Hotărârea nr. 365/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 365 din 28.11.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea negocierii și achiziționării pentru și în numele Municipiului București a imobilului situat în Municipiului București, Strada Panciu nr. 21, Sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea negocierii și achiziționării pentru și în numele Municipiului București a imobilului situat în Municipiului București, Strada Panciu nr. 21, Sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și

Unităților Sanitare Publice Sector 1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3141/07.11.2019 al Primarului Sectorului 1, întocmit de directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G/4179/12.11.2019 al Direcției Management Economic, nr. N/728/13.11.2019 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, nr. E/l3879/14.11.2019 al Arhitectului Șef și nr.M/183/14.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completăiile ulterioare;

Potrivit dispozițiilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere declarația scrisă a proprietarilor imobilului - teren situat în str. Panciu nr. 21, sector 1, București, domnii Panaitescu Răzvan - Alexandru, Nicolae Cristina și Budea Ioana, înregistrată la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 sub nr. 12351/01.10.2019;

în temeiul dispozițiilor art. 5 lit. cc), art. 108 lit. a), art. 139 alin. (3), lit. g), art. 166 alin. (2) lit. g) și alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București în vederea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 1, ca pentru și în numele Municipiului București, să negocieze și ulterior să achiziționeze imobilul situat în Municipiul București, str. Panciu nr. 21, Sector 1, și să se transmită în administrarea Consiliului Local Sector 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, serviciu public de interes local aflat în subordinea acestuia, în scopul desfășurării activităților de învățământ cu elevii Școlii Gimnaziale nr. 179.

Art. 2. - Imobilul menționat la art.l este situat în Municipiul București, str. Panciu nr. 21, Sector 1 și este format din teren intravilan în suprafață de 375 m2 identificat cu număr cadastral 242316 (nr. cad. vechi 22844/2), intabulat în Cartea funciară nr. 242316 (nr. C.F. vechi 106871) a Sectorului 1, identificându-se conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului cuprins în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Prețul de achiziție a imobilului menționat la art.l se achită din bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art. 4. - Retragerea dreptului de administrare asupra imobilului menționat la art.l, din motive neimputabile Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, dă dreptul acestuia la despăgubirea echivalentă de către Municipiul București, la nivelul contravalorii prețului, precum și a investițiilor efectuate după transmiterea imobilului în administrare, astfel cum acestea sunt evidențiate în contabilitate la data retragerii dreptului de administrare.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, fiind prezenți la vot 26 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.ĂZÂ.


ERAL cfalan


Nr.: 365

Data: 28.11.2019


Nr. cadastral /

Suprafața Măsurată

Adresa Imobilului:

22X44 M

375 mp

Str ARDEALULUI Nr. 34(Scoaia Generala Nr. 179) LOT 2

Cartea Funcimanr.

UAT I Sector 1, București


55wo3


1           Ar- 7

k 2 8 NQV 2019


u. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

Y [in]

X [m]

72

551644.035

343833.208

12.500

21

551633.228

343826.927

30.000

22

551648.218

343800.940

12.500

23

551659.025

343807.222

30.000


Nr. parcata

Categorie <te folosința

Suprafa

(mp)

1

Qc

375

Total


r

ANCEI

M.l MU % Mlll\M » HI • r* «m     i».


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 1


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

77471

Ziua

12

Luna

08

Anul

2019

Cod verificare

raA7lllllllli|f||||ll!llllllilL_

ANLXA L/WIU A0oa7B3W3®NSII IULUI LOCAL AL SECTORULU11


Carte Funciară Nr. 242316 București Sectorul 1


ANEXA LA

LOCAL AL SECTOrUlUM


A. Partea I. Descrierea imobi


Nr' fAiexzr ,^r. 4

363   2 8 NOV 2019

ului L__


PREȘEEW® ygojij:^871 . Nr. cadastral vechi :'22844/2
TEREN Intravilan

Adresa: Loc. București Sectorul 1, Str Panciu, Nr. 21, Jud. București

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

242316

375

Teren neimprejmuit;

TEREN IMPREIMUIT PE LATURA DE SUD CU GARD DE PLAS/


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

428667 / 03/10/2011

Dispoziție nr. 8788, din 14/09/2007 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (PROCES VERBAL nr.

DOSAR DE EXECUTARE NR.626/26.10.2007 emis de B.E.J. "STANESCU SI NEMES";CERTIFICAT MOȘTENITOR nr. 11/29.03.2011 emis de B.N.P. ALEXANDRU POPA CAMELIA FLORENTINA;):

B2

înscrierea provizorie, drept de PROPRIETATE, dobândit prin MOȘTENIRE, cota actuala 1/2

Al

1) PANAITESCU RAZVAN ALEXANDRU, pana la prezentarea certificatului de adresa poștala

483741 / 17/11/2011

Certificat Adresa Poștala nr. 1039363/17047, din 15/11/2011 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI;

B4

JUSTIFICAREINTABULARE DEFINITIVA, drept de PROPRIETATE, dobândit prin MOȘTENIRE, cota actuala 1/2

Al

1) RAZVAN ALEXANDRU PANAITESCU

48197 / 22/05/2019

Act Notarial nr. Certificat de moștenitor legal nr. 64, din 04/12/2018.emis de Uidumac Daniela; Act Notarial nr. încheiere de rectificare nr. 7, din 22/05/2019 emis de Uidumac Daniela:

B7

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Succesiune, cota actuala 1/4

Al

1) NICOLAE CRISTINA

B8

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Succesiune, cota actuala 1/4

Al

1) BUDEA IOANA

61736 / 27/06/2019

Act Administrativ nr. 8788, din 14/09/2007 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; Act Administrativ nr. 1039363/17047, din 15/11/2011 emis de PRIMĂRIA MUNICIUPULUI BUCUREȘTI; Acțiune In Instanța nr. 626/2007, din 26/10/2007 emis de BIROU DE EXECUTORI JUDECĂTOREȘTI "STANESCU SI NEMEȘ"; Act Notarial nr. 64, din 04/12/2018 emis de BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL DANIELA UIDUMUC; Aci Notarial nr. 11, din 29/03/2011 emis de BIROUL NOTARULUI PUBLIC ALEXANDRU-POPA CAMELIA-FLORENTINA;

B9

se noteaza actualizarea documentației cadastrale

Al


C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNTDocument care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 1 din 3


Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

242316

375

TEREN ÎMPREJMUIT PE LATURA DE SUD CU GARD DE PLASA

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți

construcții

DA

375

-

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment e* (m)

1

2

30.0

2

3

12.5

3

4

29.999

4

1

12.5


** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 șl sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.Pagina 2 din 3


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.                                                                   /

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 75 RON, -Chitanța inter publicitate imobiliară cu codul nr. 241.

Data soluționării, 14-08-2019

Data eliberării, / /
Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001

Pagina 3 din 3