Hotărârea nr. 355/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 355 din 28.11.2019 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti pe anul 2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2019

Văzând Referatul de aprobare nr. G/4307/21.11.2019 al Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate nr. G/4306/21.11.2019 întocmit de Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, respectiv nr. M/222/22.11.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 19 alin. (1) lit. a) și b) și art. 20 alin (1) lit. a) și c) ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exei citai ii de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Conform Notei de fundamentare nr. 5962/937606/11.11.2019 transmisă de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2019, precum și estimările pentru anii 2020-2022;

în temeiul prevederilor art.5 lit. cc), art. 139 alin.(3) lit. a), art. 166 alin.(2) lit. d) și art.196 alin.(l) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2019 în valoare de 1.393.193,44 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET RECTIFICAT NOIEMBRIE

VENITURILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

1.393.193,44

1.196.357,25

196.836,19

VENITURILE BUGETULUI LOCAL SECTORULUI 1

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

1.267.796,54

1.166.748,74

101.047,80

VENITURILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

 • 29.696.51

 • 29.608.51

88,00

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

95.700,39

0,00

95.700,39

 • >  Veniturile bugetului local pe anul 2019 sunt în valoare de 1.267.796,54 mii lei, conform anexei nr.1.1 (1.1.1; 1.1.2);

 • >  Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 sunt în sumă de 29.696,51 mii lei, conform anexei nr. 1.3 (1.3.1; 1.3.2);

 • >  Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2019 sunt în sumă de 95.700,39 mii lei, conform anexei nr. 1.5.

Art. 2. - Se aprobă cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2019 în sumă de 1.667.319,26 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET NOIEMBRIE

CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

1.667.319,26

1.201.880,84

465.438,42

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL SECTORULUI 1

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

1.536.398,77

1.166.748,74

369.650,03

CHELTUIELILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

 • 35.220.10

 • 35.132.10

88,00

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

95.700,39

0,00

95.700,39

a) Deficitul bugetului local al secțiunii de dezvoltare pe anul 2019 în valoare de 268.602,23 mii lei se acoperă din excedentul anilor precedenți, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, astfel: “Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...), precum și după achitarea plăților restante se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, ca sursă de finațare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare,

b) Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al secțiunilor de funcționare și dezvoltare înregistrat în anul 2019 în valoare totală de 5.523,59 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 • ❖ Pentru Cap. 65.10 învățământ, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul

anilor precedenți în valoare de 4.683,59 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent;

 • ❖ Pentru Cap. 70.10 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - Administrația Piețelor Sector 1,

conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 840,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.

 • (1) Se aprobă cheltuielile bugetului local pe anul 2019, conform anexei nr. 1.2, astfel:

1          1.536.398,77 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02,

conform anexei nr. 1.2.1, din care:

—Secțiunea de funcționare                       1.166.748,74 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                         369.650,03 mii lei

 • 2             66.158,07 mii lei pentru Autorități Executive capitolul 51.02, conform anexei

1.2.1.1(1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2), din care:

—Secțiunea de funcționare                         58.605,77 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                           7.552,30 mii lei

 • 3             44.783,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, conform

anexei nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2; 1.2.1.2.3), din care:

—Secțiunea de funcționare                         43.780,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                            1.003,00 mii lei

14.850,00 mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publica capitolul 55.02, conform

anexei 1.2.1.3 (1.2.1.3.1), din care:

—Secțiunea de funcționare                         14.850,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                                 0,00 mii lei

924,00 mii lei pentru Aparare Naționala capitolul 60.02, conform anexei nr.

