Hotărârea nr. 364/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 364 din 28.11.2019 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul I al anului școlar 2019 -2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământulpreuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul I al anului școlar 2019 -2020

Având în vedere Referatul de aprobare nr.3262/19.11.2019 al Primarului Sectorului 1, întocmit de directorul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G/4286/19.11.2019 al Direcției Management Economic și nr. M/196/21.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 82 alin. (1), (l1), (l2), (2) și (3) și art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 38/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;

în conformitate cu prevederile Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat aprobate prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în baza situației centralizate a datelor transmise de către toate unitățile de învățământ, întocmită de către Serviciul Economic Buget-Finanțe și Achiziții din cadrul Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

în temeiul dispozițiilor art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (7), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. 1) și lit. p) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă acordarea unui număr total de 17.953 burse (de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social) pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 1, București, pentru semestrul I al anului școlar 2019 -2020, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă cuantumul unei burse de performanță pentru semestrul I al anului școlar 2019-2020, în sumă de 600 lei/lună/elev.

Art. 3. - Se aprobă cuantumul unei burse de merit pentru semestrul I al anului școlar 2019 - 2020, diferențiat în funcție de temeiul acordării, astfel:

a) Bursa de merit acordată în temeiul art. 8 alin. (1) lit. a) din Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru elevii care au obținut media generală cuprinsă între 8,50 - 9,49 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior va fi în sumă de 300 lei/ lună/ elev;

  • b) Bursa de merit acordată în temeiul art. 8 alin. (1) lit. a) din Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru elevii care au obținut media generală cuprinsă între 9,50 - 10 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior va fi în sumă de 400 lei/ lună/ elev.

  • c) Bursa de merit acordată în temeiul art. 8 alin. (1) lit. b) și lit. c) din Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare, va fi în sumă de 300 lei/ lună/ elev.

Art. 4. - Se aprobă cuantumul unei burse de studiu pentru semestrul I al anului școlar 2019- 2020 în sumă de 300 lei/lună/elev.

Art. 5. - Se aprobă cuantumul unei burse de ajutor social pentru semestrul I al anului școlar 2019- 2020 în sumă de 300 lei/lună/elev.

Art. 6. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, precum și unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Comunicarea prezentei hotărâri către unitățile de învățământ de stat, de pe raza sectorului 1 al Municipiului București, se face prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sectorul 1.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, fiind prezenți la vot 26 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.SECR         TAL

Daniel             alan


Nr.: 364

Data: 28.11.2019

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

ADMINISTRAȚIA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR Șl A UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE -SECTOR 1

BUCUREȘTI


Situație privind bursele școlare aferente semestrului 1 din anul școlar 2019-2020


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI

LOCAL AL SECTORULU11

Nr. —————-


2 8 NOV 2019NR

OR

T

Unitatea de învățământ

Felul bursei

Număr de burse

1 oiai sume

X

x.

X

X

■i, pregătita

| primar

gimnazial

liceal

X

0

1

2

3

4

5

6=1* luni*lei

/

performania

38,00

0.00

0,00

0,00

38.00

91 200,00

COLEGIUL NA TiONA! "SE.

meril-

compclilii olimpiade concursuri .școlare oreunizuie de K1EN

5800

0,00

0.00

0,00

58,00

69 600,00

A/ll/1”

meni medtu(8.50-9.49)

300.00

0.00

0.00

0,00

300,00

360.000,00

merii mcdiu(9,50- / 0)

363,00

0,00

0,00

0.00

363.00

580 800.00

.studiu

1.00

0.00

0.00

0.00

1,00

1.200,00

ajutor social

31.00

0,00

0,00

0,00

31,00

37 200,00

TOTAL

791.00

0,00

0.00

0,00

791.00

1.140.000,00

2

performanta

43,00

0.00

14,00

16.00

13.00

103 200.00

LICEUL TEORETIC IIILINGV "M CERVANTES"

merit-

compeiitii. olimpiade concursuri școlare organizate de MEN

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2.400.00

merii mcdia(8,50-9 49)

257.00

0.00

0.00

68.00

189.00

308 400.00

merii mediu(9.50-10)

155.00

0.00

0.00

98.00

57.00

248 000.00

studiu

7.00

0.00

0.00

0.00

7.00

8 400.00

a/uior social

76,00

2.00

14,00

10,00

50,00

91 200,00

TOTAL

540,00

2,00

28,00

192.00

318,00

761.6110,00

J

performania

21.00

0.00

0.00

5.00

16.00

50,400.00

COLEGIUL NATIONAL "I.L CARAGIALE"

merii-

competitii olimpiade 'concursuri școlare organizute de MEN

3.00

0.00

0.00

1,00

2.00

3 600,00

meri! media (8.50-9,49)

317,00

0.00

0.00

14,00

303.00

380 400.00

merii media(9,5O-IOI

336.00

0,00

0.00

89,00

247.00

537.600.00

Sllldill

1.00

0,00

0.00

0.00

1.00

1 200.00

aptior social

49,00

0.00

0.00

3.00

46,00

58 800,00

TOTAL

727,00

0,00

0,00

112.00

615,00

1.032.000,00

7

performania

73.00

0.00

0.00

19,00

54.00

175 200,00

COLEGIUL NA TIONAL DE INFORMATICA "T. VIA NU"

meru-

eampeiiiu olimpiade concursuri .școlare organizate de h !EN

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

merii medta(8. 50-9.49)

