Hotărârea nr. 370/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 370 din 28.11.2019 privind aprobarea documentației tehnico- economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitarea, refacerea și reamenajarea bazei sportive “Tenis Club” București, strada Știrbei Vodă nr.133, Sector 1”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico- economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitarea, refacerea și reamenajarea bazei sportive “Tenis Club”București, strada Știrbei Vodă nr.133, Sector 1”

Văzând Referatul de aprobare nr. J -2832/18.11.2019 al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. J-2833/18.11.2019 al Direcției Investiții, nr. E/14537/28.11.2019 al Arhitectului Șef, nr. N/749/22.11.2019 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, nr. G/4327/22.11.2019 al Direcției Management Economic și nr. M/225/22.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

în aplicarea prevederilor art. 3 și art. 81. alin.(2) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1392/2003 privind darea în folosință gratuită a unui imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Agenției Naționale pentru Sport;

în conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 262/23.04.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la încheierea unui Protocol de Colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București și Federația Română de Tenis, în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor privind reamenajarea bazei sportive;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 211/09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului de Colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Tenis, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor privind reamenajarea bazei sportive situată în strada Știrbei Vodă nr. 133, Sector 1;

Ținând seama de Protocolul de Colaborare nr. 32509/01.08.2019, încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București și Federația Română de Tenis, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor privind reamenajarea bazei sportive;

Văzând adresa Federației Române de Tenis înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 48551/12.11.2019 prin care a fost pus la dispoziție Studiul de Fezabilitate și prin care se solicită finanțarea cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor privind reamenajarea bazei sportive situată în strada Știrbei Vodă nr. 133, sector 1;

Văzând extrasul de Carte funciară nr. 114294/2019;

Având în vedere documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate privind obiectivului de investiții “Reabilitarea, refacerea și reamenajarea bazei sportive “Tenis Club” București, strada Știrbei Vodă nr.133, Sector 1”;

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (4) lit. d) și alin. (7) lit. f), art. 139 alin. (3) lit. a), art 166 alin. (2) lit. k) și lit. 1) și art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții “Reabilitarea, refacerea și reamenajarea bazei sportive “Tenis Club” București, strada Știrbei Vodă nr.133, Sector 1”.

Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției “Reabilitarea, refacerea și reamenajarea bazei sportive “Tenis Club” București, strada Știrbei Vodă nr.133, Sector 1”, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ și Direcția Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă - Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, fiind prezenți la vot 26 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Marian Cristian
Nr.: 370

Data: 28.11.2019

  • 1. Pentru documentația tehnico-economică prevăzută la art.l răspunderea juridică îi revine proiectantului, conform actelor juridice încheiate între Direcția Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 și conducerea Federației Române de Tenis.

  • 2. Pentru indicatorii tehnico-economici însușiți, prevăzuți în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, conform actelor juridice încheiate cu Federația Română de Tenis.

ANEXA nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Principalii indicatori tehnico- economici aferenți obiectivului de investiții, “Reabilitarea, refacerea și reamenajarea bazei sportive "Tenis Club” strada ȘTIRBEI VOpĂ nr.133, București, Sectorul 1”

a)  Indicatori maximali

în conformitate cu devizul general, indicatorii maximali ai investiției sunt:

- Valoarea totală a obiectivului de investiții: 13.656.864,80 lei fără TVA, din care C+M: 11.062.786,18 fără TVA;

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 16.251.669,11 lei inclusiv TVA, din care C+M: 13.164.715,56 inclusiv TVA.

b)  Indicatori minimali

Indicatorii minimali (indicatori de performanță) reprezintă elemente fizice / capacități fizice care indică atingerea țintei obiectivului de investiții și/sau, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare.

Capacități fizice:

  • a)  12 terenuri de tenis (11 terenuri de tenis pentru antrenamente și un teren central) cu următoarele caracteristici tehnice și parametri specifici:

Suprafața totală ansamblu= 16650 mp:

Suprafața terenuri de tenis = 9192 mp (12 terenuri de tenis + gradene);

Suprafața unui teren de tenis = 760 mp

Terenurile vor fi din zgură;

Terenurile de tenis vor fi dotate cu instalații de nocturnă, iar 9 dintre acestea vor fi prevăzute cu baloane presostatice demontabile pentru anotimpul rece;

540 locuri în tribune și 22 de locuri pentru persoane cu dizabilități;

  • b) Un centru multifuncțional (restaurant, vestiare, birouri) care va deservi baza sportivă și un grup sanitar pentru spectatori cu următoarele caracteristici tehnice și parametri specifici:

Regim de înălțime D+P+M;

Suprafața construită CLUB TENIS = 406 mp;

Suprafața desfășurata CLUB TENIS = 1207 mp;

Suprafața amenajari exterioare CLUB (terasa + accese) = 581 mp;

Suprafața construită grupuri sanitare publice = 79 mp;

Acoperișul de peste mansardă va fi o șarpantă cu structură metalică și învelitoare din tablă falțuită;

- Accesul la demisol se va face pe o scară cu rampă dreaptă și o rampă înclinată pentru persoanele cu dizabilități;

66 locuri parcare auto dintre care 3 locuri destinate persoanele cu handicap locomotor;

  • c) Amenajări exterioare și împrejmuiri cu următoarele caracteristici tehnice și parametri specifici:

Suprafață circulații auto = 1.685 mp

Suprafață circulații pietonale = 2135,7 mp

Suprafață parcări auto = 849,5 mp (66 autovehicole)

Suprafața spații verzi = 4151 mp (spațiu natural +terenuri pe iarbă) 24% împrejmuire incintă, împrejmuire terenuri de tenis, gard pentru separarea terenurilor de tenis cu o lungime totală a împrejmuirilor de 1505,41 m;

c) Indicatori financiari, socioeconomic, de impact, de rezultat /operare, stabiliți după caz

Cost specific construcții (club de tenis, terasa exterioară, grupuri sanitare):

  • -   C+M - 3144,83 lei/mp +TVA

Cost specific terenuri de tenis:

  • -   C+M-338,92 lei/mp+TVA

Cost specific amenajări exterioare:

  • -   C+M - 234,10 lei/mp +TVA

Cost specific împrejmuiri:

  • -   C+M - 773,86 lei/m +TVA

d) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții:

12 luni.