1.2.1.4 (1.2.1.4.1), din care:

—Secțiunea de funcționare                            610,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                             314,00 mii lei

63.422,00 mii lei pentru Ordine publica si siguranța naționala capitolul 61.02,

conform anexei nr. 1.2.1.5 (1.2.1.5.1; 1.2.1.5.2), din care:

—Secțiunea de funcționare                         41.322,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                          22.100,00 mii lei

305.740,50 mii lei pentru învățământ capitolul 65.02,conform anexei 1.2.1.5 (1.2.1.6.1; 1.2.1.6.2; 1.2.1.6.3; 1.2.1.6.4), din care:

—Secțiunea de funcționare                        273.784,47 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                          31.956,03 mii lei

67.654,19 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, conform anexei nr. 1.2.1.7

(1.2.1.7.1; 1.2.1.7.2; 1.2.1.7.3; 1.2.1.7.4),din care:

—Secțiunea de funcționare

29.588,00 mii lei

38.066,19 mii lei


—Secțiunea de dezvoltare

255.228,01 mii lei pentru Cultura, recreere si religie capitolul 67.02, conform anexei nr. 1.2.1.8 (1.2.1.8.1; 1.2.1.8.2; 1.2.1.8.3; 1.2.1.8.4; 1.2.1.8.5; 1.2.1.8.6; 1.2.1.8.7), din care:

10


11


12


13


14


—Secțiunea de funcționare                       201.449,50 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                           53.778,51 mii lei

210.911,00 mii lei pentru Asigurări si Asistenta Sociala capitolul 68.02, conform anexei nr. 1.2.1.9, din care:

—Secțiunea de funcționare                       202.985,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                            7.926,00 mii lei

282.031,00 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, conform anexei nr. 1.2.1.10 (1.2.1.10.1; 1.2.1.10.2; 1.2.1.10.3;

1.2.1.10.4; 1.2.1.10.5; 1.2.1.10.6), din care:

—Secțiunea de funcționare                         84.551,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                         197.480,00 mii lei

207.784,00 mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, conform anexei nr.

1.2.1.11 (1.2.1.11.1; 1.2.1.11.2; 1.2.1.11.3; 1.2.1.11.4; 1.2.1.11.5), din

care:

—Secțiunea de funcționare                       201.516,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                            6.268,00 mii lei

15.633,00 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, conform anexei nr. 1.2.1.12

(1.2.1.12.1; 1.2.1.12.2; 1.2.1.12.3), din care:

—Secțiunea de funcționare                          13.707,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                            1.926,00 mii lei

1.280,00 mii lei pentru Alte acțiuni economice capitolul 87.02, conform anexei nr.

1.2.1.13 (1.2.1.13.l)din care: —Secțiunea de funcționare

—Secțiunea de dezvoltare

0,00 mii lei

1.280,00 mii lei


 • (2) Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019.

35.220.10  mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.10, conform

anexei nr. 1.4, din care:

—Secțiunea de funcționare                      35.212,10 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                             88,00 mii lei

 • 17.552.10  mii lei pentru învățământ capitolul 65.10, conform anexei nr. 1.4.1, din

care:

—Secțiunea de funcționare                       17.552,10 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                              0,00 mii lei

17.668,00 mii lei pentru Locuințe, servicii și dezvoltare publică capitolul 70.10, conform anexei nr. 1.4.2, din care:

—Secțiunea de funcționare                       17.580,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                            88,00 mii lei

(3) Se aprobă bugetul bugetul împrumuturilor externe pe anul 2019, conform anexei 1.5, astfel:

1          95.700,39 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.06, conform anexei nr. 1.5.1,

din care:

—Secțiunea de funcționare                                      0,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                                95.700,39 mii lei 95.700,39 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, conform anexei nr. 1.5.1.1, din care:

—Secțiunea de funcționare                                      0,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                                95.700,39 mii lei

Art. 3. - Anexele nr. 1 (1.1- 1.5) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Se aprobă cheltuielile de capital în valoare de 478.894,92 mii lei, conform programului de investiții publice, din care:

mii lei

SURSA DE FINANȚARE

BUGET NOIEMBRIE

Bugetul local al Sectorului 1

383.106,53

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii

88,00

Bugetul creditelor externe

95.700,39

TOTAL

478.894,92

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, unitățile de învățământ, Poliția Locală Sector 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Administrația Piețelor Sector 1, Centrul Cultural al Sectorului 1, Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1, Direcția Management Economic, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru și 12 voturi împotrivă, fiind prezenți la vot 26 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.11.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,


Marian Cristian Neagu


SECRETGENERAL Daniela Nicoleta Cefalan