421 00

0,00

0.00

6.00

415.00

S05.2U0.00

meni medta(9.5O-IO)

444 00

0.00

0.00

140.00

304.00

710 400,00

Studiu

0,00

0.00

o.oo

0.00

0,00

0,00

ajutor sadul

48.00

0.00

0.00

3.00

45.00

57 600,00

TOTAL

986,00

0,00

0.00

168,00

818,00

1.448.400,00

5

pvrfmmtmlu

8.00

0,00

0.00

0.00

8,00

19.200,00

LICEUL TEORETIC " C. HRANCOVEANU"

merit-

compelitii olimpiade concursuri școlare organizate de MEN

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

merii media (8,50-9,49)

246,00

0.00

0.00

0.00

246.00

295 200.00

merit mediu(9.50-10)

33,00

0.00

0.00

o.oo

33.00

52 800.00

Studill

15,00

0,00

0.00

0.00

15.00

18 000.00

ajutor social

170,00

0.00

0,00

0.00

170,00

204.000.00

TOTAL

472,00

0.00

0.00

0,00

472.00

589.200,00

6

performanta

23.00

1,00

11,00

8.00

3.00

55 200,00

merit-

eompetitii olimpiade concursuri școlare organizate de MEN

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

LICEUL GRECO-CA TOL1C " T.

meri! media(8,50-9,49)

84.00

0.00

0.00

58.00

26,00

100 800,00

CI PARIU"

merii mediu(9.50-IO)

33.00

0.00

0,00

29.00

4,00

52.800.00

studiu

12.00

0,00

0.00

0,00

12.00

14 400.00

aptior social

141,00

5,00

51,00

36.00

49,00

169 200.00

bursa de upifur ocazionala

2,00

0.00

0,00

1,00

1.00

600,00

TOTAL

295,00

6,00

62,00

132,00

95,00

393.000,00

-

perjormantu

16,00

000

0.00

6.00

10.00

38 400.00

COLEGIUL NATIONAL /. NECULCE

mern-

compemii olimpiade concursuri școlare organizate de MEN

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

merii mediu18,50-9.49)

424.00

0,00

0.00

54.00

370,00

508 800.00

merit mediu(9,50-!0)

304.00

0.00

0.00

136.00

168.00

486 400.00

studiu

4.00

0.00

0.00

0,00

4.00

4 800.00

aitilur social

117,00

0.00

0,00

8,00

109.00

140 400.00

TOTAL

865.00

11,00

0.00

204,00

661.00

1,178.800,00

8

perfarm/mia

36,(XI

0.00

6.00

25.00

5,00

86 400,0(1

merit-

compeiilii olimpiade concursuri școlare organizate de MEN

1.00

0.00

0.00

0,00

1.00

I 200.00

LICEUL TEORETIC.!. MONNET

meri! mediu(8. 50-9.49)

328,00

0.00

0.00

72.00

256.00

393 £>00.00

merit media(9,5 0-10)

282.00

0.00

0.00

151.00

13 1.00

451 200.00

studiu

7.00

0.00

0.00

000

7,00

S.400.00

ajutor social

112.00

0.00

20.00

12,00

80.00

134 400,00

TOTAL

766,00

0.00

26,00

260.00

480,00

1.075.200,00
NR CR T

Uniunea de invă|ămâni

Felul bursei

Număr de burse

Total sume

9

LICEUL TEORETICA VIAHUTA

performanta

24,00

1,00

8.00

9,00

6.00

57 600.00

merit-competitii olimpiade concursuri școlare organizate de MEN

o.oo

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

merii media(8.50-9.49)

227.00

0.00

0.00

87,00

140.00

272 400,00

merit media(9,50-10)

133,00

0.00

0.00

72.00

61.00

212 800.00

studiu

1.00

0.00

0,00

0.00

1.00

1 200,00

ajutor social

37.00

2.00

10.00

4.00

21,00

44 400.00

TOTAL

422.00

3.00

18,00

172.00

229.00

588.400,00

10

LICEUL TEORETIC NIORGA

performanta

22.00

0.00

9.00

7.00

6,00

52 800.00

meril-

competilii olimpiade concursuri școlare organizate de MEN

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

meni media(8,50-9.49)

486,00

0,00

0,00

116.00

370.00

583 200.00

merit media(9.50-10)

281.00

0.00

0.00

165.00

1 16.00

449 600.00

studiu

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ajutor social

56,00

1,00

10,00

12,00

33.00

67 200.00

TOTAL

845,00

1.00

19.00

300,00

525.00

1.152.800,00

11

COLEGIUL GERMAN GOETHE

performanta

54.00

0,00

22.00

26.00

6,00

129.600,00

merit-

compeiitii olimpiade concursuri școlare oiganizate de MEN

6.00

0.00

0,00

4,00

2.00

7 200.00

meni media(8,50-9.49)

352.00

0.00

0.00

178.00

174.00

422 400.00

merit media (9^50-10)

