Hotărârea nr. 354/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 354 din 31.10.2019 privind respingerea plângerii prealabile formulată de doamna Ilinca Macarie - consilier local al Sectorului 1 al Municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind respingerea plângerii prealabile formulată de doamna llinca Maearie - consilier local al Sectorului 1 al Municipiului București

Văzând Referatul de aprobare nr. K/507/22.10.2019 al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. M/150/24.10.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadiul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2004 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de plângerea prealabilă formulată de doamna llinca Maearie - consilier local al Sectorului 1 al Municipiului București, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 40473/23.09.2019, prin care solicită să se dispună revocarea Hotărârii nr. 277, adoptată de Consiliul Local al Sectorului 1 în ședința ordinară din dala de 28 august 2019;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ce) 139 alin. (1), art. 166 alin. (4), ari. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se respinge plângerea prealabilă formulată de doamna llinca Maearie, consilier local al Sectorului 1 al Municipiului București, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 40473/23.09.2019, prin care solicită să se dispună revocarea Hotărârii nr. 277 adoptată de Consiliul Local al Sectorului 1 în ședința ordinară din data de 28 august 2019.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ și Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru, 6 abțineri, numărate la voturi împotrivă, conform legii, 7 consilieri locali nu își exercită votul, fiind prezenți la vot 19 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 31.10.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.AZĂ


E^IERAL rCpfalan


Nr.: 354

Data: 31.10.2019