Hotărârea nr. 366/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 366 din 28.11.2019 privind aprobarea completării Anexei nr. 3- Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 186/09.07.2019, cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea completării Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 186/09.07.2019, cu modificările și completările ulterioare

Văzând Referatul de aprobare nr. 1/1443/12.11.2019 al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. 1/1444/12.11.2019 al Direcției Management Resurse Umane și de Raportul de specialitate nr. M/182/14.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

în concordanță cu prevederile Titlului XI, Capitolul III din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Față de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii responsabilității fiscal - bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătii din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 499 și art. 500 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 118/24.05.2002 pentru aprobarea exercitării de către Consiliul T.oc.nl al Sedoiului 1 a atribuțiilor privind aprobarea organigramei, ștatului de funcții, numărului de personal și a regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului propriu de specialitate;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 186/09.07.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și ale instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ee), art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Se aprobă completarea Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 186/09.07.2019, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Celelalte prevederi ale Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 186/09.07.2019, cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.

Art.III. - (1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Administratorul Public al Sectorului 1, Secretarul General al Sectorului 1, Direcția Management Resurse Umane, Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ, Biroul Audit Intern, Compartimentul Corp Control și Direcția Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, fiind prezenți la vot 26 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 366

Data: 28.11.2019

Anexa f\r-

la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1

pe

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1


>cal al Sectorului 1 nrl£67^-"-«2^ARTICOL UNIC

Anexa nr. 3 - Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate^! Pr Sectorului 1 al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sect 186/09.07.2019, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 28, alineatul (1), după punctul 33 se introduce un nou punct, punctul 34, cu următorul cuprins:

" 34. Redactează dispozițiile de imputare și angajamentele de plată în cazul angajării răspunderii civile a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din cadrul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 care au raport de serviciu sau, după caz, contract individual de muncă cu Sectorul 1 al Municipiului București la data emiterii acestora, pe baza rapoartelor administrative, notelor de evaluare și constatare a pagubei, etc. întocmite de către comisiile constituite în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse de către Curtea de Conturi a României sau de către alte instituții/ autorității sau, după caz, structuri organizatorice/ compartimente funcționale cu atribuții de control/ audit.

Direcția Management Economic, Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ, Biroul Audit Intern și Compartimentul Corp Control au obligația dc a sprijini activitatea Serviciului Resurse Umane și Organizare conform competențelor și atribuțiilor care le revin potrivit Regulamentul du Organizare și Funcționare și legislației specifice direct aplicabile."