Hotărârea nr. 360/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 360 din 28.11.2019 privind aprobarea continuării cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu Fundaţia Viață și Lumină în vederea derulării Proiectului ”Centrul de Plasament Viață și Lumină”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continuării cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Fundația Viață și Lumină în vederea derulării Proiectului ”Centrul de Plasament Viață și Lumină”

Văzând Referatul de aprobare nr. 32318/08.11.2019 al Primarului Sectorului 1 al municipiului București, întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G/4172/12.11.2019 al Direcției Management Economic și nr. M/177/13.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 305/19.04.2018 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la asocierea/cooperarea cu Fundația Viață și Lumină, în vederea derulării Proiectului "Centrul de Plasament Viață și Lumină”;

Văzând solicitarea Fundației Viață și Lumină înregistrată sub nr. 573/10.10.2019, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și Raportul de activitate pentru perioada 2018-2019, elaborat de Fundația Viață și Lumină;

în temeiul prevederilor art. 5 cc), art. 139 alin. (3) lit. f), art. 166 alin. (2) lit. p) și lit. s), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă continuarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Fundația Viață și Lumină, în vederea derulării Proiectului "Centrului de Plasament Viață și Lumină”.

Art. 2. - Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1, Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorul 1 și Fundația Viață și Lumină vor încheia un protocol de cooperare, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Se împuternicește directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 să semneze protocolul de cooperare menționat la art. 2 din prezenta hotărâre, precum și actele adiționale la acesta.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Fundația Viață și Lumină vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, fiind prezenți la vot 26 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


AZÂ,


Nr.: 360

Data: 28.11.2019

Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 1

Ull&lli 1111111          kJVi.lUI 1

nr3^0Z


PROTOCOL DE COOPERAREPĂRȚILE

>

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 al municipiului București, reprezentat prin DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1 cu sediul în București, Sector 1, Bd. Mareșal Averescu, nr. 17, reprezentată prin Director General, domnul Vasile MOȚOC, denumită în cele ce urmează D.G.A.S.P.C. Sector 1

FUNDAȚIA “VIAȚĂ ȘI LUMINĂ”, cu sediul în București, Sector 1, strada Izbiceni nr. 5-9, reprezentată prin Director General Florin IANOVICI, denumită în cele ce urmează FUNDAȚIA

I. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COOPERARE

Obiectul prezentului Protocol îl constituie colaborarea în domeniul protecției drepturilor copilului, în conformitate cu prevederile legislației române în vigoare, în cadrul Centrului de Plasament “Viață și Lumină”, situat în București, Sector I, Str. Izbiceni nr. 5, aparținând FUNDAȚIEI.

 • II. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 1 Drepturi și obligații comune ale părților :

 • 1.  să colaboreze în vederea promovării și respectării drepturilor copilului, precum și a interesului superior al beneficiarilor;

 • 2.  să colaboreze în vederea acordării, inițierii și diversificării serviciilor sociale și a serviciilor pentru protecția copilului, în funcție de nevoile comunității locale;

 • 3.  să se informeze reciproc cu privire la procedurile de lucru care privesc partenerul și după caz, să le îmbunătățească în vederea atingerii scopului prezentei convenții, cu respectarea legislației în vigoare;

 • 4.  să realizeze în comun acțiuni, activități, proiecte comune la care să participe beneficiari și/sau angajați ai părților.

Art. 2 Obligațiile FUNDAȚIEI VIAȚĂ ȘI LUMINĂ:

 • 1.  să acorde servicii de îngrijire de tip rezidențial pentru copiii cu măsură de protecție specială- plasament și plasament în regim de urgență;

 • 2.  să acorde serviciile sociale respectând standardele de calitate privind serviciile sociale; să preia copiii aflați în dificultate ai căror părinți au domiciliul pe raza Sectorulu propunerea D.G.A.S.P.C. Sector 1, cu respectarea legislației în vigoare și a criteriilor de admisie ale organizației;

 • 3.  se obligă să transmită lunar Serviciului Monitorizare un tabel cu beneficiarii, conținând numele, prenumele, data admiterii și persoana care a făcut admiterea, precum și numărul locurilor vacante din cadrul centrului;

 • 4. trimestrial FUNDAȚIA va transmite Compartimentului Strategii, Proiecte, Programe, în domeniul Asistenței Sociale și Relația cu ONG, un raport de activitate;

 • 5.  să respecte și să promoveze toate drepturile copiilor, conform Legii nr. 272/2004.

Art. 3 Obligațiile CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI l,prin D.G.A.S.P.C. Sector 1

 • 1.  să asigure un suport financiar, reprezentând costurile parțiale de întreținere pentru maxim 25 de copii proveniți din Sectorul 1 sau din alte Centre de îngrijire și Asistență din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 (costul per copil este detaliat în Anexa 1)

 • 2.  să acorde FUNDAȚIEI, prin personalul specializat, sprijin și consiliere în desfășurarea activităților în domeniul protecției drepturilor copilului;

 • 3. să mediatizeze corespunzător activitatea și realizările FUNDAȚIEI, în domeniul ce face obiectul prezentei Convenții.

 • 4. plata se va face pe baza deconturilor întocmite de FUNDAȚIE, în limitele bugetare existente, în termen de 30 de zile de la prezentarea acestora în cadrul Direcției.

