Hotărârea nr. 351/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 351 din 31.10.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Șoseaua Nordului nr. 142C, sector 1, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

Șoseaua Nordului nr. 142C, sector 1, București

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

Raportul de specialitate nr.E/10492/03.09.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1 și nr. M/158/25.10.2019 al Direcției Juridice, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Avizul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridical, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 97/21.082019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

- Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 10005/03.06.2019;

Studiu dc rețele însușit de ing. Cristian 1. Căiță;

Sudiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de urb. Ioana Ruxandra O. Prie.; Adresă PMB- Direcția Patrimoniu, privind accesul direct la un drum public nr. 1749004/10092/03.07.2019; Aviz Serviciul Proiecte Urbane nr. 227/25.03.2019; Aviz Ministerul Culturii și Identității Naționale nr. 1092/ZP/27.06.2019; Adresă Agenția Națională pentru Protecția Mediului nr. 10435/17.04.2019; Adresă Inspectoratul pentru Situații de Urgență nr. 1356481/30.05.2019; Aviz Compania Națională de Căi Ferate ”CFR„ S.A. nr. 6/5/1253/26.06.2019 și nr. R.2/13/257 din 07.06.2019. Acord Ministerul Transporturilor nr.29975/01.08.2019. Ridicare topografică intocmită de ing. Ion Cosmin.

Ținând seama de prevederile:
  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.Z. “închidere inel median de circulație la zona nord- autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șoseaua Colentina” aprobat cu H.C'.G.M.B. nr.294/ 28.11.2013 și Avizul Arhitectului Șef nr.27/ 12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr.292/ 27.11.2014 și Avizul Arhitectului Șef nr.13/ 28.07.2014;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea

Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Șoseaua Nordului nr. 142C, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 97/21.08.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special al ședinței, un exemplar original se comunică beneticiarului/ptoiectanlului documenlajiei de urbanism P.U.D. și un exemplar original sc păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației dc urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 26 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 31.10.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
BIROUL REGLEMENTĂRI


URBANISTICE ȘI ARHIVĂ


- «-WWiplin ■      :   I .ro


Ca urmare a cererii adresate de Vego Concept Enginecring S.R.L. cu adresa în Splaiul Indepc idenței înregistrată la nr 25646 din I4.06.2019, completată cu nr. 32709 din 02.08.20I9, în confornnalMtii amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările șt completările ulterioare, se emite urmai


ANEXĂ La iiU TĂRAHtA


le ulterioare, se emite urmat anii:

' AVIZNRS’T/.â.Lfff^f'? 3T-Î

PENTRU

PUD-ȘOSEAUA NORDULUI NR. I42C-SECII Construire locuință individuală S+P+l E+2Erc#£axe;


iP£WL29J, SEOT©upur£fțN Sector >,

I privii d


Prevederile Letrilmr. 350.-30(11 pri


OR PREȘEDINTE De^EDIGENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 601,00 mp (600,()0mp din masutătorile cadastrale), proprieta mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 207941, eliberat la data de 28.01.2019.

INIȚIATOR: VEGO CONCEPT ENGINNERING S.R.L. PROIECTANT: VEGO CONCEPT ENGINNERING S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Ioana Ruxandra O. Prie (RUR: D20.E)


AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - nr. cadastral 211 576, calea ferată .și zonă apeduct; Est -teren necadastrat; Sud - nr. cadastral 207940; Vest - artera de circulație Șoseaua Nordului.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Imobilul este cuprins în P.U.Z. "Închidere inel median de circulație la zona nord- autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șoseaua Colentina” aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/ 28.1 1.201 3 și Avizul Arhitectului Șef nr.27/ 12.09,2013, modificat cu H.C.G M B. nr.292/ 27.11.2014 și Avizul Arhitectului Șef nr. 13/ 28.07.2014, in teritoriu de referință U.T.R. 4_36 - subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu .și discontinuu și înălțimi maxime P+I4E niveluri cu accente înalte peste 45m și parțial in UTR 434 - culoare de protecție fală de infrastructura tehnică. Indicatorii urbanistici reglementați: U.T R. 4_36: P.O.T.max.= 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 70% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli spectacole, garaje, etc. ; C.U.Tmax.3mp. ADC/mp teren, Rhmax=60%, echivalentul a P+14E. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucurcștenc, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, dar se află la mai puțin de lOOm fală de imobil înscris pe listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 210/18/N/36O3 din 12.02.2019.

