Hotărârea nr. 375/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 375 din 28.11.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a imobilului situat în Municipiul București, Intrarea Poiana nr.5-7, Sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a imobilului situat în Municipiul București, Intrarea Poiana nr.

5-7, Sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1

f

Având în vedere Referatul de aprobare nr.3263/19.11.2019 al Primarului Sectorului 1, întocmit dc directorul Administrației Unităților dc învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. N/744/21.11.2019 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, nr. G/4292/20.11.2019 al Direcției Management Economic și nr. M/209/21.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr, 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completaiile ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 203/09.07.2019 privind constituirea unei comisii de negociere în vederea cumpărării imobilului situat în Intrarea Poiana nr. 5-7, Sector 1, București, având număr cadastral 212315-C1, în scopul folosirii acestuia de către Școala Gimnazială "Herăstrău”;

Văzând Procesul-Verbal de negociere în vederea cumpărării imobilului situat în Intrarea Poiana nr. 5-7, Sector 1, București, înregistrat la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 sub nr. 2059/31.07.2019;

Luând seama de Raportul de Evaluare nr, 13100/22.07.2019 privind imobilul situat în Intrarea Poiana nr. 5-7, Sector 1, municipiul București, intabulat în Cartea Funciară cu 212315, întocmit de Bulat Dan Cătălin P.F.A., autorizat ANEVAR, având Legitimația nr. 11034, înregistrat la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 sub nr. 9721/26.07.2019 ;

în temeiul dispozițiilor art. 5 lit. cc), art. 108 lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 166 alin. (2) lit. g) și alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Sc solicită acordul Consiliului General al Municipiului București în vederea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 1, ca pentru și în numele Municipiului București să achiziționeze imobilul situat în Municipiul București, Intrarea Poiana nr. 5-7, Sector 1, și să se transmită în administrarea Consiliului Local Sector 1, prin Administrația Unităților dc învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, serviciu public de interes local aflat în subordinea acestuia, în scopul desfășurării de activități de învățământ cu elevii Școlii Gimnaziale "Herăstrău”.

Art. 2. - Imobilul menționat la art.l este situat în Municipiul București, Intrarea Poiana nr. 5-7, Sector 1 și este format din teren intravilan în suprafață de 444 rn identificat cu număr cadastral 212315 și construcția edificată pe acesta, respectiv CI cu regim de înălțime D+P+1E, având o suprafață construită la sol de 206 m2 și o suprafață desfășurată de 622 m‘, identificat cu număr cadastral 212315-C1, imobil intabulat în Cartea funciară nr. 212315 a Sectorului 1, identificându-se conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului cuprins în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - (1) Suma pentru care se aprobă achiziția este în cuantum total de 1.440.000 Euro, un procent de 98,96% din valoarea de piață a acestui imobil evaluat la suma de 1.455.000 Euro, astfel cum rezultă din Raportul de Evaluare nr. 13100/22.07.2019 privind imobilul situat în Intrarea Poiana nr. 5-7, Sector 1, municipiul București, întocmit de Bulat Dan Cătălin P.F.A., autorizat ANEVAR, având Legitimația nr. 11034, raport ce a fost înregistrat la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 9721/26.07.2019, la care se adaugă sumele necesare achitării taxelor notariale rezultate din valoarea achiziției.

(2) Prețul de achiziție al imobilului se achită din bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art. 4. - Retragerea dreptului de administrare asupra imobilului, din motive neimputabile Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, dă dreptul acestuia la despăgubirea echivalentă de către Municipiul București, la nivelul contravalorii prețului, precum și a investițiilor efectuate după transmiterea imobilului în administrare, astfel cum acestea sunt evidențiate în contabilitate la data retragerii dreptului de administrare.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 21 voturi pentru și 5 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii, fiind prezenți la vot 26 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 375

Data: 28.11.2019

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI


Nr. cadastral


scara 1:500


Suprafața masurata


Adresa imobiluluiANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULU11


[Prezentul document urmează prevederile art.28 și ari.29 alin. (1) din Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 700/2014.


A. Date referitoare la teren


| Nr. Categoria de

Suprafața

Mențiuni

iparcelai folosința

(nf)

r 1       ce

444

(aran intravilan împrejmuit pe toate tftturifa cu oard din soclu beton,

fota I

444

________ _ _____

i, segmentul 7-18 calcen dadlreSuprafața

construcție construita la sol (mJ)' ’î


Mențiuni


Locuinta-Ds+P+lE,an 2005, Sd=622 mp


Suprafața din acte = 444

Suprafața din măsurători = 444


i, **r t ............. 'Wpttjsfak .1   :" T

Confirm           masuraioriloi la teren cornditudinea întocmim        Confirm irlrocucerca imobilului in b*ra ae dale sl atribuirea fiumartfu

-focir-ontHiOi cadassale ti corespondenta aceseus cu realitatea din teren                             j caqeatța' \ j f J.

Semnslur» si stampila                                              SemtiatUnisi H»riițrt» ;™ a . J.

Data Mame "OW                  _                      Data: M __i ' /

•In a intui in care omicIb numai* cadMrojIn pentru imobilele vecine, in loculnumelui vecinului so va trece numărul esdsslm. iar iri Mj numărului cndoofrol numărul totirwanhk- «tu numsiul admifWtrMiv Suorafotete se munte»; I» mețfu oatrnt


Executant Marin Aurora