Hotărârea nr. 357/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 357 din 28.11.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al SC CET GRIVIŢA SRL

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULU11

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe unul 2019 al SC CET GRIVIȚA SRL

Având în vedere Referatul de aprobare nr.1349/06.11.2019 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, întocmit de SC CET GRIVIȚA SRL;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G/4188/13.11.2019 al Direcției Management Economic și nr. M/187/14.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrai aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare;

ț inând seama de prevederile Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

Luând in considerare prevederile art.6 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o partipație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3145/2.017 privind aproharca formatului și structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

în temeiul prevederilor art.5 lit.ee), art.139 alin.(3) lit.h), art.166 alin.(2) lit.d), alin.(4) și art. 196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al SC CF.T GRIVIȚA SRL, conform Anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, SC CET GRIVIȚA SRL și Direcția Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum si Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 20 de voturi pentru și 6 abțineri - numărate la voturi împotrivă, fiind prezenți la vot 26 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.1NEAZĂ,


NERAL

/cefalan


Nr.: 357

Data: 28.11.2019

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic CET GRI VITA SRL Sediul/Adresa București Sector 1 Calea Grivitei Nr.357 Cod unic de înregistrare 15811175


I ANEXA la hotărâre* consiliulu •-•CAL AL SECTORULU11 Nr.----------


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2019

--—'41.

- <

-CO

qf

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat an curent 2019

Propuneri rectificare an curent 2019

Prevederi

'MO

%

6=5/4x100

An 2020

fi

An 2021 '

9-7/5x100

10=

8/7x100

0

1

2

3

4

&

7

8

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

26,126,250

20,774,200

79.51%

43.080,000

43.929,000

164.89%

101.97%

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

25,591,250

20,039,200

78.30%

42,980,000

43,829,000

167.95%

101.98%

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

2,651,750

2,002,000

75.50%

4,450,000

4.600.000

167.81%

103.37%

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

535,000

735,000

137.38%

100,000

100.000

18.69%

100.00%

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

33,087,750

29,772,750

89.98%

42.660,000

43,437,000

128.93%

101.82%

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

33,067,750

29,752,750

89.98%

42,638,000

43,412,000

128.94%

101.82%

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

22,954,800

19,639,800

85.56%

32,100,000

32.400,000

139.84%

100.93%

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte

10

278,000

278,000

100.00%

450,000

480,000

161.87%

106.67%

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

7,659,950

7,659,950

100.00%

8,038,000

8,432,000

104.94%

104.90%

CO

Cheltuieli de natură salarlală(Rd.13+Rd.14)

12

7,484,950

7,484,950

100.00%

7,853,000

8,237,000

104.92%

104.89%

C1

ch. cu salariile

13

7,044,950

7,044,950

100.00%

7.400,000

7,770,000

105.04%

105.00%

C2

bonusuri

14

440,000

440,000

100.00%

453,000

467,000

102.95%

103.09%

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

175,000

175,000

100.00%

185,000

195,000

105.71%

105.41%

□.

alte cheltuieli de exploatare

19

2,175,000

2,175,000

100.00%

2.050.000

2.100,000

94.25%

102.44%

2

Cheltuieli financiare

20

20,000

20,000

100.00%

22,000

25,000

110.00%

113.64%

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-6,961,500

-8,998,550

129.26%

420,000

492,000

-6.03%

117.14%

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

67,200

78,720

117.14%

V

PROFITUL CONTABIL RÂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

352,800

413,280

117.14%

1

Rezerve legale

25

21,000

24,600

117.14%

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

27

331,800

388 680

117.14%

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrijmiițiiri

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de

31

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

r c,

, g ț*Ț A * I

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

V ! i        j

O l    -?//INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat an curent 2019

Propuneri rectificare an curent 2019

Prevederi

%

%

6=5/4x100

An 2020

An 2021

9= 7/5x100

10= 8/7x100

0

1

2

3

4

0

b

7

8

9

10

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

52,638,031

52,638,031

100%

40,950,000

250.000

77.80%

0.61%

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

52,638,031

52,638,031

100%

40.950.000

250.000

77.80%

0.61%

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

105

105

100.00%

105

105

100.00%

100.00%

2

Nr.mediu de salarlați total

49

105

105

100.00%

105

105

100.00%

100.00%

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată*

50

5,861

5,861

100.00%

0.00%

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

5,353

5,353

100.00%

0.00%

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

243,726

190,850

78.30%

409,333

417,419

214.48%

101.98%

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bilanțului de stat

53

218,471

171,783

78.63%

0.00%

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

1,266

1,433

113.16%

990

989

69.10%

99.85%

9

Plăți restante

56

0

0

10

Creanțe restante

57

5,600,000

5,600,000

100.00%

0.00%

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2 **) Rd.51 = Rd,155 din Anexa de fundamentare nr.2


