. 24-56, 19-53; Str. Munteniei nr.24-78, 19-73, 78A; Str. Olteniei nr. 1-11; Str. Pietii nr. 36-capat, 33-capat; Str. Subcetate nr. 2-68, 1-59; Str. Barlogeni nr.34-capat, 31-capat; Bdul. Bucurestii-Noi nr.72-capat,95-capat; Str. Nuvelei nr.2-34, 1-31; Str. Șaradei nr. 90- capat, 77-capat; Bdul. Bucureștii- Noi nr. 0-70, 70B, 70C, 70D, 1-93, 93-97; Str. Crinului; Str. Lăstărișului nr. 26- capat, 17-capat; Str. Subcetate nr. 70-capat, 61- capat

LIDL Bdul. Bucureștii-

Noi, nr. 111

7000

2660

3724

1470

1295

1617

7700

1617

13

MEGA IMAGE, Bdul

Bucureștii-Noi, Nr.7-9

1000

380

532

210

185

231

1100

231

14

PENNY,       Bdul.

Bucureștii-Noi, Nr. 43;

5000

1900

2660

1050

925

115,

5

5500

115,5

15

Str. Alexandru Făclie; Str. Baia Sprie; Str. Bistrița; Str. Bunesti; Sos. Chitilei nr. 190- capat, 223-capat; Str. Ciulnita; Str. Cpt. Florin Nicolae Cretu, ( fosta CAMPINEANU ION); Str, Doamna Elena; Str. Frații Golescu; Str. Herminei; Str. Lectorului; Str. Lt. Col. Raducu Dumitru Durbac.,(fosta POJORATA); Str. Simion Bamutiu; Str. Cpt. Radu Dragos, ( fosta Manuscrisului); Str. Doamna Stanca; Str. Maica Teofana; Int. Manuscrisului; Int. Matei Corvin; Str. Matei Corvin; Str. Mediaș; Str. Mirutei; Str. Petru si Pavel; Str. Sold. Adrian Patru, (fosta IOLEI); Str. Sold Teodor Neagoe, (fosta PARAMEI); Str. Vălenii de Munte; Str. Acordului; Str. Alunului; Str. Ariei; Str. Dolomitului; Str. Hotin, (fosta VASILE ROAITA); Str. Mezias; Str. Mihai Viteazul; Str. Plopului; Str. Propășirii; Str. Racordării; Str 16 Februarie; Str. Aeromodelului; Str.

CARREFOUR

Colloseum,        Șos.

Chitilei, nr. 284;

12250

4655

6517

2572,5

2266,2

5

2829 ,75

13475

2829,7

5

16

SHOP & GO -

Bdul. Bucureștii-Noi, nr.

185

2000

760

1064

420

370

462

2200

462

Nr. crt

Străzi arondate

Magazinul care asigură produsele raționalizate Adresă, telefon

Populația deservită (nr. locuitori)

Pâine (kg)

Carne

(kg)

Prepa rate din carne (kg)

Lapte

(1)

Ulei

0)

Cartofi

(kg)

Zahăr (kg)

Aeroportului; Str Bauxitei; Str. Salajeni; Str. Șoimului; Str. Ștefan Magheri; Str Valsului; Str. Durau nr. 106- capat, 115- capat; Str. Golovita; Bld. Laminorului nr. 2-86, 1-63; 63A; Str. Miercari nr.86-capat, 111-capat; Str. Mitropolitul Andrei Saguna nr.112- capat, 97-capat; Str Mitropolitului Varlaam nr. 110-capat, 113-capat; Str Oașului; Str. Ocna Mureș; Str. Olteniei nr. 2-34, 13-capat; Str. Proletarului; Str. Slt. Constantin Godeanu nr. 2-28, 1-29, 28A, 28B; Str. Acetilenei; Str. Avântului; Str. Balsamului; Str. Betonierei; Str. Cotesti; Str. Darza; Str. Duioșiei; Str. Floare de Crâng; Str.Galiceni; Str. Sld. Constantin Godeanu nr. 30-capat, 31-capat; Str. Grohotișului; Str. Harghita; Str. Leordina; Str. Manastirea Dealu; Str. Nazarcea; Str. Producției; Str.Vacantei; Str. Vârful înalt; Str. Vetrisoara; Str. Acordeonului; Str. Aninoasa; Str. Baia; Str. Balota; Str. Balaria; Int Berheci; Str. Echipajului; Bld. Laminorului nr. 88-capat, 65-capat; Int. Piatra Cetei; Str. Plaurului; Str. Podului; Str. Retortei; Str. Rodului; Str. Cricovului; Str. Malul Mare; Str. Popescu Romeo; Str. Sfanțul Gheorghe; Str. Trusesti

17

Str. Al. Bratu; Str. Cecilia Cuțescu Stork; Drm. Costești; Drm. Cristești; Drm. Homorod; Str. Libelulei; Str. Lonea; Str. Malul Mic; Drm. Movileni; Int. Nadeș; Str. Nadeș; Drm Nădlac; Str. N. Nicoleanu; Str. Odăi nr. 135-493; Drm Ohaba; Drm Paroșeni; Ale. Păpușa; Bld. Petrila; Str. Pietroșița; Drm. Piscu Enei; Drm. Piscu Lung. Drm. Piscu Mare; Drm. Piscul Moșului; Drm. Piscul Muntelui; Drm. Piscu Nou; Drm. Piscu Pietrei; Drm. Piscu Radului; Drm Piscu Reghiului; Drm. Piscu Sadovei; Drm. Piscu Scoarței; Drm. Piscu Vechi; Drm. Piscul Rusului; Drm. Piscul Sadului; Drm. Piscul Stejarului; Str. Redea; Str. Salva; Drm Sărmaș; Str. Săveni; Int. Tribunei; Drm. Vf. Berivoiul Mare; Drm. Vf. Pleșița; str. Verbinelor; Str. Aiud; Șos. București -

SHOP & GO, Șos

București-Târgoviște, nr. 22B;

2650

1007

1409,8

556,5

490,25

612,

15

2915

612,15

18

SHOP & GO, Bdul

Jandarmeriei, nr. 14

2700

1026

1436,4

567

499,5

623,

7

2970

623,7

Nr. crt

Străzi arondate

Magazinul care asigură produsele raționalizate Adresă, telefon

Populația deservită (nr. locuitori)

Pâine (kg)

Carne (kg)

Prepa rate din carne (kg)

Lapte

(1)

Ulei

0)

Cartofi (kg)

Zahăr (kg)

Târgoviște; Str. Buziaș; Str. Dirijorului; Str. Dunăcești; Str. Aldeni; Drm. Arieș; Drm. Cavnic; Str. Cotnari; Str. Curtișoara; Str. Dealul Negru; Str. Lemnarilor; Str. Rămurele; Șos. Odăi 1-133, 12-62

19

Drm. Pădurea Neagră; Drm. Pădurea Pustnicu; Ale. Teișani; Ale. Privighetorilor; drm. Codrii Cosminului; Bld. Alex. Furtunescu; Bld. Alex. Nasta; Str. Comeliu Roman; Bld. Dr. Liviu Librescu; Cal. Ion Zăvoi; Bld. Nicolae Filip; Bld. Teodor Saidel; Str. Vasile Gheție; Str. Vlad Munteanu;Str. Radu Vădescu;

METRO BÂNEASA,

Șos. București-Ploiești, nr. 44D;

1900

722

1010,8

399

351,5

438,

9

2090

438,9

20

SHOP & GO, Drumul

Pădurea Neagră, nr. 4, lot. 4;

100

38

53,2

21

18,5

23,1

110

23,1

21

CARREFOUR

BÂNEASA,      Șos.

București-Ploiești, nr. 44D;

1000

380

532

210

185

231

1100

231

22

Drm. Agatului; Bld. Apicultorilor; Str. Atlasului; Str. Automatizării; ȘoS. București-Ploiești 44-capăt, 97-capăt; Str. Câmpinița; Str. Cernești; Drm. Codrii Vlăsiei; Str. Dărmănești; Drm Eugen Brote; Drm. Gen. Crin. Malamuceanu: Drm. Gen. Gheorghe Negrescu; Str. Gen. Eraclie Arion; Str. Gheorghe Ștefan; Str. Grai: Ștefan Holban; Str. Jandarmeriei; Drm. Lăpuș; Drm. Marin Drăcea; Ale. Meteorologiei; Drm Nicolae Șuțu; Drm. Opalului; Str. Padina; Drm. Pădurea Mogoșoaia; Str. Pădurii; Str. Petre S. Aurelian; Drm. Plaiul Câmpinei; Drm. Plaiu Cornului; Drm Plaiu Nucului; Drm. Plaiu Șarului; Drm Regimentului; Drm. Soldaților; Drm. Stegarului; Str. Vadu Moldovei; Str. Vomiceni; Șos. Gheorghe Ionescu Sisești; Str. lezeru; Bld. Oaspeților; Int. Aeronavei; Str: Avrămeni; Str. Baru Mare;

SHOP & GO, Str Ghe

Ionescu Sisești, nr. 50A

500

190

266

105

92,5

115,

5

550

115,5

23

MEGAIMAGE, Șos

București-Ploiești, nr. 83-87

500

190

266

105

92,5

115,

5

550

115,5

24

SELGROSS,     Șos.