321,00

0.00

0.00

235.00

86.00

513 600.00

.studiu

2.00

0.00

0,00

0.00

2.00

2 400.00

ajutor social

34,00

2,00

3.00

13.00

16.00

40.800,00

TOTAL

769.00

2,00

25,00

456.00

286,00

1.116.000,00

12

LICEUL DE ARTE PLASTICE N TONITZA

performanta

63,00

0,00

0,00

30.00

33.00

151 200.00

tnerti-

eompeiilii olimpiade concursuri școlare organizate de MEN

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

merit media(8,50-9.49)

363,00

0.00

0,00

101.00

262,00

435 600,00

merit media(9.50-10)

176.00

0,00

0,00

65.00

111.00

281 600.00

studiu

11,00

0.00

0,00

5.00

6,00

13 200,00

ajutor social

59,00

0,00

0,00

14.00

45.00

70,800,00

TOTAL

672.00

0,00

0,00

215.00

457,00

952.400,00

13

COLEGIUL NATIONAL DE MUZICA G ENESCU

performanta

222.00

1.00

34.00

90,00

97.00

532 800,00

meril-

compelilii olimpiade concursuri școlare organizate de MEN

14.00

0.00

1.00

6.00

7.00

16 800.00

merit media(8,50-9.49)

125,00

0,00

0,00

52,00

73,00

150 000.00

merit mediat9.50-1 ())

153.00

0,00

0,00

78.00

75 00

244 800.00

smdiii

11,00

0,00

1.00

7.00

3.00

13 200.00

ajutor social

90.00

1.00

31,00

26,00

32.00

108 000.00

TOTAL

615,00

2.00

67,00

259,00

287.00

1.065.600.00

N

COLEGIUL NATIONAL A VIA ICV

performanta

3,00

0,00

0.00

0,00

3.00

7 200,00

meni-

competiții olimpiade concursuri școlare urganizaie de MEN

12.00

0,00

0,00

0.00

12.00

14 400.00

merii media(8,50-9,49)

183,00

0,00

0.00

0500

183,00

219.600.00

merit medta(9.50-10)

24.00

0,00

0.00

0,00

24.00

38 400,00

studiu

2,00

0,00

0.00

0,00

2.00

1400.00

ajutor șodial

51.00

0,00

0,00

0.00

51,00

61 200.00

TOTAL

275,00

0.00

0,00

0.00

275.00

343.200.00

15

COLEGIUL TEHNIC MECANIC GR! VITA

performanta

1,00

0.00

0.00

0.00

1.00

2.400,00

merit-compeiiiii olimpiade concursuri școlare organizate de l\ IEN

5,00

0,00

0.00

0.00

5.00

6.000,00

merit medta(8,50-9.49)

65,00

0.00

0.00

0,00

65.00

78.000,00

merit media(9.50-!0)

4.00

0.00

0.00

0,00

4,00

6.400,00

studiu

6.00

0.00

0,00

0,00

6.00

7 200,00

ajutor social

43.00

0,00

0.00

0,00

43.00

51 600.00

TOTAL

124.00

0,00

0,00

0.00

124,00

151.600,00

16

COLEGIUL ECONOMIC V MADGEARU

performanta

34,00

0.00

0,00

0.00

34.00

81 600.00

merit-

compemit olimpiade concursuri școlare organizate de MEN

6.00

0.00

0,00

0.00

6.00

7 200.00

meni media(8,50-9.49)

552.00

0 00

0.00

0,00

552,00

662 400,00

ment mcdtu(9.5O-lO)

77.00

0.00

0.00

0,00

77.00

123 200,00

studiu

11.00

0,00

0.00

0,00

11,00

13 200,00

a pi lor social

298.00

0,00

0,00

0.00

298,00

357 600.00

TOTAL

978.00

0.00

0,00

0.00

978,00

1.245.200,00

NR

CR

T

Unitatea de învățământ

Felul bursei

Număr de burse

Total sume

17

performanta

6,00

0.00

0.00

0,00

6,00

14 400,00

LICEUL TEORETIC G CALINESCU

merii-

comprimi olimpiade toneursun școlare organizate de MEN

6.00

0.00

0.00

0,00

6.00

7 200.00

merit me<ha(8,50-9.49)

340.00

0.00

0.00

0,00

340.00

408 000.00

meni mediat9,5O-lO)

73,00

0.00

0.00

0.00

73.00

l 16 800.00

studiu

4,00

0,00

0.00

0,00

4.00

4 800.00

ajutor .social

82,00

0.00

0,00

0.00

82,00

98 400.00

TOTAL

511,00

0.00

0,00

0,00

511.00

649.600,00

18

performanta

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICA H. COANDA

merit-

compelitii olimpiade concursuri .școlare organizate de MEN

2,00

0.00

0,00

0,00

2.00

2 400,00

merit media(8.50-9,49)

52,00

0.00

0.00

0,00

52,00

62.400,00

ment media(9.50-10)

