Hotărârea nr. 376/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 376 din 28.11.2019 privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 290/23.09.2019 privind aprobarea implementării Proiectului educațional „Grădiniţa pentru toţi” la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ de stat cu nivel preşcolar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în anul școlar 2019-2020, astfel cum a fost modificată conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 342/31.10.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 290/23.09.2019privind aprobarea implementării Proiectului educațional „Grădinița pentru toți” la nivelul tuturor unităților de învățământ de stat cu nivel preșcolar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București, în anul școlar 2019-2020, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 342/31.10.2019

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3266/19.11.2019 al Primarului Sectorului 1, întocmit de directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr.G/4301/21.11.2019 al Direcției Management Economic și nr.M/220/21.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 58, art. 105 alin. (2) lit. b) și h) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1252/2012 privind metodologia de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Ordinului Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3191/2019 privind structura anului școlar 2019-2020;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 290/23.09.2019 privind aprobarea implementării Proiectului educațional „Grădinița pentru toți” la nivelul tuturor unităților de învățământ de stat cu nivel preșcolar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București, în anul școlar 2019-2020;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 342/31.10.2019 privind modificarea Anexei nr. 1 și a Anexei nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 290/23.09.2019 privind aprobarea implementării Proiectului educațional „Grădinița pentru toți” la nivelul tuturor unităților de învățământ de stat cu nivel preșcolar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București, în anul școlar 2019-2020;

Având în vedere solicitările formulate de către unitățile de învățământ de stat, cu nivel preșcolar, de pe raza Sectorului 1, beneficiare ale Proiectului educațional „Grădinițapentru toți";

Având în vedere adresa nr. 1173/15.10.2019 a Grădiniței nr. 50, înregistrată la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cunr. 12934/16.10.2019;

în temeiul dispozițiilor art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. 1) și lit. p) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, poziția nr. 5 din capitolul I din Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 290/23.09.2019 privind aprobarea implementării Proiectului educațional „Grădinița pentru toți” la nivelul tuturor unităților de învățământ de stat cu nivel preșcolar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București, în anul școlar 2019-2020, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 342/31.10.2019, se modifică conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, cu consecința modificării bugetului total al Programului „Grădinița pentru toți” pentru toate unitățile de învățământ în anul bugetar 2019 de la suma de 1.551.240 lei la suma de 1.566.120 lei.

Art. II. - începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, poziția nr. 5 din capitolul II din Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 290/23.09.2019 privind aprobarea implementării Proiectului educațional „Grădinița pentru toți” la nivelul tuturor unităților de învățământ de stat cu nivel preșcolar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București, în anul școlar 2019-2020, modificată și completată prin Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 342/31.10.2019, se modifică conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, cu consecința modificării bugetului total al Programului „Grădinița pentru toți” pentru toate unitățile de învățământ în anul bugetar 2020 de la suma de 2.585.400 lei la suma de 2.610.200 lei.

Art. III. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 290/23.09.2019 privind aprobarea implementării Proiectului educațional „Grădinița pentru toți” la nivelul tuturor unităților de învățământ de stat cu nivel preșcolar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București, în anul școlar 2019-2020 rămân nemodificate.

Art. IV. - Anexele nr. 1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. V. (1) - Primarul Sectorului 1 și Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Comunicarea prezentei hotărâri către unitățile de învățământ de stat, cu nivel preșcolar, de pe raza sectorului 1 al Municipiului București, incluse în Proiectul educațional „Grădinița pentru toți”, se face prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sectorul 1.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, fiind prezenți la vot 25 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.PREȘEDINTE DE Marian Cristian

Nr.: 376

Data: 28.11.2019

la Hotărârea Consiliului Local nr

PREȘEDINTE DE ȘED og;•x/a ■’ A.

V. ■ F ;l

Poziția nr. 5 din capitolul I din Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Secte 290/23.09.2019 privind aprobarea implementării Proiectului educațional „Grădinița pentru toți” la nivelul tuturor unităților de învățământ de stat cu nivel preșcolar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București, în anul școlar 2019-2020, astfel cum a fost modificată conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 342/31.10.2019, se modifică și va avea următorul cuprins:

5

Grădinița nr. 50

240

mica

prelungit

-2

155

0

12

2

0

7,440.00

0.00

7,440.00

mare

normal

1

155

155

12

2

2

3,720.00

3,720.00

7,440.00

mijlocie

prelungit

3

155

155

12

2

2

11,160.00

11,160.00

22,320.00

mica

normal

1

155

0

12

2

0

3,720.00

0.00

3,720.00

mare

prelungit

3

155

155

12

2

2

11,160.00

11,160.00

22,320.00

TOTAL

63,240.00

Poziția nr. 5 din capitolul II din Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al 290/23.09.2019 privind aprobarea implementării Proiectului educațional toți” la nivelul tuturor unităților de învățământ de stat cu nivel preșcolar de pe raza1 al Municipiului București, în anul școlar 2019-2020, astfel cum a fost modificată conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 342/31.10.2019, se modifică și va avea următorul cuprins:

5

Grădinița nr. 50

240

mică

prelungit

2

155

0

20

2

0

12,400.00

0.00

12,400.00

mare

normal

1

155

155

20

2

2

6,200.00

6,200.00

12,400.00

mijlocie

prelungit

3

155

155

20

2

2

18,600.00

18,600.00

37,200.00

mică

normal

1

155

0

20

2

0

6,200.00

0.00

6,200.00

mare

prelungit

3

155

155

20

2

2

18,600.00

18,600.00

37,200.00

TOTAL

105,400.00