Hotărârea nr. 363/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 363 din 28.11.2019 privind aprobarea continuării cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu Asociația Alternativa 2003 în vederea derulării Proiectului ”Centrul de Zi Alternativa”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu Asociația Alternativa 2003 în vederea derulării Proiectului "Centrul de Zi Alternativa”

Văzând Referatul de aprobare nr. 32518/08.11.2019 al Primarului Sectorului 1 al municipiului București, întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G/4184/13.11.2019 al Direcției Management Economic și nr. M/190/14.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 91/19.05.2005 privind aprobarea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu Asociația Alternativa 2003, în vederea finalizării și realizării în comun a Proiectului "Centrul de Zi Alternativa”;

Văzând solicitarea Asociației Alternativa 2003 nr. 982/11.10.2019, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 56978/22.10.2019, precum și Raportul de activitate pentru perioada 2018-2019, elaborat de Asociația Alternativa 2003;

în temeiul prevederilor art. 5 cc), art. 139 alin. (3) lit. f), art. 166 alin. (2) lit. p) și lit. s) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă continuarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu Asociația Alternativa 2003 în vederea derulării Proiectului "Centrul Zi Alternativa”.

Art. 2. - Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1, Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorul 1 și Asociația Alternativa 2003 vor încheia un protocol de cooperare, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Se împuternicește directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 să semneze protocolul de cooperare menționat la art. 2 din prezenta hotărâre, precum și actele adiționale la acesta.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația Alternativa 2003 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, fiind prezenți la vot 26 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 363

Data: 28.11.2019

Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 1 n r.     3   / 2 J7.          V

criA/v Afefau


încheiată între:


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 al municipiului București, prin DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1 (denumită în cele ce urmează DGASPC Sector 1), cu sediul în București, Sector 1, Bd. Mareșal Averescu, nr. 17, reprezentată prin Director General, domnul Vasile MOȚOC și acreditată ca furnizor de servicii sociale în baza Deciziei nr. 001199/03.07.2014,

Și

ASOCIAȚIA ALTERNATIVA 2003, cu sediul în București, Sector 1, strada Fortunei nr. 51, reprezentată prin Președinte Mihaela Rotar și acreditată ca furnizor de servicii sociale în baza Certificatului de acreditare Seria AF nr.000430/15.04.2015. De asemenea Asociația deține licențe de funcționare pentru serviciile sociale pe care le acordă beneficiarilor.

Art. 1. Obiectul Protocolului: continuarea cooperării celor două părți pentru realizarea Proiectului “Centrul de Zi Alternativa”.

Scopul Proiectului constă în promovarea de servicii alternative în domeniul sănătății mintale pentru persoane adulte cu dizabilități, integrarea socială a persoanelor adulte cu dizabilități mintale cu respectarea drepturilor individuale ale acestora, oferirea gratuită de servicii directe de recuperare, educare, socializare și integrare pentru persoanele cu dizabilități mintale.

Grupul țintă al Proiectului îl formează persoanele adulte cu dizabilități. Beneficiarii direcți ai Proiectului sunt 32 persoane adulte cu dizabilități care au vârsta peste 18 ani și nu sunt cuprinși în nici o altă formă de educație sau pregătire profesională, proveniți din familii defavorizate, domiciliate pe raza sectorului 1 a municipiului București (16 beneficiari din sectorul 1).

Art. 2. Data intrării în vigoare și durata Protocolului:

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.________privind aprobarea continuării cooperării

Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația Alternativa 2003 în vederea derulării Proiectului "Centrul de Zi Alternativa”, prezentul Protocol intră în vigoare la data semnării de către repezentanții parțilui contractante, pentru o durată de 12 luni de la data semnării.

Art. 3. Obligațiile Asociației ALTERNATIVA 2003:

Asociația ALTERNATIVA 2003 se obligă:

1. să suporte cheltuielile de salarizare pentru: 1 asistent social, 1 contabil, 1 terapeut ocupațional, cheltuieli administrative, cheltuieli materiale, mediatizare, consumabile, combustibil pentru transportul beneficiarilor de la

domicilii la Centrul de Zi și invers, reparații, asigurări, materiale de igienă și curățenie, activități cu beneficiarii;


 • 2. să pună la dispoziție spațiul necesar derulării Proiectului;

 • 3.  să asigure coordonarea Proiectului "Centrul de Zi Alternativa”;

 • 4.  să pună la dispoziția DGASPC Sector 1 rapoarte periodice asupra activității desfășurate în cadrul Proiectului, la solicitarea DGASPC Sector 1;

 • 5.  să pună la dispoziția DGASPC Sector 1 deconturile justificative (copie factură-conform cu originalul pentru luna anterioară);

 • 6.  termenul de predare al deconturilor justificative este până la data de 15 a lunii în curs pentru luna anterioară.

Art. 4. Obligațiile Consiliului Local al Sectorului 1, prin DGASPC Sector 1:

 • 1. Consiliul Local Sector 1, prin DGASPC Sector 1 se obligă să suporte cheltuielile de personal pentru 1 referent, 2 psihologi, 2 îngrijitori, 2 îngrijitoare, 1 șofer, 1 educator specializat, determinate de implementarea Proiectului, precum și cheltuielile de hrană necesare celor 16 beneficiarilor ce locuiesc pe raza sectorului din sector 1;

 • 2. Consiliul Local Sector 1, prin DGASPC Sector I se obligă să deconteze cheltuielile de hrană făcute de Asociația ALTERNATIVA 2003, în termen de 30 zile de la depunerea de către Asociație a documentației complete, referitoare la deconturile justificative menționate la art. 3 pc. 5-6 al prezentului Protocol, în limitele bugetare aprobate.