9,00

0,00

0.00

0.00

9.00

14 400,00

studiu

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

ajutor social

66,00

0.00

0,00

0.00

66.00

79 200.00

TOTAL

129,00

0,00

0.00

0,00

129,00

158.400,00

19

performanta

9.00

0.00

0.00

0.00

9,00

21 600,00

merit-

competitii. olimpiade concursuri .școlare organizate de MEN

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

COLEGIUL TEHNIC MEDIA

merit media(8.50-9.49)

28.00

0,00

0,00

0.00

28,00

33 600.00

merit mcdia(9,50-10)

6,00

0,00

0.00

0.00

6,00

9 600.00

studiu

14,00

0,00

0.00

0.00

14.00

16 800.00

uliilor .social

1 16,00

0,00

0,00

0.00

1 16.00

139 200.00

TOTAL

173,00

0.00

0,00

0,00

173.00

220.800,00

>U

performanta

32,00

0,00

0.00

10.00

22.00

76 800.00

COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR MUIA! I

nterit-

comprimi olimpiade concursuri școlare organizate de MEN

9.00

0.00

0.00

3.00

6,00

10 800.00

meni media(8.50-9.49)

65.00

0.00

0,00

18,00

47.00

78 000.00

merii media(9,50-10)

8,00

0,00

0,00

8.00

0.00

12 800.00

siiidni

14.00

o.oo

0,00

3.00

11,00

16 800.00

ajutor social

95.00

0,00

0.00

4.00

91,00

114 000,00

TOTAL

223.00

0,00

0,00

46.00

177.00

309.200,00

21

performanta

0,00

0.00

0,00

o.oo

0.00

0.00

COLEGIUL TEHNIC MIRCEA CEL IiATRAN

merif-

competitii, olimpiade concursuri .școlare organizate de MEN

2,00

QJ)0

0,00

0.00

2.00

2.400.00

merit rnedia(8.50-9.49)

34.00

0,00

0.00

0.00

34,00

40 800,00

merii media(9,50-l0)

1.00

0,00

0,00

0.00

1,00

1 600.00

.studiu

0.00

0,00

o.oo

0.00

0.00

0.00

ajtiior social

72,00

0.00

0.00

0,00

72.00

86,400.00

TOTAL

109.00

0,00

0,00

0,00

109,00

131.200.00

22

performanta

0.°°

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

COLEGIUL TEHNOLOGIC V HARNAJ

meril-

competiui olimpiade concursuri școlare organizate de MEN

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

mei ii media(8,50-9.49)

61.00

0.00

0.00

0.00

61.00

73.200,00

meri! media(9.50-10)

6.00

0.00

0,00

0.00

6.00

9 600,00

studiu

47.00

0.00

0,00

0,00

47,00

56 400,00

upunr suriul

50,00

0.00

0.00

0,00

50.00

60000.00

TOTAL

164,00

0,00

0.00

0,00

164,00

199.200,00

23

performanta

2.00

o.oo

0.00

0.00

2,00

4 800.00

COLEGIUL TEHNIC DE

ment-

campetiiii olimpiade concursuri școlare organizate de MEN

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

ARHITECTURA SI LUCRĂRI PUELICE I.N SOCOLESCU

merii mediii (8.50-9,49)

57,00

0.00

0,00

0.00

57,00

68.400,00

» i eri t med ia (9.5 0-1())

8.00

0.00

0.00

0.00

8.00

12.800,00

studiu

21.00

0.00

0.00

0.00

21.00

25 200.00

a pi tor social

73.00

0,00

0,00

0.00

73.00

87 600,00

TOTAL

161,00

0,00

0.00

0,00

161.00

198.800,00

24

performanta

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

/ ICFUL TFORFTICRULGAR H

ment-competitit olimpiade concursuri școlare organizate de MEN

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

EOTEV

merit media(8^0-9,49)

104.00

0.00

0,00

12.00

92.00

124 800.00

meni media(9,5()-10)

20.00

0.00

0,00

0.00

20.00

32.000.00

Studiu

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

ajutor social

147,00

13.00

44,00

37,00

53,00

176 400,00

TOTAL

271.00

13.00

44,00

49,00

165.00

333.200,00

NR CR

T

Unitatea de învățământ

Felul bursei

Număr de burse

Total sume

performanta

3.00

0,00

0.00

0,00

3.00

7 200.00

COLEGIUL TEHNIC DINICU GOLESCU

merit-

compelilii olimpiade concursuri școlare urgamzate de A-/7:îV

1.00

0.00

0,00

0,00

1.00

1 200.00

WKTJ/ MtWrtir/iV.

66.00

0.00

0,00

0.00

66.00

79 200.00

meni mediiiff 50-10)

11.00

0,00

0.00

0,00

11.00

17.600,00

studiu

20.00

0.00

0.00

0,00

20.00

24.000.00

uptior social

«9.00

0.00

0.00

0,00

«9,00

106.800,00

TOTAL

190.00

0.00

0.00

0.00

190.00

236.000,011

26

LICEUL TEHNOLOGIC 1).

PAC! U REA

performanții

9,00

0.00

0,00

0,00

9,00

21 600,00

invrth

eompetun olimpiade concursuri șal fure orgi mizate de A IEN

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

merii tnidlidS, 5fl- 9.79.)

