Hotărârea nr. 356/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 356 din 28.11.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Consolidare și modernizare clădire din șoseaua Cotroceni nr. 9, Sector 6 (Cinematograf Cotroceni)”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico cconomicc și a indicatorilor tchnico-cconomici ai obiectivului de investiții “Consolidare și modernizare, clădire din șoseaua Cotroceni nr. 9, Sector 6 (Cinematograf Cotroceni)”

Văzând Referatul de aprobare nr. .T -2879/21.11.2019 al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. J-2880/21.11.2019 întocmit de către Direcția Investiții, nr. N/755/22.11.2019 al Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, nr. G/4348/25.11.2019 al Direcției Management Economic, nr. E/14505/28.11.2019 al Arhitectului Șef, respectiv nr. M/231/22.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia;

Ținând cont dc Ordonanța Guvernului nr. 8/2019 pentru modificarea O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia;

în conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proieclelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 123/04.05.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri privind înscrierea imobilelor “Cinematograful Patria”, “Cinematograful Excelsior”, “Cinematograful Cotroceni” și a “Cinematografului Grădina Parc” în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 406/26.07.2018 privind înscrierea imobilelor “Cinematograf Patria”, „Cinematograful Excelsior”, “Cinematograful Cotroceni” și “Cinematograful Grădina Parc” situate în Sectoiul 1, în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București;

Având în vedere Punctul de vedere transmis de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ cu nr. M 5855/21.11.2019, care, în concluzie, informează Direcția Investiții că “administrarea Cinematografului Cotroceni se află în sfera de administrare și investiții a Sectorului 1 a Municipiului București”;

Având în vedere documentația tehnico-economică, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, privind obiectivul de investiții “Consolidare și modernizare clădire din șoseaua Cotroceni, nr. 9, Sector 6 (Cinematograf Cotroceni)”;

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (4) lit. d) și alin. (7) lit. f), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. k) și lit. 1) și art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții “Consolidare și modernizare clădire din șoseaua Cotroceni nr. 9, Sector 6 (Cinematograf Cotroceni)”.

Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției “Consolidare și modernizare clădire din șoseaua Cotroceni nr. 9, Sector 6 (Cinematograf Cotroceni)”, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ și Direcția Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1) precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru și 12 abțineri, numărate la voturi împotrivă, conform legii, fiind prezenți la vot 26 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 356

Data: 28.11.2019

  • 1. Pentru documentația tehnico-economică prevăzută la art. 1 răspunderea juridică îi revine proiectantului, conform actelor juridice încheiate cu Direcția Investiții din cadrai aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1.

  • 2. Pentru indicatorii tehnico-economici însușiți, prevăzuți în Anexa nr, 1 la prezenta hotărâre, răspunderea juridică revine persoanelor responsabile de la nivelul compartimentelor de specialitate din cadrai aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1.

ANEXA nr. 1

a)


la Hotărârea Consiliului Local


Principalii indicatori tehnico- economici aferenți obiectivului de “Consolidare si modernizare clădire din Sos. Cotroceni nr. 9 Cotroceni), București, Sectorul 6”


Indicatori maximaliîn conformitate cu devizul general, indicatorii maximali ai investiției sunt:

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 7.340.166,06 lei fără TVA, din care C+M: 4.525.125,02 fără TVA;

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 8.718.401,64 lei inclusiv TVA, din care C+M: 5.384.898,78 inclusiv TVA.

b) Indicatori minimali

Indicatorii minimali (indicatori de performanță) reprezintă elemente fizice / capacități fizice care indică atingerea țintei obiectivului de investiții și/sau, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare.

Capacități fizice:

Suprafața totală construită - 334.10 mp;

Suprafața totală desfășurată - 782.70 mp;

- Regim de înălțime - S+P+3 Etaje;

93 locuri (53 de locuri la parter, din care 2 locuri pentru persoane cu dizabilități și 40 de locuri la balcon);

  • c) Indicatori financiari, socioeconomic, de impact, de rezultat /operare, stabiliți după caz

Cost total de investiție fără TVA, pe suprafața desfășurată - 9.378 lei/mp

d) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții;

24 luni.

Eșalonarea investiției:

- Valoare totală fără TVA - anul I: 3.670.083,03 lei din care (C+M): 2.262.562,51 lei

- Valoare totală fără TVA - anul II: 3.670.083,03 lei din care (C+M): 2.262.562,51 lei p