III. PRINCIPII

Principiile care guvernează prezentul Protool de cooperare sunt:

 • - principiul interesului reciproc. Astfel, Fundația « Viață și Lumină » va avea în vedere intervenția pe raza Sectorului 1 pentru beneficiarii ce fac obiectul prezentului Protocol.

 • - principiul confidențialității. Astfel, părțile în derularea prezentului Protocol vor folosi informațiile privitoare la obiectul Protocolului numai pe baza acordului expres al celeilalte părți.

 • - principiul respectării dreptului la imagine. Astfel, părțile în toate acțiunile și demersurile necesare îndeplinirii obiectului Protocolului nu vor aduce atingere imaginii vreunei dintre părți.

 • - principiul interesului superior al copilului. Părțile în toate acțiunile și demersurile întreprinse, vor ține seama de acest principiu.

IV. DURATA PROTOCOLULUI DE COOPERARE

Prezentul Protocol se încheie pe o perioadă de 12 luni de la data semnării acestuia de către cele două părți.

Valabilitatea acestuia poate fi prelungită prin acordul părților, prin act adițional.

V. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI DE COOPERARE

Prezentul Protocol de cooperare poate înceta pentru următoarele motive:

 • 1. ca urmare a unui denunț unilateral și motivat care va fi adus la cunoștință către cealalată parte cu cel puțin 30 de zile înainte;

 • 2. în cazul în care obiectul protocolului nu mai poate fi realizat sau în cazul în care acesta se modifică sau devine ilicit;

 • 3.  în cazul imposibilității fortuite de executare;

 • 4.  în situația cazului fortuit;

 • 5.  în cazul forței majore constatată de un organ competent și pentru care s-a notificat, în scris, cu privire la existența unui eveniment sau a unei stări ce a generat evenimentul de forță majoră, în maximum 10 zile de la producerea evenimentului;

 • 6.  dacă vreuna dintre părți încetează, după caz, prin constatarea sau declararea nulității, prin fuziune, divizare totală, transformare, dizolvare sau desființare sau dacă este retrasă, anulată sau ajunsă la termen licența de funcționare a serviciului social sau a acreditării ca furnizor de servicii sociale.

VI. ALTE CLAUZE

Orice neînțelegere între părțile semnatare ale prezentului Protocol se va soluționa pe cale amiabilă. Prezentul Protocol de cooperare încetează la cererea părților, cu anunțarea prealabilă în termen de 15 zile. în situația în care obiectul Protocoluluu nu mai poate fi realizat. De asemenea, dacă una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile, în termen de 15 zile Protocolul își încetează valabilitatea de drept.

Având în vedere prevederile Regulamentului UE nr. 679/ 2016 privind protecția datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, părțile înțeleg să respecte prelucrarea datelor cli caracter personal și să gestioneze sistemul de evidență a datelor în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Părțile înțeleg să solicite dc la beneficiari sau reprezentanții legali ai acestora și/ sau persoane terțe a căror activitate este desfășurată în legătură cu prezentul obiect un acord de prelucrare a datelor cu caracter personal numai în scopul executării prezentei convenții de colaborare.

Prezentul Protocol de cooperare s-a încheia! în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeași valoare juridică.

Constituie anexă, parte integrantă din prezentul Protocol, bugetul proiectului.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 prin

Fundația „Viață și Lumină” DIRECTOR GENERAL,


Florin Ia novici


DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1

Director General D.G.A.S.P.C Sector 1, Vasile Moțoc

Director General Adjunct Economic DGASPC Sector 1,

Daniela Victorița Niță

Avizat,

Șef Serviciu Juridic, Contencios

și Resurse Umane DGASPC Sector 1

Silvia Cristina Gâju

Anexa 1 Ia Convenția de colaborare

Bugetul Proiectului

Denumire

Cost mediu* (copil/luna)

Cheltuieli propuse pentru a fi acoperite de DGASPC sector 1

Cheltuieli propuse pentru a fi acoperite de DGASPC sector 1 %

acoperit din surse prorpii (lei)

acoperit din surse prorpii (%)

Cheltuieli plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon

135 lei

43

31,85%

92 lei

68%

Cheltuieli cu iluminatul

61 lei

24

39,34%

37 lei

61%

Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei

105 lei

33

31,43%

72 lei

69%

Carburanți, consumabile si reparații mijloace de transport

63 lei

30

47,62%

33 lei

52%

Salarii - psiholog, pedagog, sef centru

1.850 lei

827

44,70%

1.023 lei

55%

Consumabile

8 lei

2

25,00%

6 lei

75%

Cheltuieli excursii, tabere

30 lei

17

56,67%

13 lei

43%

Cheltuieli admnistrative (internet, TV, rechizite, taxe si impozite)

77 lei

10

12,99%

67 lei

87%

înlocuiri, reparații si mentenanta (clădiri, echipamente, terenuri)

112 lei

14

12,50%

98 lei

88%

Total Costuri

2.441 lei

1000

40,97%

1441

59%

Contribuția de 1000 lunar solicitată DGASPC- lui sector 1 reprezintă 40,97% din costul per copil în cadrul "Fundației Viață și Lumină "

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Director G'enețal,

■“’f

Director General Adjunct Economic,

Daniela Victorița Niță