Hotărârea nr. 371/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 28.11.2019 privind abrogarea Hotărârii nr. 404/18.12.2017 a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București privind stabilirea unor măsuri privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor servicii publice

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind abrogarea Hotărârii nr. 404/18.12.2017 a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București privind stabilirea unor măsuri privind asigurarea condițiilor de funcționare a unor servicii publice

Văzând Referatul de aprobare nr. N 746/21.11.2019 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de Direcția Cadastru, Fond Funciar Patrimoniu și Registru Agricol;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. N 747/22.11.2019 al Direcției Cadastru, Fond Funciar Patrimoniu și Registru Agricol și nr.M/227/22.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului i;

Luând în considerare Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1 ;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele dc tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 51/29.03.2001 privind administrarea imobilului din Piața Amzei nr. 13, sector 1;

Având în vedere Hotărârea nr. 404/18.12.2017 a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București privind stabilirea unor măsuri privind asigurarea condițiilor de funcționare a unor servicii publice;

Ținând cont de adresa nr. 10194/49068/14.11.2019 prin care Poliția Locală Sector 1 confirmă faptul că spațiile în cauză sunt libere și nu mai sunt necesare Poliției Locale a Sectorului 1;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 166 alin. 2 lit.g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se abrogă Hotărârea nr. 404/18.12.2017 a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București privind stabilirea unor măsuri privind asigurarea condițiilor de funcționare a unor servicii publice.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, Poliția Locală Sector 1 și Direcția Generală Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei instituției menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, fiind prezenți la vot 26 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 371

Data: 28.11.2019