Hotărârea nr. 362/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 362 din 28.11.2019 privind aprobarea continuării cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu Fundaţia Umanitară Health Aid România în vederea derulării Proiectului „Îngrijire de tip familial a copiilor şi tinerilor protejaţi cu măsura de plasament a C.P.C Sector 1 la Fundaţia Health Aid România”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu Fundația Umanitară Health Aid România în vederea derulării Proiectului „îngrijire de tip familial a copiilor și tinerilor protejați cu măsura de plasament a C.P.C Sector 1 la Fundația Health Aid România”

Văzând Referatul de aprobare nr. 32320/08.11.2019 al Primarului Sectorului 1 al municipiului București, întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G/4174/12.11.2019 al Direcției Management Economic și nr. M/189/14.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 304/19.04.2018 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la asocierea/cooperarea cu Fundația Umanitară Health Aid România, în vederea derulării parteneriatului "îngrijire de tip familial a copiilor și tinerilor protejați prin măsura plasamentului a CPC Sector 1 la Fundația Health AID România”;

Văzând solicitarea Fundației Health Aid România nr. 73/10.10.2019, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 56399/21.10.2019, precum și Raportul de activitate pentru perioada 2018-2019, elaborat de Fundația Health Aid România;

în temeiul prevederilor art. 5 cc), art. 139 alin. (3) lit. f), art. 166 alin. (2) lit. p) și lit. s), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă continuarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu Fundația Umanitară Health Aid România în vederea derulării Proiectului „îngrijire de tip familial a copiilor și tinerilor protejați cu măsura de plasament a C.P.C Sector 1 la Fundația Health Aid România”.

Art. 2. - Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1, Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorul 1 și Fundația Umanitară Health Aid România vor încheia un protocol de cooperare, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Se împuternicește directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 să semneze protocolul de cooperare menționat la art. 2 din prezenta hotărâre, precum și actele adiționale la acesta.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Fundația Health Aid România vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, fiind prezenți la vot 26 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


INȚĂ,
Nr.: 362

Data: 28.11.2019

Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 1

iir.36^/ 2 / H 23 79 PREȘEDINTE de

O/S/jT^/V /AF>/6t/

PROTOCOL DE COOPERAREI. PĂRȚILE

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI reprezentat prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului


(denumită în continuare D.G.A.S.P.C. Sector 1) cu sediul în București, Sector 1, B-dul Mareșal Averescu, nr, 17, reprezentată prin domnul VASILE MOȚOC, în calitate de Director General,

Și

FUNDAȚIA UMANITARĂ HEALTH AID ROMANIA, cu sediul în București

Sector 1, bd. Dacia, nr. 14, ap. 5 reprezentată legal prin Președinte Executiv - Ernestina Rotariu,

au convenit încheierea prezentului Protocol de cooperare, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.         2..&.ĂĂ-.2& 3

II. OBIECTIVUL

Obiectul Protocolului de cooperare constă în acordarea de sprijin financiar, pe o perioadă de 12 luni, de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin D.G.A.S.P.C. Sector 1, constând în decontarea cheltuielilor ce revin D.G.A.S.P.C. Sector 1, conform bugetului anexat care face parte integrantă din prezentul Protocol, pentru copiii și tinerii protejați cu măsură de protecție specială în casa de tip familial ale Fundației Umanitare Health Aid România aflată pe raza sectorului 1.

III.   SCOPUL

Colaborarea celor două părți în vederea derulării Proiectului “îngrijire de tip familial a copiilor și tinerilor protejați prin măsura de plasament a C.P.C. Sector 1 la Fundația Umanitară Health Aid România.

IV.  OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1

 • 1.  Va analiza dosarele și va soluționa cererile pentru menținerea măsurii de plasament a celor aflați în îngrijirea Fundației Umanitare Health Aid România;

 • 2.  Va respecta destinația imobilelor în care funcționează casele de tip familial, conform contractelor legale în vigoare la data încheierii prezentului contract de colaborare;

 • 3.  Va acorda sprijin financiar pentru următoarele cheltuieli: cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon, TV, internet; cheltuieli cu mentenanța clădirii, echipamente; cheltuieli cu reparații și întreținere clădire, dotări, înlocuiri,, echipamente; cheltuieli cu materiale dc curățenie, consumabile și igienizare (dezitfsbcții,curățenie clădiri); cheltuieli cu medicamente, asistență medicală și recuperare medicală beneficiari; cheltuieli cu excursii, tabere; cheltuieli cu materiale consumabile pentru personalul care lucrează direct cu copilul; cheltuieli administrative diverse (rechizite birou, consumabile, taxe poștale); cheltuieli cu reparații microbuz, întreținere, asigurare.