145,00

0,00

0.00

0.00

145,00

174.000.00

merii mvdiid9,30-H0

40.00

0,00

0.00

0.00

40,00

64 000.00

Slildlll

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Upllor -WJt'W

12.LIII

0,00

0.00

0.00

32,00

3R.400.00

TOTAL

226.00

0.00

o.oo

0.00

226,00

298.000.00

27

ȘCOALA GIMNAZIALA SFINȚII

VOIEVOZI

perfunmmia

114,00

0.00

66,00

48.00

0.00

273 600.00

murit-

competini olimpiade concursuri icfiiare urfitmtztile de A/fiV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

wwlf            9,. 459

32,00

0,00

0.00

32,00

0.00

38.400,00

meni medta(9,5ti- 10)

37,00

0,00

0.00

37,00

0.00

59.200,00

sftiditt

24,00

0,00

0.00

24.00

0,00

28,800.00

tjjtlfor .wc/td

56,00

3.00

31,00

22.00

0,00

67,200.00

TOTAL

263,00

3.00

97,011

163.00

0,00

467.2O0.UO

28

SCOAIA GIMNAZIALA N.

TITULESCU

performanta

9.00

0.00

3.00

6.00

0.00

21 600,00

merit-

competiții, olimpiade concursuri școlare mgiuuzaie de MEN

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

m eni mrdiiifSdili-O,49}

73.00

0.00

0,00

73,00

0.00

87 600.00

meni mrdtif(9,30-10)

91.00

0.00

0,00

91,00

0.00

145 6DO.OQ

Studiu

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

fipaitr social

35.00

5.00

16,00

14,00

0,00

42.000.00

TOTAL

208,00

5,00

19,00

184.00

0,00

296.800.00

29

SCOAL\ GIMNAZIAIA NR.5

performanta

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

merit-

compelilii olimpiade concursuri școlare organizate de MEN

12,00

0,00

3,00

9,00

0.00

14 400,00

merit mei Ha (8.50- 9,4 9)

57,00

0.00

0.00

57.00

0,00

68 400,00

merit meduu'),$!>•!9)

66,00

0.00

0.00

b6,00

0,00

105 600,00

slndiit

4.00

0.00

0.00

4.00

0.00

4.800,00

ifțtitnr suciți/

32.00

1,00

12.00

19,00

0.00

38 400,00

TOTAL

171.00

1,00

15,01*

155,00

0.00

231.600,00

.<0

ȘCOALA GIMNAZIAIA NR.6

performanta

5,00

0,00

2,00

3.00

0.00

12 000.00

merit-

competnii olimpiade concursuri școlare organizate de MEN

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

merii media(8.50-9.49)

18.00

0.00

0.00

18,00

0,00

21.600,00

merit mcdiu(9r30-t0)

16,00

0.00

0,00

16,00

0.00

25 600.00

SUfdîli

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

itpitur social

8.00

2,00

2.00

4.00

0.00

9 600.00

TOTAL

47.110

2.00

4.00

41,00

0,00

68.800.00

3/

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 7

performanta

16.00

0.00

9.00

7.00

0.00

38 400,00

merit-

competitii olimpiade concursuri școlare organizate de MEN

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

meni media(8.50-9.49)

98.00

0.00

0.00

98.00

0.00

1 17 600.00

merit media(9.5O-IO)

82.00

0.00

0.00

82,00

0,00

131.200,00

StudlP

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

ajutor social

50.00

5.00

15.60

12,00

0,00

36 000,00

TOTAL

226.00

3.00

24.00

199,0(1

0.1)0

323,200,00

32

perii n-mau ta

75.00

0.00

28.00

47.00

0.00

180 000.00

murip.

competiții olimpiade concursuri școlare organizate de MEN

0.00

o.oo

0,00

0.00

0,00

0,00

RADULESCU

merii tRediu/8.50- 6, A Vj

30,00

0.00

0,00

30.00

0.00

36.000.00

merit mc drul 'A 5 9-111}

125,00

0,00

0,00

125,00

0,00

200.000.00

studiu

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

uptlor social

12.00

0.00

7.00

5.00

0.00

14.400.00

TOTAL

242.00

0,00

35,00

207,00

0,00

430.400.00

NR

C.R

T

Unita ie a de învățământ

Felul bursei

Număr de burse

Total sume

33

SCOAIA GIMNAZIAIA HERASTRA U

performanta

52.00

0.00

34.00

18.00

0,00

124 800.00

merit-compctitii olimpiade concursuri șeokirr organizate de MEN

2.00

0.00

1.00

1.00

0,00

2 400,00

titi 77/ //U'iO/j/W. 5/J- 9, 7

120,00

0.00

0,00

120.00

0.00

144 000,00

Wti nu iwt/M V, jO- / (0

190.00

0.00

0,00

190.00

0.00

304 000.00

studiu

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

ajutor social

38,00

2,00

21.00

15,00

0,00

45.600,00

TOTAL

402.0»

2.00

56,00

344.00

0.01)

620.800,00

3/

SCOAIA GIMNAZIAIA NR.I3

performanta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

ntitrli-competiții olimpiade concursuri țcotmv organizate de MEN

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

merit mediu(S,5h-9.49)

17.00

0.00

0.00

17,00

0.00

20.400,00

mrrn mrdtdf'MW. IO)