București-Ploiești, nr. 55-65

3500

1330

1862

735

647,5

808,

5

3850

808,5

25

CARREFOUR

EXPRESS, Str. Ion

Ionescu De la Brad 81-

1500

570

798

315

277,5

346,

5

1650

346,5

Nr. crt

Străzi arondate

Magazinul care asigură produsele raționalizate Adresă, telefon

Populația deservită (nr.

locuitori)

Pâine (kg)

Carne (kg)

Prepa rate din carne (kg)

Lapte C)

Ulei O)

Cartofi (kg)

Zahăr (kg)

Str. Brodina; Int. Broșteni; Int. Cap. Dinca Marin; Int Ciucului; Str. Crin. Dobrogeanu Gherea; Str. Crivești; Int Dragomirna; Int. Fosforului; Int. Fulgerului; Int. Găvana; Str. George Oprescu; Str. Glastrei; Int. Ierbarului: Str. Ionel Jianou; Str. Ionel Jianu; Int. Lacul Suliaia; Str. Madrigalului; Ale. Mateloților; Str. Meditației; Ini. Munții Gutuiului; Str. Gârlei; Str. Muzicuței; Str. Pârâul Rece; Str. Petre Comămescu; Str. Podgoria; Str. Poemului; bit Răzeșu; Str: Recea; Int. Redișoara; Str. Rocadei; Int. Ruginița; Str. Săvârșin; Str. Someșul Rece; Str. Studina; Str. Vasile Lupu; Int. Vădeni.

85

26

SHOP & GO, Str Ghe

Ionescu Sisești, nr. 8B;

500

190

266

105

92,5

115,

5

550

115,5

27

Bld. Aerogării; Str. Băneasa; Șos. București-Ploiești 4-42, 3-95. 95K; Bld. Ion Ionescu de la Brad; Drm. Muntele Găina; Str. Neagoe Vodă; Drm. Pădurea Ciolpani; Drm. Piscul Cerbului; Ale. Someșu Rece; Str. Belizarie; Str. Grațioasa; Str. Marinarilor; Str. Amiral Horia Măcelariu; Str. Berea; Str. Biborțeni; Str. Bilciurești; Str. Cantonului; Str. Cărbunarilor, Str. Cîmpul Pipera; Str. Daniel Danielopolu; Str. Eliberării; Bld. Ficusului; Str. Heliului; Int Munții Măcinului; Str. Ocna Sibiului; Str. Pechea; Str. Proiectată; Str. Promoroacă; Str. Rușcova; Str. Salubrității; Str. Simeria; Str. Trifești; Str. Văliug; Str. Aron Cotruș; Str. Căpriorilor; Str. Elena Văcărescu; Int. Epistolei; Str. Frezorilor, Str. George Valentin Bibescu; Str. Grigore Gafencu; Șos. Nordului, 58-140, 85; Im. Ruguleț; Int. Zăpada Mieilor; Str. Zeletin

SHOP & GO, Șos. București-Ploiești, nr. 7A

800

304

425,6

168

148

184,

8

880

184,8

28

SHOP & GO, Șos

București-Ploiești, nr.

30-34

800

304

425,6

168

148

184,

8

880

184,8

29

PRONTO HORIA

MĂCELARIU, Șos București-Ploiești, nr.

12

3000

1140

1596

630

555

693

5500

693

30

SHOP & GO, Str.

Biharia, nr. 67-77;

800

304

425,6

168

148

184,

8

880

184,8

31

MEGA IMAGE, Bdul

1735

659,

923,02

634,35

320,97

400

1908,

400,

Nr. crt

Străzi arondate

Magazinul care asigură produsele raționalizate Adresă, telefon

Populația deservită (nr. locuitori)

Pâine (kg)

Carne

(kg)

Prepa rate din carne (kg)

Lapte O)

Ulei

(1)

Cartofi

(kg)

Zahăr

(kg)

Aerogării, nr. 38

3

5

5

785

32

SHOP & GO, Bdul.

Aerogării, nr. 2-8

800

304

425,6

168

148

184,

8

880

184,8

33

SHOP & GO, Bdul

Ficusului, nr. 5-7

800

304

425,6

168

148

184,

8

880

184,8

34

Str. Ardeziei; Str. Barajul Argeș; Str. Barajul Argeș; Int. Catedrei. Str. Ceasornicului; Int. Cofiței; Int. Condeiului; Str. Cretei; Int. Epocii; Ini. Glie. Simionescu; Str. Ghețarilor; Str. Ghiozdanului; Int Gliei; Int Lacul Razelm; Int. Măguricea Nouă; Str. Miclești; Int. Moigrad; Int Murmurului; Str. Năvodari; Str. Nicolae G. Caramfil; Str. Nisipari; Șos. Nordului 2-56, 1-27; Int. Poiana; Ale. Priporului; Int. Rășchița; Int. Solzilor; Str. Șc. Herăstrău; Str. Tăbliței; Int. Tocului; int. undiței; Int. Vârful Plaiului; Str. Virgil Madgearu; Str. Feleacu; Str. Francisc Munteanu; Bld. George Constantin; Str. Gheorghe Timică; Str. Gheorghe Vitanidis; Str. Florian Pittiș; Int. GyorgyKovacs; Int. Ion Băieșu; Int. Ion Talianu; Bld. Iulian Mihu; Str. Manole Marcus; Int. Mihai Mercuță; Int. Mircea Șeptilici; Bld. Mircea Veroiu; Int. Nicolae Giardi; Int. Niky Atanasiu; Dr. Nisipoasa; Int. Pomorului;Str. Elena Caragiani; Str. Lăculeș; Int. Moeciu; Str. Moeciu; Str. Grai. Șt Burileanu; Șos. Pipera 2-28. 1-35; Str. Prometeu; Int. Tinereții; Int. Veșniciei; Int. Zablăului; Str. Zăgazului; Str. Smaranda

MEGA IMAGE, Șos

Alexandru Șerbănescu, nr. 60

500

190

266

105

92,5

115,

5

550

115,5

35

MEGA IMAGE, Str

Ghețarilor, nr. 23-25

1000

380

532

210

185

231

1100

231

36

LIDL, Bld. Alex. Șerbănescu, nr. 5 8A;

3000

1140

1596

630

555

693

5500

693

37

CARREFOUR, Calea Floreasca, nr. 246B;

6000

2280

3192

1260

1110

1386

6600

1386

38

MEGA IMAGE, Str Aron Cotruș, nr. 57;

1000

360

513

210

185

231

1100

231

39

MEGA IMAGE, Bdul.

Nicolae Caramfil, nr. 6-8; (500 de oameni)

1000

380

513

210

185

231

1100

231

40

SHOP & GO, Bdul

Nicolae Caramfil, nr. 30;

500

190

266

105

92,5

115,

5

550

115,5

Nr. crt

Străzi arondate

Magazinul care asigură produsele raționalizate Adresă, telefon

Populația deservită (nr. locuitori)

Pâine (kg)

Carne

(kg)

Prepa rate din carne (kg)

Lapte

(1)

Ulei

(1)

Cartofi (kg)

Zahăr

(kg)

41

Brăescu; Int Șt. Bănicp SR; Str. Tiberiu Olah; Str. Titus Popovici; Int. Tudor Stavru; Int. Vasile Nițulescu; Bld. Agronomiei; Int Aviației; Str. Aviației; Bld. Ghersaim Constantinescu; Pța. Horticultorilor; Str. Icar; Pța. Ion Maier; Int. Jugului; Str. Lascăr Buruiană; Str. Mihai Levente; Str. Pană Buescu; Bdl. Paul Riegler; Cal. Radu Vlâdescu; Int. Răsadului; Str. Teodor Martin; Str. Viorel Ciurea; Str. Zenitului; Str. Balonului; Int. Bardiței; Cal. Floreasca 144-capăt. 163-capăt; Str. Măguricea; Int. Navigatorilor. Șos. Pipera; 37-53, 61-capăt, 54-capăt; Int. Preajba; Str. Țărmului; Str. Ania; Str. Aripilor; Str. Cap. Avram Păcuraru; Str. Cap. Ghe. Calpan; Int Ghe. Buciumat; Str. Ghe. Buciumat; Str. Nicolae Coculescu; Str. Ocheanului; Int. Radu Sterie; Str. Sg. Ctin. Boghiu; Str. Sinului; Int Sold. Dobre D. Ioan; Str. Sold. Ghe. Pripu; Str. Telescopului; Str. Valea Morii; Int. Alex. David; Int. Aurel Giurumia; bld. Biejing; Str. Biharia; Str. Borșa; Str. Căruțașilor; Str. Ciucuraș; Int. Ctin. Rauțchi; Int. Ctin. Simionescu; Str. Eugen Barbu; Str. Avionului; Str. Mușetești; Str. Cpt. Alex. Șerbănescu; Int. Caierului; Str. Căpâlna; Str. Cerceilor, Int. Țintea; Int Valului

CARREFOUR

EXPRESS,     Bdul.