Retragerea minimă față de aliniament - conform planșă de reglementări PUZ. Retragerea minimă față de față de limitele laterale - conform regulament PUZ.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5,00m.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale: dreapta - minim 2,00m; stânga - minim 8,45 față de limita de proprietate, respectiv la limita UTR-ului 4 36.

Retrageri minime față de limita posterioară - retras minim 5,00 metri pe zona parter, cu etajele ieșite în consolă.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbarc.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se vor realiza din Șoseaua Nordului, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 10005/03.06.2019.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Cristian I. Căiță.

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de urb. Ioana Ruxandra O. Prie.

Se prezință: Adresă PMB- Direcția Patrimoniu, privind accesul direct la un drum public nr. 1749004/10092/03.07.2019; Aviz Serviciul Proiecte Urbane nr, 227/25.03.2019; Aviz Ministerul Culturii și Identității Naționale nr. I092/ZP/27.06.2019; Adresă Agenția Națională pentru Protecția Mediului nr. 10435/17.04.2019; Adresă Inspectoratul pentru Situații de Urgență nr. 1356481/30.05.2019; Aviz Compania Națională de Căi Ferate "CFR„ S.A. nr. 6/5/1253/26.06.2019 și nr. R.2/13/257 din 07.06.2019. Acord Ministerul Transporturilor nr.29975/01.08.2019. Ridicare topografică întocmită de ing. Ion Cosmin Constantin.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 8/8/25.07.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.IJ D

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pc toată duraia valabilitate a certificatului de urbanism 210/18/N/3603 din12.02.2019, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului Bup _ i TiȚSlZtii^ieadoptării documentației P U.D. in plenul Consiliului procedura trebtijc luată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta


Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al accstiu timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.

ARHITECT ȘEF^


1

întocmit, Alina Miru f i


Bd. Banii Manta nr. 9, Sectorul I București; 01 1222 Tel.+40-21-319.10.13; Fax: +40-21-310.10.06 Email: remsliatura .i piimariasl.ro hiip://w\vw primariaseclorl ,ro*Notă: Coordonate intersecție între zona de protecție sanitară cu regim severa aducțiunilor de apă (apeducte) cu terenul studiat conform Aviz favorabil APA NOVA nr 91902561 /12.03 2019

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m]

Y[m]

1

586468.266

332570.183

2

586497.676

332580.909


Parcela (Nc.207941)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

PI

332577.789

586464.876

32.040

P2

332589.474

586494.709

19.272

P3

332571.264

586501.018

30.387

P4

332560.187

586472.722

19.271


PROFILE STRADALE sc.1:200, conform PUZ ÎNCHIDERE INEL MEDIAN DE CIRCULAȚIE LA ZONA NORD


PIM 18. Tronson Strada av. Alexandru Șerbănescu - Strada Elena Văcărescu

Profil propus prin PUZ - închidere inel median de circulație la zona nord / autostradă urbană. PUZ și studii de fezabilitate - tronsonul Lacul Morii - Șoseaua ColentinaOM


— 5.00--

zonă proiecție


Poziția exactă a tunelurilor subterane propuse, prin PUZ - închidere inel median de circulație la zona nord / autostradă urbană. PUZ și studii de fezabilitate - tronsonul Lacul Morii - Șoseaua Colentina, va fi stabilită în urma unui studiu de specialitate.


