Hotărârea nr. 379/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 379 din 28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Străulești nr.29-31, lot 1, sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

Șoseaua Străulești nr.29-31, lot 1, sector 1, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr.E/11664/27.09.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1 și nr. M/l 63/11.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridical, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul nr. 106/26.09.2019 al Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB .6210/17.04.2019.

Studiu de rețele însușit de ing.Daniel Gh. Stanciu .

Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Româna nr.19280/1026 din 03.12.2018. Adresă

Agenția Națională pentru Protecția Mediului nr. 12045/15.05.2018.

Studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. Adrian I. Neagu

Proces Verbal de pichetare însușit de topometrist autorizat Petre C. Marian.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.Z. “închidere inel median de circulație la zona nord- autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șoseaua Colentina” aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/ 28.11.2013 și Avizul Arhitectului Șef rs.Tlt 12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr.292/ 27.11.2014 și Avizul Arhitectului Șef nr.13/ 28.07.2014;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea

Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ce), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Șoseaua Străulești nr.29-31, lot 1, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr.106/26.09.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,SECRETARi Daniela Nicol


Nr.: 379

Data: 28.11.2019


pentru cetățean, pentru bunăstare


BIROII REGLEMENTAR!


URBANISTICE ȘI ARHIVĂANEXĂ


a cererii adresate de S.C. HS & KIRMAN LAND DEVELOPMENT SRL. ~

București, înregistrată la nr.361 16 din 27.08.2019, în conformitate cu >n.|q^lamenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

2 8 NOV 2019


AVIZ NR.

PENTRU

PUD - ȘOSEAUA STRĂULEȘTI NR.29-31- Lot 1 - SECTEI

Construire imobil cu funcțiune mixtă - locuire colectivă, servicii, co nerț-"—T”— GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 4.550 mp din acte de proprietate, proprietate privată conform, mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 272517, eliberat la data de 26.08.2019. Se prezintă acord creditor ipotecar S.C. GARANTI BANIș'Sa nr. 116547/18.03.2019.                                                                          'A           Z/

INIȚIATOR: S.C.HS & KIRMAN LAND DEVELOPMENT SRL PROIECTANT: S.C. KIRMAN LAND DEVELOPMENT SRL SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:              RUR: D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZO               N PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele

învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - Șos. Străulești nr. 33, nr.3B; Est - artera de circulație Șoseaua străulești; Sud - Intrarea Cactușilor.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Imobilul este cuprins în P.U.Z. "închidere inel median de circulație la zona nord- autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șoseaua Colentina" aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/ 28.11.2013 și Avizul Arhitectului Șef nr.27/ 12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B nr.292/ 27.11.2014 și Avizul Arhitectului Șef nr. 13/ 28.07.2014, UTR 5_30 - subzonă mixtă cu funcțiuni predominante comerț/scrvicii și locuire colectivă joasă cu clădiri având regim de construire continuu sau discotinuu și înălțimi maxime de P+I4E cu accente înalte peste 45m. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100 m față de imobile aflate pe aceasta listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 576/69/S/l 1821 din 19.04.2018.
Indicatorii urbanistici reglementați: UTR 5_30 : P.O.T.max.=70% ; C.U.T.max.3,0 ; H.max.=45,0m echivalentul a PH4 niveluri. Retragerea minimă față de aliniament - UTR 5 30 - Minim 5,00m față de arterele propuse prin PUZ.

Retragerea minimă față de limitele laterale - UTR 5_30 - Clădirile publice se vor amplasa in regim izolat, retragerea față de limitele laterale va fi de minim jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 5,00m.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - UTR 5_30 - Clădirile se vor retrage la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5.00m.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale si posterioare ale terenului Conform plan de reglementări anexă. Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare și a prevederilor Codului Civil (subteran și suprateran).

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararca autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Șos. Străulești, in conformitate cu avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 62 10/17.04.2019.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu dc rețele însușit de ing.Daniel Gh. Stanciu. Se prezintă Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Româna nr. 19280/1026 din 03.12.2018. Adresă Agenția Națională pentru Protecția Mediului nr. 12045/15.05.2018. Documentația este însoțită de studiu dc însoțire și ilustrare volumetrică însușite de arh. Adrian I. Ncagu. Se prezintă Proces Verbal de pichetare însușit de topometrist autorizat Petre C. Marian.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr 11/25/10.09.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic dc detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pc toată durata dc valabilitate a certificatului dc urbanism nr. 576/69/S/l 1821 din 19.04.2018 , emis dc Primăria Sectorului l al Municipiului            Ițic jJ ncadoptării documentației PUD în plenul Consiliului

Local al Sectorului I, în termenul dc valabilitate al accstyilî.,'|ta>ccdura trel^tircXeluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea dc aprobare este în vigoare.Bd. Banii Mania nr. 9, Sectarul I București; 011222

Tel. +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06

Email: regi st raturaăt: iirimarias 1 .ro

http://www.primariaseclorI io


Nr. Fct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(l,l+1)

Y [m]

X [m]

4

584877.631

332597.441

1.71

5

584877.022

332599.040

24.50

6

584855.648

332587.069

16.00

7

584841.687

332579.251

76.85

8

584775.119

332540.860

1.13 1

9

584775.618

332539.841

28.39

10

584781.560

332512.076

117.23

11

584891.364

332553.150

2.88

12

584893.721

332554.801

45.57

S totala—4549.70mp

P-314.27m

Nr,

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

Fct.

Y [m]

X [m]

0(1,14-1)

13

584885.882

332551.099

5.85;

11

584891.364

332553.150

2.88

12

584893.721

332554.801

45.57

4

584877.631

332597.441

1.71

5

584877.022

332599.040

8.69

14

584869.440

332594.794

46.69

js ramasa—407.09mp P“ 111.39m


** !

1' * \ xS

P

\ V


BILANȚ TERITORIAL

Categorie

mp

%

Construcții

1850,00

40.65%

Circulații

1560,00

34.35%

Spatii verzi

1140.00

25.00%

Total

4550,00

100%

St = 4550.00 mp (cf. acte de proprietate)

'Actualizare plan cf. ridicare topografica si imagini satelit.


----------------------------------------1 r ,                   ■

PROFIL B-0' - STRADA PROPUSA cf. PUZ INEL MEDIAN APROBAT CU

in i

si Q.J

oi

1 a §

1 fi1 3

1 S'S

ll'il -1T

l.sll.sl 3.5  1  3.5

’t-

11.5 1.5

13


beneficiar

IMOBIL FUNCȚIUNE MIXTA

LOCUIRE COLECTIVA, SERVICII / COMERȚ

S+P+7E

Șoseaua Straulesti nr 29-31, lot 1, sectorT Riic.urnsti

proiect nr.

faza

HS & KIRMAN LAND DEVELOPMENT S.R.L.

05|2017

pud

proiectant

planșa

specialitatea urbanism

cota

scara

rev.

data

ATLAS KONCEPT DEVELOPMENT ARHITECTURE & ENGINEERING SRL/

/

U.04

REGLEMENTARI URBANISTICE

±0.00

1:500

. 07

08/19