Nicolae Caramfil, nr. 71-73;

3000

1140

1596

630

555

693

5500

693

42

eksandr Sergheevici Pușkin; Pța America Latină; Str. Amiral Ctin. Bălescu; Str Anton Pavlovici Cehov; Bld. Aviatorilor 74-capăt; Pța Aviatorilor; Str. Barbu Iscovescu; Str. Ctin. Daniel Rosenthal; Str. Crângului; Str. Dante Aligheri; Calea Dorobanților 182-capăt 165-capăt; Str. Heleșteului; Str. Herăstrău; Str. Ion Negulici; Str. Ivan Sergheevici Turgheniev; Str. Jean Monnet; Str. Lev N. Tolstoi; Str. Marin Popa; Str. Maxim Gorki; Bld. Mircea Eliade; Str. Moliere; Str Nikolai Gogol; Bld.Primăverii; Str. Teheran; Str. Col. Ctin. Blaremberg; Pța. Comador Avaitor Tudor Greceanu; Str. Cpt. Ghe. Mărășoiu; Str. Emile Zola; Str. Ermil Pangratti; Str. Gavriil Musicescu; Str Ghe. Moceanu;

MEGA IMAGE, Str.

Emir Pangratti, nr. 35;

3000

1140

1596

630

555

693

5500

693

Nr. crt

Străzi arondate

Magazinul care asigură produsele raționalizate Adresă, telefon

Populația deservită (nr. locuitori)

Pâine (kg)

Carne (kg)

Prepa rate din carne (kg)

Lapte

(I)

Ulei

(1)

Cartofi (kg)

Zahăr (kg)

43

Str. Grigore Cerchez; Str. Grigore Mora; Str. Grigore Niculae; Str. Ing. Ghe. Balș; Str. Ing. Nicolae Costinescu; Str. Jean Textier; Str. Lt Iuliu Tetrat; Str. Lt. Radu Beller; Str. Lt Șerban Petrescu; Pța. Monseniorul Vladimir Chika; Str. Muzeul Zambaccian 3-33. 10-34, 74-capăt; Str. Nicolae Strostescu Cucu; Str. Niculae Velescu; Str Sg. Ghe. Anghel; Str. Simon Bolivar; Str. Sold. Octavian Moraru; Str. Sold. Virgil Stoianovici; Ale. Alexandru; Str. Andrei Mureșanu; Str. Ankara; Str. Atena; Bld. Aviatorilor 2-72, 1-71; Pța Charles de Gaulle 2-6, 3-5; Str. Cpt. Ghe. Demtriade; Str. Modrogan; Pța. Napoleon HI; Str. Paris; Str Rabat; Str. Sofia; Str. Tirana; Str. Venezuela; Str. Gen. Andrei Popovici; Str. Lt. D. Darian; Str Ștefan Protopopescu; Str. Berna; Str. Braziliei; Str. Bruxelles; Str. Finlanda; Int Geneva; Int. Grigore Alexandrescu; Str. Haga; Str. Lisabona; Str Madrid; str Oslo; Int. Roma, Str Roma; Str. Stockhlom; str. Tokio; Str. Washington; Str. Argentina; Str. Belgrad; Str. Duiliu Zamfirescu; Str. Londra; Str Louis Blanc; Str. Mexic; Str. Praga; Str. Varșovia; Str. Grigore Alexandrescu; Bld. Iancu de Hunedoara; Str, Banul Antonache; Str Bălănescu Rosetti; Str, Comescu; Calea Dorobanților 172-180; Cal. Floreasca 2-142, 1-161; Int Teodor Iliescu; Int. Tudor Ștefan; Str Albac; Str. Amman; Str Chile; Str. Cronicarilor, Str. Dionisie Fotino; Str. Episcopul Timuș; Int. Lt. Marcel Andreescu; Str. Naum Râmniceanu; Str. Pitarul Hristache; Str. Popasului; Str. Școala Floreasca; Str. Ștefan Negulescu; Str. Tudor Vianu; Str. Axinte Uricariul; Str. Hatmanul Arbore; Șos. Ștefan cel Mare 2-6, 1-3, 14, 24, 26, 41, 240; Int. Bitolia; Str. Ctin. D. Aricescu; Pța. Dorobanților; Str. George Călinescu; Str. Parcul Kalil Gibran; Str. Mihail Jora; Str. N. Constantinescu; Str Puțul lui Zamfir; Cal. Dorobanților 98-170, 99-163

MEGA IMAGE, Str Banu Antonache, nr. 41;

3000

1140

1596

630

555

693

5500

693

44

MEGA IMAGE, Calea Dorobnților, nr. 172-178;

3000

1140

1596

630

555

693

5500

693

45

SHOP & GO, Șos Ștefan cel Mare, nr. 4;

500

190

266

105

92,5

115,

5

550

115,5

46

SHOP & GO, Str

Hatmanu Arbore, nr. 15;

500

190

266

105

92,5

115,

5

550

115,5

 • 47

 • 48

- CARREFOUR

EXPRESS,     Calea

Dorobanților, nr. 102-110, Bl. 2;

5500

2090

2926

1155

1017,5

1270

,5

6050

1270,5

SHOP & GO, Calea

Dorobanților, nr. 111-131, Bl. 9, Sc. F;

500

190

266

105

92,5

115,

5

550

115,5

Nr. crt

Străzi arondate

Magazinul care asigură produsele raționalizate Adresă, telefon

Populația deservită (nr.

locuitori)

Pâine (kg)

Carne

(kg)

Prepa rate din carne (kg)

Lapte

(1)

Ulei

(1)

Cartofi

(kg)

Zahăr

(kg)

49

Int. 1 MAL Pța. Domenii; Bld. Ion Mihalache 64-160 B; 75-319, 319 B; Ini. Alpiniștilor, Str. Biruinței; Str. Cpt. M. Petre; Str. Dumitru Florescu; Str. Elie Caraibii; Str. Galilea; Str. Ionel Femic; Str. Iser losif; Str. Lt. Frigore Stamatescu; Str. Vasile Fuica; Str. Mr. Nicolac Capșa; Str. Parângului; Str. Popiștcanu; Str. Puțul lui Crăciun; Str. Săcele, Str. Târnava; Str. Traian Vasile; Str. Arad; Str. Bucegi, Str. Caransebeș; Str. Clăbucet; Str. Milcov; Str. Dej; Str. Domei; Str. Mircești; Str. Mureș; Str. Scărișoara; Str. Soveja; Șos. București-Ploiești 1. 2-8; Str: Ctin. Sandu-Aldea; Str. Căpitan Av. Niculae Drossu; Bld. Expoziției; Pța. Gara Băneasa; Bld. MărăștL Str. Menuetului; Str. Av. Mircea Zorileanu; Pța. Montreal; Str. Nicolae Minovici; Str. Parcului; Șos/ Pavel Dimitrievici Kiseleff 26-capăt 57-capăt; Bld. Poligrafiei; Pța. Presei Libere; Ale. Primo Nebiolo; Int. Românești 25; Str. Tipografilor; Str. Alex. Constantinescu; Ale. Constantin Sandu-Aldea; Ale. Lt. Ghe. Stâlpeanu; Str. Lt Ghe. Stâlpeanu; Str. Lt. Ion Mărășescu; Str. Mr. Petre Crețu; Pța. Ion I.C. Brătianu - Arcul de Triumf; Int I.V. Miciurin; Bld. Mareșal Alexandru Averescu; Str. Mr. Ștefan Sănătescu; Int. Anda Călugăream; Str. Medelnicerului; Nicolaie Racotă; Str. Paharnicului; Str. Pivnicerului; Str. Postelnicului; Str. Radu Boiangiu; Int. Stolnicului; Str. Stolnicului; Str. Alexandrina; Str. Emanoil Porumbarii; Str. loan Cantacuzino: Bld. Mareșal Clin. Prczan; Str. Mr. Ghe. Șonțu; Str. Poa Savu; Str. Uruguay; Str. Virgil Drăghiceanu; Pța. 1 Mai; Str. Ady Endre; Pța. Alama Igbal; Str. Clucerului; Str. Docenților, Int. Eliza Zamfirescu Leonida; Str. Ion Mincu 2-14, 1-35; Str. Niculae Ionescu; Str. Petofi Sandor, Pța. prof. Univ. Simion Mândrecu; Int. Serdarului; Str. Serdarului; Int. Șetrarului;; Bld. Ion Mihalache 2-16, 1-73; Int. Nopții; Str. Barbu Delavrancea; Str. George Deinetrescu Mirea; Str. Ghe. Brătianu; Str. Mahatma Ghandi; Str. Monetăriei; Șos. Pavel Dimitrievici Kiseleff 2 -24,24A,24B, 1-55, 55B; Str. Sg. Vasile Dorobanțu; Int. Ștefan Burciș; Str. Ștefan Burcuș; Str. Tuberozelor

MEGA IMAGE, Bd.