 • 4. Plata deconturilor solicitate se va face în termen de 30 de zile de la comunicarea situațiilor justificate, în limitele bugetare ale DGASPC Sectorul 1 și aprobate de Consiliul Local Sector 1.

 • 5.  Va menține în structura sa personalul de îngrijire al Caselor de tip familial, în conformitate cu actele normative în vigoare;

 • 6. Va recomanda personalului angajat de către DGASPC Sector 1 pentru casele HAR să respecte regulile de îngrijire și standardele Fundației HAR;

 • 7.  Se va implica activ în protecția drepturilor copilului aflat în dificultate așa cum sunt ele prevăzute în Legea 272/2004.

FUNDAȚIA UMANITARĂ HEALTH AID ROMÂNIA se obligă :

 • 1.  Să pună la dispoziție în mod gratuit spații de locuit pentru beneficiari;

 • 2.  Să susțină financiar cheltuielile de întreținere și reparații necesare asigurării bunei funcționări a imobilelor ce adăpostesc casele de tip familial;

 • 3.  Să asigure formarea profesională în serviciu a personalului ce lucrează direct cu copiii și tinerii prin cursuri de formare/ perfecționare și prin instruire directă;

 • 4.  Să asigure un asistent social pentru menținerea legăturilor cu familia naturală și explorarea unor alte alternative de tip familial la institutionalizare: plasament, adopție;

 • 5.  Să organizeze și să coordoneze programele de pregătire pentru viață independentă și de consiliere;

 • 6.  Să asigure menținerea unui standard adecvat al serviciilor de îngrijire în casele de tip familial. O atenție particulară va fi acordată respectării normelor de protecție universale pentru a se evita riscul transmiterii accidentale a HlV/altor boli infecto-contagioase și expunerea profesionala la FIIV/ alte bolii infecto-contagioase;

 • 7.  Să asigure calitatea serviciilor medicale de îngrijire a copiilor infectați cu HIV, în colaborare directă cu Institutul de Boli Infecțioase „Prof. Dr Matei Balș”;

 • 8.  Să depună lunar decontul aferent lunii anterioare cuprinzând prezența copiilor și fotocopiilor certificate conform cu originalul, ale facturilor aferente lunii pentru care se solicită decontarea.

V. OBLIGAȚIILE COMUNE ALE PĂRȚILOR

Părțile semnatare ale Protocolului de cooperare se obligă să păstreze confidențialitatea datelor și informațiile obținute ca urmare a derulării prezentului Protocol.

Părțile au obligația să depună toate diligcnțclc necesare în vederea executării prezentului Protocol. în caz contrar, partea care nu și-a îndeplinit obligația prevăzută de lege sau stabilită prin prezentul Protocol poate fi trasă la răspundere corespunzător.

VI. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI DE COOPERARE

Denunțarea unilaterală a Protocolului de cooperare este condiționată de notificarea celeilalte părți cu 30 de zile înainte.

Prezentul Protocol de cooperare se consideră reziliat de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția instanței judecătorești, în cazul în care una din părți nu își execută obligațiile asumate prin Protocol. Partea care invocă rezilierea de plin drept va notifica în prealabil partea care nu și-a executat obligația, într-un termen prealabil de 5 zile.

Prezentul Protocol de cooperare încetează în cazul în care obiectul protocolului de cooperare nu mai poate fi realizat sau a fost modificat de așa natură încât nu mai este cel urmărit inițial.

Prezentul Protocol de cooperare încetează în situația în care este retrasă, anulată sau ajunsă la termen autorizația de funcționare a vreuneia dintre părți.

VII. DISPOZIȚII FINALE

Prezentul Protocol de cooperare poate fi modificat sau prelungit, prin act adițional, numai cu acordul părților semnatare iar orice neînțelegere referitoare la executarea sau interpretarea prevederilor acesteia va fi soluționată pe cale amiabilă între părțile semnatare.