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic CET GRIVITA SRL Sediul/Adresa București Sector 1 Calea Grivitei Nr.357 Cod unic de înregistrare 158111753Q- 2 8 NOV 2019

Anexa nr.2


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora


__

r-—V

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2018

An curent 2019

Propuneri rectificare an curent 2019

%

%

iin care:

MU J

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat/ Preliminat ia 30.09.2019

9=8/5 X

100

10=8/

6x

100

Trim. I

Trim.ll

:^TOR

\ //

- An

conform

Hot.C.L.SI nr.367/2018

conform Hotărârii

A.G.A.

6/2018

conform

Hot.C.L.SI nr.207/2019

conform Hotărârii AGA 4/2019

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

I

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

33,979,600

33,979,600

34.173.423

26,126,250

26,126,250

15.211.413

20,774,200

61%

80%

10.774.185

14.845,577

15,211,413

20.774.200

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

33,294,600

33.294.600

33,489,362

25,591,250

25.591.250

14.731,047

20,039,200

60%

78%

10,714,984

14,441,331

14.731.047

20,039,200

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din

care:

3

29,160,400

29,160,400

29.343.197

21,674,500

21,674,500

12.156.591

16,584,500

57%

77%

9.576,245

12.124,142

12,156,591

16.584.500

a1)

din vânzarea produselor

4

29,065,900

29.065.900

29,260,549

21,580,000

21.580.000

12,077,802

16,490,000

56%

76%

9,555,551

12,077,802

12,077,802

16,490,000

a2)

din servicii prestate

5

94,500

94,500

82,647

94,500

94.500

78,789

94,500

114%

100%

20,694

46,340

78.789

94,500

a3)

din redevențe și chirii

6

a4)

alte venituri

7

b)

din vânzarea mărfurilor

8

80,000

80,000

68.511

250.000

250,000

256,759

410.000

598%

164%

0

0

256.759

410,000

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

3.454,200

3,454,200

3.499.197

2.651,750

2,651,750

1,448,944

2.002.000

57%

75%

1,134,369

1,448.944

1.448.944

2,002,000

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

3.454.200

3.454,200

3.499,197

2.651.750

2,651,750

1,448,944

2.002 000

57%

75%

1,134,369

1,448,944

1,448.944

2,002,000

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de

13

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

600,000

600,000

578,457

1 015.000

1,015,000

868,753

1,042,700

180%

103%

4,370

868,245

868.753

1,042,700

fi)

din amenzi și penalități

15

100.000

100,000

46,292

100.000

100,000

874

100,000

0

366

874

100,000

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

16

0

27,700

0

27.700

- active corporale

17

0

27.700

0

27,700

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

64,329

115,000

115.000

111.767

115,000

111,767

111,767

115.000

f5)

alte venituri                           f/g-'

f21

''500 000

500.000

467,837

800,000

800.000

756.112

800.000

171%

100%

4,370

756,112

756,112

800.000

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+R&.g>+R<{2fljr din care:                                [o

A

^665.000

685,000

684,061

535,000

535,000

480,367

735,000

107%

137%

59,201

404.246

480,367

735,000

Pagina 1 din 7


INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2018

An curent 2019

Propuneri rectificare an curent 2019

%

%

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat/ Preliminat la 30.09.2019

9=8/5 X

100

10=8/

6x

100

Trim. I

Trim.ll

Trim.lll

An

conform

Hot.C.L.S1 nr.367/2018

conform Hotărârii A.G.A. 6/2018

conform

Hot.C.L.SI nr.207/2019

conform

Hotărârii AGA 4/2019

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

35,000

35.000

7.162

35,000

35,000

11,168

35.000

489%

100%

11,158

11,168

11.168

35.000

d)

din dobânzi

26

650.000

650,000

676,899

500,000

500,000

469,198

700.000

103%

140%

48,042

393.078

469,198

700,000

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd,144)

