Hotărârea nr. 369/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 369 din 28.11.2019 pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului Buccurești și Parohia Romano-Catolică “Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, situată în Strada Pechea nr. 16, București, Sector 1, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor lucrări de investiții de înlocuire a învelitorii clădirii bisericii, în valoare de 428.240,60 lei cu TVA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului Buccurești și Parohia Romano-Catolică “Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, situată în Strada Pechea nr. 16, București, Sector 1, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor lucrări de investiții de înlocuire a învelitorii clădirii bisericii, în valoare de 428.240,60 lei cu TVA

Văzând Referatul de aprobare nr. J/2784 din 13.11.2019 al Primarului Sectorului 1, întocmit de către Direcția Investiții, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1; '■

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. J/2785 din 13.11.2019 al Direcției Investiții, nr. G/4225/15.11.2019 al Direcției Management Economic și nr. M/l98/21.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libei lățiloi cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului național Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității;

Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 538/2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la încheierea unui protocol de colaborare cu Arhiepiscopia Romano-Catolică București;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 405/28.11.2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și Arhiepiscopia Romano-Catolică București;

Ținând seama de Protocolul privind parteneriatul între Arhiepiscopia Romano-Catolică București și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 49244 din 19.12.2017.

Luând act de adresa Parohiei Romano-Catolică “Sfinții Apostoli Petru și Pavel” nr. 30/05.11.2019, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 47528/05.11.2019 prin care se solicită acordarea unui ajutor financiar, în valoare de 428.240,60 iei cu TVA, în vederea finanțării lucrărilor pentru schimbarea învelitorii-acoperișului la Biserica Romano-Catolică;

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (8) lit. a) și alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art 166 alin. (2) lit. s) t) și alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Protocolul privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Romano-Catolică “Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, situată în strada Pechea nr. 16, București, Sector 1, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor lucrări de investiții de înlocuire a învelitorii clădirii bisericii, în valoare de 428.240,60 lei cu TVA, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, Protocolul între Consiliul Local al Sectorului 1 și Parohia Romano-Catolică “Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, menționat la art. 1.

Art. 3. - Finanțarea cheltuielilor de investiții se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată cu 19 voturi pentru, o abținere - numărată la voturi împotrivă, conform legii și 6 voturi împotrivă, fiind prezenți la vot 26 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 369

Data: 28.11.2019

ANEXA nr. 1


PROTOCOL


- MODEL -


în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ;i complet[rile ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea programului Național “Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității”;

Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 538/2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să încheie un protocol cu Arhiepiscopia Romano-Catolică București în scopul finanțării unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 405/2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare privind parteneriatul între Arhiepiscopia Romano-Catolică București și Consiliul Local al Sectorului 1 în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități de interes public;

Ținând seama de Protocolul privind parteneriatul între Arhiepiscopia Romano-Catolică București și Sectorul 1 al Municipiului București, înregistrat la Registratura Generală a Sectorului 1 cu nr. 49244 din 19.12.2017;

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (8) lit. a) și alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și lit. f), art 166 alin. (2) lit. t) și alin. (3), art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

s-a încheiat prezentul

PROTOCOL

Art. 1. PĂRȚILE PROTOCOLULUI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, prin SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, cont____

deschis la Trezoreria Statului Sector 1, cod fiscal RO4505359 reprezentat prin domnul ___, în

calitate de Primar al Sectorului 1 al Municipiului București, denumită în continuare Consiliul Local al Sectorului 1

PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ “SFINȚII APOST'

București, strada Pechea, nr. 16, Sector 1 cont ____

’ETRU ȘI PAVEL”, cu sediul în _       deschis la Banca


______________________, cod fiscal ROI 1570058, reprezentată prin _______________în calitate de ______, denumită în cele ce urmează Biserică

Art. 2. OBIECTUL PROTOCOLULUI

 • 2.1. Obiectul prezentului finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului Buccurești și Parohia Romano-Catolică “Sfinții Apostoli Petru și Pavel” situată în strada Pechea nr. 16, București, Sector 1, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor lucrări de investiții de înlocuire a învelitorii clădirii bisericii; (conform art. 1, lit. a) și lit. c) din Protocolul privind parteneriatul între Sectorul 1 al Municipiului București și Arhiepiscopia Romano-Catolică de București, înregistrat la Registratura Generala a Sectoruluil al Municipiului București cu nr. 49244 din 19 decembrie 2017)

 • 2.2. Cheltuielile sunt estimate la valoarea de 428.240,60 lei cu TVA.