Prezentul Protocol de cooperare se încheie pe o perioadă de 12 luni și intră în vigoare la data semnării de ambele părți.

Având în vedere prevederile Regulamentului UE nr. 679/ 2016 privind protecția datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, părțile înțeleg să respecte prelucrarea datelor cu caracter personal și să gestioneze sistemul de evidență a datelor în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Părțile înțeleg să solicite de la beneficiari sau reprezentanții legali ai acestora și/ sau persoane terțe a căror activitate este desfășurată în legătură cu prezentul obiect un acord de prelucrare a datelor cu caracter personal numai în scopul executării prezentei convenții de colaborare.

Prezentul Protocol de cooperare s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeași valoare juridică.

Constituie anexă, parte integrantă din prezentul Protocol, bugetul proiectului.

CONSILIUL LOCAL AL SEC PORULUI 1 prin

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ

SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1

Director General DGASPC Sector 1,

Vasile MOȚOC

Director General Adjunct Economic

DGASPC Sector 1,

Victorița Daniela NIȚĂ

Avizat,

Șef Serviciu Juridic, Contencios

și Resurse Umane DGASPC Sector 1 Silvia Cristina GÂJU

Fundația Health Aid România, Președinte Ernestina RotariuFUNDAȚIA UMANITARĂ HEALTH AID ROMÂNIA

Anexa la Convenția de colaborare nr. /___________


Buget estimativ               2019 - 2020

în cadrul Convenției de Colaborare cu DGASPC Sector 1


1

crt.

TIPURI DE CHELTUIELI

cost inedit:

RON*    .:.

(topi [/{pila)

Cheltuieli propuse pentru a fi acoperite de DGASPC sector 1 per copil/Iună

Cheltuieli HAR per copil/Iună

: q'

1

CHELTUIELI DIRECTE ÎN CASA DE TIP FAMILIAL HAR

2,830

V

Cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenței sociale

0

28.27%

800.00

2

Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

0

24.73%

700.00

3

Cheltuieli pentru iluminat

50

0.35%

10.00

4

Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

0

2.12%

60.00

5

Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate

0

2.86%

81.00


BUGET PERSONAL FUNDAȚIA UMANITARA HEALTH AID ROMANIA DECONTAT DE DGASPC SECTOR 1

Nr. crt.

FUNCȚIA

STUDII

CHELTUIELI CU SALARIILE/ LUNĂ

Conducere/execuție

ocupat

1.

INFIRMIERA HIV

G

3500 LEI

2.

ÎNGRIJITOR HIV 1/2 Normă

2000 LEI

3.

ÎNGRIJITOR HIV

4800 LEI

----- ’                       Total

10,300 lei

O

O

/’

o

6

Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor

0

1.06%

30.00

7

Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

0

1.77%

50.00

8

Cheltuieli pentru carburanți și lubrifianți necesari în funcționarea mijloacelor de transport

0

3.53%

100.00

9

Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

0

5.30%

150.00

10

Cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon, TV, internet

70

2.12%

60.00

11

Cheltuieli cu mentenanta clădiri, echipamente

20

0.35%

10.00

12

Cheltuieli cu reparații si întreținere clădire, mentenanta, dotări, înlocuiri, echipamente

60

0.35%

10.00

13

Cheltuieli cu materiale de curățenie, consumabile și igienizare (dezinsectții, curățenie clădiri)

110

0.53%

15.00

14

Cheltuieli cu medicamente, asistență medicală și recuperare medicală beneficiari

55

0.35%

10.00

15

Cheltuieli cu excursii, tabere

120

0.70%

20.00

16

Cheltuieli cu materiale consumabile pentru personalul care lucrează direct cu copilul

79

35.00%

10.00

17

Cheltuieli administrative diverse (rechizite birou, consumabile, taxe poștale)

80

0.70%

20.00

18

Cheltuieli cu reparații microbuz, întreținere, asigurare

0

1.77%

50.00

TOTAL BUGET

644

2186.00

22.75%

77.25%

1

Director General DGASPC SECTOR 1

Vasile Motoc

Director General Adjunct Economic,

Daniela Victorîța Niță


Președinte executiv Fundația HAR Ernestina Rotariu