Ion Mihalache nr. 92,

Bl. A2 44

2500

950

1330

525

4625

577,

5

2750

577,5

50

MEGA IMAGE, Bd.

Ion Mihalache nr. 58,Bl. 35A

2500

950

1330

525

4625

577,

5

2750

577,5

51

MEGA IMAGE, Bd.

Ion Mihalache nr. 128

B-D-E-F,

2500

950

1330

525

4625

577,

5

2750

577,5

52

MEGA IMAGE, Bld

Ion Mihalache nr. 168C, parter,

2500

950

1330

525

4625

577,

5

2750

577,5

53

MEGA IMAGE, Bld

Ion Mihalache nr. 142,

2500

950

1330

525

4625

577,

5

2750

577,5

54

GUSTURI

ROMANEȘTI, Bd Ion

Mihalache nr. 104, bl. 85;

2500

950

1330

525

4625

577,

5

2750

577,5

55

MEGA IMAGE, Piața Presei, nr. 3-5;

2500

950

1330

525

4625

577,

5

2750

577,5

56

MEGA IMAGE, Bdul

Expoziției, nr. 100;

2500

950

1330

525

4625

577,

5

2750

577,5

Nr. crt

Străzi arondate

Magazinul care asigură produsele raționalizate Adresă, telefon

Populația deservită (nr.

locuitori)

Pâine (kg)

Carne (kg)

Prepa rate din carne (kg)

Lapte O)

Ulei

0)

Cartofi (kg)

Zahăr (kg)

57

Calea Griviței 162-212, 219-345; Str. Turda; Str. Carol Knappe; Str. Cluj; Str. Costache Sibiceanu; Str. Islaz; Str. Sfânta Amria; Str. Clucereasa Elena; Str Dumitru Zosimma; Str: Elena Pleșoianu; Str George Missail; Str. Ghergehl Paraschiva; Str. Panait Istrati; Str. Gherghel Vasile; Str. Hagi Ghiță; Str. Virgil Pleșoianu; Str. Cașin; Str. Cisnădie; Bld. Ion Mihalache 32l-capăt, 162-capăt; Str. Lainici; Str. Rucăr; Str. Bratocea; Str. Caraimam Str. Ctin Buzdugan; Str. Copilului; Str Crângul cu Arțari; Str. Fruntașului; Str. Măgura Slătioarei; Str Pușcașului; Str. Rotașului; Str. Șiret; Str. Sold. Dima Dumitru; Str. Someșului; Int. Sutașului; Str. Sutașului; Str. Trotușului; Str. Tumul Chindiei; Str. Țintașului; Str. Aristotel Pappia; Str. Ctin. Stere; Str. Daniel Ciugureanu; Str. Gen. Emanoil Ionescu; Str. Herman Oberth; Str. Ion Inculeț; Str. Ivan Petrovici Pavlov; Str. Johannes Honterus; Str. Leagănului; Str. Lotru; Str. Mlădiței; Str. Stephan Ludwig Roth; Str. Vânju Mare; Str. Volga; Str. Vrancea; Str. Feroviarilor; Str. Florilor; Str. Gen. Athanasie Enescu; Calea Griviței nr. 214- capat nr. 347-capat; Str. Carpati; Str. Halta Grivita;

MEGA IMAGE, Calea Griviței, nr. 214;

4000

1520

2128

840

740

924

4400

924

59

CARREFOUR

EXPRESS,     Calea

Griviței, nr. 206;

12300

4674

6543,6

2583

2275,5

2841

,3

13530

2841,3

60

SHOP & GO, Str

Turda, nr. 100;

500

190

266

105

92,5

115,

5

550

115,5

61

MEGA IMAGE, Calea Griviței, nr. 399, Bl. 0;

2000

760

1064

420

370

462

2200

462

62

SHOP & GO, Calea

Griviței, nr. 236;

1000

380

512

210

185

231

1100

231

63

Im. Cap. David Ionescu; Int. Dan Augustin; Int Frumoasă; Str. Frumoasă; Str. Gen. Ghe. Mânu; Int. Lt. Dumitru Lemnea; Str. Occidentului; Int. Serg. Nicolae Dascălu; Int Sevastopol; Str. Sevastopol; Cal Grivișei 2-78, 1-117; Str. Orlando; Str. Puțul de Piatră; Str. Sfinții Voievozi; Str. Vasile Urseanu; Int. Ecaterina Teodroriu; Str, Ecaterina Teodoroiu; Str. Mihail Moxa; Pța.Regelui; Str. Semicercului; Pța. Sfinții Voievozi; Int Tooma Tomescu; Calea Victoriei 142-capăt, 109-capăt; Pța Victoriei;

Bld. Alex. Ioan Cuza; Pța. Buzești; Str. Buzești 36-capăt, 39-capăt; Int. Cojești; Str. Dr. Iacob Felix 2-54, 1-73; Str. Grai. Alex. Cemat; Str. Maltopol; Int. Dr, Iacob Felix; Int Veronica Micle; Str. Veronica Micle; Int. Liteni; Șos. Nicolae Titulescu; Bld. Banul Manta; Str. Artur Vârtejanu; Str. Carol Pop de Szathmary; Str. Constantin Caracaș; Str.

SHOP & GO, Calea Griviței, nr. 168;

1000

380

532

210

185

231

1100

231

64

MEGA IMAGE, Șos

Nicolae Titulescu, nr. 94;

3260

1238

,8

1734,32

684,6

603,1

753, 06

3586

753,06

65

SHOP & GO, Str

Turda, nr. 117;

1000

380

532

210

185

231

1100

231

66

MEGA IMAGE, Șos

Nicolae Titulescu, nr. 95;

3260

1238 ,8

1734,32

684,6

603,1

753, 06

3586

753,06

Nr. crt

Străzi arondate

Magazinul care asigură produsele raționalizate Adresă, telefon

Populația deservită (nr. locuitori)

Pâine (kg)

Carne (kg)

Prep a rate din carne (kg)

Lapte O)

Ulei

(1)

Cartofi (kg)

Zahăr (kg)

67

Iacob felix 56-capăt, 75-capăt; Str. Gen. G. Constaniinide; Str. Iulian Ștefan; Str. Jitia; Str. Lebedei; Str. Maria Hagi Moscu; Str. Sava Henița; Str, Scărlătescu; Int Verde; Str. Căldărușani; Str. Frosa Sarandy; Str. Grai. Barbu Vlădoianu; Str. Grigore Manolescu; Str. Grigore Răducanu; Str. Maica Alexandra; Int. Maior Alex. Câmpeanu; Str. Maior Alex Câmpeanu; Str. Teodosie Rudeanu; Str. Vasile Mironiuc; Str. Abrud; Str. Gala Galaction; Int. Ing. Zablovschi; Str. Ing. Zablovschi; STr Ion 79Neculce; Str. Bahluiului; Str. Comana; Str. Costache Marinescu; Str Cpt. Octav Cocărăscu; Str. Eugen Lovinescu; Str. Ialomicioarei; Str. Petru Maior 2-60, 7-69; Str. Soldat Zaharia; Str. Timotei Cipariu; Str. Valea Merilor; Str. Cîntarului; Int. Cașului; Str. Căpitanul Constantin; Str. Chișcani; Str. Col. Ghe. Iacobini; Str. George Barițiu; Str. Petru Maior 62-capăt, 71-capăt; Str. Radu Greceanu; Str. Radu Popescu; Str. Stoica Ludescu; Str. Șoimăreștilor; Str. Zilot Românul; Int. Carol Knappe; Str. Col. Ștefan Stoika; Str. lordache Golescu; Str Lugoj 2-92, 1-95, 105, 130, 177; Int. Mănpstirea Bistrița; Str. Mănăstirea Horezu; Str. Mănăstirea Neamș; Str. Mănăstirea Putna; Str. Samuil Micu Clain; Str. Barbu Lăutaru; Str. Iani Buzoianu

MEGA IMAGE, Șos.

Nicolae Titulescu, nr. 39-49;

3260

1238 ,8

1734,32

684,6

603,1

753,

06

3586

753,06

68

MEGA IMAGE, Calea

Victoriei, nr. 155,

3260

1238

,8

1734,32

684,6

603,1

753,

06

3586

753,06

69

SHOP & GO, Bdul.

