Hotărârea nr. 361/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 361 din 28.11.2019 privind aprobarea continuării cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu Asociația Sf. Ana în vederea derulării Proiectului ”Centrul de Zi Ana”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația Sf. Ana în vederea derulării Proiectului "Centrul de Zi Ana ”

Văzând Referatul de aprobare nr. 32319/08.11.2019 al Primarului Seetorului 1 al municipiului București, întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G/4175/12.11.2019 al Direcției Management Economic și nr. M/176/13.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a stiuulurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 92/19.05.2005 privind aprobarea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația Sf. Ana în vederea finalizării și realizării în comun a Proiectului ”Cenli ui de Zi Anu";

Văzând solicitarea Asociației Sf. Ana nr. 905/11.10.2019, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr.57104/22.10.2019, precum și Raportul de activitate pentru perioada 2018 2019, elaborat de Asociația Sf. Ana;

în temeiul prevederilor art. 5 cc), art. 139 alin. (3) lit. f), art. 166 alin. (2) lit. p) și lit. s), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă continuarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația Sf, Ana în vederea derulării Proiectului "Centrul Zi Ana”.

Art. 2. - Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1, Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorul 1 și Asociația Sf. Ana vor încheia un protocol de cooperare, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Se împuternicește directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 să semneze protocolul de cooperare menționat la art. 2 din prezenta hotărâre, precum și actele adiționale la acesta.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația Sf. Ana vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, fiind prezenți la vot 26 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 361

Data: 28.11.2019

Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 1

PROTOCOL DE COOPERARE


PREȘEDINTE

HZ                 u1. PĂRȚILE :

Prezentul Protocol de cooperare se încheie între :

ASOCIAȚIA SF. ANA pentru ajutorarea adolescenților și tinerilor cu dizabilități mintale și asociate severe, cu sediul în București, sect 1, Str. Petru Rares, nr. 1, furnizor acreditat de servicii sociale în baza Certificatului seria AF nr. 00453/08.05.2014, emis de M.M.F.P.S.P.V, reprezentată de d-na Gabriela SCRABA - Președinte,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 al municipiului București, reprezentat prin DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1, cu sediul în București, sector 1, Bd. Mareșal Averescu nr. 17, reprezentată de Domnul Vasile MOȚOC - Director General

 • 2. OBIECTUL PROTOCOLULUI:

Colaborarea celor două părți pentru sustenabilitatea serviciului social “Centrul de Zi Ana” pentru adolescenți și tineri cu dizabilități mintale și asociate severe.

Scopul serviciului social este să organizeze activități de recuperare, educare, școlarizare, integrare socială, recreere și relaxare, informare și consiliere, hrană, transport, sprijin material și terapie ocupațională, pentru adolescenți și tineri cu dizabilități mintale și asociate severe, în vederea prevenirii abandonului acestora în instituții de tip rezidențial și menținerea lor în familii.


Grupul țintă al serviciului social îl formează 41 de adolescenți și tineri cu dizabilitati mintale severe/accentuale, care provin din familii, din sectorul 1, dar și din alte sectoare ale municipiului București și din județe limitrofe, cu venituri în general modeste.

3. DURATA PROTOCOLULUI DE COOPERARE:

Prezentul Protocol intră în vigoare la data semnării lui și are o valabilitate de 12 luni de la data semnării, cu posibilitate de prelungire, prin acordul părților.

4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

A. Asociația Sf. Ana se angajează:

 • 1) Să asigure continuitatea funcționării Centrului de Zi Ana.

 • 2) Să mențină pe parcursul prezentului Protocol toate serviciile furnizate beneficiarilor cu dizabilități mintale severe, în 4 grupe pentru tineri.

 • 3) Să organizeze desfășurarea în condiții optime, a activităților de educare, recuperare, integrare socială, informare, consiliere, recreere și relaxare, hrană, transport și terapie ocupațională, cu beneficiarii din Centrul de Zi Ana.

 • 4) Să mențină și să dezvolte activitățile lucrative cu beneficiarii în Atelierul de producție hârtie și obiecte decorative handmade obținute prin reciclarea deșeurilor din hârtie, carton și textile.

 • 5) Să asigure o parte din personalul necesar desfășurării activităților după cum urmează: pe toată durata prorocolului, 12 posturi (2 asistenți sociali, 1 psihopedagog, 1 psiholog, 1 psiholog-logoped, 2 asistente medicale, 1 kinetoterapeut, 1 consilier, 1 instructor activitati practice, 1 instructor activitati fizice, 1 administrator financiar - 3 posturi contract de munca, 9 posturi contract de voluntariat).

 • 6)  Să asigure finanțarea cheltuielilor administrative și de întreținere a microbuzului, cheltuieli pentru dotări, echipamente și, parțial, pentru hrană, combustibil, materiale informative și promoționale, excursii, tabere de vară, alte cheltuieli determinate de desfășurarea Proiectului, conform devizului.