6,00

0.00

0.00

6,00

0.00

9,600.00

studiu

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

u/iitar SoCiid

142,00

15,00

78.00

49,00

0.00

170 400,00

TOTAL

165.00

15.00

78.00

72,0»

0.0»

200.400,00

35

SCOAIA GIMNAZIAIA PIA

HRATIANU

pcr/armanta

18.00

0,00

■>.oo

9,00

0.00

43.200.00

mei ii-

campetiiii olimpiade concursuri școlare țuguitiuite de A/AW

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

merit medtarSf5d-94

108,00

0.00

0.00

108,00

0.00

129 GOO.CX)

merit medtâf9,5lL i li)

253.00

0,00

0.00

253,00

0.00

404 800,00

studiu

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

a/tttftr social

25,00

1.00

8,00

16,00

0.00

30.000,00‘

bursa de tț/ittur ocazionala

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

TOTAL

404,00

1.00

17.00

386,00

0.00

607.6 00.110

36

SCOAIA GIMNAZIAIA T. MAIORESCU

ptrrformi tulit

21.00

0.00

9.00

12,00

0,00

50.400,00

merit-

competitii olimpiade concursuri școlare organizate de MEN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

merit mcdiu(X.5iMJ,49)

107,00

0,00

0.00

107.00

0.00

128 400.00

merit medftt(,LSIEId,i

257.00

0,00

0.00

257.00

0.00

411 200.00

sntditt

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

it/ulor socuil

26.00

1,00

8.00

17.00

0.00

31 200,00

TOTAL

411,00

1.00

17.00

395.00

0.00

621.200,00

37

SCOAIA GIMNAZIAIA V Ai.ECSANDR!

pcrțnrmmtfii

3,00

0,00

2,00

1,00

0.00

7 200.00

meru-

competiiii olimpiade concursuri școlare organizate de MEN

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

merii mediafS,50-9,49)

31.00

0,00

0,00

31.00

0.00

37.200.00

merit medta(9,5D-10)

36,00

0,00

0,00

36,00

0,00

57 600,00

studiu

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

apt tor social

14,00

0.00

9,00

5.00

0.00

16 800,00

TOTAL

«4,00

0.00

11,00

73,0»

0,00

118.8»».»»

3S

SCOAIA GIMNAZIAIA URUGUA Y

performanta

2.00

0.00

i,no

1.00

0.00

4 800.00

mvrtt-competitii olimpiade concursuri școlare orgunizun' de MEN

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

merit medta(S.50-9.49)

10.00

0.00

o.oo

10,00

0.00

12 000.00

merit media(9.50-l0)

21.00

0.00

0,00

21,00

0.00

33 600.00

studiu

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

ajutor social

36.00

4,00

12,00

20,00

0.00

43 200,00

TOTAL

69,00

4,0»

13.00

52.00

0.00

93.600,00

39

SCOAIA GIMNAZIAIA NR 162

performanta

3.00

0,00

2.00

1.00

0.00

7 200.00

merit-

competitii olimpiade concursuri școlare orgi mizate de MEN

10.00

0.00

4,00

6,00

0.00

12 000,00

merii mcdia(S,5ti-9,49)

48,00

0,00

0.00

48.00

0.00

57,600,00

merit mediucLMt-I0)

48.00

0.00

0.00

48,00

0,00

76.800.00

Sitfdui

0,00

0,0(1

0.00

0,00

0,0(1

0,00

upitnr social

108.00

12,00

54,00

42,00

0,00

129.600,00

TOTAL

217,00

12,110

60.00

145,00

0.00

283.200,00

■/»

SCOAIA G/MANZIAIA GEO BOGZA

/icrlhruuiiitii

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

merii-

competiții olimpiade concursuri școlare organizate de MEN

20.00

0,00

13.00

7.00

0.00

24 000,00

merit mcduifi, 50- 9,7'ZI

92.00

0.00

0.00

92.00

0,00

110.400.00

merit mn lini 9,50-/ OJ

65,00

0,00

0.00

65,00

0.00

104.000,0»

studiu

3,00

0.00

0.00

3.00

0,00

3.600.00

ajutor social

37,00

4.0(1

13.00

20,00

0,00

44.400,00

TOTAL

217.00

4.00

26,00

187.00

0,00

286.400,00

NR

CR

T

Unitatea de învățământ

Felul bursei

Număr de burse

Total sume

7/

.VC6ML4 GIMNAZIAIA PETRE ISPIRESCU

2.00

0,00

2.00

0.00

0.00

4 800.00

mi'HT-

competiții oh mp unic concursuri școlare organizate de MEN

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

merit media(8,50-9t 49)

33.00

0,00

0.00

33.00

0.00

39 600,00

merit mcdiu(9,50-10)

29.00

0.00

0.00

29,00

0.00

46 400.00

studiu

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

ajutor social

25.00

2,00

9.00

14,00

0,00

30.000,00

TOTAL

89.00

2,00

11.00

76,00

0.00

120.800,00

42

SCOAIA GIMNAZIAIA EUGEN RARRU

performunta

4,00

0.00

1,00

3.00

0.00

9 600.00

merit-

competitii olimpiade concursuri școlare organizate de MEN

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

merit media (8,50-9.49)

24,00

0,00

0,00

24.00

0,00

28,800,00

meni mcdiu(9.50-10)

19,00

0.00

0,00

19.00

0,00

30 400.00

studiu

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

ajutor social

22.00

1,00

10.00

11,00

0.00

26 400,00

TOTAL

69.00

1,00

II.00

57,00

0.00

95.200.00

43

SCOAIA GIMNAZIAIA SF.