PIM 20. Pasaj denivelat Strada Elena Văcărescu - Șoseaua Nordului

Profil propus prin PUZ - închidere inel median de circulație la zona nord /autostradă urbană. PUZ și studii de fezabilitate - tronsonul Lacul Morii - Șoseaua Colentina


Profil 1-1" - Șoseaua Nordului

Profil circulație pietonală ocazional carosabilă

- prelungire str. Elena Văcărescu
BILANȚ TERITORIAL

UTR 4_34 - Culoar de protecție față de infrastructura tehnică ( 45,8 % din suprafața te renului care a generat PUD )

Nr. crt

Denumire

EXISTENT conform PUZ închidere inel medan de circulație ia zona nord

PROPUS

Suprafață

Suprafață

1

Circulații pietonale/carosabile și platforme betonate

0

0

0

0

2

Spafi verzi'

275.00 mp

100%

275,00 mp

100%

3

P.O.T. maxim / Sc (fără obiect)

0

0

0

0

4

C.U.T maxim/Sd( fără obiect)

0

0

0

Suprafață totala teren UTR 4 34

275.00 rrp

100%


BILANȚ TERITORIAL

UTR4_36 - Subzona mixtă cu dădiri avînd regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri, cu accente înalte (54,2 % din suprafața terenului care a generat PUD )

Nr. crt

Denurnre

EXISTENT conform PUZ închidere inel median de circulație la zona nord

PROPUS

Suprafață

Suprafață

1

Circulați pietonale/carosabile și platforme betonate

32,00 mp

10%

32,00 mp

10%

2

Spații verzi *

65,00 mp

20%

65,00 mp

20%

3

P.O.T Maxim/Sc

228,00 mp

70%

228.00 mp

70%

4

CĂIT Maxim/Sd

975,00 mp

3.0

975,00 mp

3.0

5

Rh maxim

P+14E

-

S+P+1E+2E retras

-

6

H maxim

60,00 m

-

11,00 m

Suprafață totală teren UTR 4 36

325,00 mp

100%


BILANȚ TERITORIAL

Teren care a generat PUD

Nr. crt.

Denurnre

EXISTENT conform PUZ închidere inel median de circulație la 2011a nord

PROPUS

Suprafață

Suprafață

1

Circulați pietonate/carosabfe și platforme betonate

32,00 mp

5,30%

32,00 mp

5,30%

2

Spații verzi *

340.00 mp

56,70 %•

340.00 mp

56,70%

3

P.O ,T. maxim

228,00 mp

38,00%.

228,00 mp

38,00%

4

C.U T maxim

975.00 mp

1,63

975,00 hid

1,63

5

Rh maxim

FM-14E

S+P+1E+2E retras

-

6

H maxim

60,00 m

-

11,00 m

-

Suprafață totală teren

500,00 mp

100%

* in prezent teren neamenajat


Notă:

Se vor asigura 30% spafii verzi din care 20% pe sol (permeabil) și 10%

spații verzi amenajate pe construcții (terase) conform Programului Integrat de Gestionare a Calității Aerului in Municipiul București;

Necesarul de locuri de parcare se va calcula conform H.C.G.M B. 66/2006.Pian Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ S+P+lE+2Eretras


PLANȘA U03 REGLEMENTĂRI URBANISTICE

LEGENDĂ

1. LIMITE

Limită teren care a generat PUD (NC 207941)

Limite cadastrale

Limită UTR conform PUZ - închidere inel median de circulație la zona nord/autostradă urbană. PUZ și studii de fezabilitate - tronsonul Lacul Morii - Șos. Colentina

Limită zonă protejată - ZP nr. 83 Parcul Herăstrău Construcții existente

2. CIRCULAȚII

9

Cale ferată

i .. " j Circulații carosabile

Circulații pietonale

ZcZZ Circulație pietonală ocazional carosabilă

Pasaj suprateran propus prin PUZ - închidere inel median de circulație la zona nord/autostradă urbană. PUZ și studii de fezabilitate - tronsonul Lacul Morii - Șos. Colentina

| | | Pasaj subteran propus - zonă non aedificandi conform PUZ - închidere inel median de circulație la zona nord / autostradă urbană. PUZ si studii de fezabilitate - tronsonul Lacul Morii - Sos. Colentina

3. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

_____________ 9

UTR 4_1 - Zonă transporturi feroviare, de tip subzona T2 conform PUG Mun. București aprobat cu HCGMB 269/ 2000

UTR 4_26 - Servicii publice dispersate în afara zonelor protejate

UTR 4 29 - Subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime pe P+14 niveluri, de tipul M2 conform PUG Mun București aprobat cu HCGMB 269/2000 UTR 4 36 - Subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime pe P+14 niveluri,cu accente înalte, de tipul M2 conform PUG Mun București aprobat cu HCGMB 269 / 2000

UTR 4_34 - Culoare de protecție față de infrastructura tehnică, de tipul V5 conform PUG Mun București aprobat cu HCGMB 269/2000

|     | L1c - Locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau

enclave nelocuite, conform PUG Mun București aprobat cu HCGMB 269/2000

[ I V1c - Spații plantate protejate, conform PUG Mun București aprobat cu HCGMB 269 /2000 - Parcul Herăstrău

I J                fa

MS Spațiu verde aferent circulațiile

4. REȚELE TEHNICO-EDILITARE

Apeduct conform Aviz APA NOVA nr. 91902561 din data 12.03.2019

Cabluri electrice subterane existente L.E.S. HT 110KV, conform aviz E-distribuție Muntenia nr. 257327611 /06.03.2019

Rețea de gaze naturale (PM, OL 20” - DN 500), conform aviȚ 313.653.224/12.03.2019

5. REGLEMENTĂRI URBANISTICE

I----“1

U___-I

O

6. ZONE DE PROTECȚIE

9

EZZJ


Edificabil propus - locuință individuală Accese carosabile, cu caracter orientativ Accese pietonale, cu caracter orientativ


Nr.


HBSSFO=ț


Zonă de siguranță a infrastructurii feroviare publice ce cuprinde fâșii de teren, î situate de o parte și de alta a axului căii ferate conf. O.U.G. 12 /1998 privind traTfsp^ftul. pe căile ferate românești și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române * Zonă de protecție a infrastructurii feroviare publice ce cuprinde fâșii de teren, în limită de TOO'OO m, situate de o parte și de alta a axului căii ferate conf. O.U.G. 12 /1998 privind transportul pe căile ferate românești și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române

Zonă de protecție sanitară cu regim sever a aducțiunilor de apă, de 10,00 m de la generatoarele exterioare ale conductei, conform Hotărârea nr. 930 din 11 august 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică

Zonă de siguranță și protecție a cablurilor electrice subterane 110 kV, 0,80 m, conform Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice NTE 007/08/00

Zonă de siguranță a conductei de gaze naturale medie presiune, 3,00 m față de generatoarea exterioară a conductei, conform Norme tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE aprobat prin Ordinul ANRE 89/2018ȘEF PROIECT

tCMTKJHHr


DESTIN AȚEE


LOCAȚIE


;iNfei cvi

VEGO CONCEPT ENGINFERlNG S.R.I.. J40/13314/09.11.2011,CVI RO293I9742


semnătură


FAZA


EMITENT


SPECIAL1T


NR. PLAN


FIȘIER


REVNUME PROIECT:

Plan Urbanii de Detaliu patru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ

S»P+1 E+lEretra»

ADRESA PROIECT: Șos. Nordului, nr,142C, Sector 1, Miin. București


NUME LIVRABIL.

de43_AVIZ ARHITECT SEF PUD


BENEFICIAR

VEGO CONCEPT ENG1NEERING S.R.L.


Adresa:

Splaiul Independenței, nr 291 - 293, sector 6, Mun București


NUME PLANȘĂ:

REGLEMENTĂRI URBANISTICE


NUME PLANȘĂ


PROIECT NR VPE2019009


COD PROIECT 3282


COD LIVRABIL:

38403


FAZA:


PUD


PLANȘA NR:

U03


REGLEMENTĂRI URBANISTICE