Hotărârea nr. 359/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 359 din 28.11.2019 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 126/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale de funcții bugetare ”Administrație” din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILTUT, I OC AL AL SECTORULU11

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 126/22.04.2019privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale de funcții bugetare "Administrație” din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Văzând Referatul de aprobare nr. 30952/28.10.2019 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 1/1377/29.10.2019 al Direcției Management Resurse Umane, nr.G/4054/04.11.2019 al Direcției Management Economic și nr. M/l 58/30.10.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze cconomico-socialc, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 11 alin. (T)-(4), art. 15, art. 16, art. 37, art. 38 alin. (1) și (7), art. 39 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 417 și art. 610 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fi scai-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 126/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale de funcții bugetare "Administrație” din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 358/28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc). art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit.f), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța dc urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 126/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale de funcții bugetare "Administrație” din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 126/22.04.2019 privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale de funcții bugetare "Administrație” din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 rămân nemodificate.

Art. III. - (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, fiind prezenți la vot 26 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 359

Data: 28.11.2019

Anexa nr. 1

Ia Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1

nr. £57/2 3   2049

Pa e $• c vre &e

n      CHj^MaN f-ițA^U

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DE EXECUȚIE ȘJLjfe

PERSONALUL CONTRACTUAL DE EXECUȚIE DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTO STABILITE CONFORM ART. 11 ALIN. (1), (2), (4), ART. 38 ALIN. (1) ȘI (7) D LEGEA-CADRU NR. 153/2017

ARTICOL UNIC

Anexa nr. 1- Salariile de bază pentru funcționarii publici de execuție și personalul contractual de execuție din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 stabilite conform art. 11 alin. (1), (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, se modifică după cum urmează:

1. în Anexa nr. 1, pozițiile 4,5,6,7 din lista de funcții publice de execuție se modifică și vor avea următorul cuprins:

4.

CONSILIER, CONSILIER JURIDIC, CONSILIER DE ACHZIȚII PUBLICE

SUPERIOR

S

3.26

6781

7290

7655

8038

8239

8445

5.

CONSILIER, CONSILIER JURIDIC, CONSILIER DE ACHZIȚII PUBLICE

PRINCIPAL

S

2.97

6178

6642

6975

7324

7508

7696

6.

CONSILIER, CONSILIER JURIDIC, CONSILIER DE ACHZIȚII PUBLICE

ASISTENT

s

2.77

5762

6195

6505

6831

7002

7178

7.

CONSILIER, CONSILIER JURIDIC, CONSILIER DE ACHZIȚII PUBLICE

DEBUTANT

s

2.67

5554

5971

6270

6584

6749

6918