 • 7) Să desemneze o persoană (asistent social sau psihopedagog) care să colaboreze cu managerul de caz la instrumentarea dosarelor beneficiarilor.

 • 8) Să pună la dispoziția DGASPC - Sector 1, la solicitarea acestuia, rapoarte asupra activității desfășurate în cadrul Convenției.

 • 9) Sa pună la dispoziția DGASPC- Sector 1, lunar, deconturile justificative ( copie facturi -conform cu originalul pentru luna anterioară).

 • 10) Să respecte termenul de predare al deconturilor justificative, și anume, până la data de 15 a lunii în curs, pentru luna anterioară.

 • 11) Să aducă la cunoștința opiniei publice și să promoveze parteneriatul cu DGASPC - Sector 1 prin toate mijloacele avute la dispoziție și în materialele sale informative și de prezentare.

B. Consiliul Local Sector 1 prin DGASPC - Sector 1 se angajează:

 • 1.  Să asigure finanțarea cheltuielilor de personal pentru 7 posturi, respectiv: 2 educatori s.s, 1 educator s.m, 1 muncitor calificat - bucătar, 2 îngrijitori, 1 infirmieră, posturi strict necesare în derularea proiectului pentru a putea îndeplini standardele minime prevăzute de lege pentru Centrele de Zi.

 • 2.  Să desemneze un manager de caz pentru beneficiarii Proiectului din sectorul 1 care să colahoreze cu asistentul social al Asociației la instrumentarea dosarelor tinerilor.

 • 3.  Să deconteze parțial, în limitele convenite, cheltuielile de hrană, rechizite, jocuri didactice, si consumabile imprimantă, combustibil auto, materiale de curățenie, etc. conform prevederilor proiectului, în termen de 30 zile de la depunerea de către Asociație a documentației complete. Finanțarea cheltuielilor se va face în limitele bugetare aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1 penii u D.G.A.S.P.C Sector

1.

 • 4.  Să aducă la cunoștința opiniei publice și să promoveze parteneriatul cu Asociația Sf. Ana în materialele sale informative și de prezentare.

C. Obligațiile comune:

 • 1.  Respectarea principiului transparenței, confidențialității informațiilor, respectarea dreptului la imagine al beneficiarilor precum și al interesului lor superior.

 • 2.  Respectarea legislației în vigoare și a standardelor minime obligatorii în domeniul serviciilor oferite prin acest Protocol.5. EVALUAREA COOPERĂRII:

Cele 2 părți convin asupra obligației de evaluare a parteneriatului prin raportare intermediară la 6 luni de la data semnării parteneriatului și raportare finala la 1 an de la această dată.

 • 1. Raportările menționate la pct. 1 constau în punerea la dispoziție a DGASPC - Sector 1 a rapoartelor narative și financiare.

 • 2. Evaluarea va fi realizată de o echipă alcătuită de comun acord din reprezentanți din partea Asociației Sf. Ana precum și din reprezentați ai DGASPC - Sector 1.

6. ÎNCETAREA ȘI MODIFICAREA PROTOCOLULUI DE COOPERARE:

 • 1. Modificarea termenilor protocolului se face numai cu acordul ambelor părți.

 • 2. Protocolul poate înceta prin acordul părților sau prin denunțare unilaterală de către una dintre părți, cu o notificare prealabilă de 60 zile.

 • 3. în cazul în care obiectul protocolului nu mai poate fi realizat sau în cazul în care acesta se modifică sau devine ilicit.

 • 4. în cazul imposibilității fortuie de executare.

 • 5. în situația cazului fortuit.

 • 6. în cazul forței majore constatată de un organ competent și pentru care s-a notificat, în scris, cu privire la existența unui eveniment sau a unei stări care a generat evenimentul de forță majoră, în maxim 10 zile de la producerea evenimentului.

 • 7. Dacă vreuna dintre părți încetează, după caz, prin constatarea sau declararea nulității, prin fuziune, divizare totală, transformare, dizolvare sau desființare, dacă este retrasă, anulată sau ajunsă la termen licența de funcționare a serviciului social sau a acreditării de furnizor de servicii sociale.

7. LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA DISPUTELOR:

 • 1. Acest Protocol de cooperare se supune legislației române.

 • 2. Divergențele apărute în aplicarea Protocolului vor fi soluționate pe cale amiabilă de către

părți.

8. CLAUZE FINALE

 • 1. Având în vedere prevederile Regulamentului UE nr. 679/ 2016 privind protecția datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, părțile înțeleg să respecte prelucrarea datelor cu caracter personal și să gestioneze sistemul de evidență a datelor în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Părțile înțeleg să solicite de la beneficiari sau reprezentanții legali ai acestora și/ sau persoane terțe a căror activitate este desfășurată în legătură cu prezentul obiect un acord de prelucrare a datelor cu caracter personal numai în scopul executării prezentei convenții de colaborare.