A.I. Cuza, nr. 32A;

1000

380

532

210

185

231

1100

231

70

MEGA IMAGE, Bdul.

Ghe. Duca, nr. 3-5;

3260

1238

,8

1734,32

684,6

603,1

753, 06

3586

753,06

71

SHOP & GO, Bdul.

Nicolae Titulescu, nr.

121, Bl. 2

1000

380

532

210

185

231

1100

231

72

SHOP & GO, Str. Dr.

Felix, nr. 101, Bl. 19;

1000

380

532

210

185

231

1100

231

73

Pța. Alex. Lahovari; Int Armașului; Str. Cristofor Columb; Bld. Dacia 32-48, 43-67,117; Int Dacilor; Str George enescu 30-capăt; 35-capăt; Str Grai. Eremia Grigorescu; Int Sfatului; Str. Tache Ionescu 27-capăt; Int. Urali; Str Alex. D. Xenopol; Str. C.A. Rosetti 14-20, 15; Str. Dionisie Lupu 48-capăt, 43-capăt; Str. Jules Michelet; Str. Pictor Arthur Verona 2-18, 1-21; Str. Pitar Moș; Bld. Grai. Gheorghe Magheru; Bld. Lascăr Ctargiu; Pța. Romană; Str. Visanon; Int. Anasonului; Int. Blaj; Str Cântărețul Macarie; Int Căderea Bastiliei; Str. Căderea Bastiliei; Str. Ciprian Porumbescu; Str. Clopoțarii Vechi; Str. Daniel Constantin;

MEGA IMAGE, Bdul

Iancu de Hunedoara, nr. 87-89;

1000

380

532

210

185

231

1100

231

74

SHOP & GO, Calea

Dorobanților, nr. 59;

500

190

266

105

92,5

115,

5

550

115,5

75

CARREFOUR

EXPRESS,     Calea

Dorobanților, nr. 31-33;

2170

824,

6

1154,44

455,7

401,45

501,

27

2387

501,27

Nr. crt

Străzi arondate

Magazinul care asigură produsele raționalizate Adresă, telefon

Populația deservită (nr. locuitori)

Pâine (kg)

Carne

(kg)

Prepa rate din carne (kg)

Lapte

(1)

Ulei

O)

Cartofi (kg)

Zahăr (kg)

76

Str. Grai. Constantin Coandă; Str. Ion Slătineanu; Int Moneasa; Str. Povernei; Str. Vasile Alecsandri; Str. Viișoarei; Int Alex. Macedonski; Int. Camil Petrescu; Str. Crăciun; Calea Dorobanților 2-96, 1-97; Int. Fabulistului; Int. Filioara; Int.Gral. Grigore Cantilli; Int. Lacul Sărat; Str. Nicolae N. Beldiceanu; Int. Bogdănița; Int. Bravurii; Int Buciumeni; Bld. Dacia 26-30, 35-41; Str. Grai. Emest Broșteanu; Str. Ing. Emil Balaban; Str. Ioan Vodă Caragea; Str. Ion Bogdan; Int. Jijia; Int. Lacul Roșu; Int Mareșal Josef Pilsudski; Str. Mihai Eminescu 2-64, 1-45, 77, 97, 160,161; STr. Mr. Dimitrie Giurescu; Int. Nicorești; Int Slătinița; Str Slăvești; Str Polonă; Str. Stanislav Cihoschi;

SHOP & GO, Bdul

Dacia, nr. 22;

500

190

266

105

92,5

115,

5

550

115,5

77

SHOP & GO, Str

Dionisie Lupu, nr. 64-66;

500

190

266

105

92,5

115,

5

550

115,5

78

MEGA IMAGE, Str

C.A. Rosetti, nr. 14-16;

2000

760

1064

420

370

462

2200

462

79

SHOP & GO, Str.

Eremia Grigorescu, nr. 1

500

190

266

105

92,5

115,

5

550

115,5

80

Str. Banului; Int. Episcopul Ambrozie; Str. Gen H.M. Berthelot 2-14, 1-41; Str. Șipotul Fântânilor, Str. Știrbei Vodă 2-62, 1-39; Str. Vasile Sion; Pța. George Enescu; Str. Ion Câmpineanu 20-capăt, 17-capăt; Calea Victoriei 58-140, 41-107, Pța. Revoluției; Str. Astronomului; Str. Fen. Nicolae C. Dona; Str Grai. Ctin. Budișteanu;Str Luterană; Str. Puțul cu Plopi; Int. Sfântul Sava; Str Spiru Haret; Str. Theodor Aman; Str. Aristide Demetriade, Str. Ctin. Miile; Str. George Vraca; Str. Ion Oteteleșanu; Str. Matei Millo; Str. Poiana Narciselor; Str. Victor Eftimiu; Cal. Victoriei 32-56, 29-39, 2; Str. Ioan Zalomit; Int. Ion Brezoianu; Str Ion Brezoianu 16-capăt 15-capăt; Pța. Iosif Sava; Int. Rigas;

- KAUFLAND, Șos. Orhideelor, nr. 46;

7050

2679

3750,6

1480,5

1304,2

5

1628 ,55

77,55

1628,5

5

81

- CARREFOUR EXPRESS, Pța Gării de Nord,nr. 1-3;

4000

1520

2128

840

740

924

4400

924

Nr. crt

Străzi arondate

Magazinul care asigură produsele raționalizate Adresă, telefon

Populația deservită (nr. locuitori)

Pâine (kg)

Carne (kg)

Prepa rate din carne (kg)

Lapte

(1)

Ulei

(1)

Cartofi (kg)

Zahăr (kg)

82

Str. Grigore Cobăicescu; Int. Luigi Cazzavilan; Str. Luigi Cazzavilan; Int. Temișana: Str Temișana; Pța. Tudor Mușatescu: Str. Popa Tatu, Str Transilvaniei; Str Batiște; Bld. Nicolae Bălcescu; Pța 21 Decembrie 1989; Str. Academiei 14-capăt; 7-capăt; Str. Atanasie Simu; Str. Benjamin Franklin; Str. Biserica Enei; Str. Boteanu 3-33, 4-8;Str. C.A: Rosetti 1-13, 2-12; Psj. Comedia; Str. Ctin Esarcu; Int. Cristian Popișteamu; Str. Demetru I. Dobrescu; Str. Edgar Quinet; Str. Episcopiei; Str. Ion Cîmpineanu 2-18, 1-15; Int Jean Georgescu; Str. Jean Georgescu; Psj. Majestic; Str. Nicolae Golescu; Pța. Tricolorului; Psj. Victoriei; Str. Alex. Depărățeanu; Str. C.C. Arion; Str. Ctin Disescu; Int. Dan Vodă; Str, Iacob Negruzzi; Str. Ioan Bianu; Str, Lt. Col. Paul Ionescu; Str. Miron Costin; Str. Pândele Țărușanu; Str. Petru Poni; Str. Petru Rareș; Int Alexe Marin; Str. Crișana; Str. Gen. H.M. Berthelot 42-capăț 43-capăt; Str. Horațiu; Int. Iulia Hașdeu; Str. Iulia Hașdeu; Str, Mircea Vulcănescu 2-114, 1-153A; Str. Atelierului; Int. Baldovin Pârcălabul; str. Baldovin Pârcălabul; Str. Cameliei; Str. Făgăraș; Pța. Haralambie Botescu; Str. Lipova; Int. Luncani; Str Maramureș; Int Ștefan Furtună; Pța. Emil Cioran; Str. Ioan G. Bibescu; CaL Pleveni 10-118, 1-135, 128; Str. Theodor Burada; Str. Vasile Pârvan; Str. Berzei 2-38, 1-39; Str. Cotiturii; Int Difuzorului; Str. Dimitrie Guști; Str. Dobrogei; Str. Macedonia; Str. Știrbei Vodă 150-capăt, 91-capăt; Str. Virgiliu; Str. Afluentului Str. Banat; Str. Barierei; Str. Bihor; Str. Bogdan Vodă; Str. Ctin. Bălăcescu; Str. Costache Aristia; Str Doamna Despina; Str. Domnița Ancuța; Str Dr. Rațiu; Sir, Elizeu; Pța. Eugen Ionesco; Str Fluviului; Str. Hariclea Darclee; Str. Institutul Medico-Militar; Int Măgirești; Șos. Orhideelor 20-capăt, 2 l-capăt; Str. Pisoni; Str. Vespasian; Int. Amzei; Int. Biserica Albă; Str. D.I. Mendeleev; Str. George Enescu 2-28, 1-33; Str. Georges Clemenceau; Str. Nicolae Crețulescu; Str. Pța Amzei; Int

- SHOP & GO, Str Witting, nr. 2;

500

190

266

105

92,5

115,

5

550

115,5

83

- MEGA   IMAGE,

Bdul. Dinicu Golescu, nr. 23-25;

1000

380

532

210

185

231

1100

231

84

- SHOP & GO, Str Cameliei, nr. 2A;