 • 3. Consiliul Local Sector 1, prin DGASPC Sector 1 se obligă să suporte alocația de hrană pentru cei 16 beneficiari ai Proiectului, cu domiciliul pe raza sectorului 1.

Art. 5. Obligații comune:

 • 1. Respectarea principiului transparenței, confidențialității informațiilor, respectarea dreptului la imagine al beneficiarilor, precum și al interesului superior al beneficiarilor.

 • 2. Respectarea legislației și a standardelor minime în domeniul serviciilor sociale oferite prin acest proiect.

Art. 6. Evaluarea cooperării:

 • 1. Există obligația de evaluare a cooperării prin rapoarte interemediare la 6 luni de la semnarea protocolului și raportare finala la 12 luni de la semnarea protocolului.

 • 2. Raportările menționate mai sus constau în punerea la dispoziția DGASPC Sector 1 a raportelor narative și financiare.

 • 3. Evaluarea va fi realizată de către reprezentanții desemnați din partea Asociației precum și cei ai DGASPC Sector

1.

Art. 7. încetarea și modificarea Protocolului:

Modificarea Protocolului se face numai cu acordul ambelor părți, prin act adițional încheiat în acest sens.

Protocolul poate înceta prin acordul părților sau prin denunțare unilaterală de către una dintre părți, cu notificare prealabilă cu 15 zile înainte de data la care se solicită încetarea.

Prezentul Protocol va fi reactualizat periodic prin notificare scrisă, după evaluarea eficienței și eficacității cooperării.

Situația în cazul în care obiectul Protocolului nu mai poate fi realizat sau în cazul în care acesta se modifică sau devine ilicit, constituie cauză de încetare a Protocolului.

Situația în care una dintre părți încetează, după caz, prin constatarea ori declanșarea nulității, prin fuziune, divizare totală, transformare, dizolvare sau desființare constituie cauză de încetare a Protocolului.

I își încetează


Dacă una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile cel mult 15 zile consecuti aplicabilitatea, fără notificare prealabilă și fără îndeplinirea altor formalități.


Art. 8. Legea aplicabilă Protocolului și soluționarea disputelor:

Protocolul se supune legislației române.

Divergențele apărute în aplicarea Protocolului vor fi soluționate pe cale amiabilă de către părți. Toate disputele apărute din punerea în aplicare a Protocolului și care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi supuse spre soluționare instanței judecătorești competente, potrivit legii.

Art.9. Alte cauze:

Având în vedere prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter general și privind libera circulație a acestor date, părțile înțeleg să respecte prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, părțile înțeleg să respecte prelucrarea datelor cu caracter personal și să gestioneze sistemul de evidență a datelor în conformitate cu prevederile Regulamentului. Părțile înțeleg să solicite de la beneficiari sau reprezentanții legali ai acestora și/sau persoane terțe, a căror activitate este desfășurată în legătură cu prezentul Protocol acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, numai în scopul executării prezentului Protocol de cooperare.

Prezentul Protocol de cooperare s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeași valoare juridică.

Constituie anexă, parte integrantă din Protocol, bugetul proiectului.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 prin

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ

ASOCIAȚIA ALTERNATIVA 2003 Președinte MIHAELA ROTAR


SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1

Director Genera! DGASPC Sector 1

Vasile Moțoc

Director General Adjunct Economic

DGASPC Sector 1

Daniela Victorița Niță

Avizat,

Șef Serviciu Juridic,Contencios

și Resurse Umane DGASPC Sector 1 Silvia Cristina Gâju

Anexa 1 Ia Convenția de colaborare

Asociația ALTERNATIVA 2003

Proiect: Centrul de Zi Alternativa

Str. Fortunei nr.51 Sector 1, București

CIF 152216

PROPUNERE BUGET PENTRU 2019-2020

DGASPC Sețtor 1 Director General. Vasile Moțoc'^^J.

Director General Adjunct Economic Isectqr

Daniela Victorita Nită                      -2—i^URESTI

5               ».


.......

proteȘl

sectXo Talului


ihaela Rotar


Nr.crt

Indicatori

DGASPC SI /an

Alternativa

Contribuții părinți SI

Cost total proiect -lei

I.

Cheltuieli de personal

1.

1 referent

60.000

0

0

60.000

2.

1 psiholog principal

60.000

0

0

60.000

3.

1 psiholog practician

60.000

0

0

60.000

4.

1 șofer

60.000

0

0

60.000

5.

1 asistent social

0

41.856

0

41.856

6.

1 contabil

0

10.800

0

10.800

7.

1 îngrijitor

50.000

0

0

50.000

8.

1 îngrijitor

50.000

0

0

50.000

9.

1 ingrijitore

40.000

0

0

40.000

10.

1 îngrijitoare

40.000

0

0

40.000

11.

1 educator specializat

55.000

0

0

55.000

r 12.

1 terapeut ocupational

0

26.556

0

26.556

TOTAL

475.000

79.212

0

554.212

11.

Cheltuieli materiale

1.

Materiale consumabile

0

4.620

0

4.620

2.

Combustibil, reparații si asigurări microbuz

0

15.558

0

15.558

3.

Mediatizare

0

300

0

300

4.

Hrana (12 lei/ luna x21 zile x 16 benef

DGASPC SECTOR 1) x 12 luni

48.384

0

0

48.384

5.

Hrana (12 lei/ luna x21 zile xl6 benef (alte sectoare) xl2 luni

0

48.384

0

48.384

6.

Materiale de curățenie si igiena

0

2.400

0

2.400

TOTAL

48.384

71.262

0

119.646

III.

Cheltuieli de de implementare

Cheltuieli administrative

0

12.162

5.155

TOTAL

12.162

5.155

17.317

691.175

total General

523.384

162.636

5.155

75,72%

23,53%

0.75%

100%

Asociația Alternativa 2003