 • 2. Orice comunicare între parti, referitoare la îndeplinirea prezentei convenții, se va transmite în scris.

 • 3. Orice document se va înregistra atât în momentul transmiterii, cât și în cel al primirii.

 • 4. Prezentul Protocol de cooperare se încheie în 2 (două) exemplare originale, fiecare având aceeași valoare juridică.

 • 5. Constituie anexă, parte integrantă din prezentul Protocol, bugetul proiectului.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

ASOCIAȚIA SF. ANA


Gabriela SCRABA Președinte


prin

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR I

Director General DGASPC Sector 1 Vasile Moțoc

Director General Adjunct Economic

DGASPC Sector 1

Daniela Victorița Niță

Avizat,

Șef Serviciu Juridic, Contencios și Resurse Umane DGASPC Sector 1, Silvia Cristina GâjuArvexă |a c^n\/€n-(-î a

n<_--

PROPUNERE DE BUGET

Serviciul social: CENTRUL DE ZI ANA pentru tineri cu dizabilități mintale severe Perioada de desfășurare: 01.12.2019 — 30.11.2020

Tipuri de cheltuieli

Asociația Sf. Ana si parteneri

DGASPC Sector 1 (lei)

Total

(lei)

I.

Salarii

1.

1 asistent social (1/2 norma) x 12 luni

14.724

0

14.724

2.

1 asistent social (norma întreaga) x 12 luni

28.836

28.836

3.

1 psihopedagog (1/2 norma) x 12 luni

14.412

0

14.412

4.

1 psiholog-logoped (normă intreaga, 12 luni)

28.836

0

28.836

5.

1 contabil x 12 luni (Pfa)

9.200

0

9.200

6.

2 îngrijitori x 12 luni

0

89.000

89.000

7.

1 educator s.m x 12 luni

0

48.000

48.000

8.

2 educatori s.s x 12 luni

111.000

111.000

9.

1 infirmier x 12 luni

0

43.000

43.000

10.

1 muncitor calificat bucătar x 72 luni

0

54.000

54.000

Total salarii

96.008

345.000

441.008

II.

Cheltuieli directe

1.

Administrative (electr, apa, gaz, salubritate)

45.000

0

45.000

2.

Comunicare (tel, fax, internet)

2.600

0

2.600

3.

Combustibil (100 km/zi x 252 zile x 12 1/lOOkm = 3024 litri x 6,00 lei/litru — pentru beneficiari Sector 1)

20.000

18.144

38.144

4.

Combustibil (50 km/zi x 252 zile x 10 1/lOOkm = 1260 litri x 6,00 lei/litru - pentru beneficiari alte sectoare)

7.560

0

7.560

5.

Reparații microbuz, intretinere, asigurare

8.500

0

8.500

6.

Alimente (11 benef. Sector 1 x 12 lei/zi x 21 zile x 12 luni)

8.264

25.000

33.264

7.

Alimente (31 benef Alte sectoare x 12 lei/zi x 21 zile x 12 luni)

93.744

0.00

93.744

8.

Rechizite, consumabile, jocuri didactice

9.000

2500

11.500

9.

Reparații si intretinere clădire, dotări, echipamente

40.000

0

40.000

10.

Materiale de curățenie si igienizare

4.000

4.000

8.000

11.

Training si instruire pentru personal

6.500

0

6.500

12.

Design, imprimare de pliante si alte materiale de prezentare ale proiectului

2.500

0

2.500

13.

Alte cheltuieli

9.000

0

9.000

Total cheltuieli directe

256.668

49.644

306.312

TOTAL cheltuieli I și 11

352.676

394.644

747.320

Total costuri serviciu social Centrul de zi Ana/1 an/41 beneficiari: 747.320 lei

Cost beneficiar: 15.634,14 lei/an = 1302,84 lei/Iună

Contribuție DGASPC în proiect - 44,99 %, Contribuție Asociația Sf. Ana - 55,01 %

CONFORM CU ORIGINALUL

11IREOȚIA G/ÎNERALza UF

ASISTEI /

PROTEGȚWXjFILUL I n oECTd ■: 1 BUULJREH I 1

La contribuția Asociației Sf. Ana în proiect se adaugă aportul în natură, respectiv clădirea și terenul în care se desfășoară serviciul și microbuzul Ford Transit (8+1), achiziționat în 2014 de Asociație, cu care se asigură transportul zilnic al beneficiarilor.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 Director Gjcheral,

VasileiMO^OC

Director General Adjunct Economic, Daniela Victorița NIȚĂ

Asociația “Sf. Ana”

Președinte,