500

190

266

105

92,5

115,

5

550

115,5

85

- SHOP & GO, Calea Știrbei Vodă, nr. 172;

500

190

266

105

92,5

115,

5

550

115,5

86

- SHOP & GO, Str Ion

Câmpineanu, nr. 26;

500

190

266

105

92,5

115,

5

550

115,5

Nr. crt

Străzi arondate

Magazinul care asigură produsele raționalizate Adresă, telefon

Populația deservită (nr. locuitori)

Pâine (kg)

Carne (kg)

Prepa rate din carne (kg)

Lapte

O)

Ulei (1)

Cartofi

(kg)

Zahăr (kg)

87

Sibioara; Str. Tache Ionescu 2-16.1-25; Str. Biserica Amzei; Bld. Dacia 2-24, 1-33; Int. Grai Cristian Teii, Str. Grai. Cristian Teii; Str. Henri Coandă; Int. Nicolae Iorga; Str. Nicolae larga; Str. Ctin. D. Stahi; Str. Grai. Ctin. Cristescu; Bld. Schitu Măgureanu 10-capăt, 5-capăt; Int. Știrbei Vodă; Str Știrbei Vodă 64-148, 41-89; Int. Aurora; Str. Berzei 36-capăt; Int. Ezăreni; Str Ghe. Lazăr, Str. Ioan Slavici; Str. Ionel perlea; Str. Ostașilor; Str. Pompiliu Eliade; Str. Sfântul Constantin; Bld. Dinicu Golescu; Int. Witing; Str. Witing; Pța. Gării de Nord; Str. Gării de Nord; Cal. Grivișei 80-160, 119-217; Int. Griviței; Int Buzești; Str. Buzești 2-34, 1-37; Str. Dragoslavele; Str. Duinintru Sergiu; Int. Gădinți; Bld. Gheorghe Duca; Str. Ghe. Polizu; Str. Leonida Vamali; Str. Macul Roșu; Str Munții Tatra; Int. Sagna; Int. Șantierului

- CARREFOUR

EXPRESS,     Calea

Știrbei Vodă, nr. 156;

4000

1520

2128

840

740

924

4400

924

88

- MEGA IMAGE, str

Ion Brezoianu, nr. 60;

1000

380

532

210

185

231

1100

231

89

- SHOP & GO, Șos

Nicolae Bălcescu, nr. 27-33;

100

380

513

210

185

231

1100

231

90

- SHOP & GO, Str

George Enescu, nr. 36-40;

500

190

266

105

92,5

115,5

550

115,5

91

- MEGA   IMAGE,

Piața Amzei, nr. 10-22;

1000

380

532

210

185

231

1100

231

92

- SHOP & GO, Str Edgar Quinet, nr. 8-10;

500

190

266

105

92,5

115,5

550

115,5

Nr. crt

Străzi arondate

Magazinul care asigură produsele raționalizate Adresă, telefon

Populația deservită (nr.

locuitori)

Pâine (kg)

Carne (kg)

Prepa rate din carne (kg)

Lapte

(1)

Ulei

(1)

Cartofi

(kg)

Zahăr

(kg)

92

Str. Amintirii; Str. Bacului; Str, Linistei; Str. Marginei; Str. Navigației; Str. Arcașilor; Sos. Chitilei nr. 2-66, 1-81; Str. Inovatorilor. Str. Minervei; Str. Niagara; Str. Prahova; Str. Spicului; Str. Telega; Str. Timișului; Str. Renașterii; Str.Strabuna. Str. Triumfului; Sos. Chitilei nr. 68-104, 83-111, 111 E; Piața Cristofor Columb; Str. înfrățirii; Str.Lastarisului nr.2-24,   1-15; Int. Mandolinei; Str.

Modestiei; Str.Moldovei nr.2-22, 1-17; Str. Munteniei nr. 2-22,1-17, 17C, 22A, 22B, Str. Surorilor.

SHOP & GO, Șos.

Chitilei, nr. 39A

6480

2462,4

3447,36

1360,8

1198,8

1496,

88

7128

1496,88

93

Str.Alion nr. 78-capat, 87 capat; Str. Aninului; Str. Atelierele Noi; Str. Castanului; Str. Cosmesti; Str. Cpt.Dumitru M.Hubert; Str. Diocheti; Str, Haltei; Str. Izhandei nr. 50- capat, 51 capat, 8; Str. Lămâiului nr. 1-39, 39A; Str. Măgură Florilor; Str. Măgură Odobesti; Str. Plaviei; Str. Prunaru; Str. Serban Niculae; Str. Topraisar, Str. Vamita; Str.Vizantea; Str. Arțarului; Str. Butuceni; Str. Carpenului; Str.Copsa Mica; Str. Craiovei; Str. Documentului; Str. Fagului; Str. Frasinului; Str. Godeni; Str.Insulei; Str. Jugastrului; Str. Lămâiului nr.41- capat; Str. Luduș; Str. Manzului; Str. Perfecționării; Str. Pinului; Str. Poiana Codrului; Str.Sangerului; Str. Smochinului; Str. Volumului; Str. Buclei; Int. Câmpul cu Maci; Str. Câmpul cj Maci; Drm. Carierei, Str. Chitila Triaj(comun cu sect 6); Str. Cristianul Mare; Int. Cupsani; Str.Fiordului; DrmGarii( numere comune cu Sector, intervalul 1-39, 2-40); Str. Iordan Dumitru; Str. Lămâiului nr.2-capat; Str. Mamaia; Str. Medresti; Str. Mihalache Raiciu; Str. Murfatlar; Str. Naturalistikir; Str. Nicolae Giulesteanu; Drm. Poiana Ampoiului; Drm. Poiana Fagului; Drm.Poiana Horea; Drm. Poiana Ilvei; Drm. Poiana Largului; Drm Poiana Măgură; Drm. Poiana Mierlei; Drm. Poiana Pietrei; Drm. Poiana Sarata; Drm. Poiana Tamavei; Drm Poiana Trestiei; Drm Poiana Țapului; Str. Poiana Ursului; Int.Tarafiilui;

- MEGA IMAGE,

Calea Giulești, nr. 235;

7100

2698

3777,2

1491

1313.5

1641

7810

1641

Nr. crt

Străzi arondate

Magazinul care asigură produsele raționalizate Adresă, telefon

Populația deservită (nr.

locuitori)

Pâine (kg)

Carne (kg)

Prepa rate din carne (kg)

Lapte

0)

Ulei (1)

Cartofi (kg)

Zahăr

(kg)

94

Bdul.Ion Mihalache Str. Dr. Felix; Int. Alpiniștilor; Str. Barbu de la Vrancea;Șos Kisellef;Str. Ion Mincu; Str. Frosa Sarandy.Str .Jitia: Str.Cainpeanu Alexandru: Str.Căldărușani; Str. Maica Alexandra: Str. Vasile Mironiuc;Str.Nicolaie Ionescu

-ȘHOP & GO, Bdul.

Mihalache, nr 12

500

190

266

105

92,5

115,5

550

115,5

95

-ȘHOP & GO,

- Bdul. Ion

Mihalache, nr 45

500

190

266

105

92,5

115,5

550

115,5

96

-MEGA IMAGE,Bdul.

Ion Mihalache, nr 42

500

190

266

105

92,5

115,5

550

115,5

97

Str. Costache Marinescu; Str. Cpt. Octav Cocărăscu; Str. Sublocotenent Zaharia; Str Bahluiului; Str. Ialomicioarei;

-MEGA ȘHOP, Cal

Griviței, nr. 168

500

190

266

92,5

115,5

550

115,5

98

Str. Grigore Cobălcescu; Str. Ostașilor; Intr. Ezăreni

-MEGA IMAGE, Str.Prof. Grigore Cobălcescu, nr 45

500

190

266

105

92,5

115,5

550

115,5

99

Str. Smaranda Brăescu; Str. Prometeu; Str. Elena Caragiani,

Str. G.N. Caramfil; Str. Siriului

-ȘHOP & GO, Str Smaranda Brăescu, nr.

42

500

190

266

105

92,5

115,5

550

115,5

100

Str. Mihail Moxa; Str. Sfinți Voievozi; Str. Occidentului,

Str. Gheorghe Mânu

ȘHOP & GO, Str

Mihail Moxa, nr 22

500

190

266

105

92,5

115,5

550

115,5

Notă:

lista magazinelor a fost actualizată în luna ianuarie 2019;

lista străzilor a fost actualizată în luna octombrie 2018, informațiile fiind preluate din Anexa la Dispoziția nr. 3271/01.10.2018.