29

39,502.800

39.502.800

36.975,599

33,087,750

33,087,750

19,717.515

29.772,750

81%

90%

11,287,516

17,062,938

19,717.515

29.772.750

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din

care:

30

39.482.800

39,482,800

36,968,911

33,067,750

33.067.750

19.712.112

29.752.750

80%

90%

11.287.516

17.059.803

19,712,112

29,752,750

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd,46), din care:

31

30 327 800

30,327.800

28,185,036

22,954,800

22,954,800

12.666.292

19.639.800

70%

86%

9,246,911

11,957,957

12.666,292

19,639,800

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

28,599,000

28,599.000

27.233.391

20,775,000

20,775,000

12,027,793

17.460.000

64%

84%

9,075,628

11,588,489

12.027.793

17.460.000

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

27,593,000

27,593,000

26 810 217

19.370.000

19.370,000

11,385,812

15,620,000

58%

81%

9,015,991

11,385,812

11,385,812

15.620.000

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

626.000

626,000

191,144

705,000

705,000

152.827

705,000

369%

100%

38,117

109.982

152,827

705,000

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

270,000

270,000

55,899

350.000

350.000

43,648

350,000

626%

100%

4.550

40.104

43,648

350,000

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

56,000

56,000

40.590

55,000

55,000

30,838

55 000

136%

100%

9,568

20,170

30,838

55.000

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

50.000

50.000

10,527

150,000

150.000

8.332

150,000

1425%

100%

2,899

8,332

8,332

150,000

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

250.000

250.000

152,992

300,000

300,000

224.063

575,000

376%

192%

18,621

84,363

224 063

575.000

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

80.000

80,000

68,511

250.000

250.000

256,759

410,000

598%

164%

0

0

256.759

410.000

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd,45), din care:

40

685,000

685.000

89.442

1,108,000

1,108,000

130,070

1,108,000

1239%

100%

19.082

42,010

130,070

1,108,000

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

630,000

630,000

47 311

1.050.000

1,050,000

92,329

1,050,000

2219%

100%

6 216

16.482

92.329

1,050,000

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

10.000

10,000

9,369

13.000

13,000

7.934

13,000

139%

100%

2,861

5 624

7.934

13,000

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

10.000

10.000

9,369

13,000

13,000

7.934

13.000

139%

100%

2,861

5.624

7,934

13 000

c)

prime de asigurare

45

45.000

45,000

32,761

45.000

45,000

29,807

45.000

137%

100%

10,004

19,904

29,807

45,000

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

1,043.800

1.043.800

862.203

1,071,600

1,071,800

508,429

1,071.800

124%

100%

152.201

327,459

508,429

1,071,800

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorarțul^fligxare:

48

50.000

50.000

6.000

50,000

50,000

9,000

50.000

833%

100%

0

0

9,000

50,000

b1)

cheltuieli privind consultanț^ucfuică

\ 49

50,000

50,000

6 000

50.000

50,000

9,000

50,000

833%

100%

0

0

9,000

50,000

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și puiblicițatttl V . , (Rd.51+Rd.53), din care:        ț[g                  -

J$0

8,800

8.800

5.447

8.800

8,800

1,601

8,800

162%

100%

509

1.142

1,601

8 800

Pagina 2 din 7

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2018

An curent 2019

Propuneri rectificare an curent 2019

%

%

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat/ Preliminat la 30.09.2019

9=8/5 x

100

10=8/ 6x 100

Trim. 1

Trim.ll

Trim.lll

An

conform Hot.C.L.SI nr.367/2018

conform Hotărârii

A.G.A.

6/2018

conform HotC.L.SI nr.207/2019

conform Hotărârii AGA 4/2019

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

8,800

8,800

5,447

8,800

8,800

1.601

8.800

162%

100%

509

1,142

1,601

8,800

-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport din care:

59

d3)