Art. 3. OGLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 3.1   Biserica va utiliza sprijinul financiar numai în scopul menționat la art. 2 din prezentul Protocol;

 • 3.2   Orice modificare adusă de Biserică la categoriilor de lucrări menționate în Protocol va fi prezentate spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1; după aprobarea acestora se va încheia un act adițional la Protocol;

 • 3.3   Consiliul Local al Sectorului 1 poate acorda în mod eșalonat sume de bani, în limita sprijinului financiar prevăzut la art. 2.1;

 • 3.4   Biserica se obligă să folosească mijloacele financiare puse la dispoziție de către Consiliul Local al Sectorului 1 numai în scopul pentru care acestea au fost transmise, prezentând în acest sens documente justificative;

 • 3.5   Acordarea și justificarea sprijinului financiar acordat se va face în termenele stabilite și în baza documentelor justificative prezentate de Biserică, potrivit dispozițiilor din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

 • 3.6   Biserica este direct răspunzătoare de urmărirea calității lucrărilor executate și are obligația să verifice și să aprobe situațiile de lucrări și de plată cu specialiști autorizați (proiectant, diriginte de șantier, inginer de specialitate, după caz) în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 3.7  Biserica va depune toare diligențele în vederea încadrării execuției lucrărilor în sumele acordate în baza prezentului Protocol;

 • 3.8   Biserica va sprijini prin toate mijloacele de care dispune activitățile cu caracter cultural organizate de Consiliul Local al Sectorului 1, având ca obiect punerea în valoare a patrimoniului cultural;

 • 3.9   Biserica va menționa public și consecvent numele Sectorului 1 al Municipiului București și al Consiliului Local al Sectorului 1 ca parteneri principali în fața celorlalți finanțatori publici din România și nu numai. Această menționare va continua și după darea în funcțiune a obiectivului.

Art. 4. DURATA PROTOCOLULUI

 • 4.1   Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de un an, putând fi prelungit, cu acordul ambelor părți, în funcție durata lucrărilor finanțate.

 • 4.2   Biserica va notifica necesitatea prelungirii protocolului cu cel puțin 15 zile înainte data expirării acestuia.

Art. 5. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI:

 • 5.1 Prezentul protocol poate înceta:

 • a)   Prin utilizarea întregii sume acordate.

 • b)  Prin neîndeplinirea de către oricare dintre părți, în moți culpabil și repetat, a obligațiilor asumate.


 • c) Denunțare unilaterală.

Art. 6. FORȚA MAJORĂ

 • 6.1   Nici una dintre părțile prezentului protocol nu răspunde pentru neexecutarea totală sau parțială sau executarea necorespunzatoare a oricăreia dintre obligațiile asumate dacă acestea sunt determinate de forța majoră, așa cum este aceasta definită prin lege.

 • 6.2   Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare a obligațiilor în termen de 3 (trei) zile de la producerea evenimentului.

Art. 7. DISPOZIȚII FINALE

 • 7.1   Eventualele litigii/neînțelegeri între părți vor fi soluționate pe cale amiabilă de către părți, în cazul în care acestea nu se pot soluționa amiabil, se va recurge la instanțele judecătorești.

 • 7.2   Părțile pot conveni modificarea prezentului protocol, pe baza acordului de voință, prin încheierea de acte adiționale.

 • 7.3   Prezentul protocol s-a încheiat astăzi ___________, în două exemplare originale, câte unul pentru

fiecare parte.

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI                   PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ

“SFINȚII APOSTOLI PETRU ȘI PA VEL”

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Direcția Managament Economic, Director Executiv

Serviciul Legislație și Avizare Contracte,

Consilier Juridic

Direcția Investiții,

Director Executiv

Serviciul Urmărire Contracte Lucrări,

Șef Serviciu

Vizat CFPP