Hotărârea nr. 352/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 352 din 31.10.2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Minervei nr.78, sector 1, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

Str. Minervei nr. 78, sector 1, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. E/l 1235/19.09.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1, respectiv nr. M/141/23.10.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător și al Comisiei de administrație publică locală, juridical, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor dc urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

- Avizul Arhitectului Șef nr. 100/19.09.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr.21679/12.12.2018;

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform Studiu de rețele însușit ing.Costel Ștefan C. Bungețeanu;

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. urb. Aurelia Carmen Botez;

Ținând seama de prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.234/2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)Str. Minervei nr.78, sector 1, București;

Luând act de petiția domnului Mihai Leonard, înregistrată la Sectorului 1 sub nr. 45469/23.10.2019, prin care solicită retragerea contestației formulate împotriva Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.234/2019 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)Str. Minervei nr.78, sector 1, București înregistrată la Primăria Sectorului 1 sub nr.32495 din data de 01.08.2019;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se respinge documentația de urbanism P.U.D. - Str. Minervei nr.78, sector 1, București.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost respinsă întrunind un număr de 9 voturi pentru, 9 abțineri -numărate la voturi împotrivă, conform legii și 8 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 31.10.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRE1


Daniel;


GENERAL lîa Ccfalan


Nr.: 352

Data: 31.10.2019