Municipiul București

Anexa nr. 8

Nesecret


Sectorul 1 al Municipiului București

Nr. 2 din 23.01.2019

SITUAȚIA

FORȚEI DE MUNCĂ DESTINA TĂ REALIZĂRII SARCINILOR LA MOBILIZARE ȘI RĂZBOI

Denumirea meseriilor și funcțiilor de bază

Necesar

Existent la pace

Se asigură din existentul la pace

Deficit

Mod de asigurare a deficitului

Total

Din care cu obligații militare

Total

Din care prin MLM*)

Din rândul persoanelor apte de muncă disponibile

De la alți operatori economici

De la

AMOFM / altele**)

I. PERSONAL Dl

£ CONDUCERE

1.

PRIMAR                  1

1

1

1

-

2

DIRECTOR EXECUTIV

1

1

1

1

-

3.

ȘEF SERVICIU

1

1

1

1

-

4.

ȘEF BIROU

1

1

1

1

-

II. PERSONAL 1

DE EXECUȚIE

1.

CONSILIERI JURIDICI

1

1

1

1

-

2

CONSILIERI

12

12

7

12

-

3.

REFERENȚI

10

10

3

10

-

4.

AUDITORI

1

1

1

1

-

III. PERSONAL CONTRACT

UAL

1.

INSPECTORI DE SPECIALITATE

6

6

2

6

-

-

-

-

-

2

ȘOFERI

1

1

1 1

-

-

-

-

-

TOTAL:

35

35

20        35

-

-

-

-

-

*) Lucrări de mobilizare la locul de muncă pentru persoanele cu obligații militare

**) Instituțiile specializate în domeniul muncii și protecției sociale din subordinea în coordonarea / sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Municipiul București

Anexa nr. 9

Nesecret


Sectorul 1 al Municipiului București

Nr. 2 din 23.01.2019

PROIECTUL BUGETULUI PENTRU RĂZBOI AL CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI

în conformitate cu Ordinul nr. 1711 din 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanțarea acțiunilor de pregătire a economiei naționale și a teritoriuluipentru apărare și întocmirea bugetului de stat pentru război, publicat în Monitorul Oficial nr.86/26.01.2005

Denumirea indicatorilor

COD

Program buget de stat

Influente plan de mobilizare* (+, -)

Propuneri buget de stat pentru război (col. 1 + col.2)

%

(col.3 /

col. 1)* 100

A

B

1

2

3

4

CAPITOLUL 50

1.361.862,00

-681.644,00

680.219,00

49,95

1. CHELTUIELI CURENTE

1.189.800,00

-509.581,00

680.219,00

57,17

cheltuieli de personal

304.630,00

-92.353,00

212.277,00

69,68

cheltuieli materiale si servicii

629.076,00

-272.400,00

356.675,00

56,70

subvenții

0

0

0

0,00

alte transferuri

8.197,00

-4.344,00

3.853,00

47,01

alte cheltuieli

28.990,00

-21.040,00

7.950,00

27,42

fond de rezerva

500

-275

225

45,00

dobânzi

19.260,00

-7.000,00

12.260,00

63,66

asistenta sociala

57.647,00

-31.969,00

25.678,00

44,54

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI

EXTERNE NERAMBURSABILE

200

-200

0

0,00

operațiuni financiare - rambursări

141.300,00

-80.000,00

61.300,00

43,38

2. CHELTUIELI DE CAPITAL

172.063,00

-172.063,00

0

0,00

3. ÎMPRUMUTURI ACORDATE

0

0

0

0,00

CAPITOLUL 51

45.458,00

-23.503,00

21.955,00

48,30

1. CHELTUIELI CURENTE

41.573,00

-19.618,00

21.955,00

52,81

cheltuieli de personal

10.993,00

-2.418,00

8.575,00

78,00

cheltuieli materiale si servicii

30.280,00

-17.000,00

13.280,00

43,86

subvenții

0

0

0

0

alte transferuri

0

0

0

0

alte cheltuieli

300

-200

100

33,33

2. CHELTUIELI DE CAPITAL

3.885,00

-3.885,00

0

0

CAPITOLUL 54

34.445,00

-11.550,00

22.895,00

66,47

1. CHELTUIELI CURENTE

33.930,00

-11.035,00

22.895,00

67,48

cheltuieli de personal

20.800,00

-4.160,00

16.640,00

80

cheltuieli materiale si servicii

12,630,00

-6.600,00

6.030,00

47,74

subvenții

0

0

0

0

fond de rezerva

500

-275

225

45

2. CHELTUIELI DE CAPITAL

515

-515

0

0

CAPITOLUL 55

19,260,00

-7,000,00

12.260,00

63,66

1. CHELTUIELI CURENTE

19.260,00

-7.000,00

12.260,00

63,66

dobânzi

19.260,00

-7.000,00

12.260,00

63,66

CAPITOLUL 60

885

-685

200

22,6

1. CHELTUIELI CURENTE

400

-200

200

50

cheltuieli de personal

0

0

0

0

cheltuieli materiale si servicii

400

-200

200

50

subvenții

0

0

0

0

transferuri

0

0

0

0

2. CHELTUIELI DE CAPITAL

485

-485

0

0

CAPITOLUL 61

26.905,00

-16.005,00

10.900,00

40,51

1. CHELTUIELI CURENTE

24.500,00

-13.600,00

10.900,00

44,49

cheltuieli de personal

14.000,00

-7.000,00

7.000,00

50

cheltuieli materiale si servicii

10.500,00

-6.600,00

3.900,00

37,14

subvenții

0

0

0

0

transferuri

0

0

0

0

2. CHELTUIELI DE CAPITAL

2.405,00

-2.405,00

0

0

CAPITOLUL 65

508.797,00

-198.975,00

309.822,00

60,89

1. CHELTUIELI CURENTE

444.223,00

-134.401,00

309.822,00

69,74

cheltuieli de personal

181.150,00

-50.088,00

131.062,00

72,35

cheltuieli materiale si servicii

218.099,00

-55.000,00

163.099,00

74,78

asistenta sociala

9.927,00

-4.969,00

4.958,00

49,94

transferuri

8.197,00

-4.344,00

3.853,00

47,01

alte cheltuieli

26.850,00

-20.000,00

6.850,00

25,51

2. CHELTUIELI DE CAPITAL

64.574,00

-64.574,00

0

0

CAPITOLUL 66

60.706,00

-46.031,00

14.675,00

24,17

1. CHELTUIELI CURENTE

32.175,00

-17.500,00

14.675,00

45,61

cheltuieli de personal

6.909,00

-2.500,00

4.409,00

63,82

cheltuieli materiale si servicii

25.266,00

-15.000,00

10.266,00

40,63

subvenții

0

0

0

0

transferuri

0

0

0

0

2. CHELTUIELI DE CAPITAL

28.531,00

-28.531,00

0

0

CAPITOLUL 67

111.800,00

-71.283,00

40.517,00

36,24

1. CHELTUIELI CURENTE

76.582,00

-36.065,00

40.517,00

52,91

cheltuieli de personal

3.452,00

-935

2.517,00

72,91

cheltuieli materiale si servicii

73.000,00

-35.000,00

38.000,00

52,05

alte cheltuieli

130

-130

0

0

2. CHELTUIELI DE CAPITAL

35.218,00

-35.218,00

0

0

CAPITOLUL 68

170.920,00

-87.200,00

83.720,00

48,98

1. CHELTUIELI CURENTE

155,920,00

-72.000,00

83.920,00

53,82

cheltuieli de personal

66.000,00

-25.000,00

41.000,00

62,12

cheltuieli materiale si servicii

42.000,00

-20.000,00

22.000,00

52,38

asistenta sociala

47.720,00

-27.000,00

20.720,00

43,42

fonduri externe nerambursabile

200

-200

0

0

2. CHELTUIELI DE CAPITAL

15.000,00

-15.000,00

0

0

CAPITOLUL 70

153,729,00

-91.429,00

62.300,00

40,53

1 CHELTUIELI CURENTE

143.010,00

-80.710,00

62.300,00

43,56

cheltuieli de personal

0

0

0

0

cheltuieli materiale si servicii

0

0

0

0

alte cheltuieli

1.710,00

-710

1.000,00

58,48

operațiuni financiare

141.300,00

-80.000,00

61.300,00

43,38

2. CHELTUIELI DE CAPITAL

10.719,00

-10.719,00

0

0

CAPITOLUL 74

190.171,00

-107.471,00

82.700,00

43,49

1. CHELTUIELI CURENTE

182.900,00

-100.200,00

82.700,00

45,22

cheltuieli de personal

1.000,00

-200

800

80

cheltuieli materiale si servicii

181.900,00

-100.000,00

81.900,00

45,02

subvenții

0

0

0

0

transferuri

0

0

0

0

2. CHELTUIELI DE CAPITAL

7.271,00

-7.271,00

0

0

CAPITOLUL 84

38.786,00

-20.512,00

18.274,00

47,11

1. CHELTUIELI CURENTE

35.326,00

-17.052,00

18.274,00

51,73

cheltuieli de personal

326

-52

274

84,05

cheltuieli materiale si servicii

35.000,00

-17.000,00

18.000,00

51,43

subvenții

0

0

0

0

transferuri

0

0

0

0

2. CHELTUIELI DE CAPITAL

3.460,00

-3.460,00

0

0

APROBAT,

COMISIA DE APĂRARE LA NIVELUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


SECRETAR;MEMBRI,

Daniela Mihaela Bucur Alexandrina Culea C


Petrică Marius Ionescu'Laurențiu Ciobanu


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTORUL!

www.primariasector 1 ro


Nr.