N'ICOLAE

performanta

14.00

0.00

6,00

8.00

0,00

33 600.00

merit-

competiții olimpiade concursuri scalare urgitiiizate de ĂIEN

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

merit medialS.50-9.49)

69.00

0.00

0,00

69.00

0.00

82 800.00

meni media(9,50-l0)

128,00

0,00

0.00

128.00

0.00

204 800.00

sindiu

6,00

o.oo

o.oo

6.00

0,00

7 200,00

a pitar șui. iul

35.00

1.00

11.00

23,00

0,00

42 000,00

bursa uctizuiftalp

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

TOTAL

252.00

1,00

17.00

234,00

0,00

370.400,00

44

SCOAIA GIMNAZIAIA N. GRIGORESCV

performanta

9,00

0,00

4.00

5,00

0.00

21 600,00

merit-

compelitii olimpiade concursuri școlare organizate de MEN

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

meni media(8,50-9,49)

16,00

0,00

0,00

16.00

0,00

19 200.00

merit media(9t50-10)

11.00

0.00

0.00

1 1,00

o.oo

1 7,600.00

studiu

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1 200,00

ajutor social

43,00

0.00

24,00

19.00

0,00

51 600.00

TOTAL

80,00

0.00

28,00

52.00

0,00

111.200,00

45

SCOAIA GIMNAZIAIA NR 178

performunta

23.00

0,00

8.00

15.00

0,00

55.200.00

merit-

competitiiolimpiade concursuri școlare organizate de MEN

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1 200,00

merit mediu(8.50-9.49)

5400

0.00

0.00

54.00

0,00

64 800,00

merit media(9,50-K))

75,00

0.00

O.oo

75,00

0,00

120 000,00

studiu

400

0.00

O.oo

4,00

0.00

4 800,00

ajutor social

40.00

4,00

20.00

16.00

0,00

48.000,00

bursa ocazionala

4.00

1.00

1,00

2.00

0,00

1.200,00

TOTAL

201,00

5,00

29,00

167.00

0,00

295.200,00

46

SCOAIA GIMNAZIAIA NR 179

performanta

22.00

1*00

13.00

8.00

0,00

52 800,00

lUCIil-

vompeum olimpiade concursuri .școlare organizate de MEN

0,00

0,00

o.oo

0.00

0.00

0,00

merit mcdialS.50-9,49)

144,00

0.00

0.00

144.00

0.00

172 800,00

mern media(9 50-10)

126.00

0,00

0,00

126,00

0.00

201 600.00

studiu

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

ajutor social

94.00

6,00

37,00

51.00

0.00

112 800,00

TOTAL

386.00

7,00

50.00

329,00

0.00

540.000.u0

47

SCOAIA GIMNAZIAIA NR 181

performanta

10.00

1,00

6,00

3,00

0.00

24 000.00

meril-

competitii olimpiade concursuri școlare organizate de MEN

0,00

0,00

o.oo

0,00

0.00

0,00

merit media(8.50-9,49)

35,00

0.00

0.00

35,00

0.00

42 000.00

merit media(9.50-l0)

15.00

0,00

0.00

15,00

0.00

24 000.00

studiu

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

afulor social

80,00

8.00

31.00

41.00

0.00

96 000,00

TOTAL

140,00

9,00

37,00

94.00

0,00

186.000,00

48

SCOAIA GIMNAZIAIA N. COSTESCU

performanta

28.00

0.00

14.00

14.00

0.00

67 200.00

merit-competitii olimpiade concursuri sudare organizate de MEN

0:00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

meni mediu(8.50-9.49)

64.00

0,00

0,00

64.00

0.00

76800,00

merit mcdia(9,50-10)

31,00

0.00

0.00

31.00

0.00

49o00,00

stiidm

0,00

0.00

0,00

0.00

000

0,00

u/utor SUlial

96.00

11.00

47.00

38.00

0,00

115 200,00

TOTAL

219,00

11,00

61.00

147,00

0,00

308.800,00

NR

CR

T

Unitatea de învățământ

Felul bursei

Număr de burse

Total sume

49

performanta

9,00

0,00

2.00

7.00

0,00

21 600.00

merit-

competiții olimpiade concursuri școlare organizate de MEN

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

.VCYZ4L-1 GIMANZIALA NR 183

merii medialii.50-9,49)

21,00

0.00

0.00

21,00

0.00

25.200.00

merii medta(9.50-10)

10.00

0.00

0.00

10.00

0.00

16 000.00

iiinltit

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

ajutor social

141.00

20,00

92,00

29,00

0.00

169.200.00

TOTAL

181.00

20.00

94,00

67.00

0.00

232.000.00

50

performanta

9,00

0,00

1 1.00

8.00

0.00

2 1 600.00

meril-compelitii olimpiade concursuri școlare organizate de MEN

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

merit media(8,50-9.49)