- pentru cluburile sportive

60

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

4,000

4,000

1,653

4.000

4.000

1.228

4,000

242%

100%

403

824

1,228

4,000

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

25,000

25,000

17,589

25,000

25,000

0

25.000

142%

100%

0

0

25,000

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

2,000

2.000

0

2,000

2,000

0

2.000

100%

0

0

0

2,000

-interna

65

2.000

2 000

0

2.000

2,000

0

2,000

100%

0

2,000

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

40.000

40.000

31.123

40.000

40,000

22,104

40,000

129%

100%

7,763

15,258

22,104

40.000

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

10,000

10,000

4,501

10,000

10,000

2,741

10,000

222%

100%

1.046

2.006

2.741

10,000

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

189.000

189.000

171,195

214,000

214,000

140,697

214,000

125%

100%

46.962

93,777

140.697

214.000

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

153.000

153.000

150.684

173.000

173.000

126,328

173,000

115%

100%

41,432

83,867

126,328

173,000

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

10,000

10,000

9,720

10,000

10,000

7,290

10,000

103%

100%

2.430

4.860

7,290

10,000

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

25,000

25,000

10,791

30.000

30.000

7.000

30.000

278%

100%

3,100

5,050

7,000

30,000

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i: y C

ii

:ET


V GRlVIȚA

’U S.R.L.INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2018

An curent 2019

Propuneri rectificare an curent 2019

%

%

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat/ Preliminat la 30.09.2019

9=8/5 x

100

10=8/ 6x 100

Trim. I

Trim.ll

Trim.lll

An

conform

Hot.C.L S1 nr 367/2018

conform Hotărârii

A.G.A.

6/2018

conform

Hot.CL.S1 nr.207/2019

conform Hotărârii AGA 4/2019

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

1.000

1.000

0

1,000

1.000

79

1,000

100%

0

0

79

1,000

j)

alte cheltuieli

78

717,000

717.000

624,695

720,000

720.000

331,058

720,000

115%

100%

95,518

214,451

331.058

720,000

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84-s-Rd.B5), din care:

79

200,000

200,000

181,785

278.000

278.000

209,722

278.000

153%

100%

79,960

149.676

209,722

278,000

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch cu taxa de licență

82

36.000

36,000

35,524

78.000

78,000

77,919

78.000

220%

100%

23,990

77.919

77,919

78,000

d)

ch, cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

15.000

15.000

5,540

15.000

15.000

2,843

15,000

271%

100%

1,896

2,242

2.843

15,000

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

149,000

149.000

140,721

185,000

185.000

128,961

185,000

131%

100%

54,074

69,516

128,961

185,000

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

7,005,000

7,005.000

6.711.624

7,659,950

7,659,950

5.066,209

7,659,950

114%

100%

1.644.320

3,491,745

5,066,209

7,659,950

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

6,844,500

6.844.500

6,572,303

7,484,950

7.484.950

4,960,593

7,484,950

114%

100%

1.610.346

3,419,065

4,960,593

7.484,950

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

6,404,500

6,404,500

6.191.999

7,044,950

7,044,950

4,694,049

7.044.950

114%

100%

1,509,952

3.230.213

4.694,049

7,044,950

a) salarii de bază

89

3.994,600

3,994,600

3,833,717

4.394.060

4,394,060

3,060,332

4,394,060

115%

100%

993,059

2,021,243

3.060.332

4.394.060

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

2,409,900

2,409,900

2.358.282

2.650.890

2.650,890

1,633,717

2.650.890

112%

100%

516,893

1,208,970

1.633.717

2,650,890

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

440.000

440.000

380,304

440,000

440.000

266,544

440,000

116%

100%

100.394

188,852

266,544

440,000

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

100,000

100.000

81,740

100,000

100,000

55.592

100,000

122%

100%

22,260

42.804

55,592

100,000

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

21,000

21.000

17,100

21,000

21,000

11.850

21,000

123%

100%

2.850

11.850

11,850

21,000

b) tichete de masă;

96

340,000

340.000

298,564

340,000

340,000

210.952

340,000

114%

100%

78.134

146.048

210,952

340,000

c) tichete de vacanță:

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

k

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

' .) c

El

INDICATORI

Nr.

rd.

Prevederi an precedent 2018

An curent 2019

Propuneri rectificare an curent 2019

%

%

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat/ Preliminat la 30.09.2019

9=8/5 X

100

10=8/

6x

100

Trim. I

Trim.ll

Trim.lll

An

conform

HotC.l_.S1 nr.367/2018

conform Hotărârii AGA. 6/2018

conform

Hot.C.L.SI nr.207/2019

conform Hotărârii AGA 4/2019

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd,103), din care:

100

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a) pentru directori/directorat

105

-componenta fixă

106

-componenta variabilă

107

b) pe supra

ntru consiliul de administrație/consiliul de veghere, din care:

108

-componenta fixă

109

-componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

0

0

0

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

160.500

160,500

139,321

175,000

175,000

105,616

175.000

126%

100%

33.974

72,680

105,616

175,000

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:

114

1,950.000

1.950.000

1,890.466

2,175,000

2,175,000

1,769,889

2,175,000

115%

100%

316.326

1,460,425

1.769.889

2,175,000

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd,123), din care:

115

0

- către bugetul general consolidat

116

- către alți creditori

117

0

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

550.000

550,000

590,381

875,000

875,000

834,170

875.000

148%

100%

834,170

834,170

875,000

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

1,300,000

1,300,000

1,255,737

1,300.000

1.300.000

935.719

1.300.0QP-

.W.%

316,326

626,255

935.719

1.300.000

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

122

100,000

100,000

44,349

0

//yo

0

0

0

0

f!)  ] cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

100.000

100.000

44.349

//«

w L. i

Pagina 5 din 7

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2018

An curent 2019

Propuneri rectificare an curent 2019

%

%

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat/ Preliminat la 30.09.2019

9=8/5 X

100

10=8/

6x

100

Trim. I

Trim.il

Trim.lll

An

conform Hot.C.L S1 nr 367/2018

conform Hotărârii AG.A 6/2018

conform HotC.L.SI nr.207/2019

conform Hotărârii AGA 4/2019

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:

127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din

care:

131

20,000

20,000

6,688

20,000

20,000

5,403

20,000

299%

100%

0

3.135

5,403

20,000

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0

0

0

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd,142), din care:

135

20,000

20,000

6.688

20,000

20.000

5,403

20,000

299%

100%

0

3,135

5,403

20,000

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

20,000

20,000

6,688

20,000

20,000

5,403

20,000

299%

100%

0

3,135

5.403

20,000

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

140

-5,523,200

-5,523,200

-2,802,176

-6,961,500

-6,961,500

-4,506,101

-8,998,550

321%

129%

-513,332

-2,217,361

-4,506,101

-8,998,550

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

0

0

0

0

0

0

0

0

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

144

33.294.600

33.294.600

33.489.362

25.591.250

25.591.250

14.731.047

20,039,200

60%

78%

10,714,984

14,441,331

14,731,047

20,039,200

a)

- venituri din subvenții si transferuri

145

3,454,200

3,454,200

3.499.197

2.651 750

2 651,750

1,448,944

2,002,000

57%

75%

1,134,369

1,448.944

1,448.944

2.002,000

b}

- alte venituri care nu se iau in calcul la detreminarea

146

0

2

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)

147

6.844.500

6,844,500

6,572,303

7,484,950

7,484,950

4,960,593

7,484,950

114%

100%

1,610,346

3,419,065

4,960,593

7,484,950

a)

Sume reprez.cresterea la salariu minim pe economie cf. Legii anuale a bugetului de stat

148

13.740

13,740

13,740

0

0

0

0

0

0

b)

Reîntregirea salalariilor pe intreg an curent ca urmare a creșterii sal in anterior cf. Legii anuale a bugetului de stat

149

266,150

266,150

257,319

640,450

640,450

426,732

640,450

CE

țo%

V..137,268

293,656

426.732

640.450

o)

Modificare legislativa pv contrib sociale cf.pct c) alin 2) art.58 din legea bugetului de stat pe anul 2018

150

1,078,610

1,078,610

1,042,822

0

0

'.*0

---Q-G

FIȚ/

ML

0

0

0

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2018

An curent 2019

Propuneri rectificare an curent 2019

%

%

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat/ Preliminat la 30.09.2019

9=8/5 x

100

10=8/

6x

100

Trim. I

Trim.ll

Trim.lll

An

conform

Hot.CL.S1 nr.367/2018

conform Hotărârii AG.A. 6/2018

conform

Hot.C.L S1 nr.207/2019

conform

Hotărârii AGA 4/2019

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

6,404,500

6,404.500

6.191.999

7.044.950

7,044,950

4.694,049

7,044,950

114%

100%

1.509.952

3,230,213

4,694,049

7,044,950

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

105

105

102

105

105

97

105

103%

100%

100

97

97

105

5

Nr.mediu de salariati

153

105

105

98

105

105

94

105

107%

100%

96

95

94

105

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147-rd.93-Rd.98)/Rd.153]/12

154

5,353

5.353

5.519

5.861

5,861

5,798

5,861

106%

100%

X

X

X

5,861

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

4.275

4.275

4,402

5,353

5,353

5,293

5,353

122%

100%

X

X

X

5,353

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

317.091

317,091

341.728

243,726

243,726

156.713

190.850

56%

78%

X

X

X

190.850

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

284,194

284,194

306,022

218 471

218.471

141,299

171,783

56%

79%

X

X

X

171,783

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153

158

X

X

X

C1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități

159

X

X

X

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

X

X

X

- preț mediu (p)