LuCAl AL SeCTOku; (r f 3

ATRIBUȚIILE COMISIEI PENTRU PROBLEME DE APĂRARE A SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 • 1. în conformitate cu prevederile art. 60 din TVormeZe metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 aprobate prin Hotărârea. Guvernului nr. 370/2004, în baza art. 41 alin. (2) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, republicată, la instituțiile publice și operatorii economici se înființează și funcționează ca organ de specialitate Comisia de apărare la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București, formate din salariați cuprinși în organigrama proprie.

 • 2. Comisia pentru probleme de apărare, denumită în continuare comisie, este compusă din 7 membri, conform Dispoziției de primar nr. 584/22.02.2018.

 • 3. Persoanele care fac parte din comisie vor fi autorizate pentru desfășurarea activităților cu informații clasificate, conform legii.

 • 4. Comisia întocmește anual planul de activitate și are următoarele atribuții principale:

 • a) organizează, coordonează și îndrumă activitățile referitoare la pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare ce se desfășoară în cadrul instituției, potrivit legii;

 • b)  stabilește măsurile tehnico-organizatorice pentru instituție în caz de mobilizare și responsabilitățile ce revin compartimentelor funcționale ale acesteia;

 • c) elaborează și actualizează documentele de mobilizare;

 • d) controlează întreaga pregătire de mobilizare: întocmirea documentelor; după caz, activitățile privind capacitățile de apărare și rezervele de mobilizare; modul de desfășurare a lucrărilor, măsurilor și acțiunilor cuprinse în documentele de


7 MUNICIPIUL BUCURI ȘTI

" SECTORUL! Comisia de apărare

www.primariasectorl ro

mobilizare; după caz, derularea contractelor referitoare la pregătirea pentru apărare; dup caz, modul de cheltuire a fondurilor alocate de la buget în acest scop;

 • e) elaborează propunerile pentru proiectul Planului de mobilizare;

 • f) analizează anual, în primul trimestru, stadiul pregătirii de mobilizare și stabilește măsurile și acțiunile necesare pentru îmbunătățirea acestuia;

 • g) întocmește propuneri privind alocarea anuală de la bugetul local a fondurilor necesare realizării măsurilor și acțiunilor de pregătire pentru apărare;

 • h) alte atribuții considerate necesare în acest domeniu.

 • i) monitorizează activitățile de întocmire și transmitere a fișei cu existentul bunurilor rechiziționabile, a fișei de evidență a persoanelor pentru prestări servicii în interes public, a cererii de mobilizare la locul de muncă, precum și actualizările acestora, conform precizărilor legale.


Secretar,

Laurențiu Ciobanu

MUNICIPIUL BUC URI Si l zi

sectorul!

www. pri mari asectorl ro


Comisia de apărare


Nr.
PLAN DE ACTIVITĂȚI AL COMISIEI PENTRU PROBLEME DE APĂRARE LA NIVELUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU PERIOADA 2018-2019

Nr. crt.

Activitatea planificată

Termen periodicitate

Cine execută (propune)

Cu cine colaborează

Obs.

1

Constituirea (reactualizarea) comisiei pentru probleme de apărare conform prevederilor art. 61 din H.G. nr. 370/2004

Când e cazul

Președintele Comisiei pentru probleme de apărare

Serviciul Probleme Speciale a Municipilui

București

2

Includerea în fișele posturilor a atribuțiilor membrilor Comisiei pentru probleme de apărare

Când e

cazul

Președintele Comisiei pentru probleme de apărare

Serviciul Probleme Speciale a Municipilui

București

3

Organizarea, coordonarea și îndrumarea activităților de pregătire a sectorului 1 pentru apărare, în caz de mobilizare sau război conform: Legea 477/2003; Legea 132/1997; Legea 410/2004; HG 1207/2007; HG 370/2004; HG 414/2004; HG 1380/2009; HG 638/2004; Ordinul 109/2003; HG 219/2005; Ordinul 175/2009

Permanent

Comisia pentru probleme de apărare

Serviciul Probleme Speciale a Municipilui

București

4

Stabilirea măsurilor tehnico -organizatorice pentru Consiliul local în caz de mobilizare și responsabilitățile ce revin compartimentelor funcționale ale acestuia

Anual și ori de câte ori se modifică indicatorii de plan

Comisia pentru probleme de apărare

Serviciul Probleme Speciale a Municipilui București, alte instituții, agenți economici

Nr. crt.

Activitatea planificată

Termen periodicitate

Cine execută (propune)

Cu cine colaborează

Obs.

5

Elaborarea sau actualizarea carnetului de mobilizare

Anual și ori de câte ori se modifică structura aparatului de specialitate a primarului

Secretarul Comisiei pentru probleme de apărare

Membrii CPA, Serviciul Probleme Speciale a Municipilui București

6

Elaborarea sau actualizarea Programului de aprovizionare a populației cu produse agroalimentare raționalizate.

Anual și ori de câte ori se modifică situația magazinelor din sector

Secretarul Comisiei pentru probleme de apărare

Serviciul Probleme Speciale a Municipilui București, alte instituții, agenți economici

7

Elaborarea sau actualizarea documentelor de mobilizare la locul de muncă (MLM)

Când e

cazul

Responsabilul cu evidența militară

Centrul Militar Zonal, Serviciul Probleme Speciale a Municipilui București

8

Controlul pregătirii de mobilizare proprii și la agenții economici din subordine

Conform planificării

Comisiei pentru probleme de apărare

Comisia pentru probleme de apărare

Serviciul Probleme Speciale a Municipilui București, alte instituții, agenți economici

9

Elaborarea propunerilor consiliului local pentru actualizarea planul de

Când e cazul

Comisia pentru

Serviciul

Probleme

Nr. crt.

Activitatea planificată

Termen periodicitate

Cine execută (propune)

Cu cine colaborează

Obs.

mobilizare și transmiterea acestuia la Serviciul Probleme Speciale a Municipilui București

probleme de apărare

Speciale a Municipilui București, alte instituții, agenți economici

10

Analiza anuală a stadiului pregătirii de mobilizare a localității. Se vor face referiri la: cunoașterea și aplicarea actelor normative de către membrii comisiei, îndeplinirea atribuțiilor de către membrii comisiei, întocmirea carnetului de mobilizare, a planului de aprovizionare și a lucrărilor de mobilizare la locul de muncă, cunoașterea potențialului economic al localității, propuneri pentru activitatea viitoare, etc. Informarea primarului cu deficiențele apărute și propunerea măsurilor de remediere, sau îmbunătățire a activității.

Anual

Comisia pentru probleme de apărare

Serviciul Probleme Speciale a Municipilui

București

11

Analiza lunară a posibilităților îndeplinirii sarcinilor la mobilizare sau război (Hotărârea CSAT 160/2003)

Lunar

Comisia pentru probleme de apărare

Comisia pentru probleme de apărare

12

Sprijinirea Serviciului Probleme Speciale a Municipilui București pentru întocmirea monografiei economico-militare a județului

Anual

Comisia pentru probleme de apărare

Serviciul Probleme Speciale a Municipilui

București

13

Prezentarea actelor normative specifice, nou apărute, membrilor Comisiei pentru probleme de apărare, studierea și stabilirea modalităților de aplicare

Permanent

Secretarul Comisiei pentru probleme de apărare

Serviciul Probleme Speciale a Municipilui

București

14

Crearea unor baze de date necesare

Permanent

Comisia

Serviciul

MUNICIPIUL BUCUREȘTI q

SECTORUL! Comisia de apărare

www.primariasectorl.ro

Nr. crt.

Activitatea planificată

Termen periodicitate

Cine execută (propune)

Cu cine colaborează

Obs.

întocmirii documentelor de mobilizare, care să cuprindă: agenții economici producători, comercianți, spații de depozitare, spații de cazare și prepararea hranei, bunurile rechiziționabile aflate în proprietatea persoanelor fizice, nr. de persoane ce se evacuează sau care vin în localitate, cine asigură mijloacele necesare la evacuare; mijloace de intervenție la calamități etc.

pentru probleme de apărare

Probleme Speciale a Municipilui București, alte

instituții, ISU

Președinte,

ViceprimarSecretar, Laurențiu Ciobanu

MUNICIPIUL BUCURI STI <1

SECTORUL!

www.primariasectorl ro


Comisia de apărareMUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTORUL!

www primariasectori ro


Comisia de apărare