9.00

0.00

0,00

9,00

0.00

10 800.00

merii media(9.50-10)

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

4 800.00

ȘCOALA GEN ERAIA NR. 184

stmlnt

0.00

0.00

o.oo

0,00

0,00

0.00

(gr. 100)

ajutor social

1 12,00

10.00

59.00

43,00

0.00

134 400.00

TOTAL

133,00

10,00

60.00

63.00

0.00

171.600,00

51

performanta

15.00

0.00

10.00

5,00

0.00

36 000.00

SCOAIA GIMNAZ1AIA ELENA VACARESCU

merit-

competitii olimpiade concursuri școlare organizate de MEN

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

merii mediafS.50-9,49)

100,00

0.00

0,00

100.00

0.00

120 000.00

merii media(9,50-10)

95,00

0.00

0.00

95,00

0.00

152 000.00

studiu

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

ajutor social

37,00

4.00

17,00

16,00

0.00

44 400.00

TOTAL

247.00

4,00

27,00

216,00

0,00

352.400.00

52

perjormanta

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

meni-

compeiilti olimpiade concursuri școlare organizate de h IEN

23.00

2.00

1 1.00

10.00

0.00

27 600.00

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 192

merii media(8.50-9,49)

36.00

0.00

0.00

36,00

0,00

43 200,00

meni media(9.5O-IO)

34.00

0,00

0.00

34,00

0.00

54 400.00

studiu

2.00

0.00

0,00

2.00

0.00

2 400.00

a/iilor social

107,00

9,00

64,00

34,00

0,00

128 400.00

bursa ocazionala

6,00

1,00

4.00

1.00

0,00

1 800.00

TOTAL

208,00

12,00

79,00

117.00

0,00

257.800,0(1

53

performanta

35,00

0.00

10,00

25.00

0.00

84 000.00

SCOAIA GIMNAZIALA DE

ARTE 1 OS IE SA VA

merit-

competiții olimpiade concursuri școlare organizate de MEN

1,00

0,00

0.00

1.00

0.00

1.200,00

merit media(8.50-9,49)

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

meni media(9,50-10)

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Studiu

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

ajutor social

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

TOTAL

36,00

0.00

10,00

26,00

0.00

85.200,00

perjormanta

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

54

SCOAIA GIMNAZIALA

SPECIA!A NR 7

merii medialii.50-9.49)

16.00

0.00

0.00

16,00

o.oo

19 200.00

merii media(9.50-10)

12.00

0,00

0,00

12,00

0.00

19.200,00

studiu

8,00

0.00

0,00

8,00

0.00

9 600.00

a/iiior social

73.00

4,00

23.00

46,00

0.00

87 600,00

TOTAL

109,00

4,00

23.00

82.00

0,00

135.600,00

perlormunia

1,00

0,00

1.00

0.00

0,00

2.400,00

ȘCOALA GIMNAZIALA

merii-

competiții olimpiade concursuri școlare organizate de l\ IEN

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

55

SPECIALA NR 10

meni media(8,50-9,49)

3.00

0.00

0,00

3,00

0.00

3 600.00

meni mcdia(9,50-10)

1.00

0.00

0,00

1,00

0.00

1 600.00

studiu

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

ajutor social

43,00

3.00

12,00

28.00

0,00

51.600.00

TOTAL

48.00

3,00

13,00

32.00

0,00

59.200.00

perjormanta

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

56

SCOAIA GIMNAZIALA

SPECIALA NR 8

meri! media(8,50-9,49)

4,00

0,00

0.00

4,00

0,00

4.800,00

Studiu

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

ajutor social

48,00

2.00

26.00

20,00

0.00

57.600,00

TOTAL

52,00

2.00

26.00

24,00

0,00

62.400,00

performanta

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

56

SCOAIA GIMNAZIALA PENTRU SURZI

merit media(8,50-9.49)

3,00

0.00

0,00

3,00

0.00

3.600.00

merit media(9,5O-IO)

3,00

0,00

0.00

3,00

0,00

4.800,00

studiu

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

ajutor social

72,00

7,00

32,00

33,00

0,00

86.400.00

NR

CR

T

Unitatea de învățământ

Felul bursei

Număr de burse

Total sume

TOTAL

78.00

7,00

32,00

39.00

0,00

94.800.00

TOTAL PE FORME

180.00

1.369.00

6.988.00

9.416,00

perrormniilii-600lei*4 luni

1.241,00

2.978.400,00

merii"

competitii/olimpiade/concursuri școlare organizate de MECTS=300 Ici*4 luni

196,00

235.200.00

TOTAL

merit media(8,50-9,49)=300 lei*4 luni

7.154.00

8.684.800,00

merit mcdia(9,50-l 0)=400 lei*4

luni

5.186,00

8.297.600,00

studiu=300 lei*4 luni

263,00

316.600,00

ajutor socinl=300 lei* 4 luni

3.901.00

4.681.200,00

bursa de ajutor ociizionalnOOO Iei* 1 luna

12,00

3.600.00

Total burse

17.953,00

25.096.400.00