161

X

X

X

- valoare=QPF x p

162

X

X

X

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2

163

X

X

X

8

Plăți restante

164

9

Creanțe restante, din care:

165

5.650,000

5,650.000

8,218,986

5,600,000

5.600.000

5 555.787

5.600,000

68%

100%

5,555,787

5,555,787

5,555,787

5,600,000

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

5,650,000

5,650.000

8.218.986

5.600.000

5.600.000

5,555,787

5,600,000

68%

100%

5,555,787

5.555 787

5.555.787

5.600,000

- de la operatori cu capital privat

167

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entitati

170

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

171

•) in limita prevăzută la art 25 alin.3 lit.b din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea câștigului mediu brut lunar, prevăzut in Legea anuala a bugetului de stat


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Anexa nr.3


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULU

LOCAL al SECTORULU11

Nr.              ---

2 8 NOV 2013


LOCAL al sectorului 1


Gradul de realizare a veniturilor totaleNr Crt

INDICATORI

Prevederi an 2017

% 4=3/2

Prevederi an precedent 2018

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:

35,475,600

35,794,288

100.90%

33,979,600

34,173,423

100.57%

1

Venituri din exploatare *)

35,375,600

35,720,943

100.98%

33,294,600

33,489,362

100.58%

2.

Venituri financiare

100,000

73,345

73.35%

685,000

684,061

99.86%

3.

Venituri extraordinare

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sume primite de la bugetul de stat
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABILMEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI '


NIr


local al sectorului 1


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

— W

an precedent 2018

pnlÂ'iT?

INDICATORI

Data finalizării investiției

Realizat/ Preliminat

C77T

Aprobată»

X*

Aprobat

curent 2019

rectificare an curpnt 2019

-«*2020 II .

3112021

I tltX.

0

1

2

3

4

5

6

1 8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

52,652,431

134,050

52,638,031

52,638,031

40,950,000

250,000

1

Surse proprii, din care:

62,652,431

134,050

52,638,031

52.638.031

40,950,006

a) - amortizare

b) - profit

%

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- [denumire sursă)

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

52,652,431

134,050

52,638,031

52,638.031

40.950,000

250,000

1

Investiții in curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

• (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

0

0

0

40,700,000

0

a) pentru bunurile proprietatea pnvala a operatorului economic:

0

0

0

0

40.700 000

0

• Eficientizarea producției de energie electrica si energie termica in cogenerare cu creșterea ponderii de energie electrica in asigurarea intecrarii noului echipament in schema de funcționare existenta

40,700,000

■ (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului 9au al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

• (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

52.341.131

0

52,341,131

52.341.131

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

52.341.131

0

52,341,131

52,341,131

0

0

- Moderizarea CET - Cazane, Turbine, Tratare Apa

52.341.131

- Modernizarea / extinderea sălii de mașini a CET GRIVITA, in vederea creșterii producției de encrcie electrica si termica in cogenerare

8.841.131

8,841.131

0

■ Modernizarea CET Grivita, inclusiv inlocuirea cazanelor de I3t/h si trecerea instalației de ardere păcură

43,500,000

43,500,000

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bununle de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de Imobilizări corporale)

311.300

134,050

296,900

296.900

250,000

250.000

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru involuții'; diinl cfîfrej^

a) - interne                                                             )■

bj-externe                        rY r'C'T

CONDUCĂ
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante2 8 NOV 2019


Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent (N-1)

an curent (N)

an N+1

anm. ///

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influenț^/-)^

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

restante^

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10^==

Pct.

1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a Dlătilor restante

1

Măsura 1.........................

X

X

2

Măsura 2.........................

X

X

Măsură n............

X

X

Pct.

II

TOTAL Pct. I

X

X

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Cauza 1.........................

X

X

2

Cauza 2.........................

X

X

Cauza n......................

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. IICONDUCĂTORUL

COMPARTIMENTULUI