Hotărârea nr. 36/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 36 din 04.02.2019 privind aprobarea Statului de funcţii al Administraţiei Pieţelor Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statului de funcții al Administrației Piețelor Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate intocmit de Administrația Piețelor Sector 1, precum si Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordantă cu prevederile Legii nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare ;

Având in vedere prevederile Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 341/2018 privind aprobarea Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Administrației Piețelor Sector 1;

în temeiul art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.e) și art.115 alin.(l) lit.(b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.- Se aprobă Statul de funcții al Administrației Piețelor Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Aplicarea procedurilor legale privind modificările și completările stabilite în noua structură organizatorică se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate de legislația în vigoare.

Art.3. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Statului de funcții al Administrației Piețelor Sector 1 își încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri.

Art.4. -(1) Primarul Sectorului 1, Administrația Piețelor Sector 1 și Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 04.02.2019, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian Neagu

TAR icolcta Cefalan


Nr:   36

Data: 04.02.2019

STATUL DE FUNCȚII AL

ADMINISTRAȚIEI PIEȚELOR SECTOR 1


Nr.

FUNCȚIA

Nivel

Grad /Treapta

Nr.

crt.

de execuție /de conducere

studii

profesionala

post

1

DIRECTOR GENERAL

SS

II

1

2

SEF SERVICIU ACHIZIȚII ADMINISTRATIV RELAȚII CU PUBLICUL

SS

1

1

3

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE

SS

II

1

4

SEF BIROU COMERCIAL RESURSE UMANE SECRETARIAT

SS

II

1

5

INSPECTOR RESURSE UMANE

SS

1

1

6

INSPECTOR SPECIALITATE

SS

1

3

7

INSPECTOR SPECIALITATE

SS

II

4

8

INSPECTOR SPFCIAIITATE

SS

DEBUTANT

1

9

ECONOMIST

SS

IA

3

10

ECONOMIST

SS

1

2

12

MERCEOLOG

M

1

13

CONTABIL

M

II

2

14

CASIER

M

II

1

15

ADMINISTRATOR ÎNCASATOR

M

1

10

16

INSPECTOR SSM/SU

M

IA

1

17

ȘOFER

G/M

1

1

18

ȘOFER

G/M

II

1

TOTAL

35

Total funcții conducere = 4

Total funcții execuție = 31