Hotărârea nr. 368/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 368 din 28.11.2019 privind aprobarea implementării programului de acordare a serviciilor medicale de medicina muncii de către Complexul Multifuncțional Caraiman pentru angajații Grădiniței nr. 206, Sector 1 pentru perioada 1 decembrie 2019-30 noiembrie 2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării programului de acordare a serviciilor medicale de medicina muncii de către Complexul Multifuncțional Caraiman pentru angajații Grădiniței nr. 206, Sector 1 pentru perioada 1 decembrie 2019-30 noiembrie 2020

Văzând Referatul de aprobare nr. 1413/13.11.2019 al Primarului Sectorului 1, întocmit de Directorul General al Complexului Multifuncțional Caraiman;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G/4223/15.11.2019 al Direcției Management Economic, nr. 1/1477/18.11.2019 al Direcției Management Resurse Umane - Compartimentul Sănătății și Securității în Muncă, respectiv nr. M/193/15.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte, respectiv al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 186-187 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicina muncii, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 16/12.02.2008 privind înființarea în subordinea Consiliului Local Sector 1 a Complexului Multifuncțional Caraiman, ca instituție publică cu personalitate juridică;

Văzând solicitarea nr. 2135/05.11.2019, formulată de Grădinița nr. 206 Sector 1, înregistrată la Complexul Multifuncțional Caraiman cu nr. 7941/05.11.2019, privind efectuarea examenului medical anual (medicina muncii) al angaj aților;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (7) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. a), art.

166 alin. (2) lit. 1), coroborate cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă implementarea programului de acordare a serviciilor medicale de medicina muncii de către Complexul Multifuncțional Caraiman pentru angajații Grădiniței nr. 206 Sector 1.

Art. 2. - Programul se va implementa în perioada 1 decembrie 2019 - 30 noiembrie 2020.

Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1, Complexul Multifuncțional Caraiman și Grădinița nr. 206 Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei instituției menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, fiind prezenți la vot 26 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 368

Data: 28.11.2019