Hotărârea nr. 374/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 374 din 28.11.2019 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Sfântul Nicolae Dintr-o Zi, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru lucrări de reparații curente în cadrul Parohiei Sfântul Nicolae Dintr-o Zi, situată în Strada Academiei nr. 22, sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București șl Parohia Sfântul Nicolae Dintr-o Zi, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru lucrări de reparații curente în cadrul Parohiei Sfântul Nicolae Dintr-o Zi, situată în Strada Academiei nr. 22, sector 1

Văzând Referatul de aprobare nr. J/2876/20.11.2019 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. J/2877/20.11.2019 al Direcției Investiții, nr.G/4326/22.11.2019 al Direcției Management Economic și nr. M/223/22.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele d.e tehnică legislativă pentru .elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului național Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității;

Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 170/11.03.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București să încheie un protocol privind parteneriatul cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor în scopul finanțării și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 216/09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități de interes public;

Ținând seama de Protocolul semnat privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 cu nr. 36185/28.08.2019;

Luând act dc ccrcrca dc finanțare înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 50075/20.11.2019 prin care se solicită acordarea Parohiei Sfântul Nicolae Dintr-o Zi a unui ajutor financiar de 410.978 lei cu TVA pentru realizarea lucrărilor dc reparații curente în cadrul Parohiei Sfântul Nicolae Dintr-o Zi, situată în Strada Academiei nr. 22, sector 1, însoțită de documentele pe baza cărora se acordă sprijinul financiar prevăzute în art. 14 din Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (8) lit. a), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și f), art 166 alin. (2), lit. t) și art. 196 alin. (1), lit a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Protocolul privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Sfântul Nicolae Dintr-o Zi, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru lucrări de reparații curente în cadrul Parohiei Sfântul Nicolae Dintr-o Zi, situată în Strada Academiei nr. 22, sector 1.

Art. 2. - Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului, Protocolul menționat la art. 1.

Art. 3. - Finanțarea cheltuielilor de investiții se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică, Legislație și Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), piecuni și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 19 voturi pentru, o abținere - numărată la voturi împotrivă, conform legii și 6 voturi împotrivă, fiind prezenți la vot 26 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI I

Nr.


2 8 NOV 2019


Ținând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele pubTiG^ȚIbcale, cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea programului Național “Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității”;

Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 170/11.03.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să încheie un protocol privind parteneriatul cu Patriarhia Română- Arhiepiscopia Bucureștilor în scopul finanțării și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 216 din 09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități de interes public;

Ținând seama de Protocolul semnat privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 cu nr. 36185 din 28.08.2019;

Luând act de de cererea de finanțare înregistrată la Registratura Generală a Sectorului 1 al Municipiului București cu nr. 50075/20.11.2019 prin care se solicită acordarea Parohiei Sfântul Nicolae Dintr-o Zi a unui ajutor financiar de 410.978 lei cu TVA pentru realizarea lucrărilor de reparații curente în cadrul Sfântul Nicolae Dintr-o Zi, situată în Strada Academiei nr. 22, sector 1, însoțită de documentele pe baza cărora se acordă sprijinul financiar prevăzute în art. 14 din Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (8) lit. a), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și lit. f), art 166 alin. (2), lit. t) și art. 196 alin. (1), lit a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;


s-a încheiat prezentul

tiPROTOCOLArt. 1. PĂRȚILE PROTOCOLULUI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, prin SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, cont R024TREZ24A670600591200 deschis la Trezoreria Statului Sector 1, cod fiscal RO4505359 reprezentat de Primarul Sectorului 1 al Municipiului București _______   _______________ ______________. denumită în continuare Consiliul Local al Sectorului 1;

Și

PAROHIA NICOLAE DINTR-O ZI, cu sediul în București, strada Academiei nr. 22, Sector 1 cont___deschis la _____________, sucursala ___________, cod fiscal

_______, reprezentată prin domnul Ioana Vasile, în calitate de Paroh, reprezentantul unității de cult, denumită în cele ce urmează Biserică

Art. 2. OBIECTUL PROTOCOLULUI

 • 2.1.   Obiectul prezentului protocol îl constituie finanțarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții, necesare pentru necesare pentru lucrări de reparații curente în cadrul Parohiei Sfântul Nicolae Dintr-o Zi, situată în Strada Academiei nr. 22, sector 1; (conform art. 1, lit. c) și lit. e) din Protocolul privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 cu nr. 36185 din 28.08.2019);

 • 2.2.   Cheltuielile constau în investiții necesare următoarele tipuri de reparații curente în cadrai Parohiei Sfântul Nicolae Dintr-o Zi, în valoare de 410.978 lei cu TVA;

Reparații interioare:

Reparație tencuială pridvor și vopsitorie cu lapte de var

Reparație tencuiala beciului de sub altar

 • V  Zugrăvirea beciului

 • V  Șlefuirea și lustruirea pardoselii din piatră

 • V  Reparații și conservarea stranelor din lemn de stejar, refacere elemente din lemn și lăcuirea lemnului,

■S Montare ventilatoare pentru ventilarea beciului

Reparații exterioare:

Z Spălarea fațadei și decojirea zonelor exfoliate

 • V  Reparații tencuieli pc zonele afectate cu mortar de var cu adaos de câlți

 • V  Zugrăveli cu lapte de var a tuturor fațadelor

Z Lăcuirea saceacului

 • V  Reparații la jgheaburi și burlane - se vor corela cu revizuirea trotuarului perimetral

Z Reparații la parazăpezi

împrejmuire:                                                       X U 1/1

Z Repararea tencuielii soclului în zonele afectate                         y       \

•S Zugrăveli ale soclului și vopsitorii confecții metalice                               \

înlocuire broaște porți

■/' Construirea unor bănci cu shelet metalic și șezut din lemn

Revizuirea trotuarului perimetral corelată cu reparațiile la jgheaburi și burlane

Grup sanitar:

J Refacerea finisajelor interioare, faianță, gresie, inclusiv stratul suport

•S înlocuirea obiectelor sanitare (vase closet, lavoare, oglinzi) înlocuirea robineților și a țevilor de scurgere

■/ Montare centrală termică murală, 48KW, pe gaz, inclusiv sistemul de circulație și monitorizare.

Art. 3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 3.1   Biserica va utiliza sprijinul financiar numai în scopul menționat la art. 2 din prezentul Protocol;

 • 3.2  Orice modificare adusă dc Biserică categoriilor de lucrări menționate în Protocol vor fi prezentate spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1; după aprobarea acestora se va încheia un act adițional la Protocol;

 • 3.3  Plata lucrărilor executate se poate acorda în mod eșalonat în baza documentelor justificative;

 • 3.4   Biserica se obligă să folosească mijloacele financiare puse la dispoziție de către Consiliul Local al Sectorului 1 numai în scopul pentru care acestea au fost transmise, prezentând în acest sens documente justificative;

 • 3.5   Justificarea finanțării acordate se va face în termenele stabilite și în baza documentelor prezentate de Biserică potrivit dispozițiilor din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului iu-. 82/2001 privind stabilirea unor forme dc sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

 • 3.6  Biserica este direct răspunzătoare de urmărirea calității lucrărilor executate, de respectarea proiectelor tehnice și are obligația să verifice și să aprobe situațiile de lucrări și de plată cu specialiști autorizați (proiectant, diriginte dc șantier, inginer de specialitate, după caz) în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 3.7  Biserica va depune toate diligențele în vederea încadrării execuției lucrărilor in sumele acordate în baza prezentului Protocol;

 • 3.8  Biserica va sprijini prin toate mijloacele de care dispune activitățile cu caracter cultural organizate de Consiliul Local al Sectorului 1, având ca obiect punerea în valoare a patrimoniului cultural;

 • 3.9  Biserica va menționa public și consecvent numele Consiliului Local al Sectorului 1 și al Sectorului 1 al Municipiului București, ca parteneri principali în fața celorlalți finanțatori publici din România și nu numai. Această menționare va continua și după recepția lucrărilor menționate la art. 2 din prezentul Protocol;

Art. 4. DURATA PROTOCOLULUI

 • 4.1  Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de un an, putând fi prelungit, cu acordul ambelor părți, în funcție de durata lucrărilor finanțate.

 • 4.2   Biserica va notifica necesitatea prelungirii protocolului cu cel puțin 15 zile de înainte data expirării acestuia.

Art. 5. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI:

 • 5.1 Prezentul protocol poate înceta:

 • a)  La finalizarea lucrărilor care fac obiectul prezentului Pr • b)  Prin neîndeplinirea de către oricare dintre părți, în mod asumate.

 • c) Denunțare unilaterală

Art. 6. FORȚA MAJORĂ

 • 6.1  Nici una dintre părțile prezentului protocol nu răspunde pentru neexecutarea totală sau parțială sau executarea necorespunzatoare a oricăreia dintre obligațiile asumate dacă acestea sunt determinate de forța majoră, așa cum este aceasta definită prin lege.

 • 6.2   Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea dc executare a obligațiilor în termen de 3 (trei) zile de la producerea evenimentului.

Art. 7. DISPOZIȚII FINALE

 • 7.1   Eventualele litigii/neînțelegeri între părți vor fi soluționate pe cale amiabilă de către părți, în cazul în care acestea nu se pot soluționa amiabil, se va recurge la instanțele judecătorești.

 • 7.2  Părțile pot conveni modificarea prezentului protocol, pe baza acordului de voință, prin încheierea de acte adiționale.

 • 7.3   Prezentul protocol s-a încheiat astăzi ___________, în două exemplare originale, câte unul

pentru fiecare parte.

PAROHIA SFÂNTUL NICOLAE DINTR-O ZI


SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC

Director Executiv,

SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE CONTRACTE Șef Serviciu,

DIRECȚIA INVESTIȚII Director Executiv